NAJK heeft grote zorgen over openbaarmaking PAS-melders

Afgelopen woensdag, 27 januari, heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat het ministerie van LNV de locatiegegevens van tien PAS-melders bekend moet maken. NAJK maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze bekendmaking waarbij privacygevoelige informatie op straat komt te liggen. Bedrijven die altijd te goeder trouw hebben gehandeld, maar nu in een illegale situatie zijn terecht gekomen, worden benadeeld.

De specifieke reden dat de RvS op deze wijze heeft geoordeeld, is dat het hier gaat om emissiegegevens die samenhangen met de locatie. Dit is volgens de rechter belangrijk, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in vergelijking met andere soorten informatie minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van milieu-informatie te weigeren, in het bijzonder bij emissiegegevens. Het ministerie van LNV heeft echter altijd betuigd dat het hier gaat om privacygevoelige informatie en dat juist daarom deze gegevens niet daar buiten gebracht zouden moeten worden. Een PAS-melding heeft namelijk vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. ‘Bedrijfsgegevens’ hebben daarom een sterk persoonlijk karakter. De rechter heeft echter anders geoordeeld.

Minister Schouten heeft meerdere malen in de Tweede Kamer genoemd dat zij PAS-melders gaat legaliseren. Ook in de nieuwe stikstofwet waarover de Eerste Kamer nog moet stemmen staat dit. NAJK blijft benadrukken dat boeren met een PAS-melding volgens de wet hebben gehandeld en dat zij niet de dupe mogen worden van het falende systeem. De angst is dat de gegeven van de PAS-melders gebruikt zullen worden voor het opstarten van procedures. ‘Het kan niet zo zijn dat de continuïteit van bedrijven die niks fout hebben gedaan in het geding komt, legaliseren is de enige optie’! Het legaliseren heeft door de uitspraak van RvS nog meer prioriteit gekregen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Lees de hele uitspraak van de Raad van State hier.

LTO Nederland en NAJK: aanscherping POP3+ en COVID19 Herstelfonds nodig

Eind december 2020 heeft de EU overeenstemming bereikt over het Meerjaren Financieel Kader 2021-2027 en besloten tot de instelling van het COVID19 Herstelfonds. Aan Nederland is 52,2 miljoen euro toegekend voor de jaren 2021 en 2022. Dat bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in de transitieperiode van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3+). Binnenkort worden door betrokken overheden besluiten genomen over het POP3+. De besluitvorming raakt boeren en tuinders in hun inkomenspositie en mogelijkheden om te investeren in hun bedrijf. LTO Nederland en NAJK hebben in een brief aan minister Schouten aangedrongen om POP3+ en het COVID19 Herstelfonds aan te scherpen.

LTO Nederland en NAJK dringen er op aan POP3+ en het COVID19 Herstelfonds aan te scherpen op vier hoofdprioriteiten:

