Maak noodpakket voor land- en tuinbouw ook praktisch toepasbaar

Op 17 maart 2020 presenteerde het kabinet het noodpakket banen en economie om de gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven te beperken. Zo wordt onder andere de borgstelling MKB-landbouwkrediet tijdelijk verruimd, komt er een tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, wordt er een noodloket opgezet voor een tegemoetkoming en is er uitstel van betaling van belastingen. NAJK is tevreden met de aangekondigde maatregelen, maar deze maatregelen moeten in de verdere uitwerking wel aansluiten op de dagelijkse praktijk in de agrarische sector. Ook dient er aandacht te zijn voor bijkomende problemen die ontstaan als gevolg van het coronavirus. NAJK pleit er daarom voor dat de uitwerking van het noodpakket van de land- en tuinbouw praktisch wordt ingevuld en oog heeft voor bijkomende gevolgen.

De gevolgen van het coronavirus gaan niet voorbij aan de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit is nu al duidelijk zichtbaar in de sierteelt, prijzen die dalen en nevenactiviteiten die moeten sluiten. Hoogstwaarschijnlijk worden de gevolgen nog groter door onder andere uitval van vraag en mogelijk beperkte beschikbaarheid van seizoensmedewerkers. “De regelingen die het kabinet heeft aangekondigd zijn goed, maar de impact op de land- en tuinbouw gaat nog verder. Voor de toekomst van de sector is het belangrijk dat het noodpakket ook toegankelijk is voor ondernemers zonder personeel in de land- en tuinbouw om bedrijven met toekomstperspectief overeind te houden”, aldus Andre Arfman, voorzitter NAJK.

Aangekondigde regelingen

NAJK pleit ervoor dat het pakket aan regelingen ook toegankelijk moet zijn voor de individuele ondernemers in de land- en tuinbouw.

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), wordt tijdelijk verruimd.  Agrarische ondernemers die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus kunnen op deze financiering via de bank een beroep doen. Het ministerie van LNV staat borg voor een deel van deze lening, waardoor banken eenvoudiger werkkapitaal kunnen verstrekken. “Deze regeling kan essentieel zijn in de liquiditeitsbehoefte voor bedrijven die op korte of op middellange termijn als gevolg van lagere prijzen en/of vraaguitval door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. Hierbij is het essentieel dat de voorwaarden voor deze regeling dusdanig zijn dat ze passen binnen de financieringsstructuur van agrarische bedrijven. Hieronder verstaat NAJK onder ander een voldoende lange aflossingstermijn”, aldus Arfman.

NAJK doet ook een beroep op ketenpartijen in de sector die ook met de gevolgen van deze crisis worden geconfronteerd. Arfman: “Individuele ondernemers in de land- en tuinbouw hebben vaak de zwakste positie in de keten, het zou zeer ongepast zijn dat partijen met een sterkere positie en meer mankracht nu misbruik zouden maken van de situatie door onredelijke prijsonderhandelingen.”

Voor agrarische bedrijven met personeel, die ook vaak zijn ingehuurd op projectbasis of via uitzendbureaus met doorlopende contracten, dienen de regelingen voor werktijdverkorting ook toegankelijk te zijn. Hierbij gaat het om loonbetaling en het behoud van werkgelegenheid te kunnen garanderen.

Seizoensarbeiders

Een belangrijk aspect waar op dit moment nog geen aandacht voor is zijn de seizoensarbeiders. Op agrarische bedrijven is vaak sprake van arbeidspieken. Gedurende deze pieken wordt de (extra) arbeidsbehoefte in verschillende sectoren ingevuld met extern personeel, soms ook afkomstig uit het buitenland (‘seizoenswerkers’). Maatregelen moeten erop gericht zijn dat de beschikbaarheid van deze ‘seizoenswerkers’ niet verder verstoord worden. Daarnaast dient er oog te zijn voor voldoende beschikbaarheid van deze medewerkers of er moet een stimuleringspakket komen voor mensen die zich hier tijdelijk voor inzetten. NAJK ziet graag dat de overheid hier nog een regeling voor maakt.

Voor alle Nederlanders zijn het op dit moment heftige tijden. Met elkaar moeten we de schouders eronder zetten.