PERSBERICHT: Meer ruimte voor bedrijfsoverdracht in melkveewet

Gisteren heeft de Tweede Kamer gestemd over moties en amendementen die tijdens het debat over het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij zijn ingediend. NAJK is tevreden over de verbreding van de mogelijkheden die zijn gerealiseerd met betrekking tot bedrijfsoverdracht.

Dankzij een amendement van Jaco Geurts van het CDA, mede ingediend door de ChristenUnie, PVV en SGP, is bedrijfsoverdracht in het kader van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij nu mogelijk tot in de derde graad.

Staatssecretaris Dijksma zegde eerder tijdens het debat over het wetsvoorstel toe dat zij praktische oplossingen zal bieden voor buitenfamiliaire bedrijfsovername, op vragen van Helma Lodders van de VVD. NAJK heeft in aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer de politici nadrukkelijk verzocht om meer oog te hebben voor de beperkte mogelijkheden rondom bedrijfsoverdracht.

“In het wetsvoorstel werd bedrijfsoverdracht te sterk beperkt”, aldus Koen Bolscher, portefeuillehouder melkveehouderij binnen het dagelijks bestuur van NAJK. “De melkveefosfaatreferentie kon alleen worden overgedragen aan een persoon met een bloed- of aanverwantschap in de eerste graad of ingebracht worden in een maatschap met een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat. Bedrijfsoverdracht van de melkveefosfaatreferentie tussen partners, of door een aanverwantschap na de eerste graad, werd hierdoor onmogelijk.”

NAJK heeft bij de politiek aandacht gevraagd voor het gegeven dat bedrijfsovername veelal plaatsvindt op een grotere schaal: overname van het bedrijf van een verder familielid, zoals ooms en tantes (derde graad). Daarnaast stimuleert NAJK actief, mede ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, buitenfamiliaire bedrijfsovername. Bolscher stelt: “Voor behoud van voldoende jonge agrarische ondernemers zal deze vorm van bedrijfsovername in de toekomst bovendien steeds belangrijker worden.“

Verruiming van de mogelijkheden rondom bedrijfsovername was een belangrijk punt voor de leden van NAJK. Daarnaast heeft NAJK, in nauwe samenwerking met LTO Nederland, NMV en NZO gepleit voor een beperking van het wetsvoorstel om intensieve groei te remmen. De sector kan instemmen met het voornemen om grondgebondenheid te versterken via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) maar blijft pleiten voor een beperking van extremen om daardoor verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij te behouden.

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer werd duidelijk dat er vooralsnog niet meer ruimte zal worden geboden voor het vergroten van grondgebondenheid via samenwerking tussen boeren. NAJK is groot voorstander van het verruimen van de mogelijkheden om grond op deze wijze aan het bedrijf te binden, waarbij het niet noodzakelijk is dat grond in eigendom of pacht is. “Juist voor jonge agrarische ondernemers is het belangrijk dat zij hun bedrijf kunnen blijven ontwikkelen, ook in het kader van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Door de hoge kosten die met grondaankoop gemoeid zijn en de beperkte regionale grondmobiliteit, is het aankopen van grond meestal juist voor jonge boeren geen optie. Als zij hun grondgebondenheid kunnen vergroten door het aangaan van een samenwerking met een andere boer op het vlak van voer en mest, biedt dit een oplossing”, aldus Bolscher.