 1. Directe ondersteuning van inkomens door beperking overheveling
  Covid19 crisis treft ook in de land- en tuinbouw veel bedrijven. De inkomens van agrarisch ondernemers zijn gedaald en vooruitzichten voor dit jaar zijn in veel sectoren wederom matig. LTO Nederland en NAJK vinden een beperking van overheveling nodig – deze geeft direct enige steun aan de inkomens van agrarische ondernemers. Ook geeft het een belangrijk signaal dat de inkomensproblematiek serieus wordt genomen. Overheveling betekent dat de basis ha toeslag en extra toeslag jonge landbouwers (pijler 1) wordt verlaagd en het betreffende budget wordt besteed in het kader van het POP3 in pijler 2.
 2. Investeren in maatschappelijke opgaven verbinden met versterken economische vitaliteit
  Agrarisch ondernemers staan voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere water, klimaat, stikstof en biodiversiteit. Ondernemers moeten daarom blijven investeren in kennis en bedrijfsmiddelen om zich aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden. LTO Nederland en NAJK dringen er op aan dat in het POP3+ extra prioriteit wordt gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van kennisoverdracht en investeringen door en op de bedrijven met het oog op de genoemde opgaven.
 3. Versterken positie jonge boeren bij bedrijfsovername
  LTO Nederland en NAJK noemen de opvolging van agrarische bedrijven als andere belangrijke prioriteit. De recent verschenen cijfers over agrarische bedrijfsopvolging schetsen een zorgelijke situatie. Een voldoende aantal bedrijven in de toekomst is noodzakelijk voor behoud van de landbouwinfrastructuur, een netwerk van bedrijven in de keten en de beschikbaarheid van hoogwaardige en betaalbare kennis.
 1. Co-financiering en stroomlijnen uitvoering POP3+
  Voorlopige cijfers laten een daling in de EU-bijdrage voor het ELFPO budget voor 2021 en 2022 zien: €89,5 mln voor 2021 en €73,3 mln voor 2022. Aan de ELFPO bijdrage is een gelijk bedrag co-financiering gekoppeld dat in hoofdzaak door provincies wordt toegezegd. Omdat provincies veel belang aan plattelandsontwikkeling hechten en sturen op de programmering en uitvoering zou het logischer zijn dat provincies hun bijdrage aan het POP handhaven en ook voor 2022 €89,5 mln toezeggen voor in het POP3 genoemde maatregelen.

Voor de uitvoering van POP3 regelingen is meer stroomlijning en afstemming tussen Rijk en provincies nodig. Ook de uitvoering van de Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) zou nader moeten worden bezien. Logischer en doelmatiger is dat de regeling voor jonge boeren centraal – bijvoorbeeld onder regie van provincies –  wordt uitgevoerd met voor het hele land gelijke regelingsvoorwaarden.

Lees hier de volledige brief.

NAJK toegetreden tot Praktijkcluster Agro

Belangenbehartiger NAJK is toegetreden aan de stuurgroep van Praktijkcluster Agro CIV Groen. Daarmee heeft de organisatie direct invloed op de activiteiten van het cluster. NAJK bestuurslid Leendert Jan Onnes neemt plaats in het overleg: “Met onze deelname willen wij jongeren een stem in geven in de invulling van het onderwijs. Daarnaast komen diverse uitdagingen op de landbouw af. De jongeren zijn bepalend in het succes hiervan. Dat begint bij het onderwijs.”

Praktijkcluster AGRO is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Zeven groene-mbo’s zijn aangesloten bij dit cluster en trekken samen op om de driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek aan elkaar te verbinden binnen akkerbouw en agrarisch loonwerk. Projectleider Miriam van Bree geeft invulling aan deze verbinding en zorgt dat alle partijen zijn aangehaakt, waarbij het steeds draait om leven lang leren, te beginnen bij de mbo-student. Ze is dan ook blij dat NAJK is toegetreden tot de stuurgroep “NAJK staat voor de jonge boeren, en dat een belangrijke doelgroep waar we dit allemaal voor doen. Het is belangrijk hen op alle mogelijke wijze te betrekken bij innovaties en kennisdeling in de sector.” Naast NAJK zijn BO – Akkerbouw, Cumela Nederland, LTO Nederland, vakgroep Akkerbouw en Bionext actief binnen het praktijkcluster.

Kennis over bodem stimuleren
NAJK zet zich op verschillende manieren in om nieuwe kennis bij de jonge boeren te verspreiden. Momenteel draait het project ‘Een duik in de Bodem 2.0’ met het spel de ‘BodemBattle’ en de verdieping ‘BodemMasters’. Met het spel interesseert NAJK-jongeren voor het thema ‘bodem’ en geeft daarbij praktische handvatten om de bodemkwaliteit te verbeteren. In dit spel strijden de studenten in groepen tegen elkaar in de verschillende categorieën: pech of kans, vragen, battle, discussie en tekenen. Mbo-studenten hebben het spel al met veel enthousiasme gespeeld in de akkerbouwlessen.

