Ondersteun ook de blijvende varkensboer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven dat de subsidieregeling sanering varkenshouderij flink overtekend is. NAJK pleit ervoor dat het ministerie extra geld beschikbaar stelt om degenen die in aanmerking komen voor de regeling een goed aanbod te kunnen doen. Daarnaast roept NAJK het ministerie van LNV op om naast de stoppers ook oog te hebben voor de blijvers. Zorg dat de blijvers kunnen innoveren, er een stimulerend beleid is en een goed verdienmodel.

Ondersteun de blijvende (jonge) boer

Jonge varkensboeren die aan het begin van hun carrière staan, hebben bewegingsvrijheid en vertrouwen nodig om te kunnen ondernemen. Zij zijn de toekomst. Zij zijn degenen die over dertig jaar nog hopen varkensboer te zijn. Daarom is het belangrijk dat het ministerie ook oog blijft hebben voor deze groep en hen actief ondersteunt. De enquête die NAJK in samenwerking met KRO-NCRV uitzette onder jonge agrariërs, wees uit dat driekwart van de jonge boeren al actief bezig is met het verduurzamen van hun bedrijf. Blijvende innovatie is nodig om een vitale varkenshouderij te houden, nu en in de toekomst. “Het verduurzamen van de sector is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de varkenshouders, maar voor alle partijen. Ook de overheid moet hierin z’n steentje bijdragen. Het ministerie kan dit doen door passende regelgeving toe te passen, een stimulerend beleid te voeren en door innovaties zoals nieuwe stalsystemen mogelijk te maken. Essentieel voor de verduurzaming is een goed verdienmodel”, aldus Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief.

Stel meer geld voor saneringsregeling beschikbaar

Hoewel de varkensboeren zich vandaag nog de hele dag in kunnen schrijven voor de subsidieregeling sanering varkenshouderij, is nu al duidelijk dat de regeling ruim is overschreven. Van der Mark: “Dat veel varkensboeren wilden stoppen was bij ons al wel bekend. De enorme vraag naar deze subsidie bevestigt daarbij onze verwachtingen. Voor iedere boer is het een enorme stap om te besluiten te stoppen met een bedrijf. De stekker trekken uit een bedrijf waar je iedere dag je ziel en zaligheid instopte, dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Daarnaast draagt de regeling  naast de geur ook bij aan andere belangrijke dossiers van de minister, zoals stikstof en klimaat. Wij pleiten er daarom voor dat de minister extra geld voor de saneringsregeling beschikbaar stelt en dat deze stoppende boerenbedrijven meetellen bij het bereiken van de doelen in andere dossiers.” Gisterenavond in het tv-programma Jinek gaf minister Schouten aan het maximale uit de regeling te willen halen en zo veel mogelijk varkensboeren van de regeling gebruik te laten maken. NAJK is tevreden met deze intentie en hoopt dat de minister ook geld beschikbaar gaat stellen wanneer dit nodig is.

De regeling is open tot en met vandaag, 15 januari 2020.

Willem Voncken nieuwe portefeuillehouder internationaal bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder internationaal. Akkerbouwer Willem Voncken is tijdens de algemene ledenvergadering op 19 december 2019 unaniem verkozen tot dagelijks bestuurslid. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Iris Bouwers, die deze rol ruim vier jaar heeft vervuld.  

Voncken is samen met zijn ouders de trotse eigenaar van een akkerbouwbedrijf in het Zuid-Limburgse Trintelen. Hier verbouwen ze op zo’n 190 hectare een breed scala aan gewassen: uien, aardappels, maïs, suikerbieten, tarwe, gerst en soja- en veldbonen. Na zijn agrarische opleiding in het Belgische Tongeren ging Voncken op 19-jarige leeftijd fulltime aan de slag op het familiebedrijf. Hij introduceerde hier de teelt van aardappelen en uien en werd ook bestuurlijk actief.

