NAJK geïrriteerd over ophef piekbelasters

Iedereen die zich afgelopen jaar heeft verdiept in het stikstofdossier weet hoe complex deze is. Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde woensdag 25 november dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. Dit onderzoek doet volgens NAJK geen recht aan de werkelijke complexiteit. Daarom is NAJK geïrriteerd dat deze berichtgeving zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.

De piekbelasters en het gebied dat gekozen is voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan het onderzoek van Investico, liggen met name in het oosten van het land. Hier wordt relatief weinig bouwruimte gevraagd en zitten relatief veel agrarische bedrijven. Waren deze berekeningen meer in het westen van Nederland gemaakt dan waren andere, niet-agrarische piekbelasters, veel relevanter geweest. Dit maakt de berichtgeving heel eenzijdig en juist dat steekt NAJK.

Het is er NAJK alles aan gelegen om rust en toekomstperspectief te krijgen voor de jonge landbouwer. Het uit het verband trekken van de situatie en daarmee een verkeerd beeld schetsen, werkt dit tegen. De uitwerking van de stikstofoplossingen is een complex geheel waarin NAJK blijft zoeken en strijden naar een manier waarbij dit kan zonder dat dit het einde betekent van ontwikkelingsperspectief voor hen die door willen!

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een presentatie over de GLB-pilots. Volgens hem liggen er veel ideeën en zijn veel van deze ideeën ook mogelijk, maar moet er wel goed naar de verdere inrichting worden gekeken.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, deed namens NAJK een noodoproep aan alle politici van Nederland: help de jonge boer!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging in gesprek met de minister en andere belangenbehartigers over het mestbeleid. Marije heeft hier duidelijk aangegeven er van te balen dat er zo weinig terugkomt in de contouren van de visie van NAJK en daarbij nadrukkelijk haar zorgen met betrekking tot de diversiteit tussen gebieden en bedrijven geuit.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, nam plaats in de jury van het traject de Groene Groeiers van VNO-NCW. De jury mocht 15 innovaties binnen de agrarische sector beoordelen.
 • NAJK mocht in oktober maar liefst vijf BodemBattles verzorgen op scholen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar communicatie@najk.nl voor meer informatie!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts ging in gesprek met Flynth over de mogelijkheden voor zij-instromers en hoe het huidige platform Boer zoekt Boer verbeterd zou kunnen worden.
 • NAJK werd, net als heel agrarisch Nederland, teleurgesteld door de stikstofwet van het kabinet. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de agrarische sector. Lees hier het persbericht van NAJK.
 • Het kabinet presenteerde haar nieuwe voorstellen om uit de stikstofcrisis te komen. DAJK-voorzitter Roy Meijer gaf namens NAJK in de studio van Nieuwe Oogst toelichting op de voorstellen en de inzet van de belangenbehartigers van de landbouw. Kijk hier het interview terug.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een klimaatoverleg van de landbouw, waar uitgebreid werd stilgestaan bij de bossenstrategie.
 • NAJK is sinds oktober officieel lid van het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens: de BO Akkerbouw. “Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw”, aldus Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw.
 • Portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever, nam deel aan het overleg over een heuse bemestingsapp. Er wordt hard gewerkt aan een app die helpt bij het vinden van een goed uitrijmoment en in de toekomst bij de borging van weidegang.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw was aanwezig bij een presentatie van de Koepel Groene Gewasbescherming. Onderzoekers van de WUR presenteerden hier hun voortgang en de voorlopige resultaten.
 • Willem Voncken, de portefeuillehouder internationaal, is druk bezig geweest met de stemmingen binnen de EU over het nieuwe GLB.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman schreef een pakkende column met als titel ‘‘Stop met het eten van vlees en verbeter de wereld!’. Een uitspraak die hij helaas regelmatig tegenkomt in verschillende discussies rondom onderwerpen als klimaat en stikstof. “Wat mij betreft is het prima om hier een discussie over te voeren, maar dan moet deze wel eerlijk zijn,” aldus Arfman.
 • Eke Folkerts, onze dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, was 22 oktober aanwezig bij het webinar van Boer zoek Boer. Maar liefst 135 bedrijfsovernemers en -overdragers sloten hierbij aan, stelden hun vragen en gingen met elkaar in gesprek. Zeker de moeite waard om terug te kijken!
 • Dagelijks bestuurder Eke Folkerts, was ook aanwezig bij het webinar van LNV over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Een aanrader als je onlangs een agrarisch bedrijf bent gestart of over hebt genomen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, ging met verschillende partijen in overleg over de zogeheten bietenzaadcoating. Er is een nieuwe vrijstelling aangevraagd. Er is een brief gestuurd naar een aantal politieke partijen om ervoor te zorgen dat ze zich bewust blijven van de noodzaak en ons blijven steunen.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. Oktober stond in het teken van de kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd spoorde de kinderen tot en met twaalf jaar aan om bewust stil te staan bij de mogelijke gevaren op en rond het erf en de bijbehorende oplossingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de winnende kunstwerken!
 • Zowel voorzitter Andre Arfman of dagelijks bestuurder Willem Voncken kregen een update van CEJA over de standpunten die zijn ingenomen door zowel het Europees parlement als de Europese Raad. Daarna werden de aandachtspunten voor de komende tijd nader onder de loep genomen.
 • Harold Overmars werd op 29 oktober unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille leefomgeving. Hij stelt zichzelf voor in de volgende video!
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich voor de tweede keer aan als online Agripooler in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerde hij de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK in november ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en LTO Nederland organiseren een webinar over de stikstofwet. We gaan in gesprek met Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD) en Jaco Geurts (CDA). Houdt onze social media kanalen in de gaten.
 • Op vrijdagavond 13 november organiseert NAJK een digitale ledenbijeenkomst over stikstof. Er is veel gaande en er komt van alles in het nieuws. NAJK-leden krijgen ruim de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, neemt weer deel aan de CEJA-vergadering. Belangrijk onderwerp op de agenda is het nieuwe GLB en de nationale invullingen daarvan.
 • In november vindt de verkiezing van de nieuwe voorzitter van NAJK plaats, spannend! Na bijna 4,5 jaar zit Andre zijn termijn erop en neemt hij afscheid als voorzitter.

