Landbouw Collectief in een nieuwe fase

Woensdag 3 juni 2020 is besloten om de samenwerking binnen het Landbouw Collectief (LC) anders vorm te geven. Partijen in het LC komen niet tot overeenstemming over de structuur passend bij de huidige fase, maar hebben elkaar de afgelopen periode goed leren kennen en weten elkaar snel te vinden. Dit wordt vastgehouden en uitgebouwd, om zo gezamenlijk sterk te staan voor de land-, tuinbouw en veehouderijsectoren.

De 13 met elkaar samenwerkende agrarische belangenbehartigers en actiegroepen binnen het LC hebben tussen eind oktober 2019 en mei 2020 intensief samengewerkt. Dit deden zij om diverse maatregelen die waren aangekondigd in de Kamerbrief van Minister Schouten van het ministerie van LNV van 4 oktober 2019 om te buigen naar haalbare en betaalbare alternatieven, met behoud van perspectief voor (jonge) boeren in Nederland en leefbaarheid op het platteland.

Inmiddels is de discussie grotendeels verschoven naar provinciale beleidstafels en wordt door actieve leden en bestuurders van deze organisaties overal in het land nog steeds intensief, effectief en efficiënt samengewerkt.

Echter blijkt momenteel dat, voor andere onderwerpen, samenwerken in de oude structuur van het LC geen draagvlak is. Partijen in het LC komen momenteel niet tot overeenstemming over een nieuwe structuur. Ondanks meerdere pogingen om het vertrouwen in elkaar te herstellen, ontstond er geen evenwichtige samenwerking en gezamenlijke beeld over hoe verder. Een aantal partijen wil meer vrijheid, een aantal partijen wil volgens het oude model verder. De partijen zien voor FDF een meer vrije rol en effectievere inzet van hen buiten het LC. Echter zien zij dat zelf anders. Alles bij elkaar maakt dat we op dit moment geen overeenstemming hebben over de structuur waarin we met alle partijen verder samen gaan werken binnen het huidige LC.

De agrarische belangenbehartigers en actiegroepen hebben elkaar in de afgelopen periode echter goed leren kennen en weten elkaar feilloos en snel te vinden om vanuit gezamenlijkheid zienswijzen, persberichten, en Kamervragen op te stellen, of acties te organiseren. Dit wordt vastgehouden en de komende tijd verder uitgebouwd. Alle partijen vechten op hun eigen manier voor behoud van vitale land-, tuinbouw en veehouderij in Nederland, met bijbehorende sociaal en economisch bloeiende dorpskernen en plattelandsgemeenten. Vertrouwen in elkaar en in elkaars strategieën en aanpak is daarbij van cruciaal belang. Hier gaan we de komende tijd op voortbouwen. We blijven ons gezamenlijk inzetten voor het behoud en de toekomst van onze prachtige sectoren!

 

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Netwerk Grondig
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Producenten Organisatie Varkenshouderij
Agractie Nederland
Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland
Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders