Aanwijzing NV-gebieden zoveelste klap voor boeren

Vandaag, dinsdag 5 december, heeft minister Adema een Kamerbrief gestuurd waarin hij bekend maakt welke gebieden het kabinet aanwijst als nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Ongeveer de helft van Nederlandse landbouwareaal wordt aangewezen als deze gebieden. Dit gaat grote negatieve effecten hebben op agrarische bedrijven en is de zoveelste klap voor jonge boeren.

De aanwijzing van nutriënten verontreinigde gebieden komt voort uit de vorig jaar verkregen derogatiebeschikking. Daarin staat dat Nederland nog enkele jaren gebruik mag maken van een afbouw derogatie onder de voorwaarde dat er gebieden als NV-gebieden worden aangewezen. In deze gebieden is de waterkwaliteit niet op orde en moet sneller gewerkt worden aan een goede waterkwaliteit. “Veel boeren gaan met deze extra regels te maken krijgen. Dit gaat ten koste van het verdienvermogen van zowel melkveehouders als akkerbouwers en heeft gevolgen voor het moraal in de sector”, aldus de portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK, Ruben Klein Teeselink.

Maatregelen NV-gebieden
Bedrijven in de NV-gebieden die gebruikmaken van derogatie, moeten de hoeveelheid extra dierlijke mest die zij mochten uitrijden sneller afbouwen dan in de rest van Nederland. Daarnaast moeten alle agrarische bedrijven in NV-gebieden in 2025 het gebruik van de totale hoeveelheid stikstof (vanuit dierlijke mest en kunstmest) met 20% verlagen. Daar wordt naartoe toegewerkt door in 2024 de totale stikstofgebruiksnorm met 5% te verlagen.

Zones rond Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebieden
Voor bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden gaat de verlaging van de stikstofgebruiksnorm sneller in. In 2024 zal dit 10% bedragen en 20% in 2025. Ook voor bedrijven in- en rondom natura 2000 gebieden gaan er dingen veranderen. Sinds 2023 mochten deze bedrijven al geen derogatie meer aanvragen. Vanaf 2024 geldt dit voor alle bedrijven die met minimaal 50% van hun perceel in een zone van 250 meter rond een Natura 2000-gebied liggen.

Beste van de slechte opties
Hoewel de aanwijzing van de NV-gebieden een zeer negatief effect hebben op agrarische bedrijven, is dit de minst slechte optie die het ministerie van LNV gekozen heeft. Als het ministerie geen NV-gebieden had aangewezen, dan was heel Nederland op 1 januari 2024 aangewezen als NV-gebied. “We moeten als gehele agrarische sector samen met de overheid werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. De problemen blijven zich op dit moment opstapelen, waardoor boeren klem komen te zitten. We moeten als boeren inzicht krijgen in de waterkwaliteit rondom onze eigen percelen, zodat we ook weten waar we aan moeten werken en resultaten zien van de inspanningen die we doen“, aldus dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman.

Lees hier de hele Kamerbrief.