Landbouw Collectief voortvarend gestart

Op dinsdagvond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle
belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen. Het Landbouw Collectief is voortvarend gestart.

Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de
huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. De overheid is vastgelopen in
Haagse en Brusselse regels, na een gerechtelijke uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof.
In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de
landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen.
Daarmee wordt de gehele agri -en food keten geraakt, zonder dat er sprake is van noodzaak of een
échte crisis.

Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet
zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw -en infra stil
komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. Een houdbare
vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder
onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden. De
partijen verenigd in het collectief hebben op 5 november oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld,
voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. De afspraak is gemaakt dat al
het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Aalt
Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen
tot oplossingen.

Volgende week komt het Landbouw Collectief weer bijeen. De intentie is om op korte termijn de
oplossingsrichtingen gereed te hebben. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve
samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce STIKSTOF
opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal het overleg gezocht
worden met betrokken Ministeries.