Kuiper Dairy en cow sale

Woensdag zijn we op bezoek geweest bij melkveebedrijf Kuiper Dairy in Hico van Clemens en Karin Kuiper. Omdat ze in Nederland het melkveebedrijf thuis niet konden overnemen zijn ze in het buitenland de uitdaging aangegaan om te gaan melken. In Oost-Duitsland zijn ze begonnen op een grupstal met ongeveer 20 koeien. Daar hebben ze het bedrijf laten groeien tot dat ze de mogelijkheid kregen om het bedrijf te verkopen. In 2006 zijn ze naar Texas vertrokken en begonnen ze met het huren van een melkveebedrijf. Inmiddels hebben ze dit bedrijf gekocht en melken ze 4000 koeien op 1200 hectare grond. Deze grond gebruiken ze om hun eigen ruwvoer te telen, waaronder 2 teelten mais per jaar achter elkaar. Doordat er weinig regels zijn kun je in Texas ook echt met het boeren bezig zijn. En de kansen om met weinig startkapitaal een mooi bedrijf te beginnen zijn er nog steeds.

In de middag zijn we naar een koeienveiling gegaan. Hier wordt onverstaanbaar en binnen enkele seconden koeien verhandeld. Heel bijzonder om eens te zien!

Gezocht: jonge boer of boerin voor Kick Off Workshop in Ethiopië in mei

NAJK is op zoek naar een jonge boer of boerin die een Kick Off Workshop in Ethiopië wil verzorgen van 13-19 mei 2019. De workshop is bedoeld om de landbouwsector in Ethiopië te stimuleren om te investeren in de jeugd. Met deze Agriterra missie kun je bijdragen aan en betere toekomst voor jonge boeren in ontwikkelingslanden. Ervaring met (het besturen van) een coöperatie is voor deze missie een pré.

Voor meer informatie over de vacature zie: Vacancy for EV. 11143 Youth Kick-off workshop ET

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 27 maart 2019 je CV naar mvanschaik@najk.nl.

Dagje Nederlands in Texas

´s Ochtends vertrokken we naar Henk Postmus, hij heeft een  biologisch melkveebedrijf met ruim 1200 ha land. Henk is in 1998 verhuisd naar Texas en in 2013 overgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering.  Er worden 1750 koeien gemolken en geweid. Henk hanteert hier een beweidingsysteem zoals in Nieuw Zeeland; elke dag wordt er gemeten hoeveel gras er staat en krijgen de koeien een nieuw perceel. Verse koeien tot 120 dagen worden 3 keer per dag gemolken, de rest 2 keer. Met de bus zijn we door de stallen gereden.

Vervolgens bezochten we de familie Stoker, waar een lunch voor ons klaar stond. Na de lunch hebben we een rondleiding gekregen over hun melkveebedrijf met  800 melkkoeien en bijhorend jongvee. Al het gras wordt met eigen persen in ronde balen geperst. Zo kunnen ze met twee personen inkuilen en zijn ze met inkuilen minder afhankelijk van personeel. Een goed jaar levert 4500 balen, een slecht jaar slechts 500.

Hierna zijn we doorgereden naar Albert Posthumus, de oprichter van AP Machinebouw in Nederland. Hij heeft in 1999 het bedrijf verkocht en is geëmigreerd naar Texas. Op dit moment heeft hij 80 medewerkers in dienst, verdeeld over zes locaties in de staten Texas , New Mexico en Kansas. De nadruk ligt op het maken en repareren van voermengwagens. Ook worden er mengkuipen op voormalige legertrucks gebouwd. Posthumus is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe machines voor de melkveehouderij, waaronder stationaire voermengwagens. Ook hebben ze een ‘service truck on wheels’ (vrachtwagen met mobiele werkplaats en kraan) om in andere regio’s voet aan de grond te krijgen en uiteindelijk mechanisatiebedrijven op te zetten. Daarna hebben we in Woody’s Place een dikke steak gegeten.

Realistische bijdrage zuivelsector aan klimaatplan

NAJK, NMV, LTO en NZO constateren dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de bijdrage van de zuivelsector aan het Ontwerp Klimaatakkoord realistisch acht. Het PBL stelt in de analyse van het ontwerpakkoord dat de beoogde reductie van broeikasgassen in 2030 onder voorwaarden haalbaar en betaalbaar is.

De LTO-vakgroep melkveehouderij, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) beogen met het in december vastgestelde zuivelplan een reductie, voor wat betreft methaan, van 0,8 megaton CO2-equivalenten (zie tabel klimaattafel Landbouw en Landgebruik). Volgens het planbureau is dat te realiseren. De NZO deelt de opvatting van het PBL dat er wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan. Belangrijkste daarvan is de financiële situatie van de veehouderij. Die bepaalt de bereidheid van veehouders om te investeren in de klimaatopgave. Ook de ruimte die boeren hebben om hun bedrijf te ontwikkelen speelt een rol. Bovendien dienen er voldoende financiële instrumenten voor handen te zijn om de sector te ondersteunen bij het realiseren van de reductieopgave. Daarnaast is het belangrijk dat melkveehouders hun klimaatprestaties individueel kunnen verantwoorden via de carbon footprint monitor. Die geeft melkveehouders inzicht in de uitstoot van broeikasgassen op hun bedrijf.

Het Kabinet heeft de landbouw gevraagd om niet alleen de taakstelling van 3,5 Mton, maar ook de geformuleerde ambitie voor een reductie van ongeveer 6 Mton te realiseren. De opgave voor de zuivel/melkveehouderij verandert daarmee niet omdat de 0,8 Mton methaan “melkveehouderij en zuivel” reeds onderdeel uitmaakt van de totale ambitie (zie onderstaande tabel). Overigens staat in de brief van Kabinet te lezen dat: “daarvoor middelen beschikbaar zullen moeten worden gesteld (red: om van de 3,5Mton naar 6Mton te gaan) door het kabinet om de landbouwsector hierbij te ondersteunen. Met het oog hierop zullen plannen worden uitgewerkt waarbij wij goede mogelijkheden zien om hierbij een combinatie te maken met de visie van het kabinet voor een duurzame en sterke kringlooplandbouw.”

Nieuwe jonge boeren in Texas

Op maandag hebben we een bezoek gebracht aan de Central Texas Young Farmers Coalition (CTYFC). Deze organisatie zet zich in om jonge mensen op te leiden tot agrariërs. Wij hebben ons voorgesteld en hebben verteld wat NAJK betekent voor de Nederlandse jonge boeren. Het doel van CTYFC is om jongeren die niet afkomstig zijn van een agrarisch bedrijf te helpen bij het opstarten van een agrarisch bedrijf. Bijvoorbeeld door contact te leggen met landeigenaren.

Vervolgens kregen wij een rondleiding op het biologische bedrijf van de vice-voorzitter waar ze 15 soorten groenten telen. Deze worden verzorgd door de bedrijfsmanager en een aantal vrijwilligers. Zij legden uit hoe zij hun bedrijf als eerste generatie opgezet hebben.

Daarna werden wij meegenomen naar een vleesgeitenbedrijf met 22 moederdieren en  bijbehorende lammeren. De geiten stonden voornamelijk buiten en werden elke week verplaatst van perceel. De percelen bestonden voornamelijk uit struikgewas en omgezaagde bomen, het ideale natuurlijke habitat van de geit. Deze agrarische ondernemer teelde ook asperges en had net fruitbomen geplant.

Wij zetten onze reis voort richting Stephenville.