De nieuwe portefeuillehouder internationaal

Naast zijn werk op de boerderij neemt Voncken meerdere bestuurlijke taken voor zijn rekening. Op zijn 22e werd hij bestuurslid van AJK Zuid-Limburg. Dit beviel binnen de vereniging zo goed dat hij een jaartje later zelfs werd ‘bekroond’ tot de voorzitter van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK). Voncken denkt al een tijd mee over het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en is lid van een adviesgroep van de Europese Commissie over suiker. Eerder dit jaar heeft hij zelfs een Nuffield Scholarship in ontvangst mogen nemen. Nuffield wil de gehele agrarische sector stimuleren zich te ontwikkelen in ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Hier geeft Voncken invulling aan door onderzoek te doen naar de alternatieve teelten in Nederland. Over de toekomst van de agrarische sector is hij heel duidelijk: “Je moet de toekomst van de sector niet door anderen laten bepalen, maar het heft in eigen hand nemen. Ga voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is en zet je er voor de volle 100% voor in!”
Volgens Voncken is er in de sector meer behoefte aan maatwerk. “Daarom wil ik juist in Brussel laten zien wat onze diverse land- en tuinbouwsector te bieden heeft en gezamenlijk op zoek gaan naar handvatten waar we de uitdagingen van de toekomst mee aan kunnen gaan.”

Afscheid Iris Bouwers

Met de benoeming van Voncken is Iris Bouwers teruggetreden uit het dagelijks bestuur van NAJK. Bouwers is inmiddels werkzaam voor LTO Nederland in Brussel en kijkt met veel plezier terug op haar bestuursperiode, waarin de vormgeving van het nieuwe GLB een grote rol speelde.

Benieuwd wat Willem Voncken de leden van NAJK te bieden heeft? Bekijk hier de video waarin hij zichzelf voorstelt.

Basisafspraken Kabinet en Landbouw Collectief over stikstof

Vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief ontbeten maandagmorgen met minister-president Rutte en minister Schouten. Tijdens het gesprek bleek dat het kabinet bereid is een aantal concrete toezeggingen te doen over de oplossingen uit het stikstofplan van de sector, “Uit de gecreëerde stikstofimpasse”. Boeren en tuinders leveren hiermee een cruciale bijdrage aan het doorbreken van de stikstofimpasse, zonder dat ze daarvan de oorzaak zijn.

“De nieuwe maatregelen om de stikstofuitstoot van de sector verder te reduceren zijn breed gedragen en praktisch uitvoerbaar. De uitkomsten van dit gesprek zijn daarmee de beste garantie dat de stikstofemissie significant afneemt op korte termijn. Met de toezeggingen van het kabinet hebben de partijen in het Landbouw Collectief er vertrouwen in dat de overheid aan een aantal randvoorwaarden gaat voldoen, waardoor Nederland uit de stikstofimpasse komt. We realiseren ons dat er nog veel ingewikkelde stappen moeten worden gezet en gaan daarmee nu aan de slag!” zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief.

Praktisch uitvoerbare oplossingen noodzakelijk

De organisaties in het Landbouw Collectief hebben een aantal maatregelen voorgesteld die praktisch uitvoerbaar zijn en tot snelle resultaten leiden, zoals in de eerste fase bijvoorbeeld minder eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en mest aanlengen met water. De voermaatregelen krijgen een plek bij de uitwerking van de Spoedwet, de kaderwet die gisteren in de Eerste Kamer is aangenomen en de komende tijd gezamenlijk wordt ingevuld.

Het kabinet heeft onder andere bevestigd dat er geen generieke krimp van de sector zal plaatsvinden, en ook geen gedwongen opkoop van bedrijven. Verder gaat het kabinet de zogenoemde ‘PAS-melders’ -activiteiten die vóór de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht- legaliseren. Ook zal het kabinet de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bekijken. Deze worden opgeschoond, en er wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen.

Basis voor vervolgstappen

Het kabinet en de partijen in het Landbouw Collectief spannen zich in om tot een goede uitwerking te komen. Er moeten nog veel ingewikkelde stappen worden gezet, daarmee gaat men nu aan de slag. In januari zal overleg tussen de organisaties in het Landbouw Collectief en het kabinet plaatsvinden over het investerings- en maatregelenpakket; het IPO, de Rijksheren en het kabinet over onder andere de gebiedsprocessen en de implementatie van de beleidsregels met betrekking tot intern salderen. Ook staat dan de problematiek van de nertsenhouders op de agenda. Tot slot is toegezegd dat het beleid jaarlijks zal worden geëvalueerd mét de sector.

 

 

 

Driekwart van de jonge agrariërs is actief bezig met een duurzamer boerenbedrijf

73% van de jonge boeren geeft aan dat ze actief bezig zijn om hun bedrijf duurzamer te maken met het oog op de toekomst. Een nog groter aantal van 78% wil stappen zetten richting kringlooplandbouw of is daar al mee bezig. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en KRO-NCRV aan het einde van een turbulent jaar voor de landbouw. 

