Webinar over inspecties veiligheid rund- en melkveebedrijven op 29 juni

Eind april verspreidde we het BoerVeilig-Alert, een nieuwsbericht over de aangekondigde inspecties voor de rund- en melkveesector. Heb jij je ondertussen al voorbereid? Dinsdag 29 juni om 10.30 uur organiseren wij vanuit BoerVeilig, samen met Stigas, Inspectie SZW en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar over de inspecties die op dit moment plaatsvinden in deze sectoren.

Tijdens het webinar gaat Diana Eleveld (adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw) in gesprek met Marloes van Schaik (projectleider BoerVeilig), Jane Tijssen (projectleider Inspectie SZW) en Mirjam de Groot (veiligheidsdeskundige Stigas). In maximaal 60 minuten tijd komen in ieder geval aan de orde:

 • Waarom vinden er inspecties plaats in de rund- en melkveesector?
 • Wat gebeurt er tijdens een inspectie?
 • Hoe kan ik me als ondernemer voorbereiden op een inspectie?

Aanmelden voor het webinar

Het webinar live volgen heeft als voordeel dat je tijdens het webinar vragen kunt stellen die in veel gevallen direct beantwoord kunnen worden. Na afloop van het webinar ontvang je automatisch de link waarmee je het webinar kunt terugkijken. Ook als je niet in de gelegenheid bent om het webinar live te volgen kun je je aanmelden. Zo kun je het webinar op een later tijdstip nog eens bekijken.

Meld je hier aan voor het webinar!

Ketenpartijen op de bres voor toekomstbestendige melkveehouderij

Een coalitie van partijen in de melkveehouderij heeft een voorstel opgesteld voor een vitale melkveehouderij in Nederland. LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Rabobank hebben de afgelopen maanden de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM) gevormd.

Zij presenteert een doorgerekend pakket aan maatregelen gericht op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. De reductie van stikstof op verschillende typen melkveebedrijven staat daarin centraal, maar de ketenpartijen hebben bij de samenstelling van het pakket ook rekening gehouden met neveneffecten voor milieu, energie en klimaat. De partijen stellen investeringen voor in stallen, grond en management.

Inhoud van het voorstel
Het voorstel heeft drie kenmerken:

 1. de coalitie richt zich op de ‘blijvers’. De coalitie wil de toekomst voor een vitale melkveehouderij in Nederland veilig stellen. Met dit voorstel biedt zij perspectief aan melkveehouders die hun bedrijf willen voortzetten;
 2. het is gebaseerd op een combinatie van managementmaatregelen, structuurversterking en aanpassing van stalsystemen op basis van bestaande technieken.
 3. het vereist additioneel een eenmalige noodzakelijke minimale investering van de overheid van 1,3 miljard euro in totaal tot 2030. Dit bedrag is tenminste noodzakelijk voor de niet-productieve reductiemaatregelen van ammoniak in de melkveehouderij blijkt uit de doorrekening door WUR (stal, wateropslag en extra grond). Het bedrag komt boven op de reguliere investeringen die nodig zijn voor een toekomstbestendige melkveehouderij. Dit betekent dat melkveehouders dit niet zelf kunnen dragen. Hiervoor doen wij een beroep op de overheid.

De maatregelen voorzien onder meer in managementmaatregelen zoals efficiënter voeren, met water bemesten en meer weidegang. De coalitie stelt voor om bestaande stallen versneld emissiearm te maken en nieuwe stalsystemen toe te passen die met vooruitstrevende technieken stikstofemissie reduceren. Ook vragen partijen investeringen in meer grond voor de melkveehouderij, bij voorbeeld door het instellen van een grondfonds en door in bepaalde gebieden grond te herverkavelen. Daardoor kan de melkveehouderij extensiever worden wat leidt tot minder uitstoot per hectare en wordt de structuur van de sector versterkt.

