Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Water is essentieel voor jouw vee en gewas. Hoe je met jouw bodem en water omgaat heb je zelf in de hand. Jouw situatie is anders dan die van de buurman. Toch los je sommige knelpunten misschien niet zo makkelijk alleen op. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) helpt jou om grip te krijgen op bodem- en waterbeheer. Met maatregelen, geld en aandacht voor jouw plannen.

NAJK werkt sinds 2020 mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Zeven jaar eerder begon DAW, samen met boeren en tuinders, aan bodem- en waterprojecten te werken. De meeste begonnen gewoon aan de keukentafel. Voor voldoende en schoon water en een gezonde bodem, nu en in de toekomst. Daar doen wij het voor!

Meer weten? Kijk dan op www.agrarischwaterbeheer.nl.

Bodem & Water: onmisbaar voor jou als agrariër!

Kennismatching

Als NAJK zijn wij binnen DAW vooral actief met Kennismatching. Er zijn binnen DAW vier Kennismatchers, voor de melkveehouderij, akkerbouw, open teelten en overige teelten. Vanuit NAJK is projectleider Gerjanne van Esveld actief als Kennismatcher melkveehouderij.

Maak hier ook kennis met de andere kennismatchers.

Gerjanne van Esveld

Kennismatcher melkveehouderij

gvanesveld@najk.nl
030-2769 840

Hedwig Boerrigter

Kennismatcher akkerbouw

hboerrigter@ltonoord.nl
06 -18 30 39 18