Nadere uitwerking klimaatakkoord mede bepalend voor realiseren ambities

De belangenorganisaties van melkveehouders (LTO Nederland, NMV, NAJK) en zuivelondernemingen (NZO) stellen vast dat het kabinet op een aantal punten afwijkt van het eerdere Ontwerp Klimaatakkoord, waarin ook de voorstellen van de zuivelpartijen zijn opgenomen. Die voorstellen hebben de steun van alle deelnemende partijen aan de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik.

In het ontwerpakkoord is onder meer aangegeven om de CO2-uitstoot in de veenweiden gebiedsgericht aan te pakken, door de komende twee à drie jaar per gebied te onderzoeken welke maatregelen voor elk gebied het meest effectief zijn. Het kabinet wil echter met onmiddellijke ingang maatregelen nemen; zonder te weten of dat leidt tot het gewenste effect. Een zorgvuldig gebiedsproces met alle belanghebbenden is noodzakelijk voor een breed draagvlak.

Tot teleurstelling van de zuivelsector schaart het kabinet zich niet achter het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat met steun van de voltallige Klimaattafel Landbouw en Landgebruik was opgenomen in het Ontwerp Klimaatakkoord. Deze commissie was destijds zeer breed samengesteld, inclusief vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de provincies en natuur- en milieuorganisaties. In het belang van een toekomstbestendige en maatschappelijk gedragen melkveehouderij blijven de zuivelsector en alle andere betrokkenen zich inzetten om het advies uit te voeren.

De zuivelsector is het kabinet erkentelijk voor de toegezegde extra financiële steun om de uitstoot van broeikassen in de melkveehouderij te verminderen. Het is nog niet duidelijk of de toegezegde bedragen voldoende zijn om de ambities waar te maken. Dat hangt ook af op welke wijze de middelen kunnen worden besteed en of bestaande regelingen (financierings-, investerings- en fiscale instrumenten) kunnen worden aangewend. Ook de invulling en uitwerking van de in het akkoord aangegeven noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving zal mede bepalend zijn om de beoogde reductie in de melkveehouderij te kunnen realiseren.

De zuivelorganisaties nemen klimaatmaatregelen. Daarom presenteerden zij eind vorig jaar een eigen plan van aanpak om broeikasgassen te reduceren. Bij de analyse van het ontwerpakkoord noemde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat plan realistisch. Rekening houdend met de specifiek door het kabinet aangekondigde maatregelen, zullen de zuivelorganisaties met alle partijen het eigen plan van aanpak ter hand nemen met de daarin overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden.

Kabinet neemt eerste stap richting realiseren landbouwambities

De agrosector speelt een belangrijke rol bij het behalen van klimaatdoelen. Al vele jaren produceert de sector hernieuwbare energie en reduceert zij broeikasgasemissies – met 19% sinds 1990i. Boeren- en tuindersverenigingen LTO Nederland, NAJK en Glastuinbouw Nederland zijn vorig jaar dan ook positief en met vertrouwen de klimaatonderhandelingen ingegaan.
Het kabinet neemt nu een eerste stap om de ambitieuze doelen van de klimaattafel landbouw en landgebruik te realiseren. De agropartijen waarderen de zoektocht naar additionele financiële middelen vanuit het ministerie van LNV. Minister Schouten verdient hiervoor een compliment. Het is echter de vraag of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt. Bovendien is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de noodzakelijke aanpassingen van beleid, met name ruimte in regelgeving en bestendig kabinetsbeleid tot 2030.
De vertegenwoordigers van de primaire sector zien het kabinetsvoorstel als een handreiking met aanknopingspunten voor nadere uitwerking. Wel benadrukken de verenigingen dat het voorstel met de eigen achterban moet worden besproken om het draagvlak onder boeren en tuinders te peilen.