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal Iris Bouwers, heeft een Wereldboeren-avond gegeven met Rabobank bij AJK West-Friesland.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zit namens NAJK in het bestuur van Agriterra. Agriterra zendt boeren uit om agrarische coöperaties en organisaties in ontwikkelingslanden te helpen. In februari was de bestuursvergadering.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft ambtenaren van het ministerie van LNV ontvangen op haar melkveebedrijf. Daar heeft zij de zorgpunten voor jonge boeren op het mestbeleid gedeeld.
 • NAJK-leden konden gratis kaarten krijgen voor de SIMA, de internationale vakbeurs voor de landbouw- en veeteelt, in Parijs.
 • NAJK heeft een document gemaakt waarin helder en krachtig uitgelegd staat wat het Bedrijfsovernamefonds inhoudt. Ook heeft NAJK een document gemaakt met de meest gestelde vragen en een visiedocument opgesteld op basis van de meest recente informatie over het Bedrijfsovernamefonds. Lees de documenten op onze website onder standpunten.
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, is bij een traject betrokken om het imago van de land- en tuinbouwsector te verbeteren.
 • NAJK is bezig met de ontwikkeling van de BodemBattle, een ludieke en interactieve spelavond voor AJK’s over bodem en klimaat. Het dagelijks bestuur van NAJK heeft de BodemBattle met elkaar gespeeld om deze alvast voor jullie te testen.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, was spreker bij een bijeenkomst over kringlooplandbouw. De bijeenkomst was onderdeel van programmadrieluik ‘De Nieuwe Groene Revolutie’. Na afloop hebben zij en een aantal andere jonge boeren gesproken met minister Schouten van het ministerie van LNV.
 • Woensdag 13 februari was de prijsuitreiking van de MaisChallenge in Dronten. 41 jonge boeren gingen afgelopen jaar met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kon telen. Hendrik Spiker is de winnaar van de MaisChallenge 2018.
 • NAJK-bestuurder Marije Klever, schreef een column met als titel ‘de onmogelijkheid van het duurzaamheidswensenlijstje’. De column is te lezen op de website van NAJK.
 • Ook is er een Wereldboeren-discussiebijeenkomst gehouden bij het Zone-college in Almelo. NAJK-bestuurder Iris Bouwers, leidde de middag.
 • NAJK is weer begonnen met het verspreiden van #WeideWeetje via Facebook. Via #WeideWeetje ontvang je telkens weer kennis over weidegang.
 • Dagelijks bestuurders Iris Bouwers en Andre Arfman zijn op uitnodiging van landbouwwoordvoerder van de Tweede Kamer voor GroenLinks, Laura Bromet, met haar in gesprek geweest. Onderwerpen van gesprek waren onder andere GLB, klimaat en jonge boeren.
 • NAJK was op zoek naar een jonge boer die met Agriterra op adviesmissie wil naar Tanzania.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, is met de akkerbouwcommissie van het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt in gesprek geweest over de rol van het waterschap en de samenwerking tussen het waterschap en boeren.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van het ministerie over de landbouwvisie van minister Schouten.
 • 21 februari was de Agripooldag van Agriterra in Limburg. Deze dag was speciaal voor agripoolers, mensen die voor Agriterra op adviesmissie gaan.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK, heeft een interview gegeven voor het ledenblad van de Belgische belangenorganisatie Boerenbond.
 • NAJK heeft input geleverd aan de evaluatie van het ministerie van LNV over de Jonge Landbouwersregeling. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, en een aantal NAJK-leden zijn met de onderzoekers in gesprek geweest.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft met de gedeputeerde van provincie Gelderland, Peter Drenth, gesproken. Onderwerp van het gesprek was buitenfamiliaire bedrijfsovername.
 • Het tv-programma EenVandaag heeft een uitzending gemaakt over buitenfamiliaire overname. Dagelijks bestuurder Sietse Draaijer vertelde over zijn bedrijfsovername en hoe bedrijfsovernames in het algemeen gaan.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, heeft deelgenomen aan het farmersdinner tijdens de SIMA in Parijs. Bij het diner waren jonge boeren en ministers uit verschillende landen aanwezig.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, voert namens NAJK de klimaatlobby. Andre neemt deel aan de hoofdtafel Landbouw en Landgebruik en zit in de werkgroepen.
 • tv heeft een aflevering gemaakt met Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw. In de video stelt Leendert Jan zich voor en vertelt hij over de uitdagingen in de akkerbouw.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is bij het bestuur van AJK Samen-Vooruit geweest. Zij hebben gesproken over hoe jonge boeren kunnen werken aan een beter imago van de sector en betere regelgeving.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft gereageerd op de opmerking van minister Schouten om het Bedrijfsovernamefonds ook ter beschikking te willen stellen aan de jonge vissers. NAJK wil eerst een begroting met daarbij de onderbouwing in welke mate de gestelde doelen worden behaald.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, heeft kennisgemaakt met de nieuwe directeur van LTO Noord.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft nogmaals het probleem van de vijfjaarstermijn voor de definitie jonge boer binnen de fosfaatbank bij het ministerie aangekaart.
 • NAJK-leden kunnen een energiescan winnen. Iedere vijfde persoon die zich aanmeldt bij NieuweStroom en NAJK-lid is, wint een energiescan ter waarde van € 300.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, heeft deelgenomen aan de stuurgroep actieplan plantgezondheid. Het doel van het plan is om in 2030 koploper te zijn met een aantoonbaar duurzaam teeltsysteem.
 • NAJK heeft met een groep melkveehouderijleden gesproken over de stikstof- en ammoniakproblematiek.
 • NAJK heeft met een groep NAJK-leden gebrainstormd over de standpunten van NAJK op het GLB na 2020. Dagelijks bestuurder Iris Bouwers, neemt de uitkomsten mee in de gesprekken die zij voert met het ministerie en andere belanghebbenden.