De respons en de betrokkenheid van jonge agrariërs is enorm. Ruim duizend boeren hebben de enquête ingevuld en meer dan achthonderd stuurden hun persoonlijke verhaal mee. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Een 35-jarige kalverenhouder uit Gelderland schrijft: “Het besef duurzaam te moeten werken is groot, we willen en doen het volop en zijn daarmee het schoolvoorbeeld voor de industrie. Waardering voor wat hierin gebeurt moet vooropgaan.” 79% van de jonge boeren geeft aan niet genoeg waardering te krijgen. 

De boeren voelen zich zeer betrokken bij de leefbaarheid van het platteland. Maar liefst 98% geeft aan dat ze daarbij onmisbaar zijn. Toch geeft ruim de helft aan dat ze zelf wel getwijfeld hebben of ze boer wilden worden. De belangrijkste reden is de grote hoeveelheid wet- en regelgeving die regelmatig verandert en soms tegenstrijdig is, maar ook het inkomensperspectief speelt een grote rol. 

“Jonge boeren die bewust andere keuzes maken dan groeien, groeien, groeien, hebben het ongelofelijk moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Betrek die ook erbij! Zo krijg je goed in beeld dat hetgeen wat de overheid en maatschappij wil, ontzettend ingewikkeld ligt”, schrijft een 36-jarige melkveehouder uit Utrecht. 

Dat ook de huidige stikstofcrisis tot grote bezorgdheid leidt, blijkt wel uit het feit dat bijna 60% van de respondenten zich zorgen maakt over de toekomst en bijna 80% actief betrokken is bij de acties. Opmerkelijk is dat zoveel jonge boeren werken aan een duurzamer bedrijf, terwijl een op de drie aangeeft het niet noodzakelijk te vinden dat de landbouw duurzamer wordt. 

Volgens NAJK-voorzitter Andre Arfman is de reactie op deze stelling goed te verklaren: “Jonge boeren hebben de intentie om over dertig jaar nog te boeren. Het maken van duurzame keuzes is bij hun daarom al een vanzelfsprekendheid. Duurzaamheid is ook voor ieder bedrijf anders. Jonge boeren zitten niet te wachten op verstikkende wet- en regelgeving die hun een bepaalde hoek in duwt en die niet past bij hun bedrijf. ”

Drie jonge boeren blikken zondag in Kruispunt terug op een bewogen en hectisch 2019. Wat hebben de massale protesten en steunbetuigingen teweeggebracht op het erf? En hoe kijken ze naar de toekomst? Uitzending: 23.20 uur op NPO 2.

     Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft besloten om zich aan te sluiten bij het Landbouw Collectief. Samen met de gehele primaire landbouw is een front gevormd.
 • NAJK is met een groep NAJK-leden die adviseert rondom het onderwerp stikstof, en juristen van ForFarmers bij elkaar geweest om te spreken over de juridische zaken van het stikstofbeleid.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, is op de BAJK-dag geweest in het Willem II stadion in Tilburg. Het was een inspirerende dag.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft Carin van Huët, directeur Food & Agri Rabobank, geïnterviewd over de bijdrage van Rabobank in de politieke besluitvorming. Het interview is te lezen in de BNDR van december.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, stond met een interview in het magazine De Delphy.
 • CRV en NAJK hebben samen het NK Veebeoordelen 2019 geëvalueerd.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, zit in de het College van Deskundigen agro/food Dierlijk van Stichting MilieuKeur. Deze vergadering ging het over het keurmerk on the way to PlanetProof.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, heeft de vergadering van sectie teelt van de BO-akkerbouw bijgewoond. Op de agenda stonden alle onderzoeksprogramma’s.
 • NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes heeft een BodemBattle verzorgd bij AJK Oldambt.
 • NAJK heeft met het Landbouw Collectief een plan opgesteld voor aanpak van stikstof op de korte termijn. 20 november is dit plan aangeboden aan minister Schouten en het IPO.
 • NAJK heeft verschillende avonden in de provincies gegeven over stikstof. NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een avond bij GAJK gehouden. NAJK-bestuurder Marije Klever heeft bij GrAJK, DAJK en HAJK een avond over stikstof verzorgd. Het was goed om uit te wisselen wat allemaal gebeurd is en vragen te beantwoorden van leden.
 • ForFarmers en NAJK zijn druk bezig met de voorbereidingen van het Young Farmers Event dat gehouden wordt op 11 december. Het thema van de dag is media.
 • Op de Bio-beurs in januari 2020 vindt de jaarlijkse Agripool-netwerkdag plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is bij het CEJA-congres over climakers geweest en de werkgroepvergadering van CEJA. Klimaat was deze dagen het centrale thema.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, is bij de vergadering van Stichting Weidegang geweest.
 • Een groep Zuid-Koreaanse jonge boeren en tuinders heeft een bezoek aan Nederland gebracht, NAJK-bestuurder. Marije Klever, heeft een presentatie gegeven over NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouw.
 • NAJK heeft samen met de Food & Agri Carrièredag een actie georganiseerd. NAJK-leden die naar de Food & Agri Carrièredag gingen, maakten kans op een gratis coachingsgesprek.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK, is namens NAJK op missie geweest naar Ethiopië. Zijn ervaringen waren te lezen in de Boerderij.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft kennisgemaakt met een ambtenaar van het ministerie van LNV die nieuw is op het dossier GLB. Het was een goed gesprek waarin ook uitvoerig is gesproken over ondersteuning van jonge landbouwers.
 • NAJK heeft op de RMV in Gorinchem gestaan. Er zijn weer veel nieuwe leden bij onze club gekomen en er is ook veel gesproken met huidige leden.
 • Leendert Jan Onnes is bij de vergadering en algemene ledenvergadering van de BO-akkerbouw geweest. Op de agenda stonden het actieplan plantgezondheid en de onderzoeksprogrammering.
 • Het gehele Landbouw Collectief is in gesprek geweest met minister Schouten naar aanleiding van het door het Landbouw Collectief aangeboden plan. Het gesprek gaf openingen om met een kleinere afvaardiging hier verder over door te praten met de minister.
 • LTO hield een bijeenkomst met als thema ‘Dit is ons Antwoord’. Marije Klever was er namens NAJK bij. Het was een inspirerende middag.
 • 27 november heeft NAJK de eerste stikstof update-nieuwsbrief naar haar leden gestuurd. In deze nieuwsbrief brengt NAJK leden op de hoogte van de laatste stand van zaken in het stikstofdossier.
 • Vanaf 2 december gaat de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) open. NAJK heeft afgelopen periode input gegeven voor de investeringslijst naar aanleiding van de enquête die NAJK heeft gedaan. NAJK-partner Flynth heeft een aantal tips voor jou op een rij gezet voor het aanvragen van de JOLA. Deze zijn te vinden op de website van NAJK.
 • Op 28 november heeft NAJK samen met Rabobank, Flynth en Lianne Veenstra Agrocoaching het Boer zoekt Boer-café gehouden. Overdragers die een opvolger zochten en opvolgers die een bedrijf zochten, hebben informatie gekregen over buitenfamiliaire bedrijfsovername en konden met elkaar speeddaten.

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk wordt er in december ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is betrokken bij het project Newbie. Nieuwe intreders in de sector die een goed en vernieuwd businessmodel hebben ontwikkeld, kunnen kans maken op de Newbie prijs 2020. Opgeven kan tot 6 januari.
 • NAJK heeft samen met KRO-NCRV een enquête gehouden over de toekomstvisie van de jonge boer. Half december zullen de resultaten gepubliceerd worden.
 • Op woensdag 11 december is het Young Farmers Event van ForFarmers en NAJK. Deze jongerendag heeft als actueel thema ‘boerenslim en mediawijs’. Ben jij er ook bij?
 • NAJK zal een AJK-avond over weidegang verzorgen bij AJK Ommen samen met NAJK-partner DeLaval.
 • Van 12 t/m 14 december is CEJA in Nederland voor haar maandelijkse vergadering. Jonge boeren uit heel Europa komen dan bijeen. NAJK heeft daarnaast een aantal mooie agrarische bedrijven uitgezocht om zo een stukje van de Nederlandse land- en tuinbouw te delen.
 • In december is de algemene ledenvergadering van NAJK waarin de begroting van komend jaar wordt vastgesteld. Ook wordt de nieuwe portefeuillehouder internationaal van NAJK verkozen.
 • Op donderdagavond 19 december organiseert NAJK een avond speciaal voor legpluimveehouders. Thema van de avond is de legpluimveesector over de grens. Geef je snel op via de website van NAJK.
 • In december zal NAJK nog een aantal BodemBattles verzorgen bij AJK’s en op scholen.
 • In 2020 organiseren Limagrain en NAJK weer de Maischallenge. Inschrijven kan tot en met 20 januari via de website van NAJK. Ga jij ook de strijd aan wie het beste mais kan telen?