Agrarische ambities
In het ontwerp klimaatakkoord omarmde de klimaattafel landbouw en landgebruik, waar ook het ministerie van LNV aan deelnam, de door het kabinet gevraagde reductie van 3,5 Mton CO2-eq bovenop al geplande reducties. De sector zag bovendien mogelijkheden voor een extra reductie tot 6 Mton CO2-eq. in totaal. Daaraan zijn wel randvoorwaarden verbonden omtrent regelgeving, financiering en de samenwerking met andere klimaattafels. Bovendien zijn de geschetste ambities mede afhankelijk van ander beleid, zoals het nog vorm te geven beleid Gewasbescherming 2030 en het advies van de Commissie Grondgebondenheid.
Sinds de presentatie van het ontwerp klimaatakkoord zijn de betrokken agropartijen in gesprek gegaan met hun achterban en hebben de planbureaus hun doorrekeningen gepresenteerd. Daaruit bleek dat een realistische en sluitende bedrijfseconomische onderbouwing voor boeren en tuinders een voorwaarde is voor de haalbaarheid van de ambities. De bewegingsruimte van veel ondernemers is beperkt. Ook als het doel ambitieus is moeten de stappen behapbaar zijn.

Invulling randvoorwaarden
Het kabinet heeft nu zelf een aantal extra maatregelen voorgesteld. De invulling van de randvoorwaarden, financiële onderbouwing en passende regelgeving moet verder worden uitgewerkt.
De agropartijen constateren dat de door het kabinet beschikbaar gestelde 970 miljoen euro tot 2030 een eerste stap is. De geschatte investeringen voor het klimaatakkoord zijn voor de agrosector circa 11 miljard euro, waarvan momenteel zo’n 3,5 miljard euro nog niet wordt gedekt door subsidies of de markt. Er is veel afhankelijk van de wijze waarop de middelen kunnen worden besteed en of bestaande regelingen (bijvoorbeeld SDE++) kunnen worden aangewend. Dit zal mede bepalend zijn om de beoogde reductie te kunnen realiseren.
De klimaattafel heeft in het ontwerpakkoord verschillende suggesties gedaan waarmee wet- en regelgeving in lijn kan worden gebracht met de doelen. De agrosector is afhankelijk van de overheid bij het waarmaken van welke ambitie dan ook. Het kabinetsvoorstel biedt hier nog niet voldoende
helderheid over. Dat geldt ook voor de samenwerking met andere sectortafels. Beide zijn van groot belang om de ambities van de sector te borgen.

Vragen over veenweidegebied
Bodemdaling en CO2-uitstoot in het cultuurhistorisch karakteristieke landschap van veenweidegebieden is complexe problematiek met grote regionale verschillen. Om tot oplossingen te komen is gebiedsgerichte aanpak, met het bedrijfsperspectief van de boer als uitgangspunt, noodzakelijk. Het kabinet onderschrijft dit.
In het ontwerpakkoord was opgeschreven dat er de komende twee à drie jaar zou worden onderzocht welke maatregelen voor elk gebied het meest effectief zijn. Het kabinet wil echter met onmiddellijke ingang maatregelen nemen; zonder te weten of dat in elk gebied tot de beoogde reductie leidt.
Ook leven er nog de nodige vragen over de voorgestelde vrijwillige stoppersregeling. Een top-down uitkoopregeling waarmee een aantal boeren kunnen stoppen, zou tegen de gebiedsprocessen kunnen indruisen. Daar komt bij dat lokaal ook voor de blijvende boeren perspectief moet blijven en een zorgvuldig gebiedsproces gewenst is om ook voor hen ontwikkelruimte te behouden.
De agropartijen benadrukken dat er van gedwongen krimp van de veestapel geen sprake kan zijn.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid overtekend?
Er is nog veel onduidelijk over het GLB na 2021, zowel op Europees niveau als met betrekking tot de nationale invulling. Vast lijkt te staan dat er meer wordt verwacht voor een lager budget. Het is voorbarig dat het kabinet er vanuit gaat dat boeren en tuinders de kosten voor klimaatmaatregelen kunnen afdekken met toekomstige GLB-gelden. Het gaat immers om bestaande (en krimpende) middelen die in eerste instantie bedoeld zijn om de economische positie van de boer en tuinder te versterken, die bovendien enkele malen overtekend lijken te zijn. Het kabinet wil immers ook andere transities vanuit het GLB financieren.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De Nederlandse land- en tuinbouwsector wil bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zijn verantwoordelijkheid, zoals in het ontwerp klimaatakkoord omschreven. Het huidige verdienvermogen van boeren en tuinders is niet toereikend om de gewenste transitie te realiseren. Beter beleid en aanvullende middelen zijn noodzakelijk om voldoende te kunnen investeren in klimaatmaatregelen.