Doorrekening WUR
Wageningen University & Research (WUR) heeft de maatregelen doorgerekend, rekening houdend met de verwachte autonome ontwikkeling van de sector. WUR typeert het niveau van de maatregelen en de aansluiting bij de praktijk als realistisch en de implementatiegraad als ambitieus. WUR raamt de te verwachten reductie aan ammoniakuitstoot door de melkveehouderij in 2030 op 28% ten opzichte van 2018 en de extra (eenmalige) investeringen voor ammoniakmaatregelen in stallen, wateropslag en grond op 1,3 miljard euro.

Inhoudelijke toelichting
Het gaat volgens Wil Meulenbroeks, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij om een degelijk, sterk onderbouwd voorstel dat melkveehouders perspectief biedt. “Onze leden hebben behoefte aan concrete mogelijkheden die toekomst bieden. Dat blijkt steeds weer, in gesprekken met onze leden en bestuurders, en laatst ook in de enquête die door ruim 1.300 melkveehouders werd ingevuld. Dit pakket bevat doorgerekende maatregelen die nu al beschikbaar zijn. Ze stellen de blijvers in onze sector in staat een bijdrage te leveren aan het vlot trekken van het stikstofdossier. Daarover gaan we nu verder in gesprek met onze leden.”

Het pakket biedt volgens Marije Klever (NAJK-bestuurslid Melkveehouderij) ook jonge melkveehouders de gelegenheid hun bedrijf te ontwikkelen. Daarbij is wel van belang dat die ruimte er ook komt voor de bedrijven die vóór de Raad van State-uitspraak op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof mochten rekenen op een vergunning (de zogenoemde PAS-melders en interimmers). “Reductie van stikstof kan pas plaats vinden als je bedrijf legaal is”, aldus Klever.

De maatregelen zijn door WUR doorgerekend op bedrijfsniveau. De doorrekening laat zien wat de maatregelen betekenen voor verschillende bedrijfstypen. Elke melkveehouder kan de reductiemaatregelen nemen die passen bij zijn of haar bedrijfsvoering. “De ketenpartijen zullen melkveehouders daarbij zo veel als mogelijk ondersteunen. Maar zuivelondernemingen zullen in geen geval dwingende of verplichtende maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof op melkveebedrijven terug te brengen”, zegt Oscar Meuffels, directeur van de NZO.

“Dit initiatief stelt ondernemers in staat om hun bedrijf toekomstbestendig te maken op de manier die hen het beste past”, stelt Marijn Dekkers, sectormanager Melkveehouderij bij Rabobank. “Als strategisch partner van vele melkveehouders vindt Rabobank het belangrijk om bij te dragen aan nieuw perspectief voor de sector. Met dit voorstel brengen we samen met onze partners in beeld wat nu al mogelijk is. Daarmee geeft het een impuls aan een vitale en toekomstbestendige sector.”

Bestuurlijke reacties
De voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, reageert bijzonder positief op de voorstellen uit de melkveehouderijsector. “De melkveehouderijsector neemt verantwoordelijkheid met deze integrale aanpak.” Het voorstel past volgens hem in ‘Duurzaam Evenwicht’, het voorstel dat LTO Nederland onlangs met andere partijen deed om de stikstofuitstoot versneld te reduceren. “Met ‘Duurzaam Evenwicht’ helpen we ook nog piekbelasters uit alle economische sectoren, door naast brede innovatie ook vrijwillige verplaatsing en vrijwillige opkoop voor te stellen. Dat is geen onderdeel van deze doorrekeningen, maar zie ik mogelijkheden om het – en samenspraak met onze leden – in te passen.”

“Als NAJK staan we voor de toekomst van de jonge boer, met dit plan bouwen we daar aan. Daarom staan we als NAJK hier achter”, stelt Roy Meijer, NAJK-voorzitter.

Hein Schumacher, voorzitter van de NZO: “Onze leden zijn gebaat bij vitale melkveebedrijven. Want hun toekomst is ook onze toekomst. Uitvoering van dit voorstel is daarom van belang voor zowel ons als voor de hele keten.”

In de visie van de Rabobank is de land- en tuinbouw onmisbaar is voor de kwaliteit van leven in Nederland. “Hiervoor hebben we een veerkrachtige melkveehouderij nodig. Een sector waar (jonge) melkveehouders toekomst hebben en die tegemoet kan komen aan maatschappelijke wensen”, reageert Carin van Huët, directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank.

Webinar
Op maandagavond 14 juni organiseert NAJK een webinar over het CTM-plan voor haar leden. Dagelijks bestuurder Marije Klever zal dit webinar begeleiden en de vragen die bij jullie spelen beantwoorden. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor de inloglink.

Bijlages:
Notitie ‘Naar een vitale, emissiearme melkveehouderij met toekomst’
Samenvatting
Infographic
Doorrekening WEcR

 


                                    

Jongerenraad Interpolis – Geef criminelen geen gelegenheid

Halverwege april kwam de jongerenraad van NAJK en Interpolis bijeen om samen te praten over het thema diefstal. Helaas nog steeds geen onbesproken onderwerp op de boerderij. GPS-systemen, quads, of de inhoud van een volledige dieseltank, niets lijkt te gek voor deze oplichters die het veelal op de agrarische sector hebben gemunt.

Ieder vanuit zijn eigen thuissituatie in de keuken of op kantoor achter de pc. Voor de diepgang en het plezier was dat geen probleem bij de tweede online bijeenkomst van de jongerenraad. Ging het de vorige keer nog over duurzaamheid en zonnepanelen. Dit keer wilden de jonge boeren en tuinders wel eens praten over diefstal.  Bijna alle deelnemers hadden wel een voorbeeld. Met elkaar werd besproken hoe de kans op diefstal van materialen of data verkleind kon worden en werden tips uitgewisseld. Diefstal is, zo bespraken ze, vooral een ergernis waarvan de kans om getroffen te worden, met de juiste maatregelen, flink kan worden verkleind, maar niet helemaal voorkomen. Geef criminelen geen gelegenheid.

Meer weten?
Bekijk de tips op de website van Interpolis om de kans op diefstal te verkleinen.

NAJK heeft grote zorgen over openbaarmaking PAS-melders

Afgelopen woensdag, 27 januari, heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat het ministerie van LNV de locatiegegevens van tien PAS-melders bekend moet maken. NAJK maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze bekendmaking waarbij privacygevoelige informatie op straat komt te liggen. Bedrijven die altijd te goeder trouw hebben gehandeld, maar nu in een illegale situatie zijn terecht gekomen, worden benadeeld.

De specifieke reden dat de RvS op deze wijze heeft geoordeeld, is dat het hier gaat om emissiegegevens die samenhangen met de locatie. Dit is volgens de rechter belangrijk, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in vergelijking met andere soorten informatie minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van milieu-informatie te weigeren, in het bijzonder bij emissiegegevens. Het ministerie van LNV heeft echter altijd betuigd dat het hier gaat om privacygevoelige informatie en dat juist daarom deze gegevens niet daar buiten gebracht zouden moeten worden. Een PAS-melding heeft namelijk vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. ‘Bedrijfsgegevens’ hebben daarom een sterk persoonlijk karakter. De rechter heeft echter anders geoordeeld.

Minister Schouten heeft meerdere malen in de Tweede Kamer genoemd dat zij PAS-melders gaat legaliseren. Ook in de nieuwe stikstofwet waarover de Eerste Kamer nog moet stemmen staat dit. NAJK blijft benadrukken dat boeren met een PAS-melding volgens de wet hebben gehandeld en dat zij niet de dupe mogen worden van het falende systeem. De angst is dat de gegeven van de PAS-melders gebruikt zullen worden voor het opstarten van procedures. ‘Het kan niet zo zijn dat de continuïteit van bedrijven die niks fout hebben gedaan in het geding komt, legaliseren is de enige optie’! Het legaliseren heeft door de uitspraak van RvS nog meer prioriteit gekregen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Lees de hele uitspraak van de Raad van State hier.

