Rombou: Agrarische bedrijven helpen met groeien

Welke plannen je ook maakt: voor milieu-adviezen, bestemmingsplannen, ontwerp van stallen, architectuur, bouwbegeleiding en juridisch advies kan Rombou helpen. Dagelijks verwezenlijkt Rombou de groeidoelstellingen van agrarische ondernemers. Zo ook voor de familie Beker. Dick Hengeveld, senior specialist ROM bij Rombou, regelde de vergunningen voor de bedrijfsverplaatsing van Beker.

Tekst: Colinda van Ekris | Beeld: Marianne Berkhoff fotografie | Begeleiding: Rombou

De Nederlandse rivieren krijgen steeds meer regen- en smeltwater te verwerken. Tussen rivieren en dijken is onvoldoende ruimte om dit op te vangen. Rijkswaterstaat werkt daarom aan het landelijk programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Een dijkverlegging in Cortenoever zorgde ervoor dat het melkveebedrijf van familie Beker in de uiterwaarden terecht zou komen. Een gebied dat eens in de vijfentwintig jaar kan overstromen, daar behoud je geen melkveebedrijf.

Onder water

Jeroen Beker woont al zijn hele leven op de oorspronkelijke locatie, in een rustige omgeving. Het was al 140 jaar een echt familiebedrijf. Op deze plek had de familie Beker voldoende uitbreidingsmogelijkheden. “Ik hoefde niet weg want ik had alle mogelijkheden om met mijn bedrijf te groeien en het was er heerlijk rustig.” Met de bekendmaking van de plannen van Rijkswaterstaat zo’n tien jaar geleden kwam er onzekerheid over de toekomst van het bedrijf. Het begon met een legio aan opties. Jeroen: “In eerste instantie dachten we dat de gevolgen van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ wel mee zouden vallen. Maar na verloop van tijd werd wel duidelijk dat ook ons bedrijf onder water zou lopen. Dan schrik je wel even.” Familie Beker kon niet langer op de oude locatie boeren en was genoodzaakt te verhuizen.

Aankoop nieuwe locatie

Jeroen wilde graag in de omgeving van Brummen blijven. Ook nieuwbouw stond bovenaan zijn wensenlijstje. Met deze intentie kwam op het juiste moment een locatie aan de Cortenoeverseweg beschikbaar: een oude boerderij met landbouwgrond op minder dan één kilometer van de oude locatie. “Het bedrijf was niet meer in werking en erg verouderd. De bestaande stallen waren al jaren niet meer onderhouden. De ruimte om het bedrijf hebben we nu gebruikt om helemaal nieuw te bouwen.” Voor de verandering en uitbreiding van het bedrijf moesten uiteraard de nodige vergunningen aangevraagd en verleend worden. “Met vergunningstrajecten heb ik totaal geen ervaring. Vooral een bedrijfsverplaatsing is een complexe materie.” Via de aan- en verkoopmakelaar kwam Jeroen in contact met Dick Hengeveld van Rombou. Met zijn interesse voor de landbouw en expertise van zijn collega’s kan Dick gefundeerd advies geven en het vergunningstraject begeleiden. “Als adviesorganisatie en eerste aanspreekpunt van Rombou ben ik van begin af aan nauw betrokken geweest bij dit project”, aldus Dick. Gedurende het traject zijn er meerdere specialisten vanuit Rombou aan het werk geweest om de nieuwbouwplannen te realiseren.

Bedrijfsverplaatsing

In het voorjaar van 2013, op het moment dat Rombou ingeschakeld werd, was de aankoop van de nieuwe locatie zo goed als rond. Aan Rombou de taak om de plannen die de familie Beker had te realiseren: ruimte voor ruim 400 melkkoeien. Ook wilde Jeroen een extra bedrijfswoning realiseren zodat zijn ouders bij het nieuwe bedrijf kunnen wonen. “Tijdens de eerste gesprekken met familie Beker hebben we de wensen en mogelijkheden besproken. We maakten een omgevingsscan en bekeken welke procedures we moesten doorlopen om het plan te realiseren”, vertelt Dick. “Het plan dat ze hadden was realistisch en goed onderbouwd. Uit het gevoerde vooroverleg wisten we dat de gemeente er positief in stond.” De medewerking vanuit de gemeente was vanaf het begin erg goed. “Het is een vereiste om vooraf te kijken of de plannen passen binnen de wettelijke kaders van de gemeente, provincie en waterschap. Zo tackelen we vooraf eventuele problemen.” De eerste stap die Rombou zette was het aanvragen van de natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning). Het verkrijgen van deze vergunning is prioriteit nummer één. Als deze eenmaal verleend is worden andere procedures makkelijker. Voor het verkrijgen van de NB-vergunning moet heel wat voorwerk gedaan worden. Dick: “Je hebt te maken met een toename van ammoniakuitstoot. Met het aangekochte bedrijf en het oude bedrijf waren er onvoldoende ammoniakrechten om een vergunning te verkrijgen.” In de omgeving stopten meer bedrijven, zonder een doorstart te maken. “Door de ammoniakuitstoot van vijf à zes bedrijven samen te voegen hadden we een goede basis voor het verkrijgen van de NB-vergunning voor de familie Beker.” In tussen werkte Rombou aan de MER, het bestemmingsplan en de voorbereiding van de definitieve omgevingsvergunningsaanvraag voor het onderdeel bouw en milieu.

Betrokken

Jeroen Beker heeft altijd het volste vertrouwen gehad dat Rombou de vergunningen regelde en vond de communicatie prettig: “Als er onderwerpen essentieel waren dan besprak Dick dit met ons. Wanneer er actie ondernomen moest worden waar wij weinig keuzes in hadden of standaardprocedures dan werd dit direct geregeld.” Rombou is gedurende het traject opgetrokken met gemeente, provincie en waterschap. Deze partijen hadden belang bij een goed verloop van het proces. De gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het Waterschap wil dat het gebied voor ‘Ruimte voor de Rivier’ vrijgemaakt werd van veehouderijbedrijven. Vanuit de provincie is een coördinatiewerkgroep in het leven geroepen die de taak had om de procedures te bewaken en te zorgen voor afstemming tussen de verschillende bevoegde gezagen en Rombou. “Tijdens de gesprekken konden we pijnpunten direct bespreken en zo snel mogelijk wegnemen.”

Omdat de ruimte waar de stallen gebouwd moesten worden landbouwgrond was, hoefde Jeroen geen rekening te houden met bestaande stallen. “Bedrijfsmatig is de verplaatsing goed uitgepakt. Het bedrijf is nu efficiënter ingedeeld, modern en toekomstbestendig. Dit is helemaal gebouwd zoals ik mijn melkveebedrijf graag voor mij zie.” Jeroen Beker heeft altijd al het melkveebedrijf voort willen zetten. Met het advies en de begeleiding van Rombou kan hij nu starten met een modern bedrijf dat klaar is voor de toekomst.