 

Zeven tips van Flynth voor de JOLA-aanvraag

Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 is er weer een nieuwe openstellingsperiode van de subsidieregeling POP3 Jonge Landbouwers (JOLA). Met de zeven tips van Flynth willen wij ook deze ronde tot een succes maken voor de jonge boer en tuinder.

Allereerst nog even in het kort de criteria voor jonge landbouwers:

 • Op het moment van indienen van de aanvraag ben je niet ouder dan 40 jaar. Mocht je in de periode 2 december tot en met 7 februari 41 jaar worden, zorg dan dat je de aanvraag indient voor je verjaardag.
 • Je hebt voor het eerst daadwerkelijk, langdurige zeggenschap over een landbouwbedrijf.

De tips

 1. Zorg tijdig voor een juist relatienummer
  De aanvraag wordt ingediend op jouw persoonlijke relatienummer, dus niet het relatienummer van het agrarische bedrijf. Door met jouw DigiD in te loggen op mijn.rvo.nl wordt automatisch een persoonlijk relatienummer aangemaakt. Regel dus tijdig jouw DigiD en jouw registratie op mijn.rvo.nl.
  Dient een subsidieadviseur de aanvraag in, zorg dat je hem/haar in mijn.rvo.nl hebt gemachtigd. Meer informatie over het inloggen, machtigen en indienen van een aanvraag met TAN-code vind je hier.
 2. Kies voor de juiste jonge landbouwer
  Zijn er twee of meer jonge landbouwers binnen het bedrijf actief? Vraag in dat geval aan op het persoonlijke relatienummer van de oudste, voor zover hij/zij niet al eerder een POP3 JOLA subsidie heeft ontvangen.
 3. Komt jouw investering in aanmerking?
  Er zijn deze ronde ruim 20 investeringscategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Sommige provincies hebben het aantal investeringscategorieën beperkt. Check op de website van jouw provincie voor welke investeringscategorieën jij subsidie kunt aanvragen.Daarnaast zijn aan de investeringen ook criteria verbonden. Check daarom of jouw specifieke investering ook binnen de criteria past. Zo geldt voor de investeringen in duurzame energie dat de door de investering opgewekte energie niet meer is dan voor het bedrijf (inclusief bedrijfswoning) noodzakelijk is of op de korte termijn noodzakelijk gaat zijn.Let op! Op het moment van aanvraag mag er nog geen verplichting (ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging) zijn aangegaan.
 4. Check vooraf de beste wijze voor het bepalen van de hoogte van de subsidie
  De subsidie bedraagt in principe 30 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Het subsidiepercentage wordt afgetopt, indien er binnen het landbouwbedrijf ook bedrijfshoofden ouder dan 40 jaar zijn. Deze aftopping is 20 % per niet-jonge landbouwer. Check hier een rekenvoorbeeld.Ook kun je kiezen voor een berekening op basis van de verdeling van het eigen vermogen (EV). De subsidie bedraagt in dat geval 30 % van subsidiabele kosten vermenigvuldigd met het percentage in het EV. Hiervoor is een verklaring van jouw accountant nodig. Informeer hem/haar tijdig.
 5. Voorkom teleurstellingen, wees tijdig met het melden van wijzigingen
  Wijzigt er iets in je investeringsplan, meld dit dan tijdig bij de provincie. Een wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor de subsidie.
 6. Dien tijdig en met de juiste documenten de eindverantwoording in
  Heb je jouw investering(en) afgerond? Dien dan een verzoek tot vaststelling in. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na toekenning van de subsidie. De volgende documenten maken deel uit van het verzoek:
  • opdrachtbevestiging, gedateerd na datum van de subsidieaanvraag;
  • facturen;
  • betaalbewijzen of een financial leaseovereenkomst;
  • in geval van een investering in duurzame energie: energienota.Zorg dus voor een goede administratie.
 7. Wees goed voor je portemonnee
  De POP3 JOLA subsidie is slechts één van de vele subsidiemogelijkheden. Voor een groot aantal van de investeringscategorieën is het mogelijk om de POP3 JOLA subsidie te combineren met andere subsidieregelingen, bijvoorbeeld (I)SDE, EIA en MIA/Vamil. Laat ook deze subsidiemogelijkheden niet onbenut.

