Derogatie hoort bij toekomstperspectief!

In het Kamerdebat van dinsdagavond 19 april hebben landbouwwoordvoerders Thom van Campen (VVD), Derk Boswijk (CDA), Roelof Bisschop (SGP), Pieter Grinwis (CU) en Caroline van der Plas (BBB) een motie ingediend waarin zij aandacht vragen voor de rampzalige gevolgen die een afschaf van de derogatie heeft. NAJK heeft grote zorgen over het tot op heden uitblijven van de duidelijkheid over de derogatie. De derogatie is een van de onmisbare bouwstenen om toekomstperspectief voor jonge boeren te creëren. NAJK roept de minister op zich hard te maken voor de verlenging van de derogatie.

Zeker in samenhang met de opgaves die er op jonge boeren afkomen, zoals water, klimaat en stikstof en het uitblijven van een duidelijk toekomstperspectief voor de jonge boer in de gebiedsgerichte aanpak, is derogatie van groot belang. Derogatie zoals we deze nu kennen, stimuleert gras wat een positief effect heeft op de waterkwaliteit. Daarnaast bespaart het kunstmest (en daarmee CO2) en draagt het op deze manier bij aan kringlooplandbouw. Het afschaffen van de derogatie zou de sector in zulke mate ontwrichten dat het zetten van stappen richting een duurzaam toekomstperspectief onhaalbaar wordt. “Derogatie draagt op vele vlakken bij aan de opgaves die voor ons liggen. Jonge boeren willen vooruit en hun schouders er onder zetten. Het uitblijven van de derogatie zal dit echter zo goed als onmogelijk maken”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Politieke daadkracht gevraagd
NAJK roept de minister op om te gaan staan voor derogatie en actief met Brussel het gesprek te voeren. Dit om een route te vinden die enerzijds een antwoord biedt voor de opgaves en anderzijds een werkbare vorm is die langjarig toekomstperspectief biedt, zodat jonge boeren op een praktische manier kunnen bouwen aan en vertrouwen ín de toekomst. NAJK trekt samen met LTO op in dit dossier. LTO heeft ook geschreven over derogatie en de ministers opgeroepen in actie te komen.

Iedereen moet van ‘Boer zoekt Boer’ hebben gehoord!

Deze ambitie vertelde dagelijks bestuurder Eke Folkerts, met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK aan de studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Vier studenten van het Aeres Agrarisch Jongeren Kontakt (AAJK) organiseerden een avond over zij-instromers in de agrarische sector. Vaak jonge mensen die boer of tuinder willen worden, thuis geen bedrijf hebben of dat niet willen of kunnen overnemen. Ze zijn op zoek naar een bedrijf van iemand of ergens anders.

Boer zoekt Boer
Zo’n veertig studenten hoorden Eke Folkerts vertellen dat er in Nederland ongeveer 16.000 agrarische bedrijven zijn die geen opvolger hebben. Voor die ondernemers en voor jonge mensen die een bedrijf zoeken, ontwikkelde het NAJK het online platform ‘Boer zoekt Boer’. Zowel overdragers als overnemers kunnen op dat platform een profiel aanmaken en met elkaar in contact komen. NAJK wil binnenkort een vervolgstap zetten en gericht met matchmakers aan de slag gaan.

Zij-instromers
De tweede spreker was Wiggele Oosterhoff, programmahoofd ondernemerschap bij Aeres Hogeschool Dronten en betrokken bij een onderzoeksproject over zij-instromers. Samen met Hogeschool Utrecht werkt Aeres Hogeschool ook aan verbetering van matching tussen overdragers en -nemers. De sleutel hiervoor is dat zowel de overnemer als de overdrager zichzelf zo goed mogelijk presenteren; wie ben ik en wat wil ik? Hoe ziet het bedrijf er precies uit of waar zoek ik naar? Oosterhoff presenteerde een selectie van vier verschillende profielen van overnemers; de overnemer, de beslaglegger, de emigrant en de ingetrouwde.