Gesprek met achterban
De klimaatmaatregelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument. De ledenorganisaties zullen hun achterban consulteren om de resultaten van de klimaatonderhandelingen te bespreken en het draagvlak te peilen.
De uitkomsten van de bespreking met de achterban zullen uiteindelijk bepalend zijn voor de vraag of partijen dit kabinetsvoorstel onderschrijven.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Wat deed NAJK voor jou in mei

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK is positief over het initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en Europese Commissie DG Agri om de toegang tot kapitaal voor jonge boeren in Europa te verbeteren.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, heeft de inleiding verzorgd van het EU-landbouwdebat in Marum.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft in een speciale sessie met verschillende partijen nagedacht over de invloed van klimaatmaatregelen op de kostprijs.
 • Iris Bouwers, NAJK-bestuurder met de portefeuille internationaal, schreef een column met de titel “doe wat je zegt”. Hierin gaf zij Europarlementariërs aan dat als zij echt voor meer jonge boeren, meer innovatie en toekomstbestendige bedrijven willen gaan, zij dan ook harde euro’s moeten regelen.
 • Het NK Veebeoordelen zal dit jaar op 5 oktober in Hoornaar plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
 • In het kader van de invulling van de kringloopvisie van minister Schouten neemt NAJK-voorzitter, Andre Arfman, deel aan de reflectiegroep taskforce verdienmodellen.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK en tevens vicevoorzitter van CEJA, heeft gesproken op een jongeboerenevenement in Servië over de Nederlandse landbouw. Het evenement werd uitgezonden op de Servische nationale televisie.
 • In verband met de Europese verkiezingen heeft NAJK de #jongeboerenentuinders: kieswijs!-actie gehouden. Verschillende Europarlementariërs vertelden in een video wat zij de aankomende periode voor jonge boeren willen gaan betekenen. Ook is er een speciale NAJK- verkiezingsnieuwsbrief naar de leden verstuurd.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, brainstormt met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) over verbetering van het imago van de sector.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft met het ministerie en diverse sectorpartijen gesproken over de CBb-uitspraak over fosfaatrechten voor jongvee van vleesveebedrijven.
 • Limagrain en NAJK hebben het gezamenlijke project de MaisChallenge 2018 geëvalueerd. In 2020 zullen Limagrain en NAJK weer de MaisChallenge organiseren.
 • NAJK heeft woedend gereageerd op de gebeurtenissen in Boxtel.
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, heeft in een uitzending van Hart van Nederland verteld over de impact van dierenactivisme op jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurders Sietse Draaijer en Andre Arfman waren aanwezig bij een bijeenkomst om kennis over bedrijfsovername meer in het agrarische onderwijs in te bedden.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is bij een bijeenkomst van AgriCord, Europees koepelorganisaties van Agri-agencies) Hier spraken onder andere Eurocommissaris Hogan, minister Schouten en NAJK-bestuurder Iris Bouwers.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft een pitch gegeven voor het ministerie van LNV over de visie van NAJK op het nieuwe mestbeleid.
 • NAJK is met een aantal leden naar de Conferentie Nationaal Strategisch Plan geweest. Dagelijks bestuurder, Iris Bouwers, gaf een pitch waarin zij minister Schouten opriep om in het volgende GLB alle overheden beter op elkaar aan te sluiten.
 • Vijftien jonge boeren zijn met het ministerie van LNV op tweedaagse studiereis naar Duitsland geweest. Bij de reis was ook een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
 • Dagelijks bestuurder NAJK en vicevoorzitter CEJA, Iris Bouwers, heeft deelgenomen aan een conferentie van European Crop Protecion Association in Gent.
 • NAJK, NMV, LTO Nederland en Netwerk Grondig zijn tot een gezamenlijke Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij gekomen. Tijdens een persconferentie is het plan aan de agrarische pers gepresenteerd.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever sprak bij het grote Europese Verkiezingsdebat van de NOS. Zij lichtte toe dat jonge boeren door willen met het bedrijf, maar daarbij hulp nodig hebben. De Europarlementariërs gingen hierover met elkaar in discussie.
 • NAJK-bestuurders Iris Bouwers en Andre Arfman, hebben de maandelijkse vergadering van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, bijgewoond. In de vergadering is onder andere gesproken over het voorstel van de EIB en EC voor ondersteuning jonge boeren en de Europese verkiezingen.
 • Het dagelijks bestuur en personeel van NAJK hebben de BodemBattle gespeeld. De BodemBattle is nu beschikbaar voor AJK’s en scholen. Zie voor meer informatie de website van NAJK.
 • Leden en partners van NAJK hebben aan de hand van stellingen met elkaar gediscussieerd over nieuwe verdienmodellen. De discussiebijeenkomst is terug te lezen in de aankomende BNDR.
 • Op de facebookpagina van NAJK verschenen ook in mei weer verschillende #WeideWeetjes
 • LTO Akkerbouw, NAJK, NAV en Royal Cosun hebben een brief gestuurd aan minister Schouten vanwege de aanzienlijke schade in de akkerbouw. Naar aanleiding van deze brief bezocht minister Schouten een bietenteler in Zeewolde. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was bij het bezoek aanwezig.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was bij een bijeenkomst van de Unie van Waterschappen over bodemdaling.
 • NAJK is teleurgesteld over de verhoging van afroming fosfaatrechten bij overdracht. Voor NAJK kwam dit voorstel onverwachts.
 • NAJK-bestuurder, Leendert Jan Onnes, was bij de alv van de Brancheorganisatie Akkerbouw. Aansluitend bezochten ze de Graansloot in Kampen.

