Zeven tips van Flynth voor de JOLA-aanvraag

Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 is er weer een nieuwe openstellingsperiode van de subsidieregeling POP3 Jonge Landbouwers (JOLA). Met de zeven tips van Flynth willen wij ook deze ronde tot een succes maken voor de jonge boer en tuinder.

Allereerst nog even in het kort de criteria voor jonge landbouwers:

 • Op het moment van indienen van de aanvraag ben je niet ouder dan 40 jaar. Mocht je in de periode 2 december tot en met 7 februari 41 jaar worden, zorg dan dat je de aanvraag indient voor je verjaardag.
 • Je hebt voor het eerst daadwerkelijk, langdurige zeggenschap over een landbouwbedrijf.

De tips

 1. Zorg tijdig voor een juist relatienummer
  De aanvraag wordt ingediend op jouw persoonlijke relatienummer, dus niet het relatienummer van het agrarische bedrijf. Door met jouw DigiD in te loggen op mijn.rvo.nl wordt automatisch een persoonlijk relatienummer aangemaakt. Regel dus tijdig jouw DigiD en jouw registratie op mijn.rvo.nl.
  Dient een subsidieadviseur de aanvraag in, zorg dat je hem/haar in mijn.rvo.nl hebt gemachtigd. Meer informatie over het inloggen, machtigen en indienen van een aanvraag met TAN-code vind je hier.
 2. Kies voor de juiste jonge landbouwer
  Zijn er twee of meer jonge landbouwers binnen het bedrijf actief? Vraag in dat geval aan op het persoonlijke relatienummer van de oudste, voor zover hij/zij niet al eerder een POP3 JOLA subsidie heeft ontvangen.
 3. Komt jouw investering in aanmerking?
  Er zijn deze ronde ruim 20 investeringscategorieën waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Sommige provincies hebben het aantal investeringscategorieën beperkt. Check op de website van jouw provincie voor welke investeringscategorieën jij subsidie kunt aanvragen.Daarnaast zijn aan de investeringen ook criteria verbonden. Check daarom of jouw specifieke investering ook binnen de criteria past. Zo geldt voor de investeringen in duurzame energie dat de door de investering opgewekte energie niet meer is dan voor het bedrijf (inclusief bedrijfswoning) noodzakelijk is of op de korte termijn noodzakelijk gaat zijn.Let op! Op het moment van aanvraag mag er nog geen verplichting (ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging) zijn aangegaan.
 4. Check vooraf de beste wijze voor het bepalen van de hoogte van de subsidie
  De subsidie bedraagt in principe 30 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Het subsidiepercentage wordt afgetopt, indien er binnen het landbouwbedrijf ook bedrijfshoofden ouder dan 40 jaar zijn. Deze aftopping is 20 % per niet-jonge landbouwer. Check hier een rekenvoorbeeld.Ook kun je kiezen voor een berekening op basis van de verdeling van het eigen vermogen (EV). De subsidie bedraagt in dat geval 30 % van subsidiabele kosten vermenigvuldigd met het percentage in het EV. Hiervoor is een verklaring van jouw accountant nodig. Informeer hem/haar tijdig.
 5. Voorkom teleurstellingen, wees tijdig met het melden van wijzigingen
  Wijzigt er iets in je investeringsplan, meld dit dan tijdig bij de provincie. Een wijziging kan namelijk gevolgen hebben voor de subsidie.
 6. Dien tijdig en met de juiste documenten de eindverantwoording in
  Heb je jouw investering(en) afgerond? Dien dan een verzoek tot vaststelling in. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na toekenning van de subsidie. De volgende documenten maken deel uit van het verzoek:
  • opdrachtbevestiging, gedateerd na datum van de subsidieaanvraag;
  • facturen;
  • betaalbewijzen of een financial leaseovereenkomst;
  • in geval van een investering in duurzame energie: energienota.Zorg dus voor een goede administratie.
 7. Wees goed voor je portemonnee
  De POP3 JOLA subsidie is slechts één van de vele subsidiemogelijkheden. Voor een groot aantal van de investeringscategorieën is het mogelijk om de POP3 JOLA subsidie te combineren met andere subsidieregelingen, bijvoorbeeld (I)SDE, EIA en MIA/Vamil. Laat ook deze subsidiemogelijkheden niet onbenut.

Een laatste aandachtspunt
Waar voorheen sprake was van een realisatietermijn van 3 jaar, geldt voor deze openstellingsronde dus een termijn van 2 jaar na toekenning van de subsidie. Voor investeringen waarvoor een huurkoopovereenkomst wordt aangegaan, betekent dit dat alle termijn binnen deze 2 jaar moeten zijn betaald.

Mocht je na deze tips nog vragen hebben over jouw mogelijkheden, Flynth staat tijdens deze openstellingsronde graag voor jou klaar. Neem contact op met Gerjan Slotboom via e-mail: gerjan.slotboom@flynth.nl of telefoon: 088 – 236 70 88.
Kijk ook op onze website voor meer informatie over de POP3 JOLA en andere subsidieregelingen.

Vanaf 2 december weer JOLA openstelling

Vanaf maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag 7 februari 2020 wordt de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) weer opengesteld. Een aantal jaren geleden heeft de overheid de JOLA in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen jonge agrariërs een aanvraag indienen voor de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines. Kijk snel wat de JOLA binnen jouw provincie inhoudt!

De JOLA-regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De regeling is bedoeld om jonge agrarische ondernemers te ondersteunen in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is speciaal gericht op de jonge land- en tuinbouwers, omdat deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig of geen mogelijkheden heeft om het bedrijf te versterken. Ondernemers tot en met 40 jaar kunnen een subsidie aanvragen, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De subsidie bedraagt 30% van de totale investering. Deze investeringen moeten bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijf van een jonge agrarische ondernemer. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 per aanvraag.

Provinciale openstelling
De investeringsmogelijkheden kunnen per provincie verschillen doordat de JOLA provinciaal wordt opengesteld. Benieuwd wat in jouw provincie wordt opengesteld? Klik op jouw provincie en vind binnen no-time het antwoord!
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

“Het is positief dat er nu ook meer mogelijkheden zijn voor jonge kalverhouders. Dit was ook een van de punten die NAJK had aangedragen naar aanleiding van de vorige openstelling”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Persoonlijk BRS-nummer aanvragen
Voor het aanvragen van de JOLA heeft een jonge boer of tuinder een persoonlijk BRS-nummer nodig. Deze moet vermeld worden op de aanvraag. Het BRS-nummer van het agrarische bedrijf is niet voldoende voor een JOLA-aanvraag. Draaijer: ”Het kan enkele dagen duren voordat de aanvraag van een persoonlijke BRS-nummer rond is. Vraag daarom zo snel mogelijk een persoonlijk BRS-nummer aan als je gebruik wilt maken van de JOLA.” Een BRS-nummer kan altijd worden aangevraagd, dus ook voor de openstelling van de JOLA-regeling.

Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een oplossing voor de stikstofcrisis aangeboden aan het Kabinet. Dit plan van aanpak kan ervoor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische recessie. Het Collectief overhandigde zijn rapport ‘Uit een gecreëerde impasse’ vandaag aan LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland.

Het Kabinet ziet zich sinds de Raad van State-uitspraak genoodzaakt om de berekende neerslag van stikstof op Natura-2000 gebieden niet toe te laten nemen. Het Landbouw Collectief stelt een serie maatregelen voor waarmee op praktische wijze voldoende stikstofruimte kan worden vrijgemaakt, om Nederland snel uit de crisis te helpen. En snelheid is nu geboden, gezien de grote schade die de stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen in de landbouw en bouwsector. Die schade loopt per dag verder op.

De boeren komen met maatregelen die praktisch uitvoerbaar zijn en snel tot resultaat leiden: minder eiwit in het voer, extra weidegang en mest aanlengen met water. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt. Voor het draagvlak in de sector is het cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen.

Om de maatregelen mogelijk te maken stelt het Landbouw Collectief een aantal harde randvoorwaarden, zoals: vrijwillige deelname, geen generieke krimp, geen inperking van vergunningen (vergund blijft vergund), geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven, één werkbaar beleid van rijk en provincies, deposities gevalideerd met metingen, herijking Natura 2000 gebieden en spoedige invoering van een reële drempelwaarde zodat ondernemers niet met een onnodige papierwinkel worden opgezadeld.

