Gezamenlijk aan de slag met overgangsgebieden

NAJK heeft samen met Natuurmonumenten, LandschappenNL, Netwerk Grondig, Federatie Particulier Grondbezit, Unie van Bosgroepen en BoerenNatuur een verzoek gedaan aan minister Schouten om gezamenlijk aan de slag te gaan met overgangsgebieden en om overgangsgebieden een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur. NAJK wil dat er vanuit Programma Natuur wordt geïnvesteerd in agrarisch beheer van gronden, waardoor geld vanuit deze pijler ook daadwerkelijk bij de boer terecht komt.

Het ministerie van LNV heeft als doel dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft. Om dit doel te bereiken trekt het ministerie van LNV de komende tien jaar twee miljard euro uit voor ‘vermindering stikstof’ en drie miljard voor Programma Natuur. Een onderdeel van Programma Natuur is ‘de overgangszone’. Overgangszones zijn nog niet verder gedefinieerd, maar de invulling ervan is cruciaal. De ondergetekenden van de brief willen dat men proefsgewijs inziet wat daadwerkelijk, zowel economisch als ecologisch, vooruitgang toont in een gebied.

NAJK steunt de oproep om overgangszones een prominente rol te geven in de invulling van het Programma Natuur. ‘’Het zou een gemiste kans zijn om natuur los te zien van de landbouw, want boeren werken elke dag met de natuur”, aldus Harold Overmars, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille leefomgeving. De inzet van NAJK is om het beschikbare budget uit dit Programma Natuur te gebruiken om boeren, welke kansen zien nabij Natura 2000-gebieden, deze kansen te laten benutten.

Voor NAJK staat vrijwilligheid, toekomstperspectief en langdurige zekerheid hoog in het vaandel. Deze onderdelen staan als voorwaarde in de brief benoemd voor de slagingskans van deze overgangsgebieden. Daarnaast vindt NAJK het belangrijk dat vrijkomende grond, door bijvoorbeeld opkoop van piekbelasters, te allen tijde in de sector blijft. “Met een zowel praktische als kritische blik proberen wij de rol van overgangsgebieden in het Programma Natuur een kans te laten worden voor de agrarisch ondernemer. Een kans waarbij die agrarisch ondernemer datgene kan doen wat het beste bij hem of haar past”, aldus Overmars.