NAJK ondersteunt wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering niet

Tot vanmorgen 12.00 uur konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). NAJK heeft daarom vorige week de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. De wet geeft onvoldoende zekerheid, is niet goed ingericht en lost de stikstofimpasse niet op.

Geef vertrouwen in de toekomst
Jonge boeren hebben zekerheid nodig. Wisselend beleid haalt het vertrouwen weg, zorgt dat er niet kan worden geïnvesteerd en ondernomen, en geeft veel stress. “Agrarische jongeren willen toekomst. Het voorgestelde wetsvoorstel geeft geen zicht op legalisatie van melders en bedrijven zonder een WNB-vergunning. Dit maakt bedrijfsovernames voor deze bedrijven onmogelijk en zet daarmee de toekomst van die jonge boeren op het spel.”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman. Ook geeft het wetsvoorstel ruimte voor provinciale en gemeentelijke overheden en andere uitvoeringsplichtige bestuursorganen om de maatregelen, activiteiten of ontwikkelingen tussentijds te wijzigen, te vervangen of te laten vervallen. Arfman: “Dit geeft ondernemers geen vertrouwen in de toekomst, waardoor men nauwelijks kan ondernemen.”

Juiste volgorde
NAJK hamert er vanaf het begin op aan om de juiste volgorde te hanteren in het proces rondom stikstof. De juiste volgorde is volgens NAJK:
1. PAS-melders en knelgevallen legaliseren
2. Fatsoenlijk stikstofregistratie en –depositiesysteem
3. Spelregels opstellen stikstof- en depositietransacties
Het wetsvoorstel gaat aan deze volgorde voorbij. Hierdoor kunnen er ongewenste neveneffecten ontstaan met grote gevolgen voor de agrarische sector.

Niet bijgedragen
Hoewel NAJK met het ministerie van LNV in gesprek is over stikstof, is NAJK op geen enkele manier betrokken geweest bij het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering en de opkoopregeling.

Lees de hele bijdrage van NAJK op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering: NAJK-3492NB – Reactie NAJK op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

En zie ook de vragen van NAJK op de memorie: Vragen bij memorie van toelichting

NAJK: beroepsverbod bij opkoop absurd

Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. In de eerste tranche wordt 100 miljoen euro (van 350 miljoen totaal) beschikbaar gesteld aan provincies om piekbelasters in een straal van 10 kilometer rondom Natura 2000 gebieden en met meer dan 2 mol depositie uit te kopen. NAJK is erg geschrokken van de onderliggende voorwaarden en vind de voorwaarde van het beroepsverbod absurd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een strop.

NAJK is sowieso van mening dat opkoop géén goede en vooral ook een dure manier van stikstofreductie is (ten opzichte van bijvoorbeeld innovatie). Met de voorwaarde van het beroepsverbod, ontneemt dit alle kansen voor jonge boeren om hun passie te kunnen volgen. Hoewel NAJK met het ministerie van LNV overlegt over stikstof, is deze regeling niet in de overleggen ter sprake geweest.

Crimineel
De overheid wil met de regeling piekbelasters kunnen uitkopen rondom Natura 2000 gebieden, maar stelt aan degenen die hiervoor in aanmerking willen komen een hele lijst met randvoorwaarden. De meest in het oog springende is de voorwaarde dat de veehouder die wordt uitgekocht een beroepsverbod krijgt opgelegd en elders in Nederland geen veehouderij mag starten, overnemen, of zelfs een samenwerkingsverband aangaan. “Voor jonge veehouders die via een samenwerkingsverband zijn toegetreden tot het bedrijf, is hun toekomst onzeker met deze regeling. Wanneer zij voor deze, nu nog ‘vrijwillige’ regeling in aanmerking komen en benaderd worden door de provincie, kunnen zij hun toekomstplannen als boer wel vergeten.”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

De eisen geeft boeren het gevoel crimineel te zijn als ze op een legale manier een veehouderij runnen die binnen de 10 kilometer van een Natura 2000 gebied ligt en meer dan 2 mol depositie heeft. Een beroepsverbod krijgt men pas als je het te bont gemaakt hebt, wanneer je dieren mishandeld, willens en wetens het milieu in gevaar brengt, oftewel wanneer je als ondernemer strafbare feiten hebt gepleegd of onbekwaam bent om nog voor je dieren te zorgen. Een beroepsverbod opleggen omdat je legaal stikstof uitstoot en je ‘vrijwillig’ stopt met het bedrijf om de natuur te verbeteren is dan ook buiten proportioneel.

Op dit moment geeft de overheid aan dat deze regeling op basis van vrijwilligheid wordt uitgevoerd, voor wat betreft NAJK is dit ook de enige basis.

Gemiste kans
NAJK is van mening dat de overheid hiermee zijn doel voorbij schiet. Deze regeling had immers ook een kans kunnen bieden aan (jonge) ondernemers die op dit moment worden aangeduid als piekbelaster en daarmee weinig ontwikkelingsperspectief kennen. Arfman: “Juist jonge ondernemers de kans geven om afscheid te nemen als piekbelaster en door te kunnen gaan op een locatie met meer toekomstperspectief geeft een win-win situatie. De natuur wordt er beter van, omdat een piekbelaster verdwijnt en de jonge boer wordt er beter van, omdat hij of zij verder kan een veehouderij te ontwikkelen met een lagere druk op de Natura 2000 gebieden.”

Juiste volgorde
NAJK vindt dat zaken in het stikstofdossier in de juiste volgorde moeten worden opgepakt. Eerst legalisatie van de PAS-melders en knelgevallen, vervolgens het opzetten van een goedwerkend registratiesysteem en dan nadenken over het reduceren van stikstof door het nemen van innovatieve maatregelen. Met de aankondiging van deze opkoopregeling loopt de overheid hier dus op vooruit en helpt niet in een totaaloplossing voor dit dossier.

NAJK sluit zich aan bij BO Akkerbouw

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is nu officieel lid van BO Akkerbouw. Afgelopen jaren was NAJK reeds als partner betrokken bij BO Akkerbouw. Met het lidmaatschap krijgt NAJK een plek in de ALV en het bestuur van BO Akkerbouw en wordt NAJK als dragende partij betrokken in het programma Onderzoek en Innovatie dat BO Akkerbouw uitvoert voor alle Nederlandse akkerbouwers. Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK: “Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw.”

Samen met LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vertegenwoordigt NAJK de akkerbouwers binnen de Sectie Teelt van BO Akkerbouw. Op verzoek van de Sectie Teelt voert BO Akkerbouw het programma Onderzoek en Innovatie uit waaraan alle akkerbouwers een financiële bijdrage leveren en waarvan de resultaten voor de hele sector beschikbaar komen.

Onnes: “NAJK draait al een aantal jaar mee als partner binnen BO Akkerbouw en wordt betrokken bij alle besluiten. Met het lidmaatschap krijgt NAJK een volwaardige plek aan tafel wat past bij het belang van jonge boeren voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw. Het bestuur van NAJK heeft unaniem voor het lidmaatschap van BO Akkerbouw gekozen, omdat we het belang zien van samenwerking in de akkerbouwsector.”

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Het motto van BO Akkerbouw luidt ‘voor de akkerbouw van morgen’. Het lidmaatschap van NAJK sluit dus naadloos aan bij onze doelstellingen. Het bestuur van BO Akkerbouw juicht het lidmaatschap van NAJK toe. NAJK is een sterke belangenbehartiger met een eigen geluid en met een professionele organisatie. Vertegenwoordigers van het NAJK draaien per direct volledig mee in de BO.”

BO Akkerbouw
BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.

NAJK
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vertegenwoordigt de belangen van 8000 jonge (aankomende) boeren en tuinders. NAJK behartigt de belangen van agrarische jongeren in Den Haag en Brussel, maar biedt ook actief handvatten tot ontwikkeling en beter ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK enerzijds bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren verbonden met de agrarische sector en anderzijds aan de ontwikkeling van zelfbewuste en kundige jonge ondernemers die met beide benen in de maatschappij staan: de ondernemers van de toekomst.

Het kabinet stelt NAJK opnieuw teleur met stikstofwet

Op 13 oktober stuurde het kabinet de stikstofwet en diverse reacties op onderzoeken in het stikstofdossier naar de Tweede Kamer. NAJK heeft hier kennis van genomen en is diep teleurgesteld. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de landbouw. Er is nog steeds geen duidelijkheid voor bedrijven die een melding hebben gedaan in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en voor degenen die altijd te goeder trouw hebben gehandeld. Daarnaast ontbreekt het aan perspectief voor bedrijven die maatregelen moeten nemen en is er te weinig oog voor de leefbaarheid op het platteland. Dit moet anders!

NAJK had gehoopt dat het kabinet met een oplossing zou komen voor de PAS-melders en overige knelgevallen die op dit moment al bijna 1,5 jaar in grote onzekerheid verkeren over de legalisatie van hun bedrijfsactiviteiten. Deze groep bedrijven hebben te goeder trouw gehandeld en lopen nu vast in bedrijfsovernameprocessen of kunnen (duurzaamheids)investeringen niet uitvoeren. Vanwege hun onzekere toekomstperspectief kunnen ze deze investeringen niet gefinancierd krijgen. NAJK heeft samen met andere organisaties oplossingen aangedragen voor dit probleem, maar ziet deze nog niet terug in de wetgeving. NAJK roept de politiek op om dit zo snel mogelijk op te lossen en gaat wederom met het ministerie om tafel om de ernst van deze situatie te bespreken.

Stikstofregistratiesysteem
De afgelopen periode heeft NAJK gepleit voor een stikstofregistratiesysteem. Ook dit systeem zien we nog niet terug in de voorstellen. Zonde! Wat NAJK betreft regelt dit systeem het zogenoemde ‘hand aan de kraan’-principe, voorkomt deze het weglekken van stikstof bij salderen en kan dit systeem bronmaatregelen inrekenen. Kortom: een registratiesysteem is cruciaal om te monitoren en te registreren wat er gebeurt met stikstofruimte. Ook dit zal NAJK weer meenemen in het gesprek met het ministerie.

Investeren in innovatie
Het kabinet trekt naar mening van NAJK ontzettend veel geld uit voor de opkoop van veehouderijbedrijven. Waarom wordt dit geld niet juist gebruikt voor de innovatie van bedrijven die door willen? NAJK is hier groot voorstander van. Innovatie zorgt voor toekomstperspectief op de agrarische bedrijven en er valt met minder middelen meer reductie te bereiken.

