Koeien in weiland

Het kabinet stelt NAJK opnieuw teleur met stikstofwet

Op 13 oktober stuurde het kabinet de stikstofwet en diverse reacties op onderzoeken in het stikstofdossier naar de Tweede Kamer. NAJK heeft hier kennis van genomen en is diep teleurgesteld. In deze wet ontbreekt het wederom aan toekomstperspectief voor de landbouw. Er is nog steeds geen duidelijkheid voor bedrijven die een melding hebben gedaan in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en voor degenen die altijd te goeder trouw hebben gehandeld. Daarnaast ontbreekt het aan perspectief voor bedrijven die maatregelen moeten nemen en is er te weinig oog voor de leefbaarheid op het platteland. Dit moet anders!

NAJK had gehoopt dat het kabinet met een oplossing zou komen voor de PAS-melders en overige knelgevallen die op dit moment al bijna 1,5 jaar in grote onzekerheid verkeren over de legalisatie van hun bedrijfsactiviteiten. Deze groep bedrijven hebben te goeder trouw gehandeld en lopen nu vast in bedrijfsovernameprocessen of kunnen (duurzaamheids)investeringen niet uitvoeren. Vanwege hun onzekere toekomstperspectief kunnen ze deze investeringen niet gefinancierd krijgen. NAJK heeft samen met andere organisaties oplossingen aangedragen voor dit probleem, maar ziet deze nog niet terug in de wetgeving. NAJK roept de politiek op om dit zo snel mogelijk op te lossen en gaat wederom met het ministerie om tafel om de ernst van deze situatie te bespreken.

Stikstofregistratiesysteem
De afgelopen periode heeft NAJK gepleit voor een stikstofregistratiesysteem. Ook dit systeem zien we nog niet terug in de voorstellen. Zonde! Wat NAJK betreft regelt dit systeem het zogenoemde ‘hand aan de kraan’-principe, voorkomt deze het weglekken van stikstof bij salderen en kan dit systeem bronmaatregelen inrekenen. Kortom: een registratiesysteem is cruciaal om te monitoren en te registreren wat er gebeurt met stikstofruimte. Ook dit zal NAJK weer meenemen in het gesprek met het ministerie.

Investeren in innovatie
Het kabinet trekt naar mening van NAJK ontzettend veel geld uit voor de opkoop van veehouderijbedrijven. Waarom wordt dit geld niet juist gebruikt voor de innovatie van bedrijven die door willen? NAJK is hier groot voorstander van. Innovatie zorgt voor toekomstperspectief op de agrarische bedrijven en er valt met minder middelen meer reductie te bereiken.

Juiste handvatten bij gebiedsgerichte aanpak
NAJK is via haar provinciale afdelingen betrokken bij de stikstofdiscussies in alle provincies. Hier worden ook de gebiedsgerichte aanpakken vorm gegeven. Punt van zorg is dat er genoeg bronmaatregelen voorhanden blijven om in de gebiedsgerichte aanpak de juiste maatregelen te treffen die het gewenste perspectief bieden. NAJK mist de juiste handvatten in de wet om dit op een goede manier te waarborgen. Ook de keuze welke bronmaatregelen ingezet worden voor natuurherstel en economische ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol.

NAJK is van mening dat de agrarische sector best bereid is een bijdrage te leveren aan stikstofreductie, echter moet dat wel in de goede volgorde gebeuren. Zoals een collega-organisatie het ook noemde: eerst legaliseren, dan registreren en vervolgens reduceren door te innoveren! NAJK roept de overheid op ook zo snel mogelijk deze volgorde te hanteren.