Een laatste aandachtspunt
Waar voorheen sprake was van een realisatietermijn van 3 jaar, geldt voor deze openstellingsronde dus een termijn van 2 jaar na toekenning van de subsidie. Voor investeringen waarvoor een huurkoopovereenkomst wordt aangegaan, betekent dit dat alle termijn binnen deze 2 jaar moeten zijn betaald.

Mocht je na deze tips nog vragen hebben over jouw mogelijkheden, Flynth staat tijdens deze openstellingsronde graag voor jou klaar. Neem contact op met Gerjan Slotboom via e-mail: gerjan.slotboom@flynth.nl of telefoon: 088 – 236 70 88.
Kijk ook op onze website voor meer informatie over de POP3 JOLA en andere subsidieregelingen.

Vanaf 2 december weer JOLA openstelling

Vanaf maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari 2020 wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Een aantal jaren geleden heeft de overheid de JOLA in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen jonge agrariërs een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Kijk snel wat de JOLA binnen jouw provincie inhoudt!

De JOLA-regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De regeling is bedoeld om jonge agrarische ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is speciaal gericht op de jonge land- en tuinbouwers, omdat deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig of geen mogelijkheden heeft om het bedrijf te versterken. Ondernemers tot en met 40 jaar kunnen een subsidie aanvragen, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De subsidie bedraagt 30% van de totale investering. Deze investeringen moeten bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijf van een jonge agrarische ondernemer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 per aanvraag.

Provinciale openstelling
De investeringsmogelijkheden kunnen per provincie verschillen doordat de JOLA provinciaal wordt opengesteld. Benieuwd wat in jouw provincie wordt opengesteld? Klik op jouw provincie en vind binnen no-time het antwoord!
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

“Het is positief dat er nu ook meer mogelijkheden zijn voor jonge kalverhouders. Dit was ook een van de punten die NAJK had aangedragen naar aanleiding van de vorige openstelling”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Persoonlijk BRS-nummer aanvragen
Voor het aanvragen van de JOLA heeft een jonge boer of tuinder een persoonlijk BRS-nummer nodig. Deze moet vermeld worden op de aanvraag. Het BRS-nummer van het agrarische bedrijf is niet voldoende voor een JOLA-aanvraag. Draaijer: ”Het kan enkele dagen duren voordat de aanvraag van een persoonlijke BRS-nummer rond is. Vraag daarom zo snel mogelijk een persoonlijk BRS-nummer aan als je gebruik wilt maken van de JOLA.” Een BRS-nummer kan altijd worden aangevraagd, dus ook voor de openstelling van de JOLA-regeling.

Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een oplossing voor de stikstofcrisis aangeboden aan het Kabinet. Dit plan van aanpak kan ervoor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische recessie. Het Collectief overhandigde zijn rapport ‘Uit een gecreëerde impasse’ vandaag aan LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland.

Het Kabinet ziet zich sinds de Raad van State-uitspraak genoodzaakt om de berekende neerslag van stikstof op Natura-2000 gebieden niet toe te laten nemen. Het Landbouw Collectief stelt een serie maatregelen voor waarmee op praktische wijze voldoende stikstofruimte kan worden vrijgemaakt, om Nederland snel uit de crisis te helpen. En snelheid is nu geboden, gezien de grote schade die de stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen in de landbouw en bouwsector. Die schade loopt per dag verder op.

De boeren komen met maatregelen die praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden: minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt. Voor het draagvlak in de sector is het cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen.

Om de maatregelen mogelijk te maken stelt het Landbouw Collectief een aantal harde randvoorwaarden, zoals: vrijwillige deelname, geen generieke krimp, geen inperking van vergunningen (vergund blijft vergund), geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven, één werkbaar beleid van rijk en provincies, deposities gevalideerd met metingen, herijking Natura 2000 gebieden en spoedige invoering van een reële drempelwaarde zodat ondernemers niet met een onnodige papierwinkel worden opgezadeld.

Schouders eronder en randvoorwaarden
Het Landbouw Collectief heeft in de afgelopen paar weken met vereende kracht de schouders onder het plan gezet en vraagt datzelfde nu van het Kabinet. De landbouwsector is de afgelopen maanden flink in de kou gezet door de regering en een deel van de Tweede Kamer. De PAS ging onderuit omdat er fouten zaten in de juridische verankering van de wetgeving. De consequenties daarvan werden te gemakkelijk op het bord van de ondernemers gelegd. Niet de boeren en de bouwvakkers waren verantwoordelijk voor deze juridische fouten in de wetgeving, maar de politiek. Het Landbouw Collectief eist van het kabinet dat de kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis dan ook worden vergoed door extra middelen beschikbaar te stellen voor het doorontwikkelen van maatregelen en bedrijven.