Juiste handvatten bij gebiedsgerichte aanpak
NAJK is via haar provinciale afdelingen betrokken bij de stikstofdiscussies in alle provincies. Hier worden ook de gebiedsgerichte aanpakken vorm gegeven. Punt van zorg is dat er genoeg bronmaatregelen voorhanden blijven om in de gebiedsgerichte aanpak de juiste maatregelen te treffen die het gewenste perspectief bieden. NAJK mist de juiste handvatten in de wet om dit op een goede manier te waarborgen. Ook de keuze welke bronmaatregelen ingezet worden voor natuurherstel en economische ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol.

NAJK is van mening dat de agrarische sector best bereid is een bijdrage te leveren aan stikstofreductie, echter moet dat wel in de goede volgorde gebeuren. Zoals een collega-organisatie het ook noemde: eerst legaliseren, dan registreren en vervolgens reduceren door te innoveren! NAJK roept de overheid op ook zo snel mogelijk deze volgorde te hanteren.

Wat deed NAJK voor jou in september?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in september? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op de eerste vrijdag van september was het tijd voor de MaïsChallenge Masterclass 2020, een dag waar de deelnemers klaar werden gestoomd voor de laatste fase van de Challenge.
 • Voorzitter Andre Arfman ging in gesprek met RVO, waar ze dieper in gingen op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een goed gesprek waarin beide partijen de actualiteiten en frustraties hebben kunnen delen.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, stond in de Nieuwe Oogst met een artikel over buiten familiaire bedrijfsovername.
 • Volgens NAJK moeten er eerst andere stappen worden gezet alvorens we overgaan op extern salderen. Om de ernst van de situatie duidelijk te maken schreef NAJK een persbericht.
 • Dinsdagavond 8 september heeft minister Schouten via een Kamerbrief inzicht gegeven in de nieuwe contouren van het mestbeleid. Naar aanleiding van deze maatregelen schreef NAJK het persbericht: Maak van het mestbeleid geen schijtbeleid!
 • Voorzitter Andre Arfman leverde zijn bijdrage aan de Prinsjesdagcampagne #vooronsland waarin boeren en tuinders werden opgeroepen om aan te geven waarom ze over tien jaar nog boer willen zijn.
 • Hoewel Aeres Hogeschool Dronten en al samenwerkten op evenementen en tijdens projecten, hebben ze met een samenwerkingsovereenkomst besloten om nóg nadrukkelijker samen te gaan werken en de krachten te bundelen. Samen staan ze sterk voor de belangen van jonge ondernemers!
 • Op 12 september was het weer BNDR-tijd. De winnaar van de foto-actie werd bekend gemaakt, Eke Folkerts stelde zich voor en er was aandacht voor de financiële gezondheid in crisistijd.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes met de portefeuille akkerbouw schreef een column met als titel ‘De Europese bietenbrug opgaan’. Volgens hem is er wel degelijk toekomst in de bietenteelt, maar dan moet er eerst iets veranderen.
 • Joline Brouwers vertegenwoordigde NAJK in Brussel op het gebied van Arable COP’s (Cereals, Oilseeds and Protein Sectors).
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren: BoerVeilig. In de week van 14 t/m 18 september vond de Veilig op 1-Week plaats van de groene en agrarische sector. Tijdens deze week lag de focus op machineveiligheid. Door een ervaringsverhaal te delen en een kleurwedstrijd op te zetten besteedde BoerVeilig extra aandacht aan dit onderwerk.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, ging in gesprek met ForFarmers over de nieuwe beleidsregels rondom extern salderen.
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw, sloot zich drie dagen aan bij een online missie van Agriterra in Vietnam. Door middel van video’s en videocalls probeerden ze de coöperaties daar te inspireren om jongeren meer bij hun organisatie te betrekken.
 • In september ging de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving gestaag verder. Wordt vervolgd!
 • Bestuurder Eke Folkerts was aanwezig bij de opening van de SIA-projecten in Regio Noord. Binnen deze projecten wordt het thema ‘bedrijfsovername’ nader onder de loep genomen.
 • Portefeuillehouder intensief, Tim van der Mark, is geïnterviewd voor het online magazine ‘Food inspiration’, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verschillende verhalen van jonge agrarisch ondernemers.

Wat doet NAJK voor jou in oktober?