Online akkerbouwdagen
Op dit moment organiseert Praktijkcluster Agro Akkerbouwdagen, een reeks donderdagen waarop sprekers uit het bedrijfsleven een podium krijgen om studenten mbo te informeren én inspireren op actuele thema’s uit de praktijk. Dit jaar natuurlijk geen fysieke bijeenkomst maar een online-webinar. Daarom zijn belangstellende uit de sector ook van harte welkom deel te nemen aan een van de webinars. Meer informatie https://www.groenpact.nl/praktijkcluster-agro

Steeds meer duidelijkheid rondom contouren stikstofdeal

Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. In de media verschijnen al verschillende berichten over een stikstofdeal die de minister van LNV en verschillende politieke partijen met elkaar gesloten hebben. NAJK verwacht na vanmiddag meer duidelijkheid over de inhoud van deze deal.

De afgelopen periode is NAJK samen met LTO, Agractie, Netwerk Grondig en Biohuis intensief in gesprek geweest met het ministerie van LNV en de politieke partijen. Onderwerp van gesprek was de stikstofwet waarover vandaag wordt gedebatteerd. NAJK heeft in deze gesprekken continu gehamerd op de volgende punten:

 1. PAS-melders en knelgevallen moeten worden gelegaliseerd
 2. Er moet een centraal stikstofregistratiesyseeem worden ingevoerd
 3. De stikstofwet mist essentiële uitgangspunten die de agrarische sector hard gaan raken
 4. Kostprijsverhoging moet worden voorkomen en innovatie moet alle ruimte krijgen

Inhoud nog onduidelijk
Vannacht is er door de minister met een aantal politieke partijen een stikstofdeal gesloten om deze wet door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen. De inhoud is, behalve de informatie die vanuit de media naar voren komt, voor NAJK nog niet duidelijk.

Positieve geluiden
Hoewel de precieze inhoud van de deal vooralsnog onduidelijk is, lijken de volgende belangrijke punten binnen handbereik:

 • PAS-melders en niet-melders worden gelegaliseerd onder de wet. Totdat deze ondernemers gelegaliseerd zijn, moet de minister afspraken maken met banken voor een kredietverlening. Voor interimmers komt een programma met handelingsperspectief.
 • Beroepsverbod gaat uit de opkoopregeling. Boeren die willen verplaatsen kunnen geen nieuwe vestiging bouwen, maar wel een ander bedrijf overnemen.
 • Sociaal-economische effecten worden meegenomen onder de wet en regelmatig geëvalueerd.
 • De minister wordt opgeroepen met buurlanden afspraken te maken over grensoverschrijdende reductie.

De deal baart ook zorgen
Gebaseerd op de geruchten uit de media, lijken het niet alleen maar positieve berichten. Over de volgende punten maakt NAJK zich grote zorgen:

 • NAJK heeft nog niets gelezen over een centraal registatiesysteem waarin een rode stopknop is verwerkt. Dit is volgens hen nodig om de agrarische sector te beschermen tegen het geweld van extern salderen.
 • NAJK vraagt zich af of de extra reductie in 2035 überhaupt te realiseren is. Wil dit een kans van slagen hebben, moet er een enorme zak met geld komen.
 • Het is ons absoluut niet duidelijk hoe een kostprijsverhoging voorkomen wordt.
 • Er wordt gesproken over een nog te sluiten landbouwakkoord. Voor NAJK is het nog onduidelijk wat dit akkoord precies inhoud.

