Aandacht voor jonge boer in het nieuwe regeerakkoord

Op woensdag 15 december werd het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. De titel van dit akkoord luidt ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. NAJK is positief over het feit dat de nieuwe coalitie binnen dit akkoord aandacht heeft voor de toekomst van de jonge boer en tuinder en dit ook expliciet benoemt. Toch blijven we als belangenbehartiger kritisch. Er is nog veel uitwerking nodig.

NAJK is positief over de mogelijkheden om als jonge boer weer vooruit te kunnen kijken. Er komt geen halvering van de  veestapel en zonering van bovenaf is ook niet meer aan de orde. “Voor veel jonge veehouders bleef dit een heikel punt bij de keuze om een bedrijf wel of niet voort te zetten of uit te breiden. Het is goed te zien dat de regering de stikstofreductie nu niet alleen op de landbouw wilt verhalen”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. Ook de legalisering van bedrijven zonder NB-vergunning die specifiek benoemd wordt in het akkoord blijft volgens NAJK essentieel voor elke stap die van de landbouw wordt verwacht. Het is dan ook goed dat hier aandacht voor is.

Overwegend positief
NAJK is, naast de eerdergenoemde punten, blij dat de kunstmest wordt vervangen door organische mest, het onhaalbare amendement van de Wet Dieren wordt afgeschaft en jonge boeren een vooraanstaande positie krijgen in de nog op te richten grondbank. Het nieuwe regeerakkoord lijkt daarnaast ook weer toekomst te hebben voor de jonge tuinder door het afschaffen van de ODE-opslag. NAJK is tevreden met de extra aandacht voor de invulling van de ruimte. “Nederland is een druk bezet land, waar goed met de ruimte moet worden omgegaan. Wij zijn dan ook blij te lezen dat de zonnepanelen zoveel mogelijk op daken worden gelegd in plaats van op vruchtbare landbouwgrond”, aldus Roy Meijer. “Daarnaast is het goed dat het Nederlandse voedsel extra waardering krijgt. Er wordt gekeken naar de positie in de keten en sluit daarmee haarfijn aan op ons lopende project Waardecreatie in Ketens met LTO en Rabobank. Wij gaan over al deze thema’s graag het gesprek aan met het nieuwe kabinet.”

Kritische noot
Hoewel NAJK overwegend positief is over de aangehaalde punten, blijft er ruimte voor een kritische noot. Zo is de aandacht voor de jonge boer bij de grondbank positief, maar blijft NAJK kritisch over het feit dat ook de natuur specifiek als gebruiker van de grondbank wordt benoemd. NAJK zal zich inzetten om dit in goede banen te leiden. Daarnaast vinden we het als NAJK belangrijk dat binnen de gewasbescherming de wetenschap leidend is. Er moet binnen deze kanttekening, naast het toetsen van de gevolgen echter ook aandacht zijn voor de effecten hiervan. Dit lijkt in dit akkoord momenteel nog niet te worden meegenomen.

Stikstofreductie blijft uitdaging
Eén van de grootste uitdagingen binnen dit akkoord blijft de stikstofreductie. Het blijft een zware, wellicht onhaalbare, opgave, ondanks dat hier een enorm geldbedrag tegenover staat. “We moeten goed met elkaar gaan kijken of de 50% stikstofreductie wel te realiseren valt en of we als landbouw niet alsnog een deksel op de neus kunnen verwachten, als blijkt dat de uitvoering in dit tijdsbestek niet haalbaar is. Hoewel we als NAJK goed te spreken zijn over het voorgestelde akkoord, moeten we niet te vroeg gaan juichen.”

NAJK zal op de korte termijn een webinar organiseren met de landbouwwoordvoerders van de coalitie in samenwerking met de partners van het jongerenmanifest. Houd voor meer informatie onze website en socials in de gaten!