GEZOCHT: boerengezinnen voor onderzoek naar begeleiding op sociaal en emotioneel vlak bij bedrijfsovername

In de Nederlandse agrarische sector is opvolging allesbehalve vanzelfsprekend. Bedrijf en gezin lopen in elkaar over, zakelijke en privérelaties lopen door elkaar. Aandacht voor begeleiding op sociaal en emotioneel vlak is daarom belangrijk. NAJK en Windesheim zijn op zoek naar boerengezinnen die mee willen doen met een onderzoek naar de behoeften en ervaringen van families bij bedrijfsovername. De start van het onderzoek is maart/april 2020 en duurt maximaal twee jaar.

Wie zoeken we precies:

– boerengezinnen, die met het hele gezin aan het onderzoek willen deelnemen. Dus ook de niet-opvolgers en aanhang.

– boerenfamilies uit alle fases van het bedrijfsovernameproces. Dus van gezinnen waar de potentiële opvolgers nog niet in het bedrijf zitten tot boerengezinnen die net de bedrijfsovername gehad hebben.

Wat wordt er van de familie verwacht:

– dat wij interviews met alle familieleden mogen afnemen

– deelname aan workshops in de omgeving Zwolle

Wat krijg je ervoor terug:

– inzichten en kennis via de workshops.

– andere families verder helpen door de onderzoeksresultaten

Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dat contact op met Judith van Helvert van Windesheim Hogeschool via jmc.van.helvert@windesheim.nl of via 06-83249873.

 