Voor nu is het afwachten wat de daadwerkelijke besluiten zullen zijn. NAJK roept in ieder geval alle politieke partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en de zorgpunten weg te nemen.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever ging in gesprek met de Groene Kring, de belangenvereniging voor jonge boeren in Vlaanderen, over het onderwerp pacht. Goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
 • Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een regelrechte strop. NAJK vindt het beroepsverbod bij opkoop absurd en sprak haar onrust uit in een nieuwsbericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, hielp de jonge boeren in Tanzania door online vragen te beantwoorden en actieplannen te bespreken met Agriterra.
 • Tot en met 9 november konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet over stikstofreductie en natuurverbetering. NAJK heeft de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. Lees hier.
 • NAJK mocht in november weer een BodemBattle verzorgen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Op 10 november startte de trilogen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gingen met elkaar in onderhandeling over het nieuwe GLB. NAJK en CEJA Young Farmers pleitten voor minimaal 4% van het budget voor jonge boeren!
 • November stond in het teken van de lancering van De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat. Sta jij ook voor een grote verandering of cruciaal punt in je professionele leven? Je kunt je nog tot 13 december 2020 inschrijven om kans te maken op één van de vijf adviezen t.w.v. €2.000,-
 • Op 11 november gingen Roy Meijer, namens NAJK, en Trienke Elshof, namens LTO Nederland, in gesprek met de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Een open gesprek waarbij de vele vragen vanuit de sector werden meegenomen. Je luistert het hier terug!
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken, was aanwezig bij de Civil Dialogue Group (CDG) sugar. Tijdens deze bijeenkomst werd hij bijgepraat over de suikermarkt in de wereld. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de Nationale Bodemtop 2020, welke dit jaar online plaatsvond. Hij kreeg een overzicht van wat er sinds de vorige bodemtop heeft plaatsgevonden en er kwamen een boer en een bodemdeskundige vertellen over hun ervaringen.
 • Zowel (oud-)voorzitter Andre Arfman als portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever hebben zich weer ingezet voor alle zaken rondom het stikstofdossier.
 • Op 13 november werd er een speciale digitale NAJK-ledenavond over stikstof georganiseerd waarin we jullie hebben bijgepraat en de gelegenheid hebben gegeven tot het stellen van vragen en het delen van jullie zorgen en frustraties. Een interessante avond welke naar ons mening zeker voor herhaling vatbaar is.
 • Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, schreef een pakkende column met als titel ‘hoe doe je het tegenwoordig nog goed?’. “Het lijkt wel alsof wij boeren van alles het probleem zijn. Komt er een nieuw maatschappelijk probleem op tafel? Grote kans dat er met het vingertje naar de boer gewezen wordt”, aldus Voncken. Maar toen ging er bij Willem een lampje branden! Benieuwd welke ingeving hij kreeg? Lees het in zijn column!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark zette weer alles op alles om ons ledensysteem nieuw leven in te blazen. Hopelijk hierover snel meer!
 • Je had tot en met 22 november de kans om mee te doen aan de fotowedstrijd van NAJK. We hebben superleuke inzendingen mogen ontvangen. Benieuwd of jouw foto met de felbegeerde NAJK-trui wordt beloond? Houdt onze Facebookpagina en de BNDR van december goed in de gaten!
 • Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. NAJK baalt dat deze ophef zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.
 • NAJK heeft een nieuwe voorzitter! De jonge melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Hij stelt zich graag aan jullie voor!

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 7 december wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf.
 • Op 12 december is het weer BNDR-tijd! Houd de brievenbus goed in de gaten, want er is weer voldoende leesvoer.
 • Maandagavond 14 december houdt NAJK een webinar over de JOLA-regeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar.
 • Het dagelijks bestuur wenst jullie namens NAJK hele fijne dagen toe en een spetterend 2021!

Gezamenlijk aan de slag met overgangsgebieden

NAJK heeft samen met Natuurmonumenten, LandschappenNL, Netwerk Grondig, Federatie Particulier Grondbezit, Unie van Bosgroepen en BoerenNatuur een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden en om overgangsgebieden een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt.

Het ministerie van LNV heeft als doel dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft. Om dit doel te bereiken trekt het ministerie van LNV de komende tien jaar twee miljard euro uit voor ‘vermindering stikstof’ en drie miljard voor Programma Natuur. Een onderdeel van Programma Natuur is ‘de overgangszone’. Overgangszones zijn nog niet verder gedefinieerd, maar de invulling ervan is cruciaal. De ondergetekenden van de brief willen dat men proefsgewijs inziet wat daadwerkelijk, zowel economisch als ecologisch, vooruitgang toont in een gebied.

