Jonge boeren en GLB-subsidies, hoe zit dat nou?

NAJK krijgt veel vragen van leden en accountants/adviseurs over hoe het zit met de subsidiemogelijkheden voor jonge boeren. Wie is de doelgroep en wat kunnen jonge boeren eventueel krijgen? Hoewel nog niet alles bekend is, wil NAJK zo veel mogelijk duidelijkheid verschaffen.

Binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn er twee pijlers waarbinnen specifiek voor jonge boeren subsidiemogelijkheden liggen: een uitbetaling (top-up) bovenop de waarde van de betalingsrechten per hectare via de eerste pijler en een indirecte investeringssubsidie (Jonge Landbouwersregeling) via de tweede pijler.

Top-up

De doelgroep van de top-up bestaat uit alle jonge boeren onder de 41 jaar die minder dan 5 jaar geleden een bedrijf hebben opgericht (of hebben overgenomen) of minder dan 5 jaar geleden zijn toegetreden tot een maatschap of andere rechtspersoon. Daarnaast dien je beslissingsbevoegd te zijn wanneer je in een maatschap of andere rechtsvorm zit. Voor starters geldt dat je op zijn vroegst in 2013 mag zijn gestart en 5 jaar voor de start geen landbouwbedrijf mag hebben gehad.

NAJK is van mening dat beslissingsbevoegdheid (ook) aannemelijk is voor jongeren die langer in maatschap zitten. Daarom is NAJK op dit moment volop in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat iedere jongere zelf kan bepalen wanneer hij/zij beslissingsbevoegd is. Onbekend is echter nog hoe beslissingsbevoegdheid (Europees) kan worden aangetoond en of het ook mogelijk is om de datum van ingang zelf te bepalen. Hierover hoopt NAJK zo spoedig mogelijk nadere informatie te kunnen verschaffen.

Het subsidiebedrag van de top-up bedraagt +/- € 50,- per hectare vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal betalingsrechten van jouw bedrijf tot een maximum van 90 hectare.

Jonge Landbouwersregeling

De doelgroep van de Jonge Landbouwersregeling bestaat uit jonge ondernemers die bijna een bedrijf hebben overgenomen of reeds zelfstandig ondernemer zijn. Je komt alleen in aanmerking voor de regeling als dit jouw eerste bedrijf is en wanneer je in het verleden nog geen Jonge Landbouwerssubsidie toegekend hebt gekregen.

Wanneer je jonge boer in samenwerking bent (bijvoorbeeld in maatschap) kun je een percentage van de subsidie aanvragen dat gelijk is aan jouw percentage van het eigen vermogen binnen de samenwerking. Je zult minimaal 50% van het eigen vermogen op naam moeten hebben staan voor je het minimale bedrag aan Jonge Landbouwerssubsidie aan kunt vragen. Verder geldt: hoe dichter bij de overname, hoe hoger het subsidiebedrag. Het is dus aan te raden de subsidie aan te vragen op het moment wanneer de meeste ondersteuning nodig is: na bedrijfsovername.

De Jonge Landbouwerssubsidie wordt toebedeeld via een tendersysteem op basis van duurzaamheid. Dit betekent dat er een lijst komt van investeringen, verdeeld in een vijf categorieën, waarvoor je in aanmerking kunt komen voor Jonge Landbouwerssubsidie. De meest duurzame investeringen worden het eerste toegekend, net zolang totdat het budget (per provincie) verdeeld is. Welke investeringen op de lijst komen is op dit moment nog niet bekend, NAJK blijft hierbij nauw betrokken.

Het subsidiebedrag wordt naar alle waarschijnlijkheid 30% van een investering tot een investeringsbedrag van € 67.000,- per aanvraag. Het minimale bedrag om de aanvraag in behandeling te laten nemen is € 10.000,- (dit i.v.m. uitvoeringskosten) en het maximale bedrag is € 20.000,- (dit i.v.m. beperkt budget). Dit wordt in het geval van een samenwerking nog gecorrigeerd voor jouw aandeel in het eigen vermogen (let hierbij op de drempel van € 10.000,-).

Het aanvragen van de top-up zal synchroon lopen met de Gecombineerde Opgave. De Jonge Landbouwersregeling zal aan het einde van de aankomende zomer opengesteld worden.