In discussie
De studenten gingen vervolgens over de geschetste profielen met elkaar in gesprek. Sommigen herkenden zich in een bepaald profiel. Anderen zagen ook wel valkuilen voor zij-instromers die zichzelf zo presenteren. Weer anderen gaven adviezen aan zij-instromers in hun zoektocht naar een bedrijf. De studenten van AAJK kregen aan het einde van de avond nog tips voor een vervolgbijeenkomst. Gezien de interesse en het enthousiasme gaat die er zeker komen. Wordt vervolgd!

NAJK ziet veel agrarische bedrijven eindigen, omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer of tuinder willen worden, maar daar in de (directe) omgeving of binnen de familie geen kans voor hebben. Via het platform Boer zoekt Boer worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

Meld je aan voor de Grasweidedag op woensdag 20 april

NAJK en het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseren op woensdag 20 april de Grasweidedag met als onderwerp: ‘Rol van gras voor de boer van de toekomst’. Deze dag wordt georganiseerd op Aeres Farms in Dronten. De Grasweidedag is bedoeld voor NAJK-leden en studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Kom jij ook gezellig langs? Vergeet je dan niet op te geven!

Tijdens de Grasweidedag volg je een aantal workshops die worden georganiseerd door verschillende toeleveranciers van de agrarische sector. Aan het begin van het weideseizoen biedt dit de gelegenheid om kennis op te doen en misschien wel direct toe te passen tijdens het weideseizoen bij jou thuis! Op de dag zelf wordt er een lunch verzorgd en is er ook genoeg tijd om bij te praten.

Programma

09:30 uur

 

Ontvangst

 

10:00 uur

 

Opening door Agnes van den Pol (lector Beweiding, Aeres Hogeschool Dronten) en Marije Klever (dagelijks bestuurder melkveehouderij, NAJK).

 

10:30 uur

 

Workshop ronde 1, 2 en 3

 

12:45 uur

 

Geheel verzorgde lunch

 

13:30 uur

 

Workshop ronde 4 en 5

 

15:00 uur Afronding

Workshops en aanmelden

Dit jaar kan er gekozen worden uit twee workshoppakketten

 • Pakket 1: Aeres Hogeschool, Agrifirm, Barenbrug, Delaval en Duurzame Zuivelketen (i.s.m. NAJK en LTO Nederland)
 • Pakket 2: BoerenNatuur, ForFarmers, Limagrain, Reesink Agri (i.s.m. Vantage Agrometius) en de WUR).

De precieze inhoud van deze workshops is te lezen op de pagina van Wei & Maatschappij. Iedere workshop duurt ongeveer drie kwartier.

Geef je nu op!
Heb jij je nog niet opgegeven voor de Grasweidedag, maar wil je er wel graag bij zijn? Geef je dan hier op! Let op: zonder opgave kunnen we je helaas geen toegang geven.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de projectmedewerker ‘Wei en Maatschappij’ van NAJK: Reinder Jan Wagevoort (rjwagevoort@najk.nl).

De Grasweidedag is onderdeel van het Aeres project ‘Kennis voor grasland en beweiding’ en het NAJK project ‘Wei en Maatschappij’. Lees hier meer over het project Wei en Maatschappij.

NAJK is samen met DDB de nieuwe partner van ZuivelNL

ZuivelNL kent als vereniging leden en partners. Begin 2022 heeft het bestuur twee nieuwe partners verwelkomd in de vereniging: Dutch Dairymen Board (DDB) en NAJK. ZuivelNL ziet deze partijen graag als partner omdat zij actief zijn binnen de Nederlandse melkveehouderij. Het draagvlak van ZuivelNL in de zuivelketen wordt hiermee vergroot.

DDB
De Dutch Dairymen Board (DDB) is een vereniging van melkveehouders die als doel heeft het om de positie van de melkveehouders ten opzichte van de andere schakels in de zuivelketen te verbeteren. Voorzitter DDB Sieta van Keimpema: “Voor DDB zal een juiste balans tussen extra inspanningen, kosten en opbrengsten voor de melkveehouders van belang zijn, evenals het nemen van de juiste beslissingen voor een sterke toekomstgerichte melkveesector. Het partnerschap is voor DDB een opmaat naar een volwaardig lidmaatschap van ZuivelNL.”