NAJK steunt de oproep om overgangszones een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur. ‘’Het zou een gemiste kans zijn om natuur los te zien van de landbouw, want boeren werken elke dag met de natuur”, aldus Harold Overmars, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille leefomgeving. De inzet van NAJK is om het beschikbare budget uit dit Programma Natuur te gebruiken om boeren, welke kansen zien nabij Natura 2000-gebieden, deze kansen te laten benutten.

Voor NAJK staat vrijwilligheid, toekomstperspectief en langdurige zekerheid hoog in het vaandel. Deze onderdelen staan als voorwaarde in de brief benoemd voor de slagingskans van deze overgangsgebieden. Daarnaast vindt NAJK het belangrijk dat vrijkomende grond, door bijvoorbeeld opkoop van piekbelasters, te allen tijde in de sector blijft. “Met een zowel praktische als kritische blik proberen wij de rol van overgangsgebieden in het Programma Natuur een kans te laten worden voor de agrarisch ondernemer. Een kans waarbij die agrarisch ondernemer datgene kan doen wat het beste bij hem of haar past”, aldus Overmars.

Roy Meijer neemt de voorzittershamer over bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe voorzitter. Melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. 

Meijer is samen met zijn ouders de trotse eigenaar van een melkveebedrijf in het Drentse Witteveen. Waar zijn ouders in 1986 begonnen met 80 koeien, hebben ze in 2015 een enorme bedrijfsontwikkeling doorgemaakt. Naast de 250 melkkoeien, die het familiebedrijf van de familie Meijer nu rijk is, is de nieuwe voorzitter van alle markten thuis. Stilzitten komt simpelweg niet in zijn woordenboek voor.

Een echte ondernemer
Meijer is altijd al in de weer. Is hij niet bestuurlijk actief, dan is hij thuis aan het werk op de boerderij of is druk met zijn eigen bedrijf. In 2014 heeft hij zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als adviseur in de agrarische sector en doet dit werk nog steeds met veel plezier. “Natuurlijk was het soms wel veel: bestuurlijk actief zijn, een studie afronden, je klanten tevreden houden en dan ook nog toetreden tot het bedrijf van je ouders”, aldus de jonge ondernemer. Toch ging hij niet bij de pakken neer zitten: “Ik zag het juist als een uitdaging om de verschillende ballen hoog te houden en dat dan te managen.”

Beide passies komen samen bij NAJK
Meijer: “Als je van het platteland houdt, is er eigenlijk niks mooier dan zelf het platteland vormgeven en dat doe je als boer.” En waar kun je dan beter terecht als bij NAJK? Evenals voor de andere passie van de nieuwe voorzitter, politiek en beleid, is hij hier aan het juiste adres. “Lastige dossiers vind ik leuk, daar hou ik van”, aldus Meijer. “Als het ingewikkeld is, zet ik daar heel graag mijn tanden in.”

Samen werken aan de toekomst
NAJK zet zich vol passie in voor de toekomst van de jonge boer. Zowel voor de boer van morgen als de boer over dertig jaar. Meijer: “Werken aan de toekomst van de jonge boer kunnen we niet alleen. We zullen hiervoor ook moeten samenwerken met de organisaties om ons heen, zoals sectorpartijen, ketenpartijen en overheden.”

Afscheid Andre Arfman
Met de benoeming van Roy Meijer is Andre Arfman aan het eind gekomen van zijn (statutaire) termijn als voorzitter van NAJK. Arfman kijkt met een opgeheven hoofd terug naar zijn bestuursperiode, waarin veel is gebeurd. “Soms waren het hectische tijden, maar we beleefden ook vooral mooie momenten, zoals ons jubileum en het binnenhalen van het jonge boerenfonds”, aldus Arfman. “Ik wil iedereen hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen de afgelopen jaren en ik wens Roy Meijer heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging!”

Benieuwd wat Roy Meijer de leden van NAJK te bieden heeft? Bekijk hier de video waarin hij zichzelf voorstelt.

