Vergunningen: wie, wat, waar en hoe?

Nederland is een klein land waarin veel mensen wonen en veel activiteiten plaatsvinden. Wonen, vervoer, landbouw, industrie en recreatie leggen allemaal een beslag op de leefomgeving. Deze verschillende functies ondervinden soms ook hinder van elkaar. Om alles goed te laten verlopen moet het gebruik van de ruimte goed op elkaar worden afgestemd. Daarom is er in Nederland een uitgebreide regelgeving over hoe met de ruimte om te gaan. Van bijna elke vierkante meter is bepaald wat daar wel en niet mag gebeuren. Ook de agrarische sector kent regels en wetten waar boeren en tuinders zich bij bouw of verbouwplannen aan dienen te houden. Waar heb jij als jonge boer of tuinder mee te maken?

Vergunningen
Voor veel activiteiten die invloed hebben op de ruimte of op het milieu is een vergunning nodig. Of je de juiste vergunningen weet te verkrijgen en te behouden is van cruciaal belang voor de bedrijfsontwikkeling. Het kan het verschil betekenen tussen op slot staan of door ontwikkelen tot een bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Daarom moet elke jonge boer en tuinder op de hoogte zijn van de regelgeving die van toepassing is op zijn bedrijf. Daarbij is een blik op de lange termijn meer dan nodig. Dat is niet altijd eenvoudig, want het kan gaan om een wirwar van regelgeving en vergunningen die soms ook tegenstrijdig zijn met elkaar.

Gemeente
Het belangrijkste instrument om de ruimtelijke ordening te sturen van de gemeente is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad en bepaalt waar welke functies zijn toegestaan. De gemeente moet, voordat het bestemmingsplan vastgesteld wordt, het concept ter inzage leggen. Gedurende 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen. Nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen stelt de gemeenteraad het plan vast. Daarna kan door belanghebbende die al eerder de zienswijze hebben ingediend, nog beroep worden aangetekend. Als je iets wilt bouwen of de gemeente wil zelf een plan of project ontwikkelen, dan moet dat project passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien. Er moet vervolgens een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het is ook mogelijk, via een procedure, van het bestemmingsplan af te wijken. Dit kan met een omgevingsvergunning.