NAJK
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) behartigt de belangen van agrarische jongeren in Den Haag en Brussel, maar biedt ook actief handvatten tot ontwikkeling en beter ondernemerschap. Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij NAJK: “ZuivelNL is van grote betekenis voor de Nederlandse zuivelketen. Als jonge melkveehouders maken wij de melkveehouderij van de toekomst. Daarom dragen we graag bij aan een sterke Nederlandse zuivelketen.”

Met deze partners zal ZuivelNL de komende tijd overleggen over de manier waarop invulling gegeven wordt aan hun bijdrage aan de activiteiten van ZuivelNL, onder andere via themagroepen.

Goedkeuring actieprogramma positief maar inhoud baart jonge boeren zorgen

Het actieprogramma en bijbehorende toevoeging (addendum), zijn goed genoeg bevonden door de Europese Commissie. Hiermee is het actieprogramma vastgesteld en kunnen de gesprekken over derogatie van start gaan. Na het lange proces is er nu eindelijk wat meer duidelijkheid gekomen, maar de punten uit het addendum vindt NAJK pittig.

Vrijdag 25 februari vond een gesprek plaats tussen minister Staghouwer van LNV en de Eurocommissaris van Milieu. Hieruit is gekomen dat Nederland aan de verplichtingen voor de Nitraatrichtlijn en KRW voldoet en dat daarmee het actieprogramma is vastgesteld. Ook heeft de Eurocommissaris aangegeven dat de nu de gesprekken over verlening van derogatie kunnen worden voortgezet.

Inhoud addendum
De Europese Commissie had eerder aangegeven de voorstellen in het concept 7e actieprogramma en de daarmee samenhangende aanpak van stikstof uit het regeerakkoord (nog) niet stevig en concreet genoeg te vinden. Daarom heeft het ministerie van LNV afgelopen weken gewerkt aan een aanvulling, zogenaamd addendum, op het eerder gemaakte actieprogramma. Het addendum bevat de volgende maatregelen:

 • Integrale waterkwaliteit: per grondsoort zijn er verschillende maatregelen die opgenomen worden in de gebiedsgerichte aanpak.
 • Extensivering veehouderij door bijstelling plafonds na opkoop: bij opkoop- en uitkoop van veehouderijbedrijven worden de productierechten ingenomen en doorgehaald. De productieplafonds van stikstof en fosfaat worden hierop naar beneden bijgesteld.
 • Extensivering van akkerbouw nabij beekdalen: het inrichten van 100-250 meter brede bufferstroken is in beekdalen in de zandgebieden van Centraal Nederland, Oost Nederland en Zuid Nederland.
 • Binnen 10 jaar grondgebonden melkveehouderij: er wordt een wetstraject gestart om te komen tot een volledige grondgebonden melk- en rundveehouderij binnen 10 jaar.

Het addendum is behoorlijk pittig en gaat een grote invloed hebben op de landbouw. NAJK vind het belangrijk dat de jonge boeren die een toekomst voor zich zien in de Nederlandse landbouw, dit ook hebben. Geef de jonge boeren perspectief; dit nieuwe actieprogramma mag er niet voor zorgen dat nog meer jonge boeren afhaken!