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?
Natuurlijk zal er in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK organiseert ook dit jaar weer een NAJK-netwerkborrel. Tijdens deze bijeenkomst kunnen lokale en provinciale AJK-bestuurders inspiratie opdoen voor het nieuwe seizoen. Maandagavond 17 juni is de NAJK-netwerkborrel in Mastenbroek en maandagavond 24 juni in Oirschot.
 • Op 22 juni verschijnt er weer een nieuwe BNDR. Hierin kun je onder andere lezen over de discussiebijeenkomst over nieuwe verdienmodellen, CRSP-Cas en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 • NAJK is aanwezig op het koelplein tijdens de NRM op 28 en 29 juni. Kom jij ook aan een van onze gezellige activiteiten deelnemen in Zwolle?

 

 

 

Brandbrief NAJK over situatie melkveehouderij

NAJK heeft een brandbrief gestuurd naar minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de situatie in de melkveehouderij. Jonge boeren hebben bewegingsruimte en vertrouwen in de toekomst nodig. Juist deze dingen zien de jonge melkveehouders verdwijnen. Er wordt aan alle kanten aan de jonge boeren getrokken: aflossen, voldoen aan steeds weer nieuwe en hogere kwaliteitseisen, werken richting een visie die nog onzeker is, het biodiversteitsvraagstuk oplossen en het klimaat redden. Daarbij gebeurt er bijna wekelijks iets wat de ondernemer klem zet: het dierenactivisme maakt zijn opmars, het fosfaatrechtenstelsel wordt aangepast, bepaalde machines mogen plots niet meer gebruikt worden en de PAS wordt afgeschoten waardoor opeens duurzame ontwikkelingsplannen de prullenbak in kunnen. NAJK roept daarom minister Schouten op om de melkveehouderij ruimte te geven om te ontwikkelen.