NAJK geïrriteerd over ophef piekbelasters

Iedereen die zich afgelopen jaar heeft verdiept in het stikstofdossier weet hoe complex deze is. Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde woensdag 25 november dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. Dit onderzoek doet volgens NAJK geen recht aan de werkelijke complexiteit. Daarom is NAJK geïrriteerd dat deze berichtgeving zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.

De piekbelasters en het gebied dat gekozen is voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan het onderzoek van Investico, liggen met name in het oosten van het land. Hier wordt relatief weinig bouwruimte gevraagd en zitten relatief veel agrarische bedrijven. Waren deze berekeningen meer in het westen van Nederland gemaakt dan waren andere, niet-agrarische piekbelasters, veel relevanter geweest. Dit maakt de berichtgeving heel eenzijdig en juist dat steekt NAJK.

Het is er NAJK alles aan gelegen om rust en toekomstperspectief te krijgen voor de jonge landbouwer. Het uit het verband trekken van de situatie en daarmee een verkeerd beeld schetsen, werkt dit tegen. De uitwerking van de stikstofoplossingen is een complex geheel waarin NAJK blijft zoeken en strijden naar een manier waarbij dit kan zonder dat dit het einde betekent van ontwikkelingsperspectief voor hen die door willen!

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een presentatie over de GLB-pilots. Volgens hem liggen er veel ideeën en zijn veel van deze ideeën ook mogelijk, maar moet er wel goed naar de verdere inrichting worden gekeken.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, deed namens NAJK een noodoproep aan alle politici van Nederland: help de jonge boer!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging in gesprek met de minister en andere belangenbehartigers over het mestbeleid. Marije heeft hier duidelijk aangegeven er van te balen dat er zo weinig terugkomt in de contouren van de visie van NAJK en daarbij nadrukkelijk haar zorgen met betrekking tot de diversiteit tussen gebieden en bedrijven geuit.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, nam plaats in de jury van het traject de Groene Groeiers van VNO-NCW. De jury mocht 15 innovaties binnen de agrarische sector beoordelen.
 • NAJK mocht in oktober maar liefst vijf BodemBattles verzorgen op scholen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar communicatie@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Flynth over de mogelijkheden voor zij-instromers en hoe het huidige platform Boer zoekt Boer verbeterd zou kunnen worden.
 • NAJK werd, net als heel agrarisch Nederland, teleurgesteld door de stikstofwet van het kabinet. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de agrarische sector. Lees hier het persbericht van NAJK.
 • Het kabinet presenteerde haar nieuwe voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen. DAJK-voorzitter Roy Meijer gaf namens NAJK in de studio van Nieuwe Oogst toelichting op de voorstellen en de inzet van de belangenbehartigers van de landbouw. Kijk hier het interview terug.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een klimaatoverleg van de landbouw, waar uitgebreid werd stilgestaan bij de bossenstrategie.
 • NAJK is sinds oktober officieel lid van het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens: de BO Akkerbouw. “Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw.
 • Portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, nam deel aan het overleg over een heuse bemestingsapp. Er wordt hard gewerkt aan een app die helpt bij het vinden van een goed uitrijmoment en in de toekomst bij de borging van weidegang.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw was aanwezig bij een presentatie van de Koepel Groene Gewasbescherming. Onderzoekers van de WUR presenteerden hier hun voortgang en de voorlopige resultaten.
 • Willem Voncken, de portefeuillehouder internationaal, is druk bezig geweest met de stemmingen binnen de EU over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman schreef een pakkende column met als titel ‘‘Stop met het eten van vlees en verbeter de wereld!’. Een uitspraak die hij helaas regelmatig tegenkomt in verschillende discussies rondom onderwerpen als klimaat en stikstof. “Wat mij betreft is het prima om hier een discussie over te voeren, maar dan moet deze wel eerlijk zijn,” aldus Arfman.
 • Eke Folkerts, onze dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, was 22 oktober aanwezig bij het webinar van Boer zoek Boer. Maar liefst 135 bedrijfsovernemers en -overdragers sloten hierbij aan, stelden hun vragen en gingen met elkaar in gesprek. Zeker de moeite waard om terug te kijken!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, was ook aanwezig bij het webinar van LNV over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Een aanrader als je onlangs een agrarisch bedrijf bent gestart of over hebt genomen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, ging met verschillende partijen in overleg over de zogeheten bietenzaadcoating. Er is een nieuwe vrijstelling aangevraagd. Er is een brief gestuurd naar een aantal politieke partijen om ervoor te zorgen dat ze zich bewust blijven van de noodzaak en ons blijven steunen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Oktober stond in het teken van de kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de winnende kunstwerken!
 • Zowel voorzitter Andre Arfman of dagelijks bestuurder Willem Voncken kregen een update van CEJA over de standpunten die zijn ingenomen door zowel het Europees parlement als de Europese Raad. Daarna werden de aandachtspunten voor de komende tijd nader onder de loep genomen.
 • Harold Overmars werd op 29 oktober unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving. Hij stelt zichzelf voor in de volgende video!
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich voor de tweede keer aan als online Agripooler in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerde hij de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en LTO Nederland organiseren een webinar over de stikstofwet. We gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Houdt onze social media kanalen in de gaten.
 • Op vrijdagavond 13 november organiseert NAJK een digitale ledenbijeenkomst over stikstof. Er is veel gaande en er komt van alles in het nieuws. NAJK-leden krijgen ruim de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, neemt weer deel aan de CEJA-vergadering. Belangrijk onderwerp op de agenda is het nieuwe GLB en de nationale invullingen daarvan.
 • In november vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter van NAJK plaats, spannend! Na bijna 4,5 jaar zit Andre zijn termijn erop en neemt hij afscheid als voorzitter.