Derogatie
Iedere lidstaat moet een actieprogramma maken om te laten zien dat er zorg wordt gedragen voor de waterkwaliteit. Ook is een goedgekeurd actieprogramma een voorwaarde voor de derogatie. Nu deze er is, heeft de Europese Commissie ook akkoord gegeven voor de verdere gesprekken over de verlening van de derogatie. Op 17 maart mag het ministerie van LNV een presentatie geven in het Nitraatcomité. “We zijn blij dat de gesprekken over derogatie nu eindelijk gestart kunnen worden. Om problemen te voorkomen, moet er snel meer duidelijkheid komen. De eerste mest ligt alweer op het land. Wij roepen het ministerie van LNV daarom ook op om maximale snelheid te maken in dit proces”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Maatwerkaanpak
Afgelopen maanden heeft NAJK, met verschillende sectorpartijen, hard gewerkt aan een alternatief voor het generieke plan van de overheid, de maatwerkaanpak. “Met de maatwerkaanpak kunnen boeren kiezen wat het beste bij hun en hun bedrijf past. Op deze manier kan er beter aangesloten worden bij de boerenpraktijk”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw. Aankomende maanden wordt de maatwerkaanpak verder uitgewerkt en bekeken of het aan alle voorwaarden kan voldoen. Voor de zomer van 2022 neemt de overheid een besluit over de daadwerkelijke invoering van de maatwerkaanpak per 2023.

Belang van maatwerkaanpak sector onverminderd groot voor de waterkwaliteit, verdienmodel en de derogatie!

Donderdag 20 januari hebben  ministers Staghouwer (LNV) en van der Wal (natuur en stikstof) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken omtrent het 7e actieprogramma. Hierin wordt benoemd dat de Europese Commissie de voorstellen in het voorgestelde 7e actieprogramma en de daarmee samenhangende aanpak van stikstof uit het regeerakkoord (nog) niet stevig en concreet genoeg vinden. Aankomende weken gaat het ministerie werken aan een aanvulling op het 7e Actieprogramma. NAJK werkte samen met andere partijen aan een alternatief (de maatwerkaanpak) op het actieprogramma van het ministerie.  NAJK pleit dan ook om alles op alles te zetten om dit alternatief doorgang te laten vinden.

De Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten van de Europese Unie om iedere vier jaar een plan te maken met maatregelen om het juiste grond- en oppervlaktewater te krijgen. De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater moet minder dan 50 mg/L zijn en eutrofiëring, het teveel aan voedingsstoffen in het oppervlaktewater, moet worden tegengegaan. Het 7e Actieprogramma loopt van 2022-2025.

Stevige en concrete maatregelen
In de Kamerbrief hebben de ministers de contouren weergegeven van de aanvullingen op het 7e actieprogramma. Het zijn concrete en stevige maatregelen. Twee voorbeelden die in de Kamerbrief worden genoemd zijn:

 • het verlagen van de productieplafonds doordat bedrijven meedoen aan een stoppersregeling
 • gronden van deze bedrijven, als zij uitspoelingsgevoelige gronden hebben, uit te sluiten van bepaalde teelten.

De planning is om medio februari de aanvulling op het 7e actieprogramma vast te stellen en in te dienen bij de Europese Commissie. NAJK vindt dit heel vergaande maatregelen en roept op oog te houden voor het perspectief van hen die door willen. De maatwerkaanpak geeft dit perspectief. De nieuwe aanvullingen mogen dan ook het alternatief niet in de weg zitten. Dit wordt ook zo benoemd in de Kamerbrief. NAJK gaat er vanuit dat dit meegenomen wordt in de uitwerking.

Derogatie
Wanneer er een door de Europese Commissie goedgekeurd actieprogramma is, kan Nederland een derogatie aanvragen. Nu het actieprogramma (nog) niet voldoende is bevonden kan er ook geen derogatie aangevraagd worden. Een grote zorg voor NAJK. De derogatie draagt immers bij aan een betere waterkwaliteit en geeft melkveebedrijven de mogelijkheid om meer mest op eigen bedrijf te plaatsen.

Ga voor plan met draagvlak: CTM!

Op vrijdag 12 november heeft minister Schouten onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin analyses over de stikstofproblematiek. De onderzoeksrapporten onderschrijven dat focus op de kritische depositiewaarde (KDW) alleen, geen oplossing is voor het herstel van kwetsbare natuur. NAJK onderschrijft dat. Echter is de rest van de inhoud van de rapporten ingrijpend. NAJK betreurt dat de focus weer gericht is op stoppers in plaats van blijvers.

