Aandacht voor jonge boeren in het nieuwe GLB

Vorige week zijn er tijdens de onderhandelingen in Brussel belangrijke besluiten genomen over de ondersteuning van jonge boeren in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast is ook het concept van de Nederlandse invulling gepubliceerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). NAJK is positief over de ontwikkelingen die in het plan zijn meegenomen rondom de jonge boeren en tuinders.

Donderdag 24 en vrijdag 25 juni onderhandelden de Europese Landbouwraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie in een ‘supertriloog’ over het toekomstig landbouwbeleid. Vier dagen later heeft de Landbouwraad de uitkomst van dit triloog vastgesteld. Daarnaast publiceerde het ministerie van LNV een eerste versie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het landbouwbeleid. Dit concept heeft als titel ‘Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren‘.

Budget jonge boeren
Tijdens de onderhandelingen was in eerste instantie onenigheid over welk percentage van het budget (minimaal) aan jonge boeren besteed moest worden. De Europese Raad zette in op 2%, terwijl de Europese Commissie 4% een schappelijk percentage vond. Gedurende de triloog zijn beide partijen tot een compromis gekomen van 3%. Ondanks het inschikken van 1% ziet Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, het wel rooskleurig in: “Het is goed dat het percentage ten opzichte van het huidige GLB is verhoogd. De jongeren zijn de toekomst en tegelijkertijd degenen die de uitdagingen, die in het GLB beschreven staan, aan moeten gaan. Daarbij is het vastgestelde percentage een minimum en geen maximum. Het Nederlandse kabinet is altijd ambitieus. NAJK verwacht daarom van het ministerie ook op dit gebied een hoge ambitie.”

Vestigingssteun
Een nieuwe vorm van ondersteuning van jonge boeren en tuinders die in de conceptversie van het Nationaal Strategisch Plan beschreven staat, is de vestigingssteun. NAJK heeft de afgelopen maanden hard gelobbyd voor deze vorm van ondersteuning. En met succes! Deze vestigingssteun is een (directe) financiële ondersteuning voor de opvolger bij bedrijfsovername. In Vlaanderen kennen ze deze ondersteuning al en nu wil ook Nederland hier stappen in gaan zetten. “De huidige regelingen in het GLB, passen niet voor alle jonge boeren even goed en komen daardoor maar bij een beperkt deel van de doelgroep terecht. Dat is zonde! Daarnaast is een bedrijfsovername en de eerste jaren erna het zwaarste moment in de loopbaan van een boer en tuinder. De gestelde vestigingssteun komt aan beide zaken tegemoet. De regeling is er voor alle jonge boeren en tuinders die het bedrijf net hebben overgenomen. Op deze manier worden bedrijven krachtiger bij de start en is het voor jonge boeren en tuinders echt het steuntje in de rug die ze nodig hebben”, aldus Voncken.

Jonge landbouwer
Het blijft niet bij deze twee aanpassingen binnen het nieuwe GLB. Binnen het nieuwe landbouwbeleid wordt er ook gepleit voor een aanscherping van de definitie ‘jonge landbouwer’. Voncken: “Als NAJK hebben we de afgelopen periode gemerkt dat het budget voor een té grote groep was bestemd. Het geld kwam niet altijd bij de juiste personen terecht of op een verkeerd moment binnen het bedrijfsovernameproces. Vanuit NAJK hebben wij gepleit voor een aanscherping van de definitie, zodat het geld écht terecht komt bij de jonge boer en tuinder.”

De aankomende periode zal NAJK de regelingen verder gaan uitwerken met het ministerie van LNV.