Lees de hele brief hier: 06-03-02-3332NB – Brandbrief over situatie in de melkveehouderij

Jonge boeren en tuinders op weg naar kringlooplandbouw

Jonge boeren en tuinders over de aandachtspunten voor de invulling van de kringlooplandbouw
Position paper NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vindt dat er volop ingezet moet worden op het sluiten van kringlopen, duurzaam bodembeheer en bedrijfsovername. Daarom zijn wij ook verheugd over de landbouwvisie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’. De visie zet een stip op de horizon, met als kern de overgang naar kringlooplandbouw. In deze position paper schetst NAJK een aantal belangrijke aandachtspunten voor de overgang naar kringlooplandbouw die voor jonge boeren en tuinders van belang zijn.

Kringlopen lokaal waar mogelijk, zo groot als noodzakelijk
Voor een verdere vormgeving van kringlooplandbouw speelt de schaal waarin de kringlopen gesloten worden een grote rol. Voor NAJK geldt: lokaal waar mogelijk, zo groot als noodzakelijk. Landsgrenzen spelen hierin geen rol. Nederland is een groot landbouwexporteur, maar verreweg het grootste deel van deze export komt terecht in onze buurlanden in Noordwest-Europa. Daarnaast is er een grote diversiteit aan bedrijven en aan mogelijkheden in verschillende regio’s. Het gebruikmaken van de capaciteiten en mogelijkheden van de individuele boer en grond moet voorop staan. Een voorbeeld: een zeer capabele en passievolle varkenshouder moet niet verplicht worden ook akkerbouwer te zijn. Hetzelfde geldt omgekeerd. Ook is het de vraag of hoogwaardige akkerbouwgronden gebruikt moeten worden voor de teelt van veevoer of dat hier beter samenwerking gezocht kan worden met boeren elders in Europa die dit efficiënter en effectiever kunnen. Samenwerking in de keten moet leidend zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van ieders capaciteiten en mogelijkheden.

Integraliteit tussen dossiers
Een belangrijke voorwaarde voor de verdere implementatie van kringlooplandbouw is integraliteit met andere dossiers waar op dit moment invulling voor gezocht wordt, zoals klimaat, biodiversiteit en mest. NAJK constateert dat hierin nog grote uitdagingen te overwinnen zijn voor de Nederlandse landbouw. Daarnaast zien we tegenstrijdigheden. Positieve maatregelen voor het milieu zijn niet altijd goed voor biodiversiteit of dierenwelzijn. De verantwoordelijkheid voor het niet kunnen behalen van het maximum op alle terreinen mag niet op het individuele erf van de boer of tuinder gelegd worden. Veel van onze leden zien nu door de vele wet- en regelgeving op verschillende dossiers door de bomen het bos niet meer. Een passende invulling  van de visie op kringlooplandbouw kan hier oplossingen voor bieden, maar alleen wanneer deze integraal aansluit op de andere dossiers.

Verdienmodel behouden
Een belangrijk deel van onze achterban bevindt zich in het proces rondom bedrijfsovername. Dit is de periode waarin veel geïnvesteerd wordt in het toekomstbestendig maken van het bedrijf. De toenemende eisen op het gebied van onder andere gewasbescherming, dierenwelzijn, fosfaat, ammoniak, maar ook de nieuwe onzekerheid over de PAS, zorgen ervoor dat de financieringsgraad op veel bedrijven zijn limiet dreigt te bereiken. Daarbij geldt dat veel van de investeringen een terugverdientijd van meer dan 15 jaar hebben. Geld voor extra investeringen op het gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw is dan ook zeer beperkt aanwezig. Daarnaast is het creëren van een verdienmodel voor deze investeringen vaak een lastige opgave: de afnemer betaalt immers niet direct meer voor het product. NAJK pleit dan ook voor een geleidelijke implementatie van nieuwe doelen, waardoor investeringen op de natuurlijke investeringsmomenten kunnen plaatsvinden. Daarnaast is het niet reëel om investeringen met onrendabele toppen (deel van de investering dat niet uit de markt terugverdiend kan worden) of (flinke) kostprijsstijgingen alleen op het bord te leggen van de (jonge) boer en tuinder. Ten slotte blijft een gelijk speelveld met de omringende landen in Europa van belang om een gezonde en toekomstbestendige landbouwsector te behouden in Nederland.

Koppositie behouden
Nederland heeft een koppositie opgebouwd in de afgelopen decennia. Wereldwijd komen mensen naar Nederland om hier te leren van onze landbouw en gaan Nederlanders naar het buitenland om daar kennis over te dragen over voedselproductie. Als jonge boeren en tuinders realiseren we ons dat met het bereiken van zo’n koppositie het werk niet gedaan is. We zien omgaan met klimaatverandering, het behalen van doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid met minder beschikbare grondstoffen als grote uitdagingen, die we graag aangaan. Volgens ons wordt er vaak naar landbouw gekeken als één van de veroorzakers van diverse problemen, maar weinig naar het feit dat de landbouw ook veel oplossingen kan bieden. Dit vraagt samenwerking, zowel in de land- en tuinbouwsector, als in de voedselketen. Hierbij dient ook de overheid een belangrijke rol te spelen die de weg naar deze oplossingen stimuleert en belemmerende regelgeving wegneemt. We willen als jonge boeren en tuinders ook over 50 jaar ons vak nog kunnen uitoefenen en de samenleving blijven voorzien van kwalitatief hoogwaardig voedsel.

Kringloopland verder sluiten
Het werken met kringlopen is binnen de landbouw al een oud fenomeen. De afgelopen decennia is er hard gewerkt om de kringlopen verder te optimaliseren en verliezen in de kringlopen te minimaliseren. Voor NAJK houdt kringlooplandbouw dan ook in dat er nog verder gekeken wordt hoe de bestaande kringlopen verder te sluiten zijn. Dit kan door enerzijds verliezen uit de kringloop zoveel mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld de verliezen die ontstaan door afvoer van nutriënten (door bijvoorbeeld verkoop van product) terug te brengen in de kringloop. Anderzijds dienen de inputs ook op een duurzame wijze geproduceerd te worden. Dit laatste kan vormgegeven worden door bijvoorbeeld een groter deel van het krachtvoer dichter bij huis (Europa) te (laten) telen. Ook het produceren van kunstmeststoffen op basis van duurzame energie is hier een voorbeeld van.

NAJK behartigt de belangen van agrarische jongeren in Den Haag en Brussel, maar biedt ook actief handvatten voor ontwikkeling en beter ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK enerzijds bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren verbonden met de agrarische sector en anderzijds aan de ontwikkeling van zelfbewuste en kundige jonge ondernemers die met beide benen in de maatschappij staan: de ondernemers van de toekomst.

Bij het rondetafelgesprek van 13 juni 2019 over de realisatie van de LNV-visie ‘waardevol en verbonden’ zitten de jonge boeren en tuinders niet aan tafel. Dit verbaast ons zeer. Juist, omdat kringlooplandbouw gaat over de toekomst van de landbouw, die de jonge boeren en tuinders vorm gaan geven. Samen de schouders eronder zetten, zo kunnen we het beste bereiken. Wij willen dan ook jullie oproepen om, als het over toekomst van de landbouw gaat, met jonge boeren en tuinders, de toekomstige voedselproducenten in gesprek te gaan!

 

 

NAJK en ForFarmers zetten zich samen in voor jonge boeren

Andre Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Richard Dijkstra, directeur varkens en directielid ForFarmers Nederland, hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is blij dat de ambitieuze voeronderneming ForFarmers er opnieuw voor kiest verbonden te blijven aan de jonge boeren en tuinders.

