Amendement jonge boerentoets aangenomen in Europees Parlement

Het Europese parlement heeft eerder een initiatief ingediend over voedselveiligheid en veerkracht in de landbouw. Vorige week waren hier stemmingen over en konden er wijzigingen (amendementen) worden ingediend. Een amendement dat er een jonge boerentoets gedaan moet worden bij alle wetgeving rondom dit thema is nu aangenomen.

Samen met de Vlaamse jonge boerenorganisatie Groene Kring heeft NAJK de afgelopen periode gepleit voor een jonge boerentoets in de verschillende wetgeving. Met deze toets moet er bij wetgeving een analyse gemaakt worden wat de impact is van de wetgeving op de volgende generatie landbouwers. “Wij zijn blij dat dit amendement is aangenomen in deze initiatiefnota. Dit is een belangrijk signaal naar de Europese Commissie. Er is nog een weg te gaan, maar dit is een eerste stap in de goede richting”, aldus de dagelijks NAJK-bestuurder met de portefeuille internationaal, Peter Meedendorp.

Europarlementslid en Belgisch CD&V-politicus Tom Vandenkendelaere diende het amendement over de jonge boerentoets in. Het is nu aan de Europese Commissie om het initiatiefnota over te nemen.

Jonge boeren missen belangrijke gewassen in lijst wintergewassen

Afgelopen woensdag heeft minister Adema de lijsten met wintergewassen voor het 7e Actieprogramma bekend gemaakt. NAJK is tevreden dat er een aantal gewassen zijn toegevoegd, maar mist nog een aantal belangrijke gewassen zoals consumptieaardappelen en vezelhennep.

In november heeft NAJK, net als vele anderen op de consultatie voor wintergewassen en vanggewassen gereageerd. Nu zijn de lijsten eindelijk bekend geworden. “De keuzes voor de bouwplannen zijn al gemaakt en de nodige voorbereidingen zijn daar ook al voor getroffen. De publicatie komt veel te laat, om hier rekening mee te kunnen houden.”, aldus dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman.

NAJK is tevreden dat bijvoorbeeld Chicorei, winterui, wintervlas, sla en witlofpennen zijn toegevoegd ten opzichte van de eerder gepubliceerde lijst. Coolman: “Het is echter een groot gemis dat consumptieaardappelen en vezelhennep niet zijn toegevoegd. Dit is niet werkbaar in de praktijk en past, in het geval van vezelhennep, ook niet bij de ambities om het areaal biobased gewassen te vergroten. Wij dringen er dan ook op aan bij het ministerie dat de lijsten regelmatig geëvalueerd worden en bijgesteld. Bij nieuwe inzichten of als zaken in de praktijk niet werkbaar blijken.”

NAJK: gesprekken Landbouwakkoord zijn nog gaande

Maandag 17 april en dinsdag 18 april was er weer een tweedaagse van de hoofdtafel van het Landbouwakkoord. Er is over verschillende thema’s wederom flink gediscussieerd. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad (AD) meldde dat het Landbouwakkoord geklapt zou zijn. Dit is onjuist. De gesprekken zijn namelijk nog steeds gaande.

“Overeenstemming is er nog niet, maar we zijn nog wel over de verschillende thema’s in gesprek. Op sommige onderwerpen moet echter nog behoorlijk voortgang geboekt worden om tot een akkoord te komen. Het zijn zeer pittige maar goede discussies. Maar het gaat dan ook over de toekomst van de landbouw: een belangrijk onderwerp!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. De verwachting is dat er medio mei een Landouwakkoord ligt.

Luister ook het interview van Roy Meijer hierover bij BNR Nieuwsradio!

Ruimte voor jonge boeren is cruciaal voor stikstofaanpak kabinet

Vrijdagmiddag 10 februari heeft het kabinet twee Kamerbrieven uitgebracht: een brief over het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) en een brief over de aanpak piekbelasters. NAJK is van mening dat jonge boeren en tuinders ruimte moeten krijgen om aan de ene kant te verduurzamen en aan de andere kant hun bedrijven door te ontwikkelen. “Het stikstofbeleid moet hiervoor ruimte geven”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Voor NAJK is het belangrijk dat het kabinet zich maximaal inzet voor het legaliseren van PAS-melders en interimmers. Het kabinet heeft daarvoor onder andere de piekbelasteraanpak in het leven geroepen. In de Kamerbrief hierover legt het kabinet uit wat ze van plan zijn. Een piekbelaster kan kiezen uit vier opties: innoveren, omschakelen, verplaatsen of vrijwillig stoppen.

