Verkenning landbouwakkoord biedt kansen

Op donderdag 2 juni 2021, presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) hun verkennend onderzoek naar een landbouwakkoord. NAJK is voor het grootste deel positief over het gepresenteerde advies. Jonge boeren worden specifiek in het plan benoemd en het landbouwakkoord moet een duidelijke stip op de horizon geven. Het dient duidelijkheid te bieden voor de gehele agrarische sector. Met opgeheven hoofd vooruit!

Tijdens het debat over de stikstofwet in december 2020 diende de SGP een motie in om te komen tot een breed gedragen landbouwakkoord over de toekomst van de landbouw. Minister Schouten gaf de SER opdracht om een verkennend onderzoek uit te voeren naar het landbouwakkoord. Deze verkenning is 2 juni gepubliceerd. Om tot deze verkenning te komen zijn er vele gesprekken gevoerd met verschillende partijen.

Stip op de horizon
Ook NAJK voerde een verkennend gesprek met de SER. “Wij, de belangenbehartigers van de jonge boeren en tuinders, zagen meerwaarde in het landbouwakkoord wanneer deze gesloten zou worden tussen partijen uit de agroketen en de overheid”, zegt NAJK-voorzitter Roy Meijer. Volgens NAJK moet wet- en regelgeving worden aangepast en financiering mogelijk worden gemaakt. Daarbij moet het landbouwakkoord een stip op de horizon geven op de thema’s klimaat, stikstof, mest/vruchtbare bodems en verdienvermogen. Een akkoord dat gericht wordt op de blijvers.

Conclusie rapport
Na alle gesprekken concludeert de SER dat de meerwaarde van een landbouwakkoord ligt in het vaststellen van langjarig voorspelbaar en coherent beleid en herstel van vertrouwen. De overheid, regering en politiek, moeten van tevoren de opzet van en de randvoorwaarden voor het akkoord bepalen.

Jonge boeren
Uit de verkenning komt onder andere naar voren dat er een wenkend perspectief voor jonge boeren en tuinders moet zijn in het landbouwakkoord. Dit uitgangspunt wordt breed gedragen in het opgestelde advies: het biedt jonge boeren perspectief. De jonge agrariërs geven invulling aan de ontwikkeling van de landbouw van nu en de komende dertig jaar. “NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland en heeft daarnaast goed contact met jongerenraden van agrarische coöperaties. NAJK ziet dit als een open uitnodiging en neemt deze uitnodiging graag aan. Wij willen door, onze eigen boterham kunnen verdienen en werken aan onze toekomst!”, aldus Meijer.

Lees hier het hele advies.