In de samenwerking tussen de jonge boeren en tuinders en de voeronderneming ligt de focus vooral op het delen van kennis. Ook in de regio’s gaat de samenwerking verder in de vorm van plaatselijke activiteiten van de provinciale AJK’s. Beide partijen zien de samenwerking als een echte win-winsituatie: ForFarmers is een kennisbron en inspirator voor jonge agrarische ondernemers. Tegelijkertijd komt ForFarmers op deze manier in contact met de agrarisch ondernemer van de toekomst.

NAJK blij met de samenwerking

Als dé belangenorganisatie van jonge boeren en tuinders in Nederland vertegenwoordigt NAJK een enthousiaste en ambitieuze groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers. “NAJK hecht een groot belang aan goede contacten met belangrijke spelers uit de agribusiness, zodat de leden verrijkt worden met belangrijke kennis, ontwikkelingen en informatie uit de agrarische sector. NAJK wil daarom graag de succesvolle samenwerking met ForFarmers voortzetten en is blij zo’n speler in de agribusiness aan zich te mogen verbinden”, zegt NAJK-voorzitter Andre Arfman.

ForFarmers partner voor jonge boeren

ForFarmers pakt de samenwerking de komende jaren actief op. Richard Dijkstra: “Onze missie is om ons in te zetten voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. NAJK is daarin een belangrijke partner. Hierbij gaan we voor de langere termijn samen verder werken aan een mooie toekomst voor de agrarische sector. Dat gaat over meedenken over beleid tot het opzetten van grote en kleine evenementen voor de jonge boeren van Nederland. En daar zijn we trots op!”

CDG on organic farming | Auke Spijkerman

Het is alweer bijna 2 weken geleden dat RTL nieuws met het nieuws naar buiten kwam over afwijkingen binnen de biologische sector. Tijdens die periode mocht ik naar Brussel toe. Dit om te kijken hoe de Europese commissie de wetgeving voor de biologische sector wil vernieuwen/ aanpassen. De regels voor biologische landbouw zijn namelijk in alle Europese landen gelijk, alleen zit er wel verschil in hoe landen de regels oppakken en hoe de nieuwe wetgeving op landelijk niveau ingepast kan worden.

De uitloop van kippen is nu een belangrijk topic waar in de EU over gesproken wordt. Bijvoorbeeld het al dan wel niet toevoegen van de serre in kippenstallen en of deze als buitenruimte meegerekend mag worden of niet. Dit stuk gaat over de technische invulling van de regelgeving wat stiekem wel een klein beetje saai is. Maar het is wel belangrijk voor biologische boeren dat dit goed geregeld is en het is daarom goed om te zien dat hier over gesproken wordt door boeren.Verder wordt er door de commissie onderzoek gedaan naar wat de civil dialogue group doet  en wat er beter zou kunnen. Hier is het wel interessant dat bepaalde groepen toch vaak vinden dat boeren oververtegenwoordigd zijn. Deze mensen vergeten vaak dat de regelgeving direct bij de boeren terecht komt en dat deze hier dagelijks mee moeten werken. Daarom is het ook zeer belangrijk dat boeren actief meehelpen om regelgeving beter te maken!

Vervolgens kregen we een zeer interessante presentatie over productie en import van biologische producten. Het was voor het eerst dat de commissie een overzicht kon geven over waar de biologische producten vandaan komen. Interessant is om te weten waar veel vandaan wordt geïmporteerd en wat dit voor producten zijn. Zo heeft Peru op het gebied van biologisch producten qua waarde het meeste geëxporteerd naar de EU.  Qua tonnage heeft China het meeste geleverd. Mocht je daar meer over willen weten kun je dat op de volgende hier vinden.

De biologische markt in de EU groeit hard en er wordt aangegeven dat de biologische markt deze groei zeer goed kan hebben. Verdere groei van biologisch boeren is dus zeker mogelijk.

De toegevoegde waarde van biologische producten is  hoger dan van gangbare producten. Dit verschil is in Europa alleen niet terug te zien in het inkomen van de boer. De marge wordt vooral gehaald later in de keten bij retailers, handel en verwerkers.