Gezocht ontwikkelruimte voor de trotse jonge boer

Het provinciehuis in Brabant liep de laatste weken vol met boeren. Boze boeren. En terecht. Waar de provincie Brabant de laatste jaren voorop loopt in regelgeving over het verduurzamen van (intensieve)veehouderij, wordt nu een volgende stap gezet. Deze stap maakt het voor agrarisch ondernemers in Brabant moeilijker. Afspraken over het verminderen van emissies vanuit stallen worden in de nieuwe plannen namelijk naar voren gehaald. Ze gaan in 2022 in plaats van 2028 in. Ook is het niet meer toegestaan om intern salderen toe te passen. Hierdoor moeten boeren eerder investeren in nieuwe technieken en zal opnieuw de afweging gemaakt moeten worden of de investering nog haalbaar is voor oudere stallen. Waar deze stallen anders tot 2028 afgeschreven konden worden, om daarna te stoppen of nieuw te bouwen, zullen de Brabantse boeren deze keuze nu jaren eerder moeten maken, met alle ingrijpende gevolgen die daar bij horen.

Tijdens het provincialen staten debat van 27 juni hebben veel (jonge)boeren inspraak gegeven. Vele schrijnende verhalen kwamen hierbij naar boven, zowel voor individuele bedrijven als op sectorniveau. In de weken voorafgaand aan het provinciale staten debat van 23 juni is er door jonge boeren in Brabant een actie opgezet. Doormiddel van filmpjes op facebook straalde zij hun trots voor de sector uit en vroegen de provinciale staten begrip te hebben voor hun situatie en ruimte te bieden voor de toekomst. Wanneer ik jonge boeren spreek over de verduurzaming van hun bedrijven, dan zijn zij hier allen op hun eigen manier mee bezig. Het is dan ook nooit zo dat zij ontkennen dat verduurzaming nodig is of dat zij niet inzien met welke vraagstukken zij in de nabije toekomst te maken zullen krijgen. Boeren kennen hun verantwoordelijkheden en zijn zich bewust van wat er moet gebeuren om als sector bestaansrecht te houden. Echter, zij moeten wel de kans krijgen om in haalbare termijnen deze investeringen te kunnen doen.

In deze tijd, waarin het moeilijk is om het ouderlijk bedrijf over te nemen, wordt het voor velen met de nieuwe regels zelfs onmogelijk gemaakt. Neem bijvoorbeeld het salderen. Om een nieuwe stal te mogen bouwen, moet er elders dezelfde aantal m2 +10% stal gesloopt worden. Dit zet een enorme rem op innovatie en verduurzaming omdat er simpelweg geen geld meer voor is. Bedrijfsovername zal hierdoor waarschijnlijk noodgedwongen moeten worden uitgesteld of in sommige gevallen afgesteld omdat deze investeringen niet haalbaar blijken.

Mijn boodschap luidt dus hetzelfde als die van vele jonge Brabantse boeren Provinciale Staten geef ons de tijd en ruimte om onze bedrijven te verduurzamen en door te ontwikkelen. Houd rekening met ons, nu en in de toekomst!

En voor ons als jonge boeren geldt, laat zien waar je voor staat. Al onze bedrijven mogen gezien worden en moeten het bestaansrecht voor de toekomst kunnen verdienen. Straal trots, passie voor het vak en lef uit want dat is wat wij als jonge agrariërs nodig hebben voor de toekomst!


Stijn Derks

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Stijn Derks verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. Stijn combineert deze functie met het werk op het pluimvee- en akkerbouwbedrijf.

DAJK | Ladies Night

NAJK stimuleert bewustwording stroomverbruik bij jonge boeren

NieuweStroom nieuwe partner NAJK

NieuweStroom is energiepartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Op vrijdag 16 juni 2017 ondertekenden Andre Arfman, voorzitter van NAJK, en Henk-Bram Lammers, verkoopadviseur NieuweStroom, een partnerovereenkomst tussen beide partijen.

De meeste agrarische bedrijven verbruiken veel stroom. De sector werkt hard om energiezuiniger te produceren. “Met dit partnerschap stimuleren NAJK en NieuweStroom jonge boeren om bewust te kijken naar stroomverbruik op het boerenbedrijf”, aldus Andre Arfman.

Inzicht stroomverbruik

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en ondersteund in hun ondernemerschap. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau. NAJK is blij met NieuweStroom als energiepartner: “Energieverbruik is een belangrijk item in de agrarische sector. Veel jonge ondernemers zijn ervan bewust dat de sector energiezuiniger moet produceren. NAJK wil daarom jongeren stimuleren om goed te kijken naar het energieverbruik van het bedrijf”, aldus Arfman. Bij NieuweStroom kun je precies zien hoeveel energie je verbruikt en op welk tijdstip. Je hebt controle over je eigen kosten en kunt bewuster omgaan met energie.

NieuweStroom

Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt NieuwStroom zich de komende tijd aan NAJK als partner van de jongerenvereniging. Nieuwe Stroom is de energieleverancier voor kleinzakelijke en grootzakelijke klanten. Ze bieden dagelijks energie tegen de marktprijs. “Via NAJK willen wij ons kenbaar maken bij de toekomstige generatie boeren.”, aldus Henk-Bram Lammers. “We willen graag een persoonlijke band met de NAJK-leden. Bij NieuweStroom krijg je dezelfde vertrouwde stroom, maar dan tegen lagere prijzen en zonder verplichting. Daarnaast heb je dagelijks inzicht op je stroomverbruik en de kosten.

Meld jouw bedrijf aan

Van elk NAJK-lid waarvan het bedrijf stroom afneemt van NieuweStroom krijgt NAJK een vergoeding. Informeer NAJK via www.najk.nl/over-najk/partners/nieuwestroom/. Zo heb jij goedkope stroom en ondersteun je NAJK. Nog geen klant bij NieuweStroom en wil je weten wat NieuweStroom voor jou kan betekenen? Laat het NAJK ook weten!

Klimaathysterie

Heb jij vandaag al naar buiten gekeken? Er heerst op dit moment een flinke klimaathysterie, dat heb je ongetwijfeld gezien. Deze angst wordt met name gevoed doordat recent de excentrieke Donald Trump uit het klimaatakkoord is gestapt. Ook de melkveehouderij gaat niet ontkomen aan verregaande maatregelen. Zeker nu tijdens de kabinetsformatie en de verkiezingen klimaat een hot topic is geworden. Wat dit precies betekent voor de melkveehouderij weet niemand exact. Ik voorzie: het fosfaatrechtendebat is peanuts in vergelijking tot de CO2 discussie, die komen gaat!

Jaarlijks 30 tot 140 miljoen euro is ‘acceptabel’

Er zijn al wel een aantal zaken bekent zoals dat niet-ETS sectoren een taakstelling hebben van 36% reductie in 2030 ten opzichte van 2005. De zuivelsector is ingedeeld bij de niet-ETS sectoren samen met bijvoorbeeld transport, gebouwen, afval en een deel van de industrie. Het is dus nog niet zeker of landbouw 36% terug moet of dat ze een stapje extra mag doen van Den Haag. Net als in de melkveehouderij huurt de overheid voor ‘moeilijke dingen’ een adviesbureautje in. Recent heeft het PBL en de ECN een dik adviesrapport opgesteld. Dit rapport wordt op dit moment gezien als het belangrijkste adviesrapport voor dit beleidsthema. De overheid vind het belangrijk dat beleid haalbaar en betaalbaar is. Je kunt immers een euro maar één keer uitgeven. De maatregelen kosten tussen de 30 tot 140 miljoen per jaar! Dijksma noemde de kosten van de verschillende pakketten ‘acceptabel’. De portemonnee van Dijksma zal er ongetwijfeld anders uit zien dan die van mij, maar het klinkt mij toch wat veel.

Hans heeft een oplossing

Als ik het rapport lees maak ik mij zorgen. Ik verwacht dat de melkveehouderij het kind van de CO2-rekening gaat worden. Zeker als de overheid kijkt naar het criterium haalbaar en betaalbaar. Het zou zo maar kunnen dat de overheid een extra reductie via de landbouw probeert te realiseren. Gelukkig roept Hans Huijbers al een tijdje dat boeren een oplossing hebben. Hij verwijst dan naar de bodem, door het organische-stofgehalte te laten stijgen slaan we permanent koolstof op. Hans heeft gelijk. Het potentieel kan enorm zijn. Volgens het CLM en LBI kan een jaarlijkse verhoging van het organische-stofgehalte met 0,1% in de bovenste 50 cm een vastlegging van ca. 14 ton CO2/ha betekenen. Indien dit lukt op een kwart van het grasland (10 ha), wordt er ca. 140 ton CO2 vastgelegd. Dit is 33% van de totale broeikasgasemissie van een melkveebedrijf. Maar helaas het rapport van het PBL en ECN kent deze studie waarschijnlijk niet. Ze verwachten namelijk op de korte termijn geen reductie van CO2 door vastlegging in de bodem. Misschien op de lange termijn?