Schouders eronder en randvoorwaarden
Het Landbouw Collectief heeft in de afgelopen paar weken met vereende kracht de schouders onder het plan gezet en vraagt datzelfde nu van het Kabinet. De landbouwsector is de afgelopen maanden flink in de kou gezet door de regering en een deel van de Tweede Kamer. De PAS ging onderuit omdat er fouten zaten in de juridische verankering van de wetgeving. De consequenties daarvan werden te gemakkelijk op het bord van de ondernemers gelegd. Niet de boeren en de bouwvakkers waren verantwoordelijk voor deze juridische fouten in de wetgeving, maar de politiek. Het Landbouw Collectief eist van het kabinet dat de kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis dan ook worden vergoed door extra middelen beschikbaar te stellen voor het doorontwikkelen van maatregelen en bedrijven.

GEZOCHT: boerengezinnen voor onderzoek naar begeleiding op sociaal en emotioneel vlak bij bedrijfsovername

In de Nederlandse agrarische sector is opvolging allesbehalve vanzelfsprekend. Bedrijf en gezin lopen in elkaar over, zakelijke en privérelaties lopen door elkaar. Aandacht voor begeleiding op sociaal en emotioneel vlak is daarom belangrijk. NAJK en Windesheim zijn op zoek naar boerengezinnen die mee willen doen met een onderzoek naar de behoeften en ervaringen van families bij bedrijfsovername. De start van het onderzoek is maart/april 2020 en duurt maximaal twee jaar.

Wie zoeken we precies:

– boerengezinnen, die met het hele gezin aan het onderzoek willen deelnemen. Dus ook de niet-opvolgers en aanhang.

– boerenfamilies uit alle fases van het bedrijfsovernameproces. Dus van gezinnen waar de potentiële opvolgers nog niet in het bedrijf zitten tot boerengezinnen die net de bedrijfsovername gehad hebben.

Wat wordt er van de familie verwacht:

– dat wij interviews met alle familieleden mogen afnemen

– deelname aan workshops in de omgeving Zwolle

Wat krijg je ervoor terug:

– inzichten en kennis via de workshops.

– andere families verder helpen door de onderzoeksresultaten

Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dat contact op met Judith van Helvert van Windesheim Hogeschool via jmc.van.helvert@windesheim.nl of via 06-83249873.

 

