BNDR maart 2021

Kringlooplandbouw, is dit nieuw?

Voor velen is de kernvraag: wat is kringlooplandbouw? Voor mij was de vraag: is dit nieuw en weet het ministerie wel wat de impact van hun visie inhoudt voor de wet- en regelgeving? In mijn ogen doet de landbouw al jaren aan kringlooplandbouw. De vraag is alleen hoe groot je die kringloop maakt. NAJK is helder over kringlooplandbouw. Het is een drietrapsraket:

  • een gezonde bodem zorgt voor
  • gezond voer en/of gezonde gewassen met als logische vervolgstap
  • gezonde dieren die kwaliteitsproducten leveren en/of gezonde oogsten die kwaliteitsproducten opbrengen met tot gevolg
  • een verlaging van de kostprijs die een bedrijf in staat stelt om mee te doen in de wereldmarkt.

Voor het verzorgen van een gezonde bodem hebben we evenwichtsbemesting nodig. We moeten bemesten wat we onttrekken. Doen we dit niet, dan komt er bar weinig van die gezonde bodem terecht. Dit betekent dat het ministerie als de sodemieter de mestwetgeving moet aanpassen en daarnaast middels het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) alle ruimte moet geven aan methodes om onze bodems en gewassen gezond te houden. Het ministerie dient zich neer te leggen bij de adviezen die het CTGB geeft over deze methodes.

Een gezonde bodem zorgt voor gezond voer of gezonde gewassen die op hun beurt ervoor zorgen dat je voor dezelfde output minder input nodig hebt, dus kostenbesparing. Dit levert gezonde dieren op die kwaliteitsproducten leveren die met dezelfde output, maar met minder input van buitenaf, tot stand zijn gekomen. Kortom, de oude MINAS-gedachte komt weer bovendrijven en dat is een zeer goede zaak!

Roy Meijer, NAJK-voorzitter