Iedereen een mest-vergisser

Gelukkig heeft het rapport van het PBL en ECN ook goed nieuws voor de melkveehouderij: door mestvergisting kan er op korte termijn een groot gedeelte van onze reductie worden behaald. Binnen enkele jaren haalbaar en goed betaalbaar volgens de onderzoekers. Ook Roelof Joosten ziet wel iets in de productie van ‘groengas’. Hij riep het vorige week tijdens de opening van een nieuwe vergistingsinstallatie in Beltrum. Het liefste ziet hij op ieder melkveebedrijf in de toekomst een vergister voor de productie van Biogas. Ik denk dat het Jumpstart-traject een hele dure vergissing is. Bodemkundig en qua imago heb ik grote vraagtekens. Daarnaast kan Biogas nooit de concurrentie aan zonder de bakken subsidie die het kost. Ik denk dat de 150 miljoen SDE-subsidie, die bestemd is voor Jumpstart, beter besteed kan worden aan degelijk beleid. Beleid waarbij de bodem het vertrekpunt is. Een gezonde bodem die organisch stof opbouwt daar heeft de volgende generatie ten minste wel wat aan!


Bart van der Hoog

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Bart van der Hoog verantwoordelijk voor de portefeuille melkveehouderij. Bart combineert deze functie met het werk op het melkveebedrijf in Enspijk.

Werkbezoek Provinciale Statenleden Flevoland

Het FAJK organiseerde op maandagavond 12 juni een werkbezoek voor de Provinciale Statenleden van de provincie Flevoland. De Statenleden van de partijen ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, PVV en GroenLinks brachten een bezoek aan het akkerbouwbedrijf van FAJK-bestuurder Alex Tuinenga in Marknesse.

FAJK-voorzitter Nick Vermeer opende de avond met een inleiding over het FAJK en de speerpunten waarmee de jonge boeren in Flevoland zich bezighouden. Vooral de uitvoering van de JOLA en POP3gelden gaven voldoende gespreksstof voor de rest van de avond. Er stond echter nog een rondleiding over het bedrijf op de planning, dus zetten de Statenleden en bestuurders van FAJK het gesprek op de kar achter de trekker voort.

Wat het FAJK betreft was het een succesvolle avond met meer dan genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, en een mooie aanleiding om ook in de toekomst met elkaar in gesprek te blijven.

De jonge boer: spin in het duurzaamheidsweb

Of ik even ‘iets nuttigs’ over de formatie kan zeggen voor Nieuwsuur. Mwoa, ik kan best een opinie delen, desnoods voor de camera. Of ik me realiseerde dat er uit de 10 gestelde vragen en bijbehorende antwoorden hoogstens een interessante quote geknipt zou worden? Tuurlijk, zo werkt een actualiteitenprogramma. De inhoud moet de kijker ten slotte wel boeien. Of ik blij ben met de quote: ‘.. dat we moeten kiezen voor de BV Nederland’? Ja, ergens vind ik dit wel, maar natuurlijk heb ik hier wel een eigen uitleg bij.

Nogmaals, ik neem het Nieuwsuur niet kwalijk dat ik slechts kort in de uitzending was. Ik praatte vanuit mijn inner gut, dus als ondernemer, als jonge boer. In deze formatie vind ik inderdaad dat het bedrijfsleven, ondernemerschap en daarmee uiteraard de agrarische sector, centraal moeten staan. Wel ben ik zo reëel dat ik weet dat de zeer kleine groep ondernemers in de agrarische sector, geen prominente plek zullen krijgen in de onderhandelingen die tot een nieuw kabinet moeten leiden.