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK had iedereen opgeroepen om 1 oktober in actie te komen. Het dagelijks bestuur van NAJK was zelf ook op het Malieveld en heeft trekkertjes aangeboden in het kader van de actie #doneerjetrekkertje.
 • Er was veel media-aandacht voor de actiedag. Naar aanleiding van de actie was Marije Klever te zien in het programma Na het nieuws BV, waren Marije Klever en Sietse Draaijer te gast bij Pauw en waren Andre Arfman en Tim van der Mark te gast bij Beau.
 • NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes was bij een bijeenkomst van het project DATA-FAIR van WUR. Een aantal boeren heeft nagedacht over mogelijke ICT- oplossingen in de landbouw.
 • Op 5 oktober organiseerde NAJK, samen met CRV, het jaarlijkse NK Veebeoordelen. Dit jaar was het op de fokveedag in Hoornaar. Dennis Nijhof was de grote winnaar.
 • NAJK heeft sollicitatiegesprekken gevoerd voor een nieuwe dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Tijdens de alv in december zal de verkiezing zijn.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij het afscheid van José Levelink, CFO Agriterra. NAJK is een van de oprichters van Agriterra.
 • NAJK en ForFarmers hebben samen een informatieve avond over stikstof gehouden voor de verschillende klankborgroepen. Het was goed om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen en zo de visie van NAJK steeds meer aan te scherpen.
 • NAJK-lid Wilbert Wouters heeft namens NAJK deelgenomen aan de civil dialogue group (CDG) milk in Brussel. De CDG’s zijn de adviesgroepen voor de Europese commissie.
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, was door het ministerie uitgenodigd om met verschillende partijen in gesprek te gaan over dierenwelzijn.
 • NAJK is geschokt door het voorgestelde stikstofbeleid van de overheid. Hoewel het uitgangspunt van de overheid is dat er geen gedwongen bedrijfsbeëindiging komt, wordt de agrarische sector op slot gezet. NAJK heeft daarom een persbericht geschreven waarin staat dat de overheid met de huidige voorstellen de jonge boeren uitzwaait.
 • Naar aanleiding van de voorgestelde beleidsmaatregelen voor in- en extern salderen, hebben NAJK en de provinciale AJK’s een boze brief geschreven naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) en gedeputeerden van de provincies.
 • LTO en NAJK en de provinciale afdelingen hebben gezamenlijk de demonstratie bij de verschillende provinciehuizen op 14 oktober georganiseerd. Het was geweldig wat in zo’n korte tijd georganiseerd kon worden.
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, is bij een Boer Bistro-etentje geweest. Vijf jongeren organiseerden een etentje bij een melkveehouderij in Zoeterwoude voor een groep burgers. Het was weer een geslaagd etentje.
 • Er zijn BodemBattles gegeven bij Aeres Emmeloord, Terra MBO Emmen, AJK de Noord, AJ Meerlanden, AJK Staphorst en AJK de Venen. Het waren gezellige en leerzame bijeenkomsten.
 • Na een tijdje een vacature voor een afgevaardigde pluimvee te hebben gehad, is deze nu weer vervuld. Joris van Lierop, pluimveehouder in Brabant, is de nieuwe afgevaardigde.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft in oktober zich ook hard gemaakt voor het bedrijfsovernamefonds. NAJK was deze maand vooral druk met het opleidings- en coachingsgedeelte.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman is bij de CEJA-vergadering geweest. Er is gesproken over de gevolgen van het huidige GLB op de grondprijzen en ondersteuning van jonge boeren in het GLB.
 • Samen met de POV en LTO had NAJK een bijeenkomst georganiseerd over de varkenshouderij voor beleidsmakers van de landbouwvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. Er is onder andere gesproken over het vitaliseringsplan varkenshouderij en actieplan stalbranden.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, was aanwezig bij een overleg van het Nationaal Programma Landbouwbodems.
 • De bestuursondersteuners van de provinciale AJK’s zijn bij elkaar geweest. Zij hebben de actualiteiten in de provincies besproken en kennis uitgewisseld over hoe bepaalde zaken in iedere provincie worden opgepakt.
 • NAJK-lid Auke Spijkerman heeft namens NAJK deelgenomen aan de CDG biologische landbouw. Hierin is gesproken over het vernieuwen van wetgeving en zijn presentaties gegeven over de biologische markt en verdachte biologische partijen.
 • Dagelijks bestuurder NAJK Marije Klever is in gesprek geweest met het Kadaster over hun aanpak in relatie tot grond.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, heeft een presentatie over het Bedrijfsovernamefonds gegeven bij het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK).
 • NAJK heeft gereageerd op alle onrust rondom het alternatieve stikstofplan van de zuivel. NAJK vindt het belangrijk dat in alle onrust en onzekerheid er eenheid blijft in de agrarische sector.
 • Voorzitter van NAJK, Andre Arfman, is bij een bijeenkomst van het ministerie geweest over het nieuwe GLB. Samen met andere partijen uit de agrarische sector hebben zij het ministerie van informatie voorzien.
 • NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes zit in de raad van advies van de biodiversiteitsmonitor. In de bijeenkomst zijn de KPI’s besproken en beoordeeld.
 • Ook dit jaar was NAJK weer aanwezig op de RMV in Hardenberg. We hebben weer veel nieuwe leden geworven en zijn veel in gesprek geweest met huidige leden over de actualiteiten.
 • Er is een discussiebijeenkomst gehouden over politiek met partners van NAJK en leden. Het resultaat van de bijeenkomst is te lezen in de BNDR van december.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk wordt er in november ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, zal op de BAJK-dag zijn in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.
 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Marije Klever zullen spreken op verschillende provinciale avonden over stikstof.
 • Leendert Jan Onnes, NAJK-bestuurder, zal namens NAJK op missie gaan met Agriterra naar Ethiopië.
 • NAJK en ForFarmers zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de Young Farmers Event op 11 december op het mediapark in Hilversum. Zet deze datum alvast in je agenda, het belooft een interessante dag te worden.
 • Marije Klever zal een presentatie geven over NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouw aan een groep boeren en tuinders uit Zuid-Korea.
 • NAJK is aangesloten bij het Landbouw Collectief. De intentie is om op korte termijn oplossingsrichtingen gereed te hebben.
 • In november zijn er weer vergaderingen van de LTO vakgroep akkerbouw en BO akkerbouw. Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes zal er namens NAJK bij aanwezig zijn.
 • De lobby van NAJK op het gebied van stikstof zal in november onvermoeid doorgaan. Jonge boeren laten zich niet uitzwaaien. NAJK lobbyt daarom voor een beter beleid.
 • NAJK zal een BodemBattle verzorgen voor het Wellantcollege in Houten.
 • NAJK staat op de RMV in Gorinchem op 26, 27 en 28 november. Bezoek onze stand!
 • NAJK heeft een winactie. NAJK-leden die op 6 december naar de Food & Agri Carrièredag gaan, maken kans op een gratis coachingsessie of een uitgebreide check van cv en motivatiebrief. Meld je snel aan op: https://www.aanmelder.nl/112900/subscribe