De rapporten zijn bedoelt als theoretische voeding voor de formatietafel. Het is eigenlijk niets meer dan het opnieuw aanleveren van ideeën en suggesties. NAJK heeft eerder al, samen met LTO, Rabobank en NZO, het plan Coalitie toekomstgerichte melkveehouderij (CTM) opgesteld. Dit plan kan rekenen op draagvlak en is ook nog eens wetenschappelijk getoetst. Meer adviezen en ideeën levert alleen maar onrust op. “Het nieuwe kabinet moet nu tot actie overgaan met het voorgestelde plan van de sector”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Waar zijn de blijvers?
In een van de rapporten wordt de sociaaleconomische waarde van de agrarische sector enorm ondergewaardeerd. Terwijl juist deze sector een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage levert. Daarbij wordt er wederom veel aandacht besteed aan uitkoop. “We betreuren de focus op stoppers in plaats van innovatie en het verbeteren van management, zoals in onze eigen plannen beschreven. Blijvers moeten perspectief hebben om door te gaan!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Gebiedsgerichte aanpak is de sleutel
De rapporten bevestigen dat een gebiedsgerichte aanpak de sleutel is om de uitdaging rondom stikstof op te kunnen lossen. Ieder gebied is anders en vraagt daarom zijn eigen maatregelen.

NAJK gaat samen met de CTM-partners (Rabobank, NZO en LTO) de rapporten nog verder bestuderen om daarna met een uitgebreide reactie te komen.