Iedereen die het formatieproces een beetje volgt weet dat duurzaamheid wel een belangrijk thema is. Naast onderwerpen als migratie en de EU misschien wel het grootste thema, zoals het ook een rol had in verschillende verkiezingscampagnes. En juist daar, waar nieuw beleid wordt gemaakt, daar zijn de agrarisch ondernemers aan zet.

Want wat ik probeerde te zeggen, daar voor de camera van Nieuwsuur, was dat duurzaamheid niet het ondergeschoven kindje hoeft te zijn. Want juist ondernemers in de agrarische sector, bij uitstek in familiebedrijven, realiseren zich maar al te goed hoe essentieel duurzaamheid voor een toekomstige bedrijfsvoering is. Juist jonge boeren, die de samenwerking met ouders, andere familie of anderen durven aan te gaan, weten dat je zonder duurzaam ondernemerschap over 20 jaar niet meer kunt boeren in Nederland.

‘Dat we moeten kiezen voor de BV Nederland’, betekent voor mij niet dat duurzaamheid onbelangrijk is, misschien zelfs wel het tegenovergestelde. Want precies bij die ondernemer, bij de jonge boer, daar zitten de mogelijkheden. Wanneer het gaat om duurzame teelt, om biodiversiteit, om langdurige diergezondheid, daar liggen de kansen bij de jonge boer. Precies daarom hoort duurzaamheid hoog op de agenda te staan. Niet in extra regels, of in verstikkend nieuw beleid, waarin exact wordt ingekaderd hoe het moet. Nee, geef de jonge boer de ruimte en sta daarmee open voor innovatie. Straf nieuwigheden, inventieve oplossingen en creatieve ideeën niet af, stimuleer ze! Want juist de jonge boer gaat nog heel lang mee en is daarmee de spin in het duurzaamheidsweb.


Iris Bouwers

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Iris Bouwers (22) verantwoordelijk voor de portefeuille internationaal. Iris is ook gemeenteraadslid voor CDA Dronten en combineert deze functies met haar studie agrarische bedrijfskunde en het werk op varkens- en akkerbouwbedrijf.

Betaseed kennispartner NAJK

Betaseed is kennispartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Op vrijdag 9 juni 2017 ondertekenden Andre Arfman, voorzitter van NAJK, en Bram Maarsingh, sales manager Betaseed, een partnerovereenkomst tussen beide partijen.

In 2017/2018 bieden NAJK en Betaseed interessante avonden voor jonge boeren en tuinders. Deze avonden kunnen door lokale AJK’s aangevraagd worden en zijn specifiek gericht op de suikerbietenteelt. “Met dit partnerschap tillen NAJK en Betaseed kennisdeling op gebied van suikerbietenteelt naar een hoger niveau”, aldus Andre Arfman.

Verhogen kennisniveau

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en volgen de laatste  ontwikkelingen van de agrarische sector. NAJK vindt het belangrijk dat er breed georiënteerde sponsoren zijn: “We zijn blij dat een belangrijke nieuwe partij als Betaseed zich inzet voor jonge boeren en tuinders. Zo verhogen we het kennisniveau van de Nederlandse jonge akkerbouwers”, aldus Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau.

Betaseed

Met de ondertekening van de partnerovereenkomst verbindt Betaseed zich de komende tijd aan NAJK als partner van de jongerenvereniging. Betaseed is een nieuwe leverancier van suikerbieten op de Nederlandse markt. In Noord-Amerika is Betaseed al meer dan tien jaar de onbetwiste marktleider. Het bedrijf is al ruim veertig jaar bezig met het ontwikkelen van succesvolle rassen voor de Noord-Amerikaanse markt. Het bedrijf richt zich, als leverancier van suikerbieten, op de Nederlandse markt. Betaseed zoekt nadrukkelijk de verbinding met jonge akkerbouwers. “Door samen te werken met NAJK willen wij ons kenbaar maken bij agrarische jongeren. We hopen op een productieve samenwerking met NAJK”, aldus Bram Maarsingh.

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

Wat zal NAJK voor jou doen in juni?

Natuurlijk zal in juni ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

In juni vindt de algemene ledenvergadering van NAJK plaats. Dit jaar is OAJK (Overijssel) onze gastheer. Tijdens de alv worden de financiën aan het NAJK-bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Ook vindt herverkiezing van een lid van het dagelijks bestuur plaats.

