Hoe kunnen jonge veehouders überhaupt nog stikstofdoelen halen?

Vandaag, woensdag 7 september, heeft de Raad van State uitgesproken dat er onvoldoende zekerheid is dat twee typen emissiearme stalsystemen de reductie halen, waar bij de vergunningverlening mee gerekend wordt. NAJK baalt van deze uitspraak, omdat jonge boeren die te goeder trouw handelen, hiermee met lege handen komen te staan. Het is weer een enorme onzekerheid voor de jonge veehouders er wordt gevreesd voor de verdere gevolgen.

De uitspraak werd gedaan na een hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin al was uitgesproken dat er onvoldoende zekerheid is. De Raad van State kwam vandaag tot dezelfde conclusie. De uitspraak ging specifiek over twee soorten emissiearme stallen, de types A1.13 en A1.28. Andere emissiearme stalsystemen in de melkveesector en de stallen in de pluimvee- en varkenssector zijn uitgesloten. “De jonge melkveehouders hebben stalsystemen gebruikt die zijn goedgekeurd door de overheid. De jonge melkveehouders die in de aanvraag gebruik maakte van deze stalsystemen staan nu echter met lege handen. Dit is weer een grote klap in het gezicht van de ondernemers die vooruit willen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Daarnaast is de grote vraag wat de gevolgen zullen zijn van deze uitspraak. Hoewel deze slechts voor twee stalsystemen van toepassing is, is de vraag of de andere stalsystemen niet volgen. “Het is belachelijk dat deze stalsystemen met een door de overheid onderbouwde bewijslast, alsnog niet juridisch geborgd zijn. De overheid moet heel snel voor een beter protocol zorgen, zodat emissiearme systemen goed geborgd zijn.”

‘Hoe gaan we doelen halen?’
Dat is de grote vraag die NAJK zich hardop afvraagt. “De stikstofemissie moet gereduceerd worden, maar de overheid heeft geen goede protocollen volgens de rechter om reducerende systemen te borgen. Het is op deze manier een onmogelijke opgave waar de jonge veehouders voor staan”, aldus Meijer. Daarnaast is dit helemaal ondoenlijk voor Noord-Brabant. In Noord-Brabant is gesteld dat in 2024 alle stallen emissiearm moeten zijn. “Provincie Noord-Brabant kan dit niet van hun ondernemers vragen. Velen hebben een van de twee afgeschoten stalvloeren gebruikt om een nieuwe vergunning aan te vragen, waarmee ze een poging doen het provinciale doel te halen. Daarnaast zijn er nauwelijks andere opties met de gestelde maximale emissie. Wij ondersteunen daarom de oproep van onze provinciale afdeling BAJK om de gestelde deadline van 2024 snel te herzien en perspectief te bieden aan de jonge veehouders in Noord- Brabant”, sluit de voorzitter af.