LTO Nederland en NAJK: aanscherping POP3+ en COVID19 Herstelfonds nodig

Eind december 2020 heeft de EU overeenstemming bereikt over het Meerjaren Financieel Kader 2021-2027 en besloten tot de instelling van het COVID19 Herstelfonds. Aan Nederland is 52,2 miljoen euro toegekend voor de jaren 2021 en 2022. Dat bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in de transitieperiode van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3+). Binnenkort worden door betrokken overheden besluiten genomen over het POP3+. De besluitvorming raakt boeren en tuinders in hun inkomenspositie en mogelijkheden om te investeren in hun bedrijf. LTO Nederland en NAJK hebben in een brief aan minister Schouten aangedrongen om POP3+ en het COVID19 Herstelfonds aan te scherpen.

LTO Nederland en NAJK dringen er op aan POP3+ en het COVID19 Herstelfonds aan te scherpen op vier hoofdprioriteiten:

 1. Directe ondersteuning van inkomens door beperking overheveling
  Covid19 crisis treft ook in de land- en tuinbouw veel bedrijven. De inkomens van agrarisch ondernemers zijn gedaald en vooruitzichten voor dit jaar zijn in veel sectoren wederom matig. LTO Nederland en NAJK vinden een beperking van overheveling nodig – deze geeft direct enige steun aan de inkomens van agrarische ondernemers. Ook geeft het een belangrijk signaal dat de inkomensproblematiek serieus wordt genomen. Overheveling betekent dat de basis ha toeslag en extra toeslag jonge landbouwers (pijler 1) wordt verlaagd en het betreffende budget wordt besteed in het kader van het POP3 in pijler 2.
 2. Investeren in maatschappelijke opgaven verbinden met versterken economische vitaliteit
  Agrarisch ondernemers staan voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere water, klimaat, stikstof en biodiversiteit. Ondernemers moeten daarom blijven investeren in kennis en bedrijfsmiddelen om zich aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden. LTO Nederland en NAJK dringen er op aan dat in het POP3+ extra prioriteit wordt gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van kennisoverdracht en investeringen door en op de bedrijven met het oog op de genoemde opgaven.
 3. Versterken positie jonge boeren bij bedrijfsovername
  LTO Nederland en NAJK noemen de opvolging van agrarische bedrijven als andere belangrijke prioriteit. De recent verschenen cijfers over agrarische bedrijfsopvolging schetsen een zorgelijke situatie. Een voldoende aantal bedrijven in de toekomst is noodzakelijk voor behoud van de landbouwinfrastructuur, een netwerk van bedrijven in de keten en de beschikbaarheid van hoogwaardige en betaalbare kennis.
 1. Co-financiering en stroomlijnen uitvoering POP3+
  Voorlopige cijfers laten een daling in de EU-bijdrage voor het ELFPO budget voor 2021 en 2022 zien: €89,5 mln voor 2021 en €73,3 mln voor 2022. Aan de ELFPO bijdrage is een gelijk bedrag co-financiering gekoppeld dat in hoofdzaak door provincies wordt toegezegd. Omdat provincies veel belang aan plattelandsontwikkeling hechten en sturen op de programmering en uitvoering zou het logischer zijn dat provincies hun bijdrage aan het POP handhaven en ook voor 2022 €89,5 mln toezeggen voor in het POP3 genoemde maatregelen.

Voor de uitvoering van POP3 regelingen is meer stroomlijning en afstemming tussen Rijk en provincies nodig. Ook de uitvoering van de Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) zou nader moeten worden bezien. Logischer en doelmatiger is dat de regeling voor jonge boeren centraal – bijvoorbeeld onder regie van provincies –  wordt uitgevoerd met voor het hele land gelijke regelingsvoorwaarden.

Lees hier de volledige brief.

NAJK toegetreden tot Praktijkcluster Agro

Belangenbehartiger NAJK is toegetreden aan de stuurgroep van Praktijkcluster Agro CIV Groen. Daarmee heeft de organisatie direct invloed op de activiteiten van het cluster. NAJK bestuurslid Leendert Jan Onnes neemt plaats in het overleg: “Met onze deelname willen wij jongeren een stem in geven in de invulling van het onderwijs. Daarnaast komen diverse uitdagingen op de landbouw af. De jongeren zijn bepalend in het succes hiervan. Dat begint bij het onderwijs.”

Praktijkcluster AGRO is een van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Zeven groene-mbo’s zijn aangesloten bij dit cluster en trekken samen op om de driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek aan elkaar te verbinden binnen akkerbouw en agrarisch loonwerk. Projectleider Miriam van Bree geeft invulling aan deze verbinding en zorgt dat alle partijen zijn aangehaakt, waarbij het steeds draait om leven lang leren, te beginnen bij de mbo-student. Ze is dan ook blij dat NAJK is toegetreden tot de stuurgroep “NAJK staat voor de jonge boeren, en dat een belangrijke doelgroep waar we dit allemaal voor doen. Het is belangrijk hen op alle mogelijke wijze te betrekken bij innovaties en kennisdeling in de sector.” Naast NAJK zijn BO – Akkerbouw, Cumela Nederland, LTO Nederland, vakgroep Akkerbouw en Bionext actief binnen het praktijkcluster.

Kennis over bodem stimuleren
NAJK zet zich op verschillende manieren in om nieuwe kennis bij de jonge boeren te verspreiden. Momenteel draait het project ‘Een duik in de Bodem 2.0’ met het spel de ‘BodemBattle’ en de verdieping ‘BodemMasters’. Met het spel interesseert NAJK-jongeren voor het thema ‘bodem’ en geeft daarbij praktische handvatten om de bodemkwaliteit te verbeteren. In dit spel strijden de studenten in groepen tegen elkaar in de verschillende categorieën: pech of kans, vragen, battle, discussie en tekenen. Mbo-studenten hebben het spel al met veel enthousiasme gespeeld in de akkerbouwlessen.

Online akkerbouwdagen
Op dit moment organiseert Praktijkcluster Agro Akkerbouwdagen, een reeks donderdagen waarop sprekers uit het bedrijfsleven een podium krijgen om studenten mbo te informeren én inspireren op actuele thema’s uit de praktijk. Dit jaar natuurlijk geen fysieke bijeenkomst maar een online-webinar. Daarom zijn belangstellende uit de sector ook van harte welkom deel te nemen aan een van de webinars. Meer informatie https://www.groenpact.nl/praktijkcluster-agro

Steeds meer duidelijkheid rondom contouren stikstofdeal

Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. In de media verschijnen al verschillende berichten over een stikstofdeal die de minister van LNV en verschillende politieke partijen met elkaar gesloten hebben. NAJK verwacht na vanmiddag meer duidelijkheid over de inhoud van deze deal.

De afgelopen periode is NAJK samen met LTO, Agractie, Netwerk Grondig en Biohuis intensief in gesprek geweest met het ministerie van LNV en de politieke partijen. Onderwerp van gesprek was de stikstofwet waarover vandaag wordt gedebatteerd. NAJK heeft in deze gesprekken continu gehamerd op de volgende punten:

 1. PAS-melders en knelgevallen moeten worden gelegaliseerd
 2. Er moet een centraal stikstofregistratiesyseeem worden ingevoerd
 3. De stikstofwet mist essentiële uitgangspunten die de agrarische sector hard gaan raken
 4. Kostprijsverhoging moet worden voorkomen en innovatie moet alle ruimte krijgen

Inhoud nog onduidelijk
Vannacht is er door de minister met een aantal politieke partijen een stikstofdeal gesloten om deze wet door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen. De inhoud is, behalve de informatie die vanuit de media naar voren komt, voor NAJK nog niet duidelijk.

Positieve geluiden
Hoewel de precieze inhoud van de deal vooralsnog onduidelijk is, lijken de volgende belangrijke punten binnen handbereik:

 • PAS-melders en niet-melders worden gelegaliseerd onder de wet. Totdat deze ondernemers gelegaliseerd zijn, moet de minister afspraken maken met banken voor een kredietverlening. Voor interimmers komt een programma met handelingsperspectief.
 • Beroepsverbod gaat uit de opkoopregeling. Boeren die willen verplaatsen kunnen geen nieuwe vestiging bouwen, maar wel een ander bedrijf overnemen.
 • Sociaal-economische effecten worden meegenomen onder de wet en regelmatig geëvalueerd.
 • De minister wordt opgeroepen met buurlanden afspraken te maken over grensoverschrijdende reductie.

De deal baart ook zorgen
Gebaseerd op de geruchten uit de media, lijken het niet alleen maar positieve berichten. Over de volgende punten maakt NAJK zich grote zorgen:

 • NAJK heeft nog niets gelezen over een centraal registatiesysteem waarin een rode stopknop is verwerkt. Dit is volgens hen nodig om de agrarische sector te beschermen tegen het geweld van extern salderen.
 • NAJK vraagt zich af of de extra reductie in 2035 überhaupt te realiseren is. Wil dit een kans van slagen hebben, moet er een enorme zak met geld komen.
 • Het is ons absoluut niet duidelijk hoe een kostprijsverhoging voorkomen wordt.
 • Er wordt gesproken over een nog te sluiten landbouwakkoord. Voor NAJK is het nog onduidelijk wat dit akkoord precies inhoud.

Voor nu is het afwachten wat de daadwerkelijke besluiten zullen zijn. NAJK roept in ieder geval alle politieke partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en de zorgpunten weg te nemen.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder Marije Klever ging in gesprek met de Groene Kring, de belangenvereniging voor jonge boeren in Vlaanderen, over het onderwerp pacht. Goed om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
 • Op 3 november heeft het ministerie van LNV de ‘Regeling Gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd. Voor jonge boeren die piekbelasters zijn, is dit een regelrechte strop. NAJK vindt het beroepsverbod bij opkoop absurd en sprak haar onrust uit in een nieuwsbericht.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, hielp de jonge boeren in Tanzania door online vragen te beantwoorden en actieplannen te bespreken met Agriterra.
 • Tot en met 9 november konden politieke partijen in de Tweede Kamer schriftelijk input leveren op het voorstel Omgevingswet over stikstofreductie en natuurverbetering. NAJK heeft de politieke partijen laten weten het wetsvoorstel niet te ondersteunen. Lees hier.
 • NAJK mocht in november weer een BodemBattle verzorgen! Neem jij ook graag een ‘duik in de bodem’? Vanaf december zijn er ook speciale BodemMasters beschikbaar voor zowel scholen als AJK’s. Beide kunnen coronaproof worden uitgevoerd. Stuur een mailtje naar cklok@najk.nl voor meer informatie!
 • Op 10 november startte de trilogen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gingen met elkaar in onderhandeling over het nieuwe GLB. NAJK en CEJA Young Farmers pleitten voor minimaal 4% van het budget voor jonge boeren!
 • November stond in het teken van de lancering van De toekomst begint vandaag, het gezamenlijke project van NAJK en de Rabobank, waarbij vijf NAJK-leden de kans krijgen op persoonlijk bedrijfsadvies op maat. Sta jij ook voor een grote verandering of cruciaal punt in je professionele leven? Je kunt je nog tot 13 december 2020 inschrijven om kans te maken op één van de vijf adviezen t.w.v. €2.000,-
 • Op 11 november gingen Roy Meijer, namens NAJK, en Trienke Elshof, namens LTO Nederland, in gesprek met de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD). Een open gesprek waarbij de vele vragen vanuit de sector werden meegenomen. Je luistert het hier terug!
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken, was aanwezig bij de Civil Dialogue Group (CDG) sugar. Tijdens deze bijeenkomst werd hij bijgepraat over de suikermarkt in de wereld. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en gekeken naar de verwachtingen voor de toekomst.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de Nationale Bodemtop 2020, welke dit jaar online plaatsvond. Hij kreeg een overzicht van wat er sinds de vorige bodemtop heeft plaatsgevonden en er kwamen een boer en een bodemdeskundige vertellen over hun ervaringen.
 • Zowel (oud-)voorzitter Andre Arfman als portefeuillehouder melkveehouderij, Marije Klever hebben zich weer ingezet voor alle zaken rondom het stikstofdossier.
 • Op 13 november werd er een speciale digitale NAJK-ledenavond over stikstof georganiseerd waarin we jullie hebben bijgepraat en de gelegenheid hebben gegeven tot het stellen van vragen en het delen van jullie zorgen en frustraties. Een interessante avond welke naar ons mening zeker voor herhaling vatbaar is.
 • Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, schreef een pakkende column met als titel ‘hoe doe je het tegenwoordig nog goed?’. “Het lijkt wel alsof wij boeren van alles het probleem zijn. Komt er een nieuw maatschappelijk probleem op tafel? Grote kans dat er met het vingertje naar de boer gewezen wordt”, aldus Voncken. Maar toen ging er bij Willem een lampje branden! Benieuwd welke ingeving hij kreeg? Lees het in zijn column!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark zette weer alles op alles om ons ledensysteem nieuw leven in te blazen. Hopelijk hierover snel meer!
 • Je had tot en met 22 november de kans om mee te doen aan de fotowedstrijd van NAJK. We hebben superleuke inzendingen mogen ontvangen. Benieuwd of jouw foto met de felbegeerde NAJK-trui wordt beloond? Houdt onze Facebookpagina en de BNDR van december goed in de gaten!
 • Onderzoek van Investico, platform voor journalistiek onderzoek, concludeerde dat het ‘stikstofprobleem’ simpel op te lossen is met het opkopen van slechts enkele agrarische piekbelasters. NAJK baalt dat deze ophef zo groots werd uitgemeten en hiermee wederom de landbouw onterecht in een negatief daglicht wordt gezet.
 • NAJK heeft een nieuwe voorzitter! De jonge melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Hij stelt zich graag aan jullie voor!

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk zit NAJK in december ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 7 december wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Jonge Landbouwers tot en met 40 jaar kunnen tot en met 12 februari 2021 subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het bedrijf.
 • Op 12 december is het weer BNDR-tijd! Houd de brievenbus goed in de gaten, want er is weer voldoende leesvoer.
 • Maandagavond 14 december houdt NAJK een webinar over de JOLA-regeling. Een subsidieadviseur van Flynth zal je meenemen in de wereld van de JOLA-aanvraag. Want wat komt er allemaal bij een aanvraag kijken? Deze adviseur geeft tips en gaat samen met jou op zoek naar het antwoord op jouw vragen. Bereid je goed voor op je JOLA-aanvraag en volg het webinar.
 • Het dagelijks bestuur wenst jullie namens NAJK hele fijne dagen toe en een spetterend 2021!

Gezamenlijk aan de slag met overgangsgebieden

NAJK heeft samen met Natuurmonumenten, LandschappenNL, Netwerk Grondig, Federatie Particulier Grondbezit, Unie van Bosgroepen en BoerenNatuur een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden en om overgangsgebieden een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt.

Het ministerie van LNV heeft als doel dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft. Om dit doel te bereiken trekt het ministerie van LNV de komende tien jaar twee miljard euro uit voor ‘vermindering stikstof’ en drie miljard voor Programma Natuur. Een onderdeel van Programma Natuur is ‘de overgangszone’. Overgangszones zijn nog niet verder gedefinieerd, maar de invulling ervan is cruciaal. De ondergetekenden van de brief willen dat men proefsgewijs inziet wat daadwerkelijk, zowel economisch als ecologisch, vooruitgang toont in een gebied.

NAJK steunt de oproep om overgangszones een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur. ‘’Het zou een gemiste kans zijn om natuur los te zien van de landbouw, want boeren werken elke dag met de natuur”, aldus Harold Overmars, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille leefomgeving. De inzet van NAJK is om het beschikbare budget uit dit Programma Natuur te gebruiken om boeren, welke kansen zien nabij Natura 2000-gebieden, deze kansen te laten benutten.

Voor NAJK staat vrijwilligheid, toekomstperspectief en langdurige zekerheid hoog in het vaandel. Deze onderdelen staan als voorwaarde in de brief benoemd voor de slagingskans van deze overgangsgebieden. Daarnaast vindt NAJK het belangrijk dat vrijkomende grond, door bijvoorbeeld opkoop van piekbelasters, te allen tijde in de sector blijft. “Met een zowel praktische als kritische blik proberen wij de rol van overgangsgebieden in het Programma Natuur een kans te laten worden voor de agrarisch ondernemer. Een kans waarbij die agrarisch ondernemer datgene kan doen wat het beste bij hem of haar past”, aldus Overmars.

Roy Meijer neemt de voorzittershamer over bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe voorzitter. Melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november 2020 unaniem verkozen tot de nieuwe dagelijks bestuurder. Hij treedt hierbij in de voetsporen van Andre Arfman, die na ruim 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. 

Meijer is samen met zijn ouders de trotse eigenaar van een melkveebedrijf in het Drentse Witteveen. Waar zijn ouders in 1986 begonnen met 80 koeien, hebben ze in 2015 een enorme bedrijfsontwikkeling doorgemaakt. Naast de 250 melkkoeien, die het familiebedrijf van de familie Meijer nu rijk is, is de nieuwe voorzitter van alle markten thuis. Stilzitten komt simpelweg niet in zijn woordenboek voor.

Een echte ondernemer
Meijer is altijd al in de weer. Is hij niet bestuurlijk actief, dan is hij thuis aan het werk op de boerderij of is druk met zijn eigen bedrijf. In 2014 heeft hij zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als adviseur in de agrarische sector en doet dit werk nog steeds met veel plezier. “Natuurlijk was het soms wel veel: bestuurlijk actief zijn, een studie afronden, je klanten tevreden houden en dan ook nog toetreden tot het bedrijf van je ouders”, aldus de jonge ondernemer. Toch ging hij niet bij de pakken neer zitten: “Ik zag het juist als een uitdaging om de verschillende ballen hoog te houden en dat dan te managen.”

Beide passies komen samen bij NAJK
Meijer: “Als je van het platteland houdt, is er eigenlijk niks mooier dan zelf het platteland vormgeven en dat doe je als boer.” En waar kun je dan beter terecht als bij NAJK? Evenals voor de andere passie van de nieuwe voorzitter, politiek en beleid, is hij hier aan het juiste adres. “Lastige dossiers vind ik leuk, daar hou ik van”, aldus Meijer. “Als het ingewikkeld is, zet ik daar heel graag mijn tanden in.”

Samen werken aan de toekomst
NAJK zet zich vol passie in voor de toekomst van de jonge boer. Zowel voor de boer van morgen als de boer over dertig jaar. Meijer: “Werken aan de toekomst van de jonge boer kunnen we niet alleen. We zullen hiervoor ook moeten samenwerken met de organisaties om ons heen, zoals sectorpartijen, ketenpartijen en overheden.”

Afscheid Andre Arfman
Met de benoeming van Roy Meijer is Andre Arfman aan het eind gekomen van zijn (statutaire) termijn als voorzitter van NAJK. Arfman kijkt met een opgeheven hoofd terug naar zijn bestuursperiode, waarin veel is gebeurd. “Soms waren het hectische tijden, maar we beleefden ook vooral mooie momenten, zoals ons jubileum en het binnenhalen van het jonge boerenfonds”, aldus Arfman. “Ik wil iedereen hartelijk danken voor het gestelde vertrouwen de afgelopen jaren en ik wens Roy Meijer heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging!”

Benieuwd wat Roy Meijer de leden van NAJK te bieden heeft? Bekijk hier de video waarin hij zichzelf voorstelt.