Update: gezamenlijk werken aan een effectief werkbaar en betaalbaar actieprogramma

We pakken de handschoen op die minister Schouten heeft aangereikt om te komen met alternatieven voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN). We gaan aan de slag om voor de boeren en tuinders een adequaat uitvoerbaar en ondernemersgericht pakket afgesproken te krijgen met het ministerie van LNV. Dit doen we door met LNV in gesprek te treden over alternatieven zodat er aan het eind van het jaar een effectief werkbaar en betaalbaar 7e APN is. Onze insteek is om binnen deze randvoorwaarden er alles aan gedaan te hebben een ander pakket op tafel te krijgen.

“Ontwrichtend, onhaalbaar en onbetaalbaar”, daarmee begonnen wij ons statement over het ontwerp 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn op de dag dat de Tweede Kamer zou debatteren over het mestbeleid en het 7e APN. In het debat gaf minister Schouten aan dat er ruimte zit in de te nemen maatregelen, mits alternatieven minimaal hetzelfde opleveren voor de waterkwaliteit. Wij pakken deze handschoen nu op om voor onze boeren en tuinders een doeltreffend praktisch haalbaar en toepasbaar pakket op tafel te krijgen. Wij zien mogelijkheden om stappen voorwaarts te zetten op het vlak van waterkwaliteit, aan het onmogelijke kan echter niemand gehouden worden. Een effectieve aanpak per gebied moet ingezet worden, door de juiste acties te ondernemen die passen bij de regionale watervraagstukken. De economische impact moet wat ons betreft ook helder en inzichtelijk zijn. Het kan echter niet zo zijn dat dit boeren én ketenpartijen de kop gaat kosten. Maar we moeten ook eerlijk zijn: het is een illusie te denken dat een aangepast 7e APN nergens pijn zal gaan doen. We gaan de komende weken constructief met LNV aan de slag om te zien hoe ver we komen. Uiteraard zullen we tijdig onze conclusies trekken en bepalen of er wel of niet voldoende bereikt wordt.

“Laten we met elkaar zien te bereiken dat er eind dit jaar een effectief werkbaar en betaalbaar 7e APN op tafel ligt.”