Ministerie van Economische Zaken gooit zand in de raderen van BO Akkerbouw

Ik dacht altijd dat het ministerie ten dienste stond van haar sector. Maar deze gedachte blijkt een valse droom te zijn. Het ministerie van Economische Zaken brengt het  voortbestaan van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw in gevaar. Het ministerie wil namelijk niet meewerken aan een goede en eenvoudige manier van collectieve financiering van het programma Onderzoek en Innovatie.

BO Akkerbouw is het platform waarin akkerbouwers en belangrijke ketenpartijen samen vertegenwoordigd zijn. De pijler van de brancheorganisatie is het gezamenlijk uit te voeren meerjarenplan voor onderzoek en innovatie van de akkerbouw. Dit gaat over de toekomst van de sector. Een sector waar je als jonge boer graag instapt.

Deze peiler dreigt echter erg broos te worden. Voor de collectieve financiering is een eenvoudige vorm van medewerking van het ministerie nodig. Akkerbouwers moeten een vinkje kunnen zetten in de gecombineerde opgave zodat ze toestemming geven hun areaalgegevens te delen met BO Akkerbouw. Helaas blokkeert het ministerie deze mogelijkheid. Iedere teler zou op basis van zijn opgegeven arealen aardappelen, graan en bieten meebetalen. Dit is de eerlijkste manier om collectief te kunnen innen.

Als de sectorpartijen de financiering volledig zelf moeten organiseren, zullen er free riders ontstaan. Free riders zijn er al genoeg. Daar willen we er niet meer van in het zadel helpen. Dit betekent dat we er niet eens aan beginnen. Dat zal dus het einde van BO Akkerbouw betekenen. Het is het ministerie dan mooi gelukt een sectororganisatie om zeep te helpen. Oh ja, het ministerie wil nog wel achteraf kijken wat ze kan doen als er op deze eigenhandige manier toch te veel free riders blijken te zijn. Waarom kan dit niet vooraf?

Tot nu toe is er van het meerjarenplan niks uitgevoerd. Het draagvlak onder de akkerbouwers is ondertussen flinterdun. De frustratie hierover loopt bij de direct betrokkenen tot het kookpunt. De starre houding van het ministerie is een wanvertoning van jewelste en gaat eigenlijk de hele agrarische sector aan. BO Akkerbouw heeft namelijk als eerste sectororganisatie toestemming gekregen om bij alle akkerbouwers financiering voor onderzoek te mogen heffen. Een pad dat andere sectoren met argusogen volgen en maar wat graag ook zouden bewandelen. Met dit vooruitzicht bedenken ze zich wel twee keer.

We moeten druk op het ministerie blijven zetten om te laten zien dat we het waard zijn. Het wachten is op de nieuwe minister van landbouw. Tot die tijd zullen we als sector ernstig moeten overwegen of we nog wel geld moeten blijven steken in onderzoek dat we nu al samen bekostigen met het ministerie. Dat zal voor de reputatie van het ministerie, die zo trots is op haar topsectoren, een grote domper zijn.


Doeko van ‘t Westeinde

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Doeko van ’t Westeinde verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw. Doeko combineert deze functie met het werk op zijn akkerbouwbedrijf in Nieuweschans.

 

Help jij ons mee op de Zwarte Cross?

Op 14, 15 en 16 juli vindt de Zwarte Cross plaats in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het legendarische festival is een uniek feest waar muziek, motorcross, theater, stunts en bovenal gezelligheid centraal staan.

Net als voorgaande jaren opent ForFarmers, partner van NAJK, ook dit jaar de deuren van het Hard Brok Café op de Zwarte Cross. NAJK is weer uitgenodigd om het terrein van De Beste Brokkenmakers van Nederland te komen vergezellen. Op 14, 15 en 16 juli staat NAJK in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Wil je ons een van de dagen helpen, geef je op via jberghorst@najk.nl.

Jubileum NAJK

Het 40 jarige jubileum van NAJK gaat van start op de Zwarte Cross. Tante Rikie geeft in onze stand op zondag 16 juli de aftrap van het jubileumjaar. Wil jij dit samen met ons vieren? Kom dan naar het Hard Brok Café!

Winactie

Met dank aan de Beste Brokkenmakers maak jij als NAJK-lid  kans op vrijkaarten voor de Zwarte Cross. Ga hier naar de Facebookpagina van NAJK voor de winactie.