NAJK bij Next Generation Farmer

Op woensdag 5 november gingen in Houten 75 deelnemers aan het Seminar Next Generation Farmers (and the future community which supports them) met elkaar in gesprek over de onvermijdelijke generatiewissel die de komende jaren in agrarische familiebedrijven zal plaatsvinden. Jonge ondernemers staan voor complexe uitdagingen en nieuwe kansen. Een cruciale rol om dit proces te laten slagen is weggelegd voor het sociale krachtenveld waarin de jonge boer moet opereren. Juist over dit krachtenveld ging het gesprek. Namens NAJK gingen voorzitter Eric Pelleboer en dagelijks bestuurder bedrijfsovername Sander Thus met de deelnemers het gesprek aan.

De agrarische sector is in verandering. Jonge boeren hebben meer verantwoordelijkheden en meer rollen dan voorheen. Als jonge boer ben je ondernemer op een mondiale markt, maar ook landschapsbeheerder, netwerker, voorlichter en representant van het voedsel in ons winkelschap. Succes wordt niet langer gedefinieerd door alleen de winst van het bedrijf. Sociale acceptatie, zichtbaarheid voor de consument, aanspreekbaarheid en het creëren van draagvlak zijn nieuwe, belangrijke elementen van succes geworden. Zelfkennis, visievorming, reflectie en persoonlijke competenties spelen daarin een belangrijke rol. Agrarisch ondernemerschap vraagt meer dan kennis van de bedrijfsvoering alleen. Na een gezamenlijke aftrap gingen de deelnemers in groepjes uiteen om tafelgesprekken te voeren. In het tafelgesprek ging NAJK dieper in op de verschuiving en daagde deelnemers uit te onderzoeken wat de agrarisch ondernemer van de toekomst nodig heeft om succesvol te zijn. Met de deelnemers werd daarom het interactieve kwaliteitenspel gespeeld: welke kwaliteiten zorgen voor een toekomstbestendige ondernemer en wie en wat heeft hij of zij nodig om dit verder te ontwikkelen?

Een paar concrete punten die naar voren kwamen gedurende het gesprek:

–  Veel boeren zijn teveel op het eigen bedrijf gericht, er moet meer naar buiten gekeken worden!;
–  Om een transitie teweeg te brengen, moet je als boer zelfbewust zijn. Ken je eigen sterkten en zwakten;
–  Wat bijvoorbeeld goed werkt is het Rabobank Opvolgers Perspectief. Hiermee wordt gekeken waar de talenten zitten;
–  Vakkennis is daarbij belangrijk, maar nog veel belangrijker is ambitie, de motivatie, het willen samenwerken. Met je karakter onderscheidt je jezelf.
–   Het onderwijs kan helpen in het stimuleren van creativiteit en flexibiliteit, door deze aspecten bij een persoon op originele manieren en met nieuwe ‘tools’ aan te zwengelen.