NAJK ondersteunt wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering niet

Tot vanmorgen 12.00 uur konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). NAJK heeft daarom vorige week de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. De wet geeft onvoldoende zekerheid, is niet goed ingericht en lost de stikstofimpasse niet op.

Geef vertrouwen in de toekomst
Jonge boeren hebben zekerheid nodig. Wisselend beleid haalt het vertrouwen weg, zorgt dat er niet kan worden geïnvesteerd en ondernomen, en geeft veel stress. “Agrarische jongeren willen toekomst. Het voorgestelde wetsvoorstel geeft geen zicht op legalisatie van melders en bedrijven zonder een WNB-vergunning. Dit maakt bedrijfsovernames voor deze bedrijven onmogelijk en zet daarmee de toekomst van die jonge boeren op het spel.”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman. Ook geeft het wetsvoorstel ruimte voor provinciale en gemeentelijke overheden en andere uitvoeringsplichtige bestuursorganen om de maatregelen, activiteiten of ontwikkelingen tussentijds te wijzigen, te vervangen of te laten vervallen. Arfman: “Dit geeft ondernemers geen vertrouwen in de toekomst, waardoor men nauwelijks kan ondernemen.”

Juiste volgorde
NAJK hamert er vanaf het begin op aan om de juiste volgorde te hanteren in het proces rondom stikstof. De juiste volgorde is volgens NAJK:
1. PAS-melders en knelgevallen legaliseren
2. Fatsoenlijk stikstofregistratie en –depositiesysteem
3. Spelregels opstellen stikstof- en depositietransacties
Het wetsvoorstel gaat aan deze volgorde voorbij. Hierdoor kunnen er ongewenste neveneffecten ontstaan met grote gevolgen voor de agrarische sector.

Niet bijgedragen
Hoewel NAJK met het ministerie van LNV in gesprek is over stikstof, is NAJK op geen enkele manier betrokken geweest bij het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering en de opkoopregeling.

Lees de hele bijdrage van NAJK op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: NAJK-3492NB – Reactie NAJK op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

En zie ook de vragen van NAJK op de memorie: Vragen bij memorie van toelichting