Jonge boer moet kunnen kiezen
Een jonge boer kan ook een piekbelaster zijn. NAJK is hier heel duidelijk over. Jonge boeren die mogelijk een piekbelaster zijn moeten kunnen kiezen uit die vier opties. De keuzes anders dan vrijwillig stoppen moeten zeer aantrekkelijk zijn. “Wij gaan niet toestaan dat jonge boeren die mogelijk piekbelaster zijn enkel kunnen kiezen voor vrijwillig stoppen”, aldus Meijer. In de brief staat dat er door het kabinet hard gewerkt wordt aan dit keuzepalet. NAJK zal er de komende maanden scherp op toezien dat het kabinet met goede voorstellen komt.

Alternatief KDW
Het kabinet heeft ook een brief gestuurd over het NPLG. Hierin wordt onder andere geschreven over een alternatief van de kritische depositiewaarde (KDW) in de doelstelling van het stikstofbeleid. NAJK is van mening dat de KDW uit die doelstelling moet. Een boer kun je niet verantwoordelijk houden voor de totale depositie op een plantje. “Een boer kan enkel sturen op zijn eigen emissie. Daarom moet het kabinet sturen op emissie en niet op depositie”, aldus Meijer. Het kabinet schrijft in haar brief dat er op korte termijn een reeks bijeenkomsten gaat plaatsvinden tussen het kabinet en onder andere sectorpartijen om te werken aan een alternatief die maximaal een jaar gaat duren. Mocht dit overleg leiden tot een alternatief, dan kan de wet gewijzigd worden. “NAJK gaat deelnemen aan deze overleggen en zal aansturen op emissie in plaats van depositie in de doelstelling”, aldus Meijer.

Landbouwakkoord
Voor NAJK is van belang dat de inhoud van het nog te maken Landbouwakkoord integraal wordt overgenomen door het NPLG en de provinciale plannen. “Afspraken uit het Landbouwakkoord moeten leidend zijn in de uitvoering van de plannen van het kabinet, anders heeft het geen zin om hierover te onderhandelen”, aldus Meijer. In de kabinetsbrief over het NPLG is te lezen dat het kabinet voornemens is om het Landbouwakkoord hierin serieus te nemen. NAJK is hier blij mee.

Er staat nog veel meer in de brieven vermeld. Lees ze hier: Kamerbrief NPLG of Kamerbrief over aanpak piekbelasters.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK startte het jaar goed met een mooie vacature binnen het dagelijks bestuur. Je kunt nog t/m zondag 12 februari reageren op de portefeuille bedrijfsovername!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer werd genomineerd voor de FoodAgri Top 50. Bekijk hier zijn video.
 • Naast de al bestaande hoofdtafel van het Landbouwakkoord gingen in januari ook de sectortafels van start. In totaal zijn er zes tafels ingericht, waarvan NAJK bij vijf is aangesloten: akkerbouw, melkvee- en kalverhouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij en de (glas)tuinbouw en sierteelt.
 • Voorzitter Roy Meijer was te gast bij het ochtendprogramma van NPO Radio 1. Hij blikte met Astrid Kersseboom terug op het jaar 2022 en keek vooruit naar de toekomst van de jonge boer en tuinder. Luister de uitzending (vanaf 37:27) hier
 • De workshops van het project Boerenkansen gingen van start tijdens de Biokennisweek 2023 van 16 t/m 19 januari en zijn nu ook voor AJK’s, scholen en studieclubs aan te vragen.
 • NAJK en Interpolis ondertekenden voor de vierde keer op rij de partnerovereenkomst. De ondertekening vond plaats op het NAJK-kantoor in Utrecht tijdens een interessant gesprek over risicobeheer, preventie en verzekeringen in relatie tot duurzaamheid.
 • NAJK, LTO, Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Plukon Food Group en Vion Food Group startte half januari gezamenlijk de leergang ‘Waardecreatie in Voedselketens’.
 • Harold Overmars, de portefeuillehouder leefomgeving bij NAJK legde in januari de laatste hand aan de grondvisie van NAJK.
 • NAJK werd moedeloos van de bureaulogica bij het mestbeleid en schreef in navolging op de Kamerbrief van minister Adema op 20 januari dit bericht.
 • Dagelijks bestuurders Eke Folkerts, Peter Meedendorp en Ruben Klein Teeselink waren voor CEJA in Dublin om samen met andere Europese jonge boeren te discussiëren over de onderwerpen ‘smart warming’ en ‘toegang tot land’. Daarnaast werd er ook nader kennis gemaakt met de Ierse landbouwsector.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk zit NAJK in februari ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 16 februari is de slotbijeenkomst en prijsuitreiking van de MaïsChallenge 2022 waarmee de Challenge wordt geëvalueerd en de deelnemers te horen krijgen of ze in de prijzen zijn gevallen.
 • Om de keuzestress voor de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart iets te verlichten, zal NAJK in februari een speciale verkiezingspagina in het leven roepen op de website.
 • Na de Kickoff op dinsdag 28 februari gaat de EiwitChallenge van NAJK en Limagrain officieel van start.

NAJK moedeloos van bureaulogica bij mestbeleid

Minister Adema stuurde vrijdag 20 januari een Kamerbrief waar in stond dat hij moest terug komen op eerder genoemde tijdspaden van de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) en derogatie. Dit betekent dat het niet mogen bemesten van bufferstroken nu al in gaat en ook per direct verontreinigde gebieden worden aangewezen, waar minder mest mag worden uitgereden. NAJK is enorm boos over deze gang van zaken.

Eind september 2022 kwam na een lange tijd eindelijk de derogatiebeschikking. Op 2 december 2022 volgde de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking door het ministerie van LNV. In die Kamerbrief stond beschreven dat 2023 als een overgangsjaar zou worden gezien. De bufferstroken en het verplicht inzaaien van vanggewassen op zand- en lössgronden zouden later (1 januari 2024) pas ingaan.

Vandaag kwam naar buiten dat de Europese commissie van mening is dat Nederland de derogatiebeschikking niet goed heeft geïmplementeerd en dreigt met het intrekken hiervan. “Brussel geeft Nederland nul ruimte voor een fatsoenlijke invoering van mestregels die recht doet aan onze boerenpraktijk. Deze bureaulogica slaat nergens op en is onacceptabel!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Per 1 maart 2023 zullen de regels van de derogatiebeschikking en het 7e APN al gelden:

 • Er mag dan geen mest uitgereden worden op verplichte bufferstroken.
 • Naast de al eerder aangekondigde verontreinigde gebieden (zuidelijk en centraal zand en lössgebieden), worden ook de gebieden van waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta aanwezen. In deze gebieden wordt de derogatie sneller afgebouwd en zal per 2025 de stikstofnorm met 20% afnemen.
 • Op zand en löss gronden moet na de oogst voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid worden, anders volgt er een korting op de stikstofgebruiksnormen in het daaropvolgende jaar. Winterteelten zijn uitgezonderd van deze maatregel.

“Weer houdt beleid geen stand. Dit wekt frustratie, verminderd het vertrouwen en maakt een ieder moedeloos. We hebben lange termijn beleid nodig. We moeten kunnen bouwen op beleid. Wijzigingen in eerder gecommuniceerd of gevoerd beleid, doen afbreuk daaraan. We kunnen op deze manier niet zo doorgaan”, maakt Roy Meijer duidelijk.

Lees de Kamerbrief hier.

Werk mee aan een veilige melkveehouderij!

Een volledig ingevulde RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie) inclusief plan van aanpak helpt om veiliger te werken. Iets wat nog steeds heel hard nodig is én blijft tijdens de werkzaamheden op de boerderij. In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld dertien dodelijke ongevallen plaats tijdens werkzaamheden op het agrarisch bedrijf. Helaas is dit het topje van de ijsberg, want er zijn ook veel ongevallen met (ernstig) letsel en situaties waarin het maar net goed ging. 

Om melkveehouders te stimuleren om met de RIE aan de slag te gaan, bieden BoerVeilig en Stigas ook dit jaar weer de sticker ‘Wij werken aan een veilige melkveehouderij!’ aan. Deze sticker kan geplakt worden op een mooie zichtbare plek in de stal of ontvangstruimte. Daarmee wordt voor iedereen duidelijk dat op het betreffende bedrijf bewust aan een veiliger erf wordt gewerkt.

Melkveehouders die al gestart zijn met de RIE van Stigas, hebben een herinnering ontvangen via Stigas over deze actie. Wie nog niet gestart is, kan zich aanmelden. Als de RIE volledig is ingevuld, wordt de sticker toegestuurd.

BoerVeilig wil bewustzijn creëren en actie ondernemen om ongevallen te voorkomen. Zo kunnen we de passie voor het agrarisch leven van generatie op generatie blijven doorgeven. Stigas is hét kenniscentrum voor veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector en biedt ondersteuning bij het maken van de RIE.

Win!
Heb je de sticker ontvangen? Plak hem op een mooie zichtbare plek op het bedrijf, maak een foto en deel deze via info@najk.nl. Je maakt kans op een EHBO-koffer of Verkeersmaatje (Victor Veilig)!

BoerVeilig is een initiatief van NAJK, NMV, LTO, Stigas, NZO en (wordt gefinancierd door) ZuivelNL. Wil je meer weten over BoerVeilig? Kijk dan eens op www.boerveilig.com. Wil je meer weten over de RIE? Neem dan contact op met Stigas via info@stigas.nl, bel 085-0440700 of ga direct naar: derievanstigas.nl.

Hoe kunnen jonge veehouders überhaupt nog stikstofdoelen halen?

Vandaag, woensdag 7 september, heeft de Raad van State uitgesproken dat er onvoldoende zekerheid is dat twee typen emissiearme stalsystemen de reductie halen, waar bij de vergunningverlening mee gerekend wordt. NAJK baalt van deze uitspraak, omdat jonge boeren die te goeder trouw handelen, hiermee met lege handen komen te staan. Het is weer een enorme onzekerheid voor de jonge veehouders er wordt gevreesd voor de verdere gevolgen.

De uitspraak werd gedaan na een hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin al was uitgesproken dat er onvoldoende zekerheid is. De Raad van State kwam vandaag tot dezelfde conclusie. De uitspraak ging specifiek over twee soorten emissiearme stallen, de types A1.13 en A1.28. Andere emissiearme stalsystemen in de melkveesector en de stallen in de pluimvee- en varkenssector zijn uitgesloten. “De jonge melkveehouders hebben stalsystemen gebruikt die zijn goedgekeurd door de overheid. De jonge melkveehouders die in de aanvraag gebruik maakte van deze stalsystemen staan nu echter met lege handen. Dit is weer een grote klap in het gezicht van de ondernemers die vooruit willen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Daarnaast is de grote vraag wat de gevolgen zullen zijn van deze uitspraak. Hoewel deze slechts voor twee stalsystemen van toepassing is, is de vraag of de andere stalsystemen niet volgen. “Het is belachelijk dat deze stalsystemen met een door de overheid onderbouwde bewijslast, alsnog niet juridisch geborgd zijn. De overheid moet heel snel voor een beter protocol zorgen, zodat emissiearme systemen goed geborgd zijn.”

‘Hoe gaan we doelen halen?’
Dat is de grote vraag die NAJK zich hardop afvraagt. “De stikstofemissie moet gereduceerd worden, maar de overheid heeft geen goede protocollen volgens de rechter om reducerende systemen te borgen. Het is op deze manier een onmogelijke opgave waar de jonge veehouders voor staan”, aldus Meijer. Daarnaast is dit helemaal ondoenlijk voor Noord-Brabant. In Noord-Brabant is gesteld dat in 2024 alle stallen emissiearm moeten zijn. “Provincie Noord-Brabant kan dit niet van hun ondernemers vragen. Velen hebben een van de twee afgeschoten stalvloeren gebruikt om een nieuwe vergunning aan te vragen, waarmee ze een poging doen het provinciale doel te halen. Daarnaast zijn er nauwelijks andere opties met de gestelde maximale emissie. Wij ondersteunen daarom de oproep van onze provinciale afdeling BAJK om de gestelde deadline van 2024 snel te herzien en perspectief te bieden aan de jonge veehouders in Noord- Brabant”, sluit de voorzitter af.

Reactie NAJK-voorzitter op commotie rondom nieuwsbericht brief LNV

Er is commotie ontstaan over ons persbericht welke gaat over de brief van LNV die gisteren is verschenen. Namens NAJK geeft voorzitter Roy Meijer een reactie. 

“Het enige wat NAJK heeft proberen te duiden, is dat de overheid ons inziens beweegt in haar stikstofbeleid. Niets meer dan dat. Als gevolg hiervan ben ik door verschillende collega boeren benaderd en dat is heel goed. Net als iedereen die mij benaderd heb ik ook een familiebedrijf. Ons bedrijf bevindt zich vlakbij een Natura 2000-gebied op straal van 750 meter. Ook ik maak me enorme zorgen over de toekomst van ons bedrijf en natuurlijk die van de sector. Ik kan het bijzonder waarderen dat iedereen zich rechtstreeks tot mij wendt, omdat ze bezorgd zijn over onze gezamenlijke toekomst. Dat zijn we allemaal, schouder aan schouder en dat blijft ook zo. Het doet mij enorm verdriet dat er collegaboeren zijn die twijfelen aan mijn integriteit, want dat is het laatste wat ik te grabbel wil gooien. Ik zet mij dag en nacht in voor een toekomst van jonge boeren en tuinders.”

Roy Meijer

Voorzitter NAJK

 

Openingen in Kamerbrief over aanpassingen Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Vrijdag 15 juli, heeft minister van der Wal een Kamerbrief gestuurd over de stand van zaken stikstof en landelijk gebied. NAJK is positief over de openingen die in de brief gegeven worden. Zo krijgt legalisering van PAS-melders urgentie, de ecologische autoriteit inhoud, gaat het beruchte kaartje van tafel en worden er stappen gezet om de KDW uit de wet te halen. Er moeten nog heel veel stappen worden gezet, maar dit is een eerste stap in de goede richting.

Kaartje lijkt van tafel
Hoewel het niet met zoveel woorden in de Kamerbrief staat beschreven, kan er tussen de regels door worden gelezen dat de stikstofreductiekaart van tafel gaat. Er staat letterlijk in de brief dat de kaart niet bedoeld is om te kijken of te beoordelen wat de aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) betekent voor een individueel bedrijf. “Als de kaart niks zegt over de reductie van je bedrijf, banken hier volgens het kabinet niet naar hoeven te kijken en de provincies de kaart ook nog mogen aanpassen, dan staat hier eigenlijk dat de kaart passé is en daar zijn we blij mee”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Exit KDW ingezet
Ook staat er in de brief letterlijk benoemd dat het hoofddoel van de Vogel- en Habitatrichtlijn de gunstige staat van instandhouding van de natuur is. De brief stelt dat er gekeken wordt naar de omgevingscondities, welke breder zijn dan de  kritische depositiewaarde. Zo kan het ook zijn dat in gebieden door aanvullende manieren van natuurherstel de gunstige staat van instandhouding wordt bereikt, terwijl de KDW in die gebieden overschreden blijft worden. “In onze ogen stelt deze brief dat het NPLG het behalen van de KDW niet meer centraal stelt, maar moet kijken naar de staat van instandhouding, ongeacht of de KDW gehaald wordt of niet”, aldus Meijer. Als laatste wordt ook de evaluatie van het gebruik van de omgevingswaarde (lees KDW) naar voren gehaald en gelijk gesteld aan het tijdspad van het aanpassen van de huidige wet. Daarnaast wordt er ingezet op het ontwikkelen van nieuwe onderbouwde indicatoren om de goede staat van de natuur aan te tonen. “Voor het eerst spreekt dit kabinet zich uit over het aanpassen van de huidige focus op de KDW. Er moeten nog veel stappen worden gezet, maar dit is een goede start”, aldus Meijer.

 Ecologische autoriteit
Zoals hierboven aangegeven gaat het kabinet toetsen op de brede natuurdoelstelling. Daarvoor wordt een onafhankelijke ecologische autoriteit opgericht. De ecologische autoriteit is verantwoordelijk voor het toetsen, met het oog op de huidige en beoogde kwaliteit van de beschermde natuur, of de essentiële ecologische informatie aanwezig is voor de besluitvorming. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het op onafhankelijke wijze beoordelen van de wetenschappelijke onderbouwing. Deze autoriteit wordt voor 1 oktober 2022 opgericht.

 PAS-melders
Het kabinet gaat versneld geld beschikbaar stellen voor het legaliseren van de PAS-melders. PAS-melders zitten volgens NAJK al te lang in onzekerheid en ook provincies liepen vast bij het legaliseren. Nu er versneld geld beschikbaar wordt gesteld, roept NAJK provincies op het voorbeeld van provincie Overijssel te volgen. Daar wordt op vrijwillige basis ruimte gekocht van stoppers, om melders en interimmers te legaliseren.

Met deze brief stelt het kabinet de uitgangspunten van het NPLG bij. De kleurplaat lijkt van tafel en de KDW begint zijn weg naar de uitgang te vinden door het omschreven proces wat ingegaan wordt.