Wat zal NAJK voor jou doen in maart?
Natuurlijk zal er in maart ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK-bestuurders Andre Arfman en Sietse Draaijer zijn bij het bezoek van minister-president Mark Rutte aan de Aeres Hogeschool in Dronten.
 • Van 8 tot 19 maart gaat NAJK met 15 NAJK-leden op studiereis naar Texas. Volg hun ervaringen via onze website en sociale media.
 • NAJK heeft een enquête uitgezet om de opleidings- en coachingsbehoefte van jonge boeren en tuinders rondom bedrijfsovername in beeld te krijgen. Help ons met onze cursussen en lobby en vul hier de enquête in.
 • NAJK is op zoek naar een projectmedewerker voor het project Een duik in de bodem. In het project verspreidt NAJK kennis over bodem en klimaat naar jongeren.
 • NAJK neemt in maart weer deel aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan, CEJA.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, zal spreken tijden de algemene ledenvergadering van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt.
 • Op 19 en 20 maart staat NAJK op de Dutch Poultry Expo in Hardenberg. Bezoek onze stand!

 

 

De Toekomst begint vandaag: Maarten de Groot – blog 1

Na jaren in een maatschap te hebben gezeten met een melkveehouder ben ik nu weer ZZP-er en sta ik weer aan het begin van nieuwe keuzes.

In het leven kun je veel keuzes maken. Graag zou ik toch weer boer worden maar gaat dit nog wel in Nederland en welke mogelijkheden zijn er dan? Of moet ik verder in het buitenland kijken?

Nu heb ik ook een jong gezin samen met mijn vrouw heb ik 3 dochters. De oudste is 4 jaar en de middelste bijna 3 jaar en de jongste net 1 geworden. Dit is dan ook een drukke tijd in ons leven.

De eerste stap die ik heb genomen is dat we samen hebben gepraat met coach Dorine Zwaan. In het gesprek keken we eerst naar ons verleden. Wat hebben we meegemaakt hoe heeft dat ons gevormd en welke positieve dingen kunnen we hieruit meenemen en welke sterke kanten hebben we en kunnen we weer ingaan zetten.

We spraken ook over hoe staan we nu in het leven. Weer terug bij af met veel meer levenservaring. We wonen nu in mijn ouderlijk huis omdat mijn ouders net verhuist waren. Op het melkveebedrijf wat mijn broer met mijn ouders runnen. En ik weer werkzaam ben als ZZP-er in het grondverzet. Maar wat vinden we nu belangrijk in ons leven? Dorine vroeg ons om eens op te schrijven wat ik en wat mijn vrouw nu belangrijk vonden in ons dagelijks leven. Zoals : Werk/ hobby’s/ vrije tijd/ sport/ het gezinsleven/etc.