Landbouw Collectief voortvarend gestart

Op dinsdagvond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle
belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen. Het Landbouw Collectief is voortvarend gestart.

Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de
huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. De overheid is vastgelopen in
Haagse en Brusselse regels, na een gerechtelijke uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof.
In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de
landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen.
Daarmee wordt de gehele agri -en food keten geraakt, zonder dat er sprake is van noodzaak of een
échte crisis.

Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet
zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw -en infra stil
komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. Een houdbare
vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder
onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden. De
partijen verenigd in het collectief hebben op 5 november oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld,
voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. De afspraak is gemaakt dat al
het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Aalt
Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen
tot oplossingen.

Volgende week komt het Landbouw Collectief weer bijeen. De intentie is om op korte termijn de
oplossingsrichtingen gereed te hebben. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve
samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce STIKSTOF
opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal het overleg gezocht
worden met betrokken Ministeries.

Voeden met maatregelen uit de praktijk | GLB Pilot

“Werken met je handen, samen met de natuur. Een kleine aanpassing kan een heel groot effect hebben. Daar word ik heel erg blij van.” Dat Leendert Jan het akkerbouwbedrijf van zijn ouders over zou nemen, was helemaal nog niet zo zeker. “Ik heb geen agrarische opleiding gedaan, maar koos voor bedrijfskunde en marketing.” Na verschillende functies bij grote landbouwmechanisatiebedrijven waarvoor hij veel reisde, keerde Leendert Jan toch weer op het ouderlijk bedrijf terug. “Ik kwam in die functies veel bij andere boerenbedrijven over de vloer. De vrijheid, het continu bezig zijn met het beter maken van je bedrijf, en de potentie die ons eigen boerenbedrijf heeft, het bleef toch kriebelen.” Enkele jaren geleden stapte Leendert Jan dan ook in een maatschap met zijn vader en binnenkort betrekt hij zelfs de ouderlijke woning samen met zijn jonge gezin. “Mijn ouders verhuizen dan naar de rand van het dorp, maar zullen nog steeds veel op het bedrijf te vinden zijn.”

Leendert Jan runt samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf met 120 hectare grond in Finsterwolde. Hier verbouwen ze (winter)tarwe, suikerbieten, koolzaad en luzerne. En ze doen aan agrarisch natuurbeheer. 10% van hun bedrijf bestaat uit akkerranden. “Fantastisch om het positieve effect van deze randen op de biodiversiteit met eigen ogen te mogen aanschouwen.” De familie Onnes boert op vruchtbare zeeklei en de weersomstandigheden zijn optimaal voor de teelten in hun bouwplan. “Alles is dus aanwezig om goed te kunnen boeren.” En toch zijn er nog de nodige verbeterpunten. “Met name op het gebied van duurzaamheid en het gezond houden van de bodem.” Leendert Jan is zelf actief met deze thema’s aan de slag gegaan. Zo is hij zoveel mogelijk overgestapt op niet-kerende grondbewerking en probeert hij zoveel mogelijk vaste mest toe te dienen na de oogst. Bovendien produceert hij zijn eigen compost dat van riet gemaakt wordt. “Finsterwolde ligt vlak bij de Dollard en de kwelders. Als in de winter het riet bevriest en afbreekt, spoelt het bij hoog water aan op de dijken. Dit wordt door het Waterschap verzameld.” Het riet wordt vervolgens bij de familie Onnes verzameld waarna zij het na de oogst op het land kunnen verspreiden om het humus in de grond op te krikken. “Dit scheelt het Waterschap vernietigingskosten en ons bemestingskosten. Daarnaast heeft het positieve effecten op de bodemgezondheid.”