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft, samen met haar Brabantse provinciale vereniging (BAJK), zorgen geuit bij het ministerie van LNV over de vanggewasverplichting. En met succes! Hoewel de besluitvorming laat kwam, heeft minister Schouten toegezegd dat maïstelers op zand- en lössgronden tot 31 oktober uitstel krijgen voor het zaaien van vanggewassen. Lees meer.
 • Op zaterdag 2 oktober was het weer tijd voor het NK Veebeoordelen! NAJK ondersteunde de afdeling Stamboek van coöperatie CRV bij de organisatie hiervan. Lees meer.
 • NAJK ging voor het project ‘Een Duik in de Bodem’ op zoek naar enthousiaste spelleiders voor de BodemBattles. Binnenkort zullen deze ingewerkt worden.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever nam de leden van AJK Overbetuwe mee op ‘ontdekkingsreis’ langs NAJK. Wat doen we als belangenbehartiger voor de agrarische jongeren nou precies? Ben jij hier ook wel benieuwd naar? Onze dagelijks bestuurders komen graag bij jouw lokale of provinciale AJK langs voor een avond over NAJK! Meer informatie? Stuur een mailtje naar nboth@najk.nl.
 • Rondom het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft NAJK verre van stil gezeten. Samen met haar partner Flynth stelden we een rekenformat op om de gevolgen van dit programma voor jouw eigen bedrijf uit te rekenen. Via een extra nieuwsbrief vroegen we onze leden om vooral ook zelf te reageren op de internetconsultatie van het actieprogramma.
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts vertegenwoordigde de jonge boeren tijdens het GLB-congres. “Verdubbel het budget van de generatievernieuwing van de minimale 3% die Brussel momenteel stelt, naar 6%. Dat geeft de jonge boeren en tuinders een betere basis om met de uitdagingen aan de slag te gaan”, opperde Eke. Lees meer of kijk de livestream terug.
 • Op 14 oktober organiseerde NAJK een webinar over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Tijdens dit webinar stonden drie vragen centraal: wat houdt het 7e APN precies in? Welke acties onderneemt NAJK? En welke input kun je zelf leveren? Dagelijks bestuurders Leendert Jan Onnes (akkerbouw) en Marije Klever (melkveehouderij) gingen samen met jullie op zoek naar de antwoorden. Kijk het webinar hier
 • Ontmoet de boeren van Nederland, Proef hun producten en Ontdek hoe het Nederlandse voedsel gemaakt wordt: dit stond centraal tijdens de 2e editie van de BoerBurgerBrunch door Agractie, Team Agro NL, Trotse Jonge Boeren en de Dutch Food Week in Neude. Dagelijks bestuurder Marije Klever deed hier ook haar verhaal.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes laat in dit filmpje zien hoe hij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaat: “Ik zoek het meest optimale moment om gewasbescherming toe te passen.” Het filmpje is een onderdeel van de campagne Emissiereductiesprint, een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar NAJK aan meewerkt.
 • Tot en met maandag 18 oktober was het nog mogelijk om te reageren op het concept 7e actieprogramma. Er is enorm veel gehoor gegeven aan onze oproep om het rekenvoorbeeld in te vullen en op te sturen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Lees hier de reactie vanuit NAJK.
 • Voorzitter Roy Meijer ging langs bij het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) om hen meer te vertellen over ons als belangenbehartiger van de jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak spraken bij Buitenhof over de toekomst van boeren in Nederland. “Onteigening is een no-go!’, aldus onze portefeuillehouder melkveehouderij. Ze spraken onder andere over klimaat, stikstof en bedrijfsovername. Kijk hier de uitzending terug.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving, Harold Overmars, kreeg bezoek van Dennis Schaardenburg, programmamanager Natuur en Stikstof bij LNV, om nader kennis te maken.
 • In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld dertien dodelijke ongevallen plaats tijdens werk op de boerderij. Een volledig ingevulde RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie) helpt om veiliger te werken. Om melkveehouders te stimuleren hiermee aan de slag te gaan, biedt NAJK via BoerVeilig en Stigas de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan. Lees hier meer over dit initiatief.
 • Boer zoekt Boer was te vinden op de beurs in Hardenberg. In samenwerking met LTO Noord werd daar een ‘stokje’ aangeboden met de vraag ‘Geef jij het stokje door aan de volgende generatie?’ In de koker zit een flyer met meer informatie over buitenfamiliaire bedrijfsovername. De flyer is ook te lezen op onze website.
 • Eind oktober verscheen er een interview met voorzitter Roy Meijer in Trouw. Hij vertelde, samen met Sjaak van der Tak (LTO Nederland) meer over stikstof: “Wie pleit voor emissieloze landbouw houdt iedereen voor de gek, maar we kunnen wel mínder uitstoten.” De manier? Kijken naar natuurbeheer in plaats van de theoretische stikstofmodellen die nu worden gebruikt. Lees hier het artikel.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • In november is het weer tijd voor verschillende BodemBattles.
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken is aanwezig bij het Delta Congres waar onder andere klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, droogte, duurzame uitvoering van waterveiligheidsprojecten en de stand van zaken van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging aan bod komen.
 • In navolging van de mooie gesprekken op de beurs in Hardenberg, is Boer zoekt Boer ook te vinden op de Agrotechniek in Assen (16 t/m 18 november) en de RMV in Gorinchem (25 t/m 27 november).

WUR-studie bevestigt: onverteerbare impact 7e Actieprogramma

Het voorliggende ontwerp voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn heeft ernstige gevolgen voor boeren en tuinders. Dat blijkt uit een analyse van WUR én een breed scala aan analyses, rapporten en voorbeelden vanuit de land- en tuinbouwsector.

Vrijdag 15 oktober werd de economische impactanalyse van WUR gepubliceerd. Gezien het tijdspad (half december moet er een definitief actieplan in Brussel liggen) bijzonder dat dit nu pas gepubliceerd werd. Slechts drie dagen voordat de periode voor de internetconsultatie afliep. De impactanalyse bevat alleen een kwalitatieve analyse. Om bijvoorbeeld de bedrijfseconomische effecten voor een aantal bedrijfstypes echt in beeld te brengen ontbrak de tijd volgens de onderzoekers van Wageningen Economic Research (WEcR), Wij betreuren dit ten zeerste; het gaat immers om hoe de bedrijven geraakt worden.

