Dynamisch beweiden

Vakkundig beweiden. Het klinkt heel simpel, maar is dat het ook? Hoe vaak loop jij door jouw grasland en waar kijk je dan precies naar? Binnen het initiatief ‘Dynamisch Beweiden’ worden jonge melkveehouders bewust gemaakt van hun manier van weiden. In groepsverband gaan jongeren aan de slag om bestaande innovaties in de weidegang toe te passen en nieuwe innovaties te ontwikkelen. 

Tekst: Ellen van den Manacker
Beeld: Geraldine Haverkamp

De FarmWalk

In 2012 is het initiatief ‘Dynamisch Beweiden’ van start gegaan met een groep jonge melkveehouders uit Zuidwest-Nederland. Zij ontwikkelden, na een jaar intensief met
elkaar bezig te zijn geweest omtrent beweiden, de FarmWalk. Binnen de FarmWalk moet de melkveehouder elke week kijken en meten wat er gebeurt op het grasland en op basis daarvan beslissen en eventueel actie ondernemen. Het resultaat van de FarmWalk: meer grip op hlogo-farmwalket graslandmanagement en het beste beweidingsresultaat.

Nieuwe innovaties

Afgelopen jaar startte er een groep van negen NAJK-leden met ‘Dynamisch Beweiden’ in Noord-Nederland. In zes ontmoetingen hebben zij de FarmWalk uitgekristalliseerd en een aantal nieuwe innovaties uitgeprobeerd. Zo worden op dit moment de digitale graslandgebruikerskalender en weide-app ontwikkeld. Met beide innovaties kunnen online weidegangcijfers als graslengte, bodemkwaliteit en melkcijfers worden ingevoerd en doorberekend. Hierdoor kan de melkveehouder globaal zien hoe hij moet inspelen op het grasland om zijn koeien optimaal te beweiden, met als uiteindelijk doel een maximale melkopbrengst.

Leren van elkaar

Geraldine Haverkamp, voorzitter werkgroep melkveehouderij AJF, is coördinator van de groep jonge melkveehouders in Noord-Nederland. “De groep is heel divers. De een is weer begonnen met weiden, de ander is al gevorderd en past het ‘pure graze’ systeem toe”, vertelt Geraldine. “Maar ook door de diversiteit van grondsoorten en kavels, kan de groep goed van elkaar leren.” Door de FarmWalk zijn de jonge melkveehouders bewuster bezig met het beweiden, denkt Geraldine: “Gedurende de bijeenkomsten bespraken we bevindingen en ervaringen die de jonge melkveehouders tijdens de FarmWalk hebben opgedaan.”

Bewust beweiden

Komend jaar gaat de studiegroep in Noord-Nederland vnaar buiten!
erder met ‘Dynamisch Beweiden’. “Het aankomende jaar willen we met de digitale graslandgebruikerskalender en de weide-app dieper ingaan op de cijfers”, aldus Geraldine. Binnen ‘Dynamisch Beweiden’ moeten jonge melkveehouders weloverwogen beslissingen nemen op het gebied van weidegang: “Bewust beweiden staat centraal binnen onze groep. De jonge ondernemers moeten inzicht krijgen hoeveel een koe opneemt in de wei en daar zo op inspelen dat ze uiteindelijk het maximale rendement uit beweiden halen”, vult Geraldine aan.

Uitkomsten

De FarmWalk wordt door de studiegroep als een positief instrument ervaren om doelgericht bezig te zijn met beweiden. Daarom worden er het aankomende jaar dertig weidecoaches opgeleid. Deze coaches zullen in de toekomst meerdere groepen melkveehouders in Nederland begeleiden om de FarmWalk goed uit te voeren en vakmanschap op weidegang toe te passen. Daarnaast wordt de kennisontwikkeling doorgezet met bestaande en nieuwe studiegroepen in ‘Dynamisch Beweiden’.

 

4 1