NAJK in gesprek over zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op dit moment vinden de gesprekken plaats over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn met de betrokken ministeries. NAJK is één van de gesprekspartners voor de ministeries. In dit actieprogramma komen maatregelen te staan waar Nederlandse boeren de komende vijf jaar voor de Europese Nitraatrichtlijn aan moeten voldoen. Het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn moet per 1 januari 2018 van kracht zijn.

De Nitraatrichtlijn schrijft voor dat er niet meer dan 50 mg stikstof per liter in het bovenste grondwater mag voorkomen. In een intensief en waterrijk landbouwland als Nederland is het voldoen aan deze eis geen gemakkelijke opgave. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan een goed werkend actieprogramma. Partijen uit de landbouw proberen in overeenstemming te komen over de maatregelen met partijen uit de waterwereld. Een ander belangrijk punt is dat een goed onderbouwd actieprogramma van cruciaal belang is voor het verkrijgen van de felbegeerde derogatie voor de melkveehouderij. Op dit moment wordt het doel voor de grondwaterkwaliteit in het zuidoostelijk zand- en lössgebied en dan met name op bouwlandpercelen niet overal gehaald.

Inzet NAJK

Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij, en Doeko van ’t Westeinde, portefeuillehouder akkerbouw, zetten zich namens NAJK in voor een actieprogramma met een werkbaar maatregelenpakket. Zij werken aan een pakket dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van jonge boeren. “Ons uitgangspunt is dat het actieprogramma geen opeenstapeling mag zijn van extra regels en maatregelen. Het actieprogramma moet juist maatregelen stimuleren die goed zijn voor de boer en het milieu. Alleen dan krijg je draagvlak voor de maatregelen en werken ze zoals bedacht”, aldus Bart van der Hoog.

Van generiek naar meer specifiek beleid

Een van de belangrijkste uitgangspunten is evenwichtsbemesting. Voor zowel akkerbouw als melkveehouderij is het cruciaal dat bemest moet kunnen worden naar onttrekking van de bodem. “We zien dat we tegenwoordig met gemak 90 ton bieten van een hectare halen. De opgenomen voedingstoffen kunnen we niet voldoende terug geven aan de bodem. Dat is in mijn ogen geen volhoudbare landbouw. We moeten in dit actieprogramma de stap maken van generiek naar meer specifiek beleid”, aldus Doeko van ’t Westeinde. Ook de melkveehouderij wil inzetten evenwichtsbemesting door de BEP- en BES-pilots flink te verruimen zodat er meer melkveehouders gebruik van kunnen maken. “Deze pilots zie ik als een eerste stap naar kringlooplandbouw waarin we kunstmest kunnen vervangen voor meer dierlijke mest en kunnen bemesten naar behoefte”, aldus Bart van der Hoog.

Verder pleit NAJK voor het opheffen van het scheurverbod in het voorjaar van grasland op zandgrond, vaste mest op grasland jaarrond toe te laten en het gebruik van bodemverbeteraars verder te stimuleren. De komende weken gaan de gesprekken verder en zal het ministerie haar definitieve inzet gaan bepalen.