UPDATE: Uitbraak vogelgriep

Nieuw pakket maatregelen vogelgriep

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken.

Nederland is opgedeeld in vier regio’s, waardoor contacten tussen
pluimveehouders tot een minimum worden beperkt en pluimveerijke gebieden worden gescheiden. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 kilometergebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen). Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk. Per rit mag slechts een pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Het verplaatsen van pluimveemest kent een aanzienlijk risico, en blijft daarom verboden. Het vervoer van vleeskuikens naar de slacht binnen Nederland is beperkt tot binnen de regio.

De capaciteit van de slachterijen in Oost Brabant en Limburg is inmiddels onvoldoende gebleken om de vleeskuikens in deze regio te kunnen slachten. Daarom heeft Dijksma besloten tot het instellen van een corridor voor vleeskuikens.

Voorwaarden voor veilig transport

De veiligheidscorridor loopt van Zuidoost-Nederland (regio C) naar West-Nederland (regio A) via de snelwegen A2, A15, A16 en A20. Onder strenge voorwaarden wordt toegestaan dat vleeskuikens naar twee aangewezen slachterijen in de naastgelegen regio (regio A) mogen worden vervoerd om daar geslacht worden.

Bedrijven die gebruik van de corridor willen maken, moeten de transportwagens een dag van te voren aanmelden bij de NVWA en mogen alleen over de vastgestelde route naar de slachthuizen en weer terug rijden. Bovendien mogen er op de slachthuizen op de dagen dat er voor regio C wordt geslacht, alleen dieren uit deze regio worden aangevoerd. Zo komen wagens uit verschillende regio’s niet met elkaar in contact.

Eieren van buiten de BT (beschermings- en toezicht-) gebieden

Het transport van consumptie-eieren en broedeieren afkomstig van pluimveehouderijen of gemengde bedrijven met commercieel pluimvee is geregionaliseerd. Het vervoer vindt plaats in een wagen die is gestickerd conform de betreffende regio. Dit vervoer moet rechtstreeks gebeuren vanaf de houderij naar een broederij of naar een andere locatie waar géén pluimvee aanwezig is, zoals een eierpakstation. Vanaf een broederij of een andere opslagplek mogen de eieren door heel Nederland worden vervoerd. De eieren kunnen ook worden geëxporteerd.

Export van eendagskuikens van buiten de BT gebieden

De afvoer van eendagskuikens vanaf broederijen voor de export is toegestaan. Dat geldt ook voor export via de luchthaven Schiphol. Een transportwagen met eendagskuikens mag door alle regio’s rijden. Wel moet een exportcertificaat aanwezig zijn bij het transport. De regeling wordt hier met terugwerkende kracht op aangepast.

Aanvoer pluimvee onwenselijk

Op dit moment is het niet wenselijk dat er nieuw pluimvee aangevoerd wordt naar de bedrijven. Een grotere hoeveelheid pluimvee kan leiden tot meer besmettingen van andere pluimveebedrijven. Berekeningen van het CVI laten zien dat het vrijwel onontkoombaar is dat introductie van virus in regio’s met veel pluimvee leidt tot een epidemie. Het blijft daarom verboden om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren.

Het vervoer van eendagskuikens heeft een zeer gering veterinair risico, in tegenstelling tot vervoer van andere soorten pluimvee. Daarom is vervoer voor export van eendagskuikens van schone bedrijven buiten de 10 kilometerzones onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

Variant vogelgriep eendenbedrijf Kamperveen vastgesteld

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het vogelgriepvirus op het besmette eendenbedrijf in Kamperveen het H5N8-type betrof. Dit bedrijf is vorige week vrijdag geruimd. Hiermee is in totaal op 4 bedrijven in Nederland de variant H5N8 vastgesteld (Hekendorp, Ter Aar en twee bedrijven in Kamperveen). Op de 32 bedrijven in de 10 kilometerzone in Kamperveen is geen vogelgriepvirus aangetroffen. Dat blijkt uit de resultaten van de onderzoeken (PCR) die op deze bedrijven zijn gedaan door de NVWA.

Houd je aan de nieuwe maatregelen

“Het is goed dat de staatssecretaris aanvullende maatregelen heeft getroffen”, aldus Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille Intensief. “De maatregelen hebben veel impact op de pluimveesector, voor nu is het allerbelangrijkste dat we de vogelgriep onder controle houden. Het advies om voorlopig alle pluimveegerelateerde bijeenkomsten te annuleren blijft dan ook staan. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een document met voorzorgsmaatregelen opgesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen. Van den Akker: “Ik wil iedereen op het hart drukken zich aan de voorzorgsmaatregelen van de GD en de nieuwe maatregelen van de staatssecretaris te houden, in het belang van de gehele sector’.

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen we naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO.

Directe links naar meer informatie en de volledige regelingen: