Innovatiefonds beloont jouw innovatief idee!

Logo_Agrifirm_Innovatiefonds voor telersZit jij vol vernieuwende ideeën of heb jij de oplossing voor jouw akker- of tuinbouwbedrijf? Dan komt jouw innovatie misschien wel in aanmerking voor een beloning. Jaarlijks stelt het Innovatiefonds voor telers € 13.500,- beschikbaar voor goede ideeën. Stuur jouw innovatie in voor 15 november op www.innovatiefondsvoortelers.nl.
Het Innovatiefonds voor telers stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Deze ondernemers maken kans op een financiële beloning voor vernieuwende ideeën op het boerenerf. Het Innovatiefonds is een sectorinitiatief met meerdere samenwerkende partners die nauw betrokken zijn bij de agrarische sector. De partners zijn Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, NAJK, OCI Agro en Syngenta. Het Innovatiefonds is een doorstart van het ‘Wim Luijkx Innovatiefonds’ dat in 2009 door Agrifirm is opgericht en al verschillende ideeën heeft opgeleverd.

Expertise delen

De Nederlandse agrarische sector onderscheidt zich door hoog opgeleide ondernemers. Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van praktische oplossingen. Het Innovatiefonds wil telers stimuleren om deze expertise ook met anderen te delen. Iedere teler die een goed idee heeft ontwikkeld, kan in aanmerking komen voor een stimuleringsprijs. Die kan oplopen tot € 3.000,-. Met deze beloning kunnen boeren hun ingestuurde idee verder uitvoeren of perfectioneren.

Inspelen op regelgeving

Inmiddels zijn al vele innovaties beloond. Zo ontving Kees van der Bos dit jaar een mooi bedrag met zijn innovatie voor het ontsmetten van pootaardappelen. Per 1 maart mogen pootaardappelen die voor de consumptie of veevoer worden afgezet, niet meer in aanraking komen met Imazalil bevattende knolbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat aardappelen die onvoldoende beschermd of behandeld zijn, ziek worden. Van der Bos ontwikkelt een machine met lichtkappen die uv-licht uitstralen om zo schadelijke mechanismes op knollen te doden en het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een groene en duurzame manier van bestrijden”, aldus Van der Bos.

Maak ook kans op € 3.000,-

Heb jij een vernieuwend idee en ben je bereid om dat verder uit te voeren? Meld jouw innovatie dan voor 15 november 2016 aan op www.innovatiefondsvoortelers.nl. De jury beoordeelt de ingezonden innovaties. Zien zij potentie in jouw innovatieve concept, product of dienst, dan wordt de beloning toegekend. Naast een juryprijs maak je kans op de publieksprijs van € 750,-. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek.

Wet dieraantallen oplossing voor volksgezondheid!?

Begin juli verscheen het zogenaamde VGO-rapport. In het rapport stonden de resultaten centraal van het onderzoek naar de effecten van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden. Uit he onderzoek bleek dat onder andere fijnstof en ammoniak de volksgezondheid aantasten. Naar aanleiding van het onderzoek willen staatssecretarissen van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken of het wetsvoorstel dieraantallen uit 2014 juridisch mogelijk is. Dit wetsvoorstel houdt in dat provincies en gemeenten de bevoegdheid krijgen om het aantal landbouwhuisdieren op een veehouderijlocatie te kunnen reguleren om gezondheidsproblemen bij omwonenden te voorkomen. De vraag is of je de kern van het probleem hierdoor oplost als het gaat om volksgezondheid.

Met betrekking tot de huidige wet- en regelgeving zijn er normen met betrekking tot ammoniak, geur en fijnstof waaraan bedrijven moeten voldoen. Normen zowel landelijk, provinciaal al dan niet gemeentelijk. Er is een lijst met prioritaire bedrijven. Dit zijn bedrijven die voor overlast zorgen doordat er meer uitstoot is van fijnstof dan vergund was en waar maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot te verlagen. Daarnaast werken ook al de verschillende sectoren aan oplossingen om de uitstoot nog verder te verminderen. Bijvoorbeeld de varkenssector heeft in het Actieplan Vitale Varkenshouderij al aangegeven afspraken te willen maken met de provincies over een toekomstbestendige productiestructuur. Ook zijn er al diverse technische oplossingen waarmee de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak nog meer verlaagd kunnen worden, zoals luchtwassers.

Door de wet dieraantallen kan in bepaalde gebieden de ontwikkeling van bedrijven op slot gezet worden. Door het op slot zetten van gebieden wordt innovatie en vernieuwing rondom vermindering van uitstoot en verbetering dierenwelzijn geremd. Het is naar mijn inzicht daarom ook beter om bedrijfsspecifieke maatregelen te nemen zodat bedrijven zich nog kunnen ontwikkelen, ook al gaat het soms meerdere bedrijven in een gebied aan. Hiermee wordt onzekerheid bij ondernemers en kostprijsverhogende maatregelen voor bedrijven die niet bijdragen aan een verhoogde uitstoot in een gebied voorkomen. Het is beter bedrijven te stimuleren om door te ontwikkelen zodat er een toekomstbestendige veehouderij wordt opgebouwd.

Het stimuleren van innovatieve stalsystemen en technieken om uitstoot te beperken is de belangrijke sleutel om bedrijfsspecifiek te kunnen sturen en de volksgezondheid te waarborgen. Samen met onderzoekers, de overheid, het bedrijfsleven en de veehouderijen moeten we hierover in gesprek en gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Dus geen wet dieraantallen, maar bedrijfsspecifiek sturen met als doel een positieve bijdrage aan het bedrijf, de sector en de volksgezondheid. Dit om een goede toekomst voor onze jonge boeren te waarborgen!

NAJK en ForFarmers zetten samenwerking voort

Op vrijdag 22 juli 2016, tijdens het landelijke bekende festival de Zwarte Cross, hebben Andre Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Richard Dijkstra, directeur pluimvee van ForFarmers, hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is verheugd dat de ambitieuze voeronderneming ForFarmers opnieuw kiest verbonden te blijven aan de jonge boeren en tuinders.

NAJK is de belangenbehartigingsvereniging voor jonge boeren en tuinders en vertegenwoordigd een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers in Nederland. “NAJK wilde graag de succesvolle samenwerking met ForFarmers voortzetten. We hechten groot belang aan goede contacten met de belangrijkste spelers uit de agribusiness, zodat de leden van NAJK verrijkt worden met belangrijke kennis, ontwikkelingen en informatie uit de agrarische sector. NAJK is blij zo’n speler in de agribusiness aan zich te mogen blijven verbinden”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

ForFarmers

ForFarmers B.V. (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende onderneming actief op het gebied van conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-, pluimvee- en paardensector levert ForFarmers producten voor akker- en weidebouw. Bij haar producten biedt ForFarmers haar klanten een aanvullend pakket van diensten: van uitgebreid advies over diervoeding en -houderij tot hulp bij de bedrijfsontwikkeling. Dit stelt de veehouder in staat een aantoonbaar beter resultaat te realiseren.

ForFarmers pakt de samenwerking de komende jaren ambitieus op. Richard Dijkstra: “ForFarmers is er voor de toekomst van de agrarische ondernemers. Wij hebben veel vertrouwen in de agrarische sector en werken intensief samen met ondernemers om de prestaties op het boerenerf verder te verbeteren. Met het tekenen van de partnerovereenkomst kan ForFarmers een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de sector en haar ondernemers”.

De Zwarte Cross

Op 22, 23 en 24 juli 2016, tijdens de Zwarte Cross in Lichtenvoorde, is samenwerking tussen NAJK en ForFarmers duidelijk zichtbaar. NAJK is met een stand aanwezig zijn op het VIP-terrein, ook wel bekend als het Hard Brok Café, van ForFarmers. De samenwerking zal zich voortzetten in het gezamenlijk organiseren van themadagen, waarbij de focus ligt op kennisoverdracht. Ook in de regio’s zullen de provinciale AJK’s en medewerkers van ForFarmers elkaar vinden voor het opzetten van plaatselijke activiteiten. De samenwerking tussen ForFarmers en NAJK is een echte win/win-situatie: ForFarmers is een kennisbron en inspirator voor jonge agrarische ondernemers. Tegelijkertijd komt ForFarmers op deze manier in contact met de toekomstige agrarische ondernemers.

Logo_ForFarmers Total Feed Business

LTO Noord Drenthe op bezoek bij DAJK

Vrijdag 8 juli was DAJK organisator van de afsluiting van het vergaderseizoen van ‪‎LTODrenthe‬ (voorzitters van de afdelingen). In de vorm van een excursiedag, oftewel, een kijkje in de keuken bij een collega. ‘s Ochtends een bezoek aan melkveehouder Ron Kleinsman en ‘s middags aan akkerbouwer/pluimveehouderij Alex Eefting. Goede discussies over het nut van PR en de belangenbehartiging anno 2016.Excursie bij Ron

Duurzaamheid bij jonge ondernemer Boscamping Appelscha

Vrijdagavond 10 juni hebben jonge bestuurders uit Drenthe, Groningen, Flevoland en Friesland nader met elkaar kennisgemaakt. Voor de barbecue aanging gaf eigenaar Engbert een rondleiding op zijn campingbedrijf dat hij nu vijf jaar runt met zijn vrouw.

Boscamping Appelscha is een ruime camping met een bos paviljoen, een tweetal groepsaccommodaties, speelvelden zoals een volley- en voetbalveld, een groot springkussen en een aantal velden met 60 staanplaatsen. Zijn boerenachtergrond viel op bij de machines die hij met trots liet zien. Opvallend is de hoeveelheid eigen hout die gebruikt wordt in dit recreatiebedrijf. Veel bomen zijn terug te vinden in de bouw van zijn schuren, de omheining etc. IMG_7088

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • De ronde politiek heeft haar ronde vervolgd. Deze maand gingen de dagelijks bestuurders van NAJK in gesprek met de SP en VVD. De hoofdonderwerpen tijdens deze gesprekken waren bedrijfsovername en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  • Van 21 tot en met 25 juni was de week van de akkerbouw. NAJK was een van de initiatiefnemers. Ongeveer 20.000 bezoekers hebben de open dag bezocht op de 100 deelnemende bedrijven. Tijdens het seminar van de week van de akkerbouw heeft Doeko van ’t Westeinde, portefeuillehouder akkerbouw, de winnaar van het Innovatiefonds voor telers bekendgemaakt. Kees van der Bos won de hoofdprijs voor de machine die hij ontwikkelt om pootaardappels te ontsmetten met Cleanlight. In het najaar kunnen innovatieve ideeën weer worden ingestuurd.
  • De eerste masterclass van de Maïschallenge heeft voor de 47 deelnemers plaatsgevonden. De deelnemers deden kennis op van verschillende onderdelen die van belang zijn voor een efficiënte maïsteelt. In augustus is er nog een masterclass.
  • Koen Bolscher, portefeuillehouder melkveehouderij, heeft tijdens het rondetafelgesprek de visie van NAJK op weidegang in de Tweede Kamer toegelicht. Aanleiding voor het rondetafelgesprek was de initiatiefnota Wei voor de koe. Bolscher legde daarbij de nadruk op dat weidegang ondersteund moet worden. Onder andere door weidegang in het onderwijs te verankeren.
  • NAJK heeft twee nieuwe dagelijks bestuurders. Andre Arfman is de nieuwe voorzitter en Bart van der Hoog de nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij. Lees hier meer over de bestuurswissel.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?Natuurlijk zal er in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

  • NAJK staat samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 22, 23 en 24 juli vindt het legendarische festival weer plaats in Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. NAJK staat in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Heb jij dus tijdens het Zwarte Cross Festival zin in een boeren onderonsje? Kom dan naar het Hard Brok Café!
  • Er kunnen vrijkaarten gewonnen worden voor het landbouwevent AgroTechniek Holland die in september plaats vind. Houd hiervoor onze website in de gaten!