Hoe we hierin onze tijd verdelen en door dit aan elkaar bekend te maken weten we ook hoe we ons leven op elkaar kunnen afstemmen en zo elkaar beter kunnen helpen. Want eerst was de rolverdeling ik deed buiten mijn werk op de boerderij en mijn vrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden. Nu moeten we dit samen doen en werken we allebei buiten de deur. Dus daarin goede afspraken maken is heel belangrijk en handig om hiervoor een coach in te schakelen om hier meer inzicht in te krijgen.

En verder de toekomst?

Mijn broer wil thuis de boerderij overnemen en dan is er de mogelijkheid dat ik samen met mijn vader een ander bedrijf gaan starten. Hierin is het nog een hele zoek tocht.

We hebben een aantal bedrijven bekeken in de buurt die te koop staan maar is nog erg prijzig. Daarnaast is het ook nog de vraag kan ik mijn melk wel afzetten tegen een goede prijs en of ik me nog in moet kopen bij een melkfabriek. Dit is allemaal nog niet zo eenvoudig. Hiermee zijn we nog druk om allemaal te bekijken.

Verder rustig afwachten tot er wat moois op ons pad komt.

Jouw stem is belangrijk komende verkiezingen

Op sommige momenten lijkt het wel dat alle problemen die in de maatschappij spelen op enige wijze worden veroorzaakt door de landbouw. Gaat het over klimaatsverandering of het verlies aan biodiversiteit, vaak lijken wij hier de schuld van te krijgen. Zeker op dit moment wanneer er weer verkiezingen aankomen tonen verschillende politieke partijen populistisch gedrag. Desondanks blijft van belang om in gesprek te blijven met alle politieke partijen om te weten waar ze voor staan en hen ook ‘ons’ verhaal te vertellen uit de praktijk. Vaak kom je tijdens dit soort gesprekken te weten dat er naast standpunten die veel verschillen van het onze soms ook overeenkomsten zijn, waar je elkaar kunt versterken. Hierbij blijft het zaak deze overeenkomsten verder te vergroten door te vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn. Dit gaat met vallen en opstaan.

Deze gesprekken voeren wij niet alleen met de landelijke en Europese politiek, maar onze provinciale afdelingen voeren deze gesprekken ook met de provinciale politiek. Voor deze laatste staan nu verkiezingen voor de deur, waardoor het speelveld kan veranderen. Veel provinciale afdelingen organiseren vaak samen met andere organisaties verkiezingsdebatten of geven publicaties uit met de standpunten van de politieke partijen in de provincie, zodat het speelveld zichtbaar wordt. Hieruit kun jij je voordeel halen: zorg immers dat je weet waar elke politicus (of politieke partij) voor staat, zodat je een weloverwogen stem kunt maken op 20 maart aanstaande!

De afgelopen jaren hebben we een terugtrekkende overheid gezien, waarbij steeds meer bevoegdheid werd neergelegd in de provincies. Daardoor ligt veel macht bij het provinciehuis en maken zij in grote mate de dienst uit wat wij wel en niet mogen op onze bedrijven. Voorbeelden zijn het verbod op uitbreiding van geitenbedrijven, verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven en de versnelde aanpak van stikstof/ammoniak uitstoot van bedrijven in Noord-Brabant. Tevens maken zij in grote mate het ruimtelijk beleid en gaan over zaken als grootte van bouwkavels, aanleg van nieuwe natuurgebieden en plaatsing van bijvoorbeeld windmolens. Kortom de provinciale politiek heeft veel invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven.