Natuurlijk wordt er in oktober ook veel door NAJK georganiseerd. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 22 oktober is het de dag van de Webinars bij NAJK! ‘s Middags staat er een Webinar gepland over het Vermogensversterkend Krediet (VVK). Dit is onderdeel van het bedrijfsovernamefonds. ‘s Avonds is de Webinar van Boer zoekt Boer over buiten familiaire bedrijfsovername aan de beurt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl.

CDG Arable COP | Het weer werpt letterlijk haar vruchten af

Een paar weken geleden was er weer een bijeenkomst van de expert adviesgroep voor de Europese Commissie over granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen (CDG Arable COP). Dit keer vond deze bijeenkomst niet fysiek plaats in Brussel, maar gewoon bij Joline Brouwers thuis, achter een beeldscherm. Hoewel ze in het begin best sceptisch was over zo’n virtuele bijeenkomst, bleek het eigenlijk best handig! Terwijl ze altijd met veel plezier afreist naar Brussel, scheelt het toch weer z’n 680 km en 1,5 dag aan tijd. Benieuwd wat er allemaal besproken is tijdens deze bijeenkomst? Joline neemt je mee langs alle belangrijke onderwerpen.

Verscheidenheid in nieuwe voorzitter(s)
De vergadering begon met de verkiezing van de nieuwe voorzitter en vicevoorzitters. Een akkerbouwer, een handelaar van goederen en de CEO van bietenverwerker Cosun werden gekozen. Dit geeft wel aan hoe divers de adviesgroep is. Verschillende organisaties zien de noodzaak om aanwezig te zijn bij deze adviesgroep om hun eigen belang bij de commissie neer te kunnen leggen. Als NAJK en CEJA proberen we tijdens de vergadering de belangen van jonge boeren, zoals de toegang tot land, krediet en productierechten, te waarborgen. Met hierbij als belangrijkste stip aan de horizon: ‘de toekomst voor jongeren op het platteland’.

Droogte zorgt voor recordproductie
Zoals altijd werd er ook gekeken naar de opbrengst van de gewassen (granen en maïs) of een mogelijke voorspelling hiervan. Dit keer werd er ook specifiek geëvalueerd over de weersomstandigheden van de afgelopen periode en vooruitgekeken naar die van de toekomst. Zoals we allemaal weten heeft in Nederland (en Frankrijk) de droogte veel negatieve effecten gehad op de groei van de gewassen. Toch was dit niet overal in Europa het geval. In Roemenië, de graanschuur van Europa, zijn juist deze weersinvloeden goed geweest voor de groei van de gewassen. Van de graanopbrengst wordt dit jaar dan ook een recordproductie verwacht. En ook buiten Europa werpt het weer letterlijk haar vruchten af. In Canada en China is er een hoge productie dit jaar.

De EU-biodiversiteit strategie – nog lang niet op koers
Joline Brouwers: “Nadat de Italiaanse collega ons meenam in zijn verhaal over de oplossingen en tools voor het beperken van risico’s bij het telen van maïs, sloten we af met het onderwerp ‘de EU-biodiversiteit strategie 2030’. Wat duidelijk is, is dat deze doelen nog lang niet behaald zijn en ook nog lang niet op koers liggen. Naar mijn idee is er gewoon geen gezond verstand gebruikt om in te zien dat de strategie nog veel te ver af staat van de realiteit. Neem bijvoorbeeld één van deze doelen; het totale gebruik van chemische pesticiden met 50% verminderen. De uitwerking hiervan op de praktijk is dat middelen te makkelijk verboden worden, zonder dat er goede alternatieven voor handen zijn. Daarbij hebben (jonge) boeren vaak helemaal geen kapitaalkracht om extra inspanningen te leveren als dit niet met geld wordt ondersteund. (Jonge) boeren moeten wel stimulansen krijgen, maar niet de extra verplichtingen. Dit slaat de innovatiekracht en ambitie van de (jonge) boer helemaal dood. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.”

Kortom: ondanks de opstartproblemen tijdens deze online sessie, kun je via de chatomgeving goed aandachtspunten opperen, is er genoeg interactie en zijn er veel meer mensen aanwezig. Het is een korte maar praktische bijeenkomst waar de drempel om suggesties te doen door de chatfunctie lager ligt. Toch gaat er volgens Joline niks boven een gezonde dosis persoonlijk contact. Simpelweg elkaar in de ogen kunnen kijken en met elkaar praten over de jonge boeren en hun toekomst!


 

 

 

 

 

Een aantal NAJK leden neemt namens NAJK deel aan de Civil Dialogue Groups (CDG’s), dit zijn de adviesgroepen van de Europese Commissie. Joline Brouwers vertegenwoordigt NAJK in Brussel op het gebied van Arable COP’s (Cereals, Oilseeds and Protein Sectors). Ze vertelt graag over haar ervaringen en de onderwerpen die aan bod komen. 

Maak van het mestbeleid geen schijtbeleid!

Dinsdagavond 8 september heeft minister Schouten via een Kamerbrief inzicht gegeven in de nieuwe contouren van het mestbeleid. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) ziet dat er geprobeerd is om echt anders naar het mestbeleid te kijken en met een plan voor de langere termijn te komen dat richting en duidelijkheid geeft aan de sector. Echter, er zijn grote zorgen hoe jonge boeren de stappen kunnen zetten die binnen deze contouren worden gevraagd.

De Kamerbrief van minister Schouten geeft drie hoofdcontouren weer:

 1. Het 100% grondgebonden maken van de rundveehouderij, zowel vleesvee als melkvee. Dit houdt in dat de mest alleen op eigen grond, of in de buurt van de eigen grond afgezet mag worden.
 2. Het 100% verwerken van mest van bedrijven die niet-grondgebonden zijn (intensieve sectoren).
 3. Een gebiedsgerichte aanpak in gebieden met problemen met de grondwaterkwaliteit.

Maak jonge boer niet de dupe van mestbeleid
Het is niet duidelijk wat de effecten van het nieuwe mestbeleid op de grondmarkt gaan hebben en dit baart NAJK grote zorgen. Een jonge boer die grond móet verwerven om grondgebonden te worden, heeft een lastige positie in een gebied waar meerdere boeren voor deze uitdaging staan. Dit kan bedrijfsopvolging bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dagelijks bestuurder Marije Klever houdt haar hart vast: “Net voor of na de bedrijfsovername is het voor jonge boeren vaak onmogelijk om in grond te investeren. In gebieden waar de zoektocht naar grond groot zal zijn, zal de druk op de prijs en samenwerkingsovereenkomsten toenemen. De jonge boer mag hier niet de dupe van worden.”

Diversiteit tussen regio’s en bedrijven
Door een verplichte mestverwerking voor niet-grondgebonden veehouders in te stellen en daarbij aan te geven dat grondgebonden veehouders hun mest regionaal moeten afzetten, zullen er gebieden zijn waar onbewerkte mest niet meer beschikbaar is. Voor akkerbouwgebieden met weinig veehouderij in de buurt kan dit wel degelijk problemen opleveren. Daarnaast zal een varkenshouder, of een ander type bedrijf, die niet helemaal grondgebonden is met mest van een rundveehouder zijn grond moeten bemesten. Mits er genoeg rundveemest beschikbaar is in de buurt. Zelfs als deze veehouder voor 80% zijn mest op eigen land of in de buurt kwijt kan, moet alles straks naar de verwerker. Dit druist in tegen het boerenverstand en brengt ons niet dichter bij een robuust landbouwsysteem.

Een ander hieruit voortvloeiend probleem is dat deze werkwijze weinig ruimte geeft voor de diversiteit aan bedrijven en regio’s op het gebied van intensiteit. De term ‘mest afzetten in de regio’ is nog niet verder gedefinieerd. Volgens NAJK zou het nog steeds mogelijk moeten zijn om in een gebied waar een mesttekort is, mest te ontvangen uit een gebied waar mest over is.

Houd het praktisch en toekomstbestendig!
NAJK heeft altijd gepleit voor een mestbeleid waarbij de bodem centraal staat. Of hier gehoor aan wordt gegeven, komt in deze brief over de contouren nog niet naar voren. NAJK roept daarom minister Schouten op om bij de verdere uitwerking ruimte te geven aan een praktische invulling waarbij de bodem, evenwichtsbemesting en het vervangen van kunstmest door kunstmestvervangers centraal staan. NAJK verwacht daarnaast van het ministerie van LNV dat de zorgen over de verstoring op de grondmarkt en de effecten hiervan op bedrijfsovername serieus worden genomen.