Melkveehouderij aan de slag met stikstofreductie

NAJK, NMV, LTO Nederland en Netwerk Grondig zijn tot een gezamenlijke Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij gekomen. Nevedi en NZO ondersteunen de sectorpartijen. Het is voor het eerst dat een dergelijke, gezamenlijke, aanpak is opgesteld om de stikstofexcretie in de melkveehouderij omlaag te krijgen.
De sectorpartijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op kennis en bewustwording bij melkveehouders en erfbetreders en voer- en managementmaatregelen. Zij gaan zich collectief inzetten voor verbetering van deze kennis en bewustwording door een programma op te zetten gericht op kennisverspreiding en voer- en managementmaatregelen.

Overschrijding dreigt De Nederlandse melkveehouderij dreigt boven het stikstofplafond uit te komen. Dit plafond is vastgesteld door Brussel en wordt vanaf 2020 ook opgenomen in de Nederlandse Meststoffenwet. Dat maakt de urgentie groter om nu te komen met maatregelen. Binnenkort worden de definitieve stikstofproductiecijfers 2018 verwacht. Om structurele overschrijding van het stikstofplafond te voorkomen, verzocht minister Schouten (LNV) de melkveehouderijsector begin 2019 om maatregelen te nemen die resulteren in een lagere stikstofproductie. Die handschoen hebben de sectorpartijen opgepakt. Zij willen immers als melkveehouderij een positieve bijdrage leveren aan de omgeving door kringlopen zo veel mogelijk te sluiten en verliezen te verminderen. Dat is goed voor bodem en dier. Het bedrijfsleven ondersteunt hierbij. NZO onderzoekt de mogelijkheid voor een indicator voor stikstofbenutting van de koe via tank melkureum en Nevedi-leden gebruiken die indicator onder andere in de advisering van melkveehouders.

Sluiten kringloop De Nederlandse melkveehouderij heeft samen met ketenpartners al eerder werk gemaakt van reductie van mineralenuitscheiding van de melkveestapel. Melkveehouders hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in de reductie van de hoeveelheid melkveefosfaten in de dierlijke mest. Zij hebben daarmee veel bereikt, zoals het behoud van derogatie en minder belasting van het milieu.

De sectorpartijen zien nu de taak om een stapje verder te gaan door met elkaar ook de stikstofemissie te verlagen en de mineralenkringloop daarmee verder te sluiten. De Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij levert een bijdrage aan de kringlooplandbouw en het behalen van de klimaatdoelen.