Belangrijkste conclusies uit deze studie zijn dat de voorgestelde bouwplanvoorschriften grote negatieve gevolgen heeft voor de economie binnen met name de akkerbouw-, vollegrondsgroente- en bloembollensector. En dan vooral voor de bedrijven met een wat intensiever bouwplan, zoals in de Noordoostpolder en de zetmeelaardappelbedrijven in de Veenkoloniën. Uit een berekening van de Rabobank blijkt dat bij bedrijven met intensieve bouwplannen de teeltsaldo’s gemiddeld zullen dalen met € 1.100 per ha. Op basis van een analyse door Cosun en AVEBE wordt het verlies aan teeltsaldo door de verplichting om op 1 oktober een vanggewas te hebben gezaaid, geschat tussen de € 855 en € 1.646 per ha, afhankelijk van het gewas. En dan hebben we het nog niet over het effect van de bufferstroken, wat voor bijvoorbeeld melkveebedrijven in het veenweidengebied betekent dat zij een groot aandeel van hun areaal verliezen. Echter, nu lijken de gevolgen voor de melkveehouderij te worden platgeslagen en stellen de onderzoekers dat de financiële impact wel meevalt.

De overheid doet een beroep op ketenpartijen; er worden extra inspanningen van industrie, loonwerkers en veredelaars gevraagd. De impact op deze ketens wordt onvoldoende onderbouwd. Zaken als waardeverlies van grond, stapeling van maatregelen als gevolg van het nieuwe GLB of effecten van verschuiving van teelten, worden in de impactanalyse niet uitgediept. Kortom: voor een groot deel van de bedrijven is een rendabele bedrijfsvoering niet meer mogelijk. Deze conclusie wordt door de WEcR gedeeld en bevestigt onze zorgen.

Een onverteerbare uitkomst voor ons. In eerdere berichten spraken wij over “onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar”. De impactanalyse onderstreept dit nog eens.

Een brede groep belangenbehartigers, branche- en sectororganisaties werkt al enige tijd samen aan alternatieven voor het voorgestelde actieplan. Een plan waarmee we realistische doelen wel denken te halen en waarbij de ondernemer aangesproken wordt op zijn/haar vakmanschap. Problemen aanpakken daar waar ze spelen, niet de maatregel maar het doel staat centraal en als ondernemer word je beloond voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De stok achter de deur is generiek beleid. We roepen LNV dan ook op om constructief met ons dit alternatieve plan verder te ontwikkelen.

 

                 

Word jij spelleider van de BodemBattle?

Heb jij affiniteit met de bodem? Vind je het leuk om jouw kennis hierover verder te verspreiden bij AJK’s en scholen? En tegelijkertijd een fijn zakcentje te verdienen? Word dan spelleider van de BodemBattle!

Het komende anderhalf jaar verzorgt NAJK voor het project ‘Een duik in de bodem 2.0’ BodemBattles bij agrarische mbo- en hbo-scholen en AJK’s. De BodemBattle is een spel waarin jongeren elkaar uitdagen met hun kennis van de bodem. In de categorieën: Battle, Dilemma, Vragen, Tekenen en Pech of Kans wordt er in teams gestreden voor de hoofdprijs! Door het spel krijgen jongeren inzicht in zaken als verdichting, organische stof, pH-waardes en verzilting. Om te blijven produceren in een wereld van kringlopen, een veranderend klimaat en een reductie van gewasbeschermingsmiddelen, vraagt de landbouw om een bodem in topconditie. We zoeken enthousiaste jongeren die deze BodemBattles willen geven!

Wie zoeken wij?
Drie jongeren (waaronder minimaal 1 spelleider in Zuid-Nederland) met affiniteit met de bodem die in hun regio BodemBattles willen verzorgen.

Heb je interesse of wil je je opgeven?
Neem dan contact op met Gerjanne (gvanesveld@najk.nl of 030 – 2769 840). Gerjanne is de projectleider voor ‘Een duik in de bodem 2.0’. Daarnaast is er ook een communicatie-collega bij betrokken. We werken als een team aan dit project. Mocht je aan de trainerspool willen deelnemen, dan ontvang je ook een training van een ervaren medewerker. We ontvangen graag een korte motivatie per mail.

Gezelligheid actie en kennis in één middag/avond, dát is de BodemBattle!

Reageren kan tot 18 oktober 2021.