Het is dan ook jammer dat in veel verkiezingsdebatten het gaat over landelijke thema’s als immigratie en klimaat. In deze laatste hebben provincies ook een belangrijke rol, maar uiteindelijk leiden deze thema’s wel af van de echte onderwerpen waar het om draait in de provincie. Gezien het belang voor onze sector, is het belangrijk om te weten waar de partijen in de provincie voor staan. Zodat jij een weloverwogen stemkeus kunt maken. Om je te helpen bij de uiteindelijke stemkeuze hebben verschillende provinciale AJK’s al wat voorwerk gedaan. Bedenk daarbij goed dat naast de politieke partij ook de persoon veel invloed kan hebben. Verdiep je dus ook in de namen op de kandidatenlijsten, zodat ook mensen met kennis van de agrarische sector na de verkiezingen in de provinciale besturen plaats kunnen nemen.

Minstens zo belangrijk zijn, om dezelfde reden, ook de verkiezingen voor de waterschappen. Zij bepalen in belangrijke mate de waterhuishouding rond onze percelen en werken constant aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook hier hebben we mensen nodig met kennis van de agrarische sector.

Dus breng je stem uit op 20 maart a.s.!


Andre Arfman

Als voorzitter van NAJK zet Andre Arfman zich voor de belangen van jonge agrariërs en specifiek op het klimaatdossier. Dit combineert hij met zijn baan bij Alfa Accountants en het werk op het melkveebedrijf in Vorden.

Texas here we are!

Op vrijdag vlogen we met een groep van 15 enthousiaste jonge landbouwers naar Houston. In Houston aangekomen stond er een luxe minibus op ons te wachten. Daarmee reden we naar ons eerste hotel. Na een gezellige avond bijkomen en bijslapen, gingen we de volgende morgen, na een heerlijk ontbijt, naar het General Johnson Space Center van de NASA. Hier kregen we een uitgebreide rondleiding in het trainingscentrum van de astronauten. Hier worden de astronauten klaar gestoomd om de ruimte in te gaan. Buiten op het Rocket Park stond de eerste raket ooit die de Amerikanen de ruimte in bracht. Naast het terrein van de NASA stond een kudde longhorns. De bekende koeien van Texas met hele lange hoorns vormden hier een schoolproject voor agrarische jongeren.

Na ons bezoek aan de NASA, heeft de bus ons weer naar het volgende stadje gebracht: San Antonio. Om de sfeer van Texas te proeven in verschillende maten, hebben wij deze avond Mexicaans gegeten. Omdat het zaterdagavond was, hebben een aantal van ons de gezelligheid in de lokale bars opgezocht. De volgende morgen hebben we met zijn allen cultuur gesnoven tijdens een rondvaart door de rivier van San Antonio. Daarna heeft ieder een beetje zijn eigen weg gekozen. Zo zijn er een aantal naar The Alamo geweest (historisch fort). Een stukje historie van Texas. Daarnaast was er een eindje van het hotel een local car show (met oldtimers) gaande waarbij ook nog genoten werd van de nodige drankjes.

Na deze culture zondag zijn we onderweg gegaan naar de volgende stad: Austin. Hier staat het eerste bezoek gepland bij de jonge boeren vereniging van Texas: Central Texas Young Farmers Coalition.

OPROEP: vul de enquête in over opleiding en coaching voor bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername van een landbouwbedrijf komt tegenwoordig veel kijken. Het is een bekende uitspraak dat maar 20% van een bedrijfsovername financieel is  en 80% emotioneel. Om het bedrijfsovernameproces soepel te laten verlopen volgen veel jonge ondernemers een cursus of opleiding. Sommige ondernemers kiezen er ook voor om individuele coaching te volgen.

NAJK wil weten in hoeverre het huidige aanbod ondersteuning biedt aan de bedrijfsovername. NAJK vraagt jou daarom om een enquête in te vullen. Met het resultaat wordt  vervolgens weer gekeken naar waar het aanbod verbetert kan worden. De enquête is bedoeld voor iedereen die een landbouwbedrijf over gaat nemen of de overname al gedaan heeft. De enquête bestaat uit 18 vragen en het invullen duurt enkele minuten. Klik hier voor de enquête.