Task Force Ammoniak van ketenpartijen in de zuivel opgeheven

Door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek heeft een aantal partijen zich teruggetrokken uit de Task Force. Deze Task Force was opgericht om voor de zuivel met een alternatieve aanpak te komen voor de stikstofproblematiek. Daarmee is het draagvlak voor de Task Force weggevallen en is de Task Force opgeheven. Hiermee is het overleg in de zuivel over ammoniak en stikstof beëindigd.

De ketenpartijen in de zuivel zijn van mening dat de door het kabinet voorgestelde maatregelen aangaande de stikstofproblematiek verregaande negatieve consequenties zullen hebben voor de Nederlandse zuivel. Door de mogelijkheid tot ongelimiteerd extern salderen tussen de landbouwsector en andere economische sectoren toe te staan, in combinatie met de inname van fosfaatrechten, wordt de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de melkveesector drastisch ingeperkt. Dit zal tot gevolg hebben dat investeringen ten behoeve van de verdere verduurzaming van de sector, waaronder de klimaatafspraken en kringlooplandbouw, niet of nauwelijks meer kunnen plaatsvinden.

De partijen in de zuivelsector wilden een alternatieve aanpak ontwikkelen. Door een combinatie van bron- en technische maatregelen en een gebiedsgerichte aanpak onder voorwaarden, kan op korte termijn een substantiële reductie van stikstof worden bewerkstelligd én een solide toekomst van de zuivelsector worden verzekerd.

Onderstaande onderdelen vormden de onlosmakelijk aan elkaar verbonden bouwstenen voor een dergelijke aanpak.

Geen: onbeperkte uitlevering stikstofruimte aan andere economische sectoren bij externe saldering
Geen: inname latente ruimte
Geen: koppeling met fosfaatrechten bij externe saldering

Wel: nemen van landelijke bron- en technische maatregelen (managementmaatregelen, voer, aanwending mest, stal)
Wel: vrijwillige gebiedsgerichte aanpak piekbelasting depositie N2000 (uitkoop, verplaatsing, extensivering)
Wel: deel reductie ammoniak / stikstof moet beschikbaar blijven voor ontwikkeling blijvers
Wel: ontwikkelen en vernieuwen binnen afgesproken milieugebruiksruimte gebaseerd op realistische gevalideerde cijfers en rekenmodellen
Wel: voldoende financiële ondersteuning voor het nemen van maatregelen

Wij spreken de wens uit dat de sector zich weet te verenigingen, om te komen tot een oplossing voor de stikstofproblematiek en dat bovengenoemde bouwstenen daarin worden meegenomen.