Aan de slag gaan met dit soort duurzaamheidsmaatregelen op je bedrijf, wordt ondernemers helaas niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Dat is in ieder geval de ervaring van Leendert Jan. “Veel jongeren kiezen voor het boerenleven vanwege de vrijheid. Die vrijheid wordt echter steeds verder ingeperkt door de toenemende regeldruk. En soms stroken die regels helemaal niet met de praktijk. Daar zit voor mij vooral de uitdaging. Het leveren van een bijdrage aan milieu, biodiversiteit en klimaat zonder al te veel extra regeldruk. En zeker geen regels die in de praktijk niet werken.” Om dit te bewerkstelligen is Leendert Jan onder andere bestuurder geworden bij het NAJK.  “En daarom heb ik me ook aangesloten bij de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen.”

De GLB-pilot geeft boeren en tuinders een stem in de inrichting van het nieuwe GLB. “Zoals gezegd ben ik helemaal voor maatregelen die bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan een betere bodemkwaliteit. Maar dan moet er wel flexibiliteit in de uitvoering zitten. Aan generieke maatregelen hebben we namelijk niets. Wat op onze zeekleigronden werkt, hoeft op de lössgronden in Zuid-Limburg nog niet te werken. Daarom is het ook belangrijk om met zoveel mogelijk boeren en tuinders uit heel Nederland na te denken over goede maatregelen binnen het nieuwe GLB.”

Op dit moment schrijven het Ministerie van LNV, de provincies en de waterschappen aan het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat de Nederlandse invulling van het GLB na 2021 bevat. “Het is onze taak om ze te voeden met maatregelen waarvan wij weten dat ze werken in de praktijk. En dat kan in iedere regio of voor iedere sector weer anders zijn. Daarom moeten alle boeren en tuinders hun stem laten horen en meepraten over het nieuwe GLB via de pilot.”  Meepraten net als Leendert Jan? Dat kan door de enquête in te vullen en naar de winterbijeenkomsten te komen. Beide zijn terug te vinden op de website www.glbuitdepraktijk.nl.

NAJK sluit zich aan bij het nieuwe landbouwcollectief

NAJK heeft besloten om zich aan te sluiten bij het nieuwe landbouwcollectief. In het landbouwcollectief is de gehele primaire sector aangesloten en heeft als doel om gezamenlijk op te trekken in het stikstofdossier. Gezien de complexiteit en de grootte van het stikstofdossier vindt NAJK het belangrijk dat er eenheid is en partijen elkaar blijven opzoeken en versterken.

Het landbouwcollectief zal een weg moeten vinden voor de problematiek in het stikstofdossier op de korte termijn. “De Kamerbrief van 4 oktober is funest voor de agrarische sector. Het is daarom goed om een zo breed mogelijk gedragen oplossingsrichting te vinden in dit dossier. Zo kunnen we gezamenlijk de overheid gaan overtuigen dat zij een andere weg in moeten slaan”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

Uitgangspunten NAJK
Voor NAJK is het van groot belang dat er toekomstperspectief is én blijft voor jonge boeren. Voor dit toekomstperspectief is nodig dat er een drempelwaarde ingevoerd wordt, er betrouwbare rekenmodellen worden gebruikt, er geen inname van latente ruimte is, schotten tussen sectoren zijn en er geen koppeling van dier- en fosfaatrechten aan ammoniak is. Arfman: “De uitgangspunten van verschillende organisaties lijken allemaal op een lijn te zitten. We hopen dat we ook in de oplossingsrichting deze gezamenlijkheid kunnen blijven vasthouden.”

Gezamenlijke werkafspraken
NAJK neemt dinsdagavond 5 november ook deel aan het geplande overleg met alle belangenbehartigers van de agrarische sector. Arfman: “Het is belangrijk om in eerste instantie te komen tot een goede structuur en werkafspraken, zodat de continuïteit geborgd wordt.Minister Schouten heeft aangegeven voor 1 december met een nadere uitwerking te komen, snelheid is daarom geboden. Immers we willen niet dat de overheid doorgaat met het uitzwaaien van jonge boeren.”