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK had iedereen opgeroepen om 1 oktober in actie te komen. Het dagelijks bestuur van NAJK was zelf ook op het Malieveld en heeft trekkertjes aangeboden in het kader van de actie #doneerjetrekkertje.
 • Er was veel media-aandacht voor de actiedag. Naar aanleiding van de actie was Marije Klever te zien in het programma Na het nieuws BV, waren Marije Klever en Sietse Draaijer te gast bij Pauw en waren Andre Arfman en Tim van der Mark te gast bij Beau.
 • NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes was bij een bijeenkomst van het project DATA-FAIR van WUR. Een aantal boeren heeft nagedacht over mogelijke ICT- oplossingen in de landbouw.
 • Op 5 oktober organiseerde NAJK, samen met CRV, het jaarlijkse NK Veebeoordelen. Dit jaar was het op de fokveedag in Hoornaar. Dennis Nijhof was de grote winnaar.
 • NAJK heeft sollicitatiegesprekken gevoerd voor een nieuwe dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Tijdens de alv in december zal de verkiezing zijn.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij het afscheid van José Levelink, CFO Agriterra. NAJK is een van de oprichters van Agriterra.
 • NAJK en ForFarmers hebben samen een informatieve avond over stikstof gehouden voor de verschillende klankborgroepen. Het was goed om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen en zo de visie van NAJK steeds meer aan te scherpen.
 • NAJK-lid Wilbert Wouters heeft namens NAJK deelgenomen aan de civil dialogue group (CDG) milk in Brussel. De CDG’s zijn de adviesgroepen voor de Europese commissie.
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, was door het ministerie uitgenodigd om met verschillende partijen in gesprek te gaan over dierenwelzijn.
 • NAJK is geschokt door het voorgestelde stikstofbeleid van de overheid. Hoewel het uitgangspunt van de overheid is dat er geen gedwongen bedrijfsbeëindiging komt, wordt de agrarische sector op slot gezet. NAJK heeft daarom een persbericht geschreven waarin staat dat de overheid met de huidige voorstellen de jonge boeren uitzwaait.
 • Naar aanleiding van de voorgestelde beleidsmaatregelen voor in- en extern salderen, hebben NAJK en de provinciale AJK’s een boze brief geschreven naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) en gedeputeerden van de provincies.
 • LTO en NAJK en de provinciale afdelingen hebben gezamenlijk de demonstratie bij de verschillende provinciehuizen op 14 oktober georganiseerd. Het was geweldig wat in zo’n korte tijd georganiseerd kon worden.
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, is bij een Boer Bistro-etentje geweest. Vijf jongeren organiseerden een etentje bij een melkveehouderij in Zoeterwoude voor een groep burgers. Het was weer een geslaagd etentje.
 • Er zijn BodemBattles gegeven bij Aeres Emmeloord, Terra MBO Emmen, AJK de Noord, AJ Meerlanden, AJK Staphorst en AJK de Venen. Het waren gezellige en leerzame bijeenkomsten.
 • Na een tijdje een vacature voor een afgevaardigde pluimvee te hebben gehad, is deze nu weer vervuld. Joris van Lierop, pluimveehouder in Brabant, is de nieuwe afgevaardigde.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft in oktober zich ook hard gemaakt voor het bedrijfsovernamefonds. NAJK was deze maand vooral druk met het opleidings- en coachingsgedeelte.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman is bij de CEJA-vergadering geweest. Er is gesproken over de gevolgen van het huidige GLB op de grondprijzen en ondersteuning van jonge boeren in het GLB.
 • Samen met de POV en LTO had NAJK een bijeenkomst georganiseerd over de varkenshouderij voor beleidsmakers van de landbouwvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. Er is onder andere gesproken over het vitaliseringsplan varkenshouderij en actieplan stalbranden.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, was aanwezig bij een overleg van het Nationaal Programma Landbouwbodems.
 • De bestuursondersteuners van de provinciale AJK’s zijn bij elkaar geweest. Zij hebben de actualiteiten in de provincies besproken en kennis uitgewisseld over hoe bepaalde zaken in iedere provincie worden opgepakt.
 • NAJK-lid Auke Spijkerman heeft namens NAJK deelgenomen aan de CDG biologische landbouw. Hierin is gesproken over het vernieuwen van wetgeving en zijn presentaties gegeven over de biologische markt en verdachte biologische partijen.
 • Dagelijks bestuurder NAJK Marije Klever is in gesprek geweest met het Kadaster over hun aanpak in relatie tot grond.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, heeft een presentatie over het Bedrijfsovernamefonds gegeven bij het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK).
 • NAJK heeft gereageerd op alle onrust rondom het alternatieve stikstofplan van de zuivel. NAJK vindt het belangrijk dat in alle onrust en onzekerheid er eenheid blijft in de agrarische sector.
 • Voorzitter van NAJK, Andre Arfman, is bij een bijeenkomst van het ministerie geweest over het nieuwe GLB. Samen met andere partijen uit de agrarische sector hebben zij het ministerie van informatie voorzien.
 • NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes zit in de raad van advies van de biodiversiteitsmonitor. In de bijeenkomst zijn de KPI’s besproken en beoordeeld.
 • Ook dit jaar was NAJK weer aanwezig op de RMV in Hardenberg. We hebben weer veel nieuwe leden geworven en zijn veel in gesprek geweest met huidige leden over de actualiteiten.
 • Er is een discussiebijeenkomst gehouden over politiek met partners van NAJK en leden. Het resultaat van de bijeenkomst is te lezen in de BNDR van december.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk wordt er in november ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, zal op de BAJK-dag zijn in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.
 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Marije Klever zullen spreken op verschillende provinciale avonden over stikstof.
 • Leendert Jan Onnes, NAJK-bestuurder, zal namens NAJK op missie gaan met Agriterra naar Ethiopië.
 • NAJK en ForFarmers zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Young Farmers Event op 11 december op het mediapark in Hilversum. Zet deze datum alvast in je agenda, het belooft een interessante dag te worden.
 • Marije Klever zal een presentatie geven over NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouw aan een groep boeren en tuinders uit Zuid-Korea.
 • NAJK is aangesloten bij het Landbouw Collectief. De intentie is om op korte termijn oplossingsrichtingen gereed te hebben.
 • In november zijn er weer vergaderingen van de LTO vakgroep akkerbouw en BO akkerbouw. Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes zal er namens NAJK bij aanwezig zijn.
 • De lobby van NAJK op het gebied van stikstof zal in november onvermoeid doorgaan. Jonge boeren laten zich niet uitzwaaien. NAJK lobbyt daarom voor een beter beleid.
 • NAJK zal een BodemBattle verzorgen voor het Wellantcollege in Houten.
 • NAJK staat op de RMV in Gorinchem op 26, 27 en 28 november. Bezoek onze stand!
 • NAJK heeft een winactie. NAJK-leden die op 6 december naar de Food & Agri Carrièredag gaan, maken kans op een gratis coachingsessie of een uitgebreide check van cv en motivatiebrief. Meld je snel aan op: https://www.aanmelder.nl/112900/subscribe