NAJK tevreden over hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op dinsdag 10 juli 2018 presenteerde de vijf sectortafels van het Klimaatberaad het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. NAJK heeft de afgelopen periode, via de sectortafel landbouw en landgebruik, input voor het akkoord geleverd en is tevreden over het voorstel. In het voorstel staat onder andere dat het klimaatdoel op het gebied van landbouw bereikt zal worden door innovatie, het sluiten van kringlopen, duurzaam bodembeheer en het opwekken van energie.

In het regeerakkoord van Kabinet-Rutte III heeft het kabinet de doelstelling opgenomen om in 2030 49% CO2-reductie te behalen, ten opzichte van 1990. In de afgelopen vier maanden zijn verschillende organisaties, belangengroepen en initiatieven om tafel gegaan om de hoofdlijnen van het klimaatakkoord te schetsen. Hiervoor zijn vijf sectorentafels opgericht: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw en landgebruik. Namens NAJK was Andre Arfman (NAJK-voorzitter) vertegenwoordigd aan de tafel landbouw en landgebruik. Naast NAJK zaten andere sector- en brancheorganisaties, het agrarische bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en de overheid aan tafel.

Inzet NAJK

“Het is een intensief traject geweest waarin veel overleggen plaatsvonden. Klimaat een complex thema, ook voor de land- en tuinbouw. NAJK is tevreden met het voorstel dat nu gepresenteerd is”, aldus Andre Arfman. NAJK heeft vooral ingezet op het nemen van technische maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) te reduceren. Ook heeft NAJK de nadruk gelegd op het belang van toekomstperspectief voor jonge boeren en tuinders.

Arfman: “Hoewel de landbouw wordt gezien als één van de veroorzakers van het klimaatprobleem, heeft onze sector hier ook als eerste last van. Steeds extremere weerbeelden maken de uitdaging om goede opbrengsten van onze grond te halen steeds groter. Aan de andere kant heeft de agrarische sector, als één van de weinige, ook de oplossingen in huis door het opslaan van CO2 in de bodem en het opwekken van energie op onze daken en akkers. Het is daarom belangrijk dat de mening van jonge boeren en tuinders gehoord wordt via NAJK.”

Gezamenlijke inspanning nodig

“De doelstellingen op het gebied van klimaat zijn fors, daar gaan we allemaal wat van merken”, aldus Arfman. “In wetgeving moet ruimte komen voor het toepassen van kunstmestvervangers en andere methoden om de bodemgezondheid te verhogen. In de tuinbouw zal bijvoorbeeld een omslag komen van een energievragende sector naar een energieproducerende sector, doordat men in de toekomst geen gas meer zal gaan gebruiken. Voor agrariërs is het zaak om vordering te maken met het nemen van de technische maatregelen om CO2-uitstoot op het bedrijven te verminderen. Wanneer er onvoldoende resultaat wordt bereikt, zal de discussie rondom dieraantallen gewakkerd worden. Juist met technische maatregelen valt er zeer veel te winnen.”

Manifest

In mei 2018 heeft NAJK samen met jongerenorganisaties de Klimaat en Energie Koepel (KEK) en Slow Food Youth Network (SFYN) de handen in een geslagen. Gezamenlijk is een manifest opgesteld ter input voor het Klimaatakkoord. Deze is aangeboden aan de tafelvoorzitter van de tafel landbouw en landgebruik, Pieter van Geel.  Eén van de onderdelen in het manifest is dat de boer-burger relatie een impuls moet krijgen en men weer moet weten waar zijn voedsel vandaan komt en welke impact zijn voedselkeuze op bijvoorbeeld het klimaat heeft.

Vervolg

Deze zomer rekent het planbureau de voorstellen van alle sectortafels door. De opvolgende periode zal in het teken staan van verdere uitwerking van een pakket van maatregelen en afspraken die invulling geven aan het Klimaatakkoord. NAJK blijft bij dit dossier betrokken en strijden voor de belangen van jonge boeren en tuinders. Ook gaat NAJK de aankomende periode aan de slag met dit thema. NAJK-leden kunnen handvaten krijgen voor juist bodembeheer en NAJK gaat in gesprek over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees hier meer over het Klimaatakkoord