Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft gereageerd op de internetconsultatie over de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit wetsvoorstel introduceert een streefwaarde en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, en NAJK-voorzitter Andre Arfman werkten in samenwerking met verschillende melkveebelangenorganisaties en Nevedi aan een alternatief voor de voermaatregel.
 • Er was weer een digitale vergadering van CEJA. Hierin is gesproken over de Green Deal. Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Andre Arfman waren aanwezig.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij een kwartaaloverleg portefeuillehouders omgeving en natuur bij LTO. Hier werden de stikstofaanpak en het rapport Remkes besproken, maar het ging ook over wolven en de bossenstrategie.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was bij de alv van GrAJK om een update te geven over de stand van zaken in de verschillende portefeuilles van NAJK.
 • NAJK is opgelucht dat er nu duidelijkheid is en de derogatie verlengd is. De extra maatregelen die gesteld zijn, maken de derogatie wel minder praktisch.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, heeft een overleg bijgewoond van het ministerie van LNV over de brug tussen kringlooplandbouw en de consument.
 • Het is voor de partners van NAJK nu mogelijk om kennisartikelen te delen op najk.nl. Deze artikelen geven jonge boeren en tuinders de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.
 • NAJK doet mee aan het project van HAS Den Bosch met als titel ‘ruimte voor transitie’. Deze maand was er een sessie over personalised food.
 • Dagelijks bestuurders, Marije Klever en Andre Arfman hadden een bezoek van minister Schouten bij een NAJK-lid. De minister heeft aangegeven het komende jaar te hopen de prioriteit weer te kunnen verschuiven naar het perspectief bieden voor (jonge) boeren en verdere uitwerking van haar visie. Ook nodigt ze ons van harte uit om te komen met een visie en aan te geven wat wij nodig hebben bij de uitvoering daarvan.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, heeft aan Volt Europa de standpunten van NAJK op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toegelicht.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij een overleg van Farmers learning community. Dit gaat om het opzetten van een platform waarbij boeren kunnen leren van andere boeren. Dit om de (mede door LNV) ingezette weg naar het benoemen van diverse adviseurs op het boerenerf wat te beperken en het beschikbare budget naar het boerenerf te halen. Idee is dat ervaringen worden gedeeld of juist dat de mogelijkheid geboden wordt om via het platform vragen over specifieke uitdagingen te kunnen stellen bij collega’s. Boeren die kennis delen krijgen daarvoor dan mogelijk een vergoeding.
 • NAJK heeft een bijeenkomst gehouden met de juristen van FarmConsult van ForFarmers over stikstof. Bij deze bijeenkomst waren de provinciaal bestuurders aanwezig die lobbyen in de provincies.
 • Dagelijks bestuurder, Marije Klever, zat bij het Pacht Panel, een panel georganiseerd door LTO in de vorm van een webinar. Aanleiding was de visie van LTO over pacht. Deze visie sluit goed aan bij die van NAJK.
 • NAJK heeft een nieuwe bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. Eke Folkerts is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2020 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Ze neemt hiermee het stokje over van Sietse Draaijer.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw was bij de bestuursvergadering van BO-Akkerbouw.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was bij een overkoepelend bestuurlijk overleg van het ministerie over de vier agromaatregelen (voer, weidegang, mest en opkoop).
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken was bij de CEJA-vergadering. Hierin zijn de resultaten 2019 doorgesproken en de begroting 2020 en 2021.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, was bij een overleg over de gevolgen van het coronavirus op de verschillende sectoren. Hierbij werd gesproken over marktgevolgen, maar ook over inzet van personeel en de inzet van NL op kwalitatief hoogwaardig voedsel.
 • Dagelijks bestuurders Willem Voncken en Andre Arfman hadden een overleg over het GLB/NSP.
 • De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn in volle gang. NAJK heeft daarom zowel schriftelijk als via gesprekken input gegeven voor de verkiezingsprogramma’s die de politieke partijen aan het opstellen zijn.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, was aanwezig bij het programma team klimaat van de duurzame zuivelketen, waar het ging over de diversiteitsmonitor.
 • NAJK is op zoek naar agrarische families die ondersteuning willen bij de bedrijfsopvolging! In september starten we samen met onder andere Windesheim een project waarbij we vooral de ‘zachte’ kant ervan begeleiden en ondersteunen.
 • Helaas heeft NAJK het NK veebeoordelen dit jaar moeten annuleren in verband met het coronavirus.
 • NAJK heeft een animatie ontwikkeld om duidelijk te maken waar we als belangenvereniging mee bezig zijn.
 • NAJK werkt samen met ZuivelNL, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas aan een veiliger boerenerf via het project BoerVeilig. Deze maand is de campagnewebsite gelanceerd: www.boerveilig.com
 • Sietse Draaijer schreef een blog over het idee van het ministerie van Financiën om de bedrijfsovernameregeling (BOR) af te schaffen en de invloed daarvan op de bedrijfsovername voor jonge boeren.
 • NAJK heeft de consultatie van het Ctgb ingevuld over het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen. Ter voorbereiding is er een bijeenkomst geweest met portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, en een afvaardiging van akkerbouwers uit de provincies.

Wat doet NAJK voor jou in juli?

Natuurlijk wordt er in juli ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, neemt deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • NAJK neemt deel aan het project van HAS Den Bosch ‘ruimte voor transitie’. In juli zal daar weer een bijeenkomst van zijn waar dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes aan zal deelnemen.
 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!
 • Er staan in juli een aantal activiteiten rondom klimaat gepland. Klimaat in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders is een belangrijk thema voor NAJK.
 • Willem Vonken, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal en NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zullen weer deelnemen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA.