Alternatief voermaatregel niet gelukt

De concept-regeling van minister Schouten van het ministerie van LNV over de begrenzing van het eiwitgehalte in krachtvoer wordt doorgezet. NAJK, NMV, DDB, GRONDIG en LTO hebben er alles aan gedaan om de voermaatregel van tafel te krijgen. Er zijn verschillende opties besproken. Helaas heeft dit niet mogen baten.

Er is met elkaar ontzettend hard gewerkt om deze maatregel van tafel te krijgen. Afgelopen periode zijn er meerdere gesprekken met het ministerie gevoerd over een alternatief. Gisteren is er weer een gesprek geweest tussen de verschillende belangenorganisaties en het ministerie over een alternatief voor de ingrijpende en onwerkbare voermaatregel. Het ministerie vindt het helaas niet haalbaar en gaat daardoor niet op het voorstel in.

Het alternatief

Het alternatief dat aan het ministerie werd aangeboden was beter inpasbaar en leidt alsnog tot de gevraagde reductie. Er is daar veel overleg over gevoerd met het ministerie. Er zijn verschillende opties besproken. Met het alternatief waar uiteindelijk verder over is gepraat zouden boeren de verantwoordelijkheid krijgen om op bedrijfsniveau het eiwitniveau met 3% te reduceren, maar dat bewerkstelligen op basis van eigen keuzes in het rantsoen. Een doelvoorschrift in plaats van een middelenvoorschrift dus. De tekortkomingen van de voermaatregel van het ministerie, die in bepaalde situaties totaal niet aansluit bij de praktijk en zelfs tot zorgen over diergezondheid leidt, waren hiermee verholpen. Melkveehouders die liever wel volgens de regels van de voermaatregel van de overheid tot de benodigde reductie wilden komen konden daar volgens het voorstel van de sector ook voor kiezen. “Het is een enorme telleurstelling dat het niet gelukt is. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet en een duidelijk en eenduidig signaal gegeven.”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

De voermaatregel

Er wordt eind dit jaar een maxima aan ruw eiwit in krachtvoer gesteld. Melkveehouders mogen in die periode geen aangekochte krachtvoer op het erf hebben die de maxima overschrijdt. De precieze norm varieert van grondsoort en de melkproductie per hectare. Zie de afbeelding hierboven voor de normering. Met deze maatregel moet de stikstofdepositie uit de melkveehouderij verlaagt worden en wordt er voor de korte termijn, samen met onder andere de snelheidsverlaging op snelwegen, stikstofruimte gecreëerd voor (woning)bouwprojecten. Minister Schouten houdt de ontwikkelingen van het ruw eiwitgehalte in het ruwvoer in 2020 in de gaten. Mocht het nodig zijn, dan zal ze in augustus nog beperkte wijzigingen in de normering aanbrengen.

Het is een grote teleurstelling dat  het ministerie het alternatief niet haalbaar acht, en dus niet op het voorstel in gaat. De voermaatregel van het ministerie is dus niet van tafel. NAJK, NMV, DDB, Grondig en LTO  nemen geen verantwoordelijkheid voor deze opgelegde maatregel. Er zal dus geen sprake zijn van een alternatieve maatregel. We beraden ons op een vervolg.

NAJK opgelucht over behoud derogatie


Vandaag, maandag 22 juni 2020, heeft minister Schouten van het ministerie van LNV via een Kamerbrief laten weten dat de derogatie verlengd is. NAJK is opgelucht dat er nu duidelijkheid is en de derogatie verlengd is. De extra maatregelen die gesteld zijn, maken de derogatie wel minder praktisch.

De Europese Commissie heeft in het Nitraatcomité ingestemd om de derogatie voor Nederland te verlenen in 2020 en 2021. De gebruiksnormen voor derogatiebedrijven blijven ongewijzigd en ook de regel dat alleen graasdiermest gebruikt mag worden en geen fosfaatkunstmest. “We hebben lang op de derogatie moeten wachten. Het seizoen is al begonnen. We zijn opgelucht dat de derogatie nu eindelijk binnen is“, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Extra voorwaarden
Een extra voorwaarde die er wel erg uitspringt is dat bij gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden er alleen mest mag worden uitgereden onder de 20 graden. De reden van deze voorwaarde is dat dat de Europese Commissie zich zorgen maakt over de stikstofdepositie via ammoniak. Deze is namelijk groter bij hogere temperaturen, dan bij lagere temperaturen. Klever: “Deze voorwaarde is super onpraktisch. Hierdoor kan op warme dagen alleen aan de randen van de dag en ’s avonds mest uitgereden worden. “ Een andere voorwaarde is dat deelnemers aan de derogatie voor het einde van het jaar gecoacht zullen worden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Daarnaast moeten boeren vanaf 2021 een keuze maken of zij deelnemen aan de derogatie of aan de Vrijstellingsregeling voor het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest.

Lees de hele Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-derogatie-van-de-nitraatrichtlijn-2020-2021

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft de Kamerleden opgeroepen om aandacht te hebben voor de praktische toepasbaarheid van de krachtvoerregeling. De begrenzing van het eiwitgehalte in krachtvoer is volgens NAJK onwerkbaar.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, en Willem Voncken, portefeuillehouder internationaal, waren aanwezig bij een online CEJA-bijeenkomst over ondersteuning van jonge boeren die door de COVID-19-pandemie in zwaar weer zijn gekomen. Er is aangegeven dat er vooral gezorgd moet worden dat het geld daadwerkelijk op het boerenerf terecht moet komen.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, is betrokken geweest bij filmopnames voor een documentaire van de WUR over kringlooplandbouw.
 • Een ludieke actie: de ‘vacature’ agrarisch ondernemer melkveehouderij ging viral en werd door verschillende partijen opgepikt.
 • Tim van der Mark, portefeuillehouder intensief, heeft input geleverd aan het Adviescollege Remkes voor de intensieve veehouderij.
 • De partnerovereenkomst met Flynth is verlengd, hier is online op geproost met een fotomomentje!
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, was bij De oogst van overmorgen, een positieve sessie ‘De wereld eet door’ georganiseerd door LNV en LTO projecten met als doel een gesprek over de toekomst van landbouw. Dit keer ging het over de invloed van corona hierop.
 • Andre Arfman was aanwezig bij de werkgroep melkvee. Met vrijwel alle melkveebelangenbehartigers werd besproken hoe de voermaatregelen aan te passen valt en hoe we verder gaan in de uitwerking van de maatregelen voer, mest en weidegang.
 • Leendert Jan Onnes had een interview met student van de Universiteit Utrecht over duurzame landbouw.
 • NAJK zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de Farm to Fork Strategie. Er moet niet alleen op cijfers gestuurd worden, maar er moet ook naar de praktijk gekeken worden.
 • Leendert Jan Onnes was bij een brainstorm van Delphy over hoe POP3 -klimaat projecten beter bij de boer belanden.
 • De JOLA-evaluatie over de JOLA van 2019 is weer bekend. Opvallend is dat de onvrede over de investeringslijst alle jaren is gebleven. Uit de evaluatie blijkt dat jonge landbouwers vooral behoefte hebben aan financiële steun voor de kleinere investeringen.
 • Dick Kampert is de nieuwe afgevaardigde kalverhouderij bij NAJK. Hij ondersteunt in deze functie Tim van der Mark in zijn taken.
 • Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername, hield een online ledenbijeenkomst, de Meet&Greet, over het bedrijfsovernamefonds. Ook Rene Veldman, sectormanager van de Rabobank, was aanwezig om vragen over de VVK te beantwoorden.
 • De afgelopen maand stond in het teken van droogte. Hier hebben ook alle bestuurders op de een of andere manier mee te maken gehad.
 • Marije Klever stond in het AD met een stuk over de papieren werkelijkheid die de bewegingsvrijheid van jonge boeren en tuinders ondermijnt.
 • Samen met de partners van NAJK werden er filmpjes gemaakt om jonge agrarisch ondernemers tips en ondersteuning te bieden in tijden van coronacrisis.
 • De dagelijks bestuurders van NAJK gaven op social media een kijkje in hun boerenleven en de werkzaamheden waar ze op dat moment mee bezig waren.
 • Tim van der Mark gaf een interview aan Food100 over het belang van verbinding binnen en buiten de agrarische sector.
 • NAJK heeft een animatie ontwikkeld om duidelijk te maken waar we als belangenvereniging mee bezig zijn.
 • NAJK werkt samen met ZuivelNL, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas aan een veiliger boerenerf via het project BoerVeilig. Deze maand is de campagnewebsite gelanceerd: www.boerveilig.com
 • Willem Voncken schreef in zijn blog over de waarde van voedsel: zien we die nog wel met z’n allen?
 • Marije Klever was te zien in het programma Goedemorgen NL! over de verdeling van financiën vanuit de overheid voor innovatie en doorontwikkeling in de landbouw.
 • Er is een advertentie over de voorlichtingsavonden van het Dairy Training Centre geplaatst voor de opleiding Middelbaar Kader Melkveehouderij voor bedrijfsopvolgers of TOP-medewerker.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk wordt er in mei ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, zal aanwezig zijn bij de alv van GrAJK. De opzet van de vergadering zal dit jaar ook anders zijn vanwege alle maatregelen.
 • 13 juni komt weer een nieuwe editie van ons ledenblad BNDR uit. Houd je brievenbus in de gaten.
 • In juni houden wij ons jaarlijkse NAJK-partneroverleg. De dagelijks bestuurders en partners van NAJK praten elkaar dan bij over de actualiteiten en zoeken met elkaar hoe we elkaar nog meer kunnen versterken. Dit keer is het een digitale bijeenkomst vanwege het coronavirus.
 • Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, zal aan de vergadering van ons Europees overkoepelend orgaan, CEJA, meedoen.
 • 25 juni is de alv waarin Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, zal aftreden. De alv zal kiezen wie zijn opvolger wordt.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het Landbouw Collectief, waarvan NAJK één van de dertien partijen is, heeft de overleggen met minister Schouten en het ministerie van LNV stopgezet. Verder overleggen had geen zin, omdat de kaarten eerder al geschud leken.
 • Naar aanleiding van de ontwikkelingen in het stikstofdossier en het stopzetten van de overleggen tussen het Landbouw Collectief en het ministerie van LNV heeft NAJK de afvaardiging van de provincies en de provinciale stikstoflobbyisten van NAJK bijgepraat.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een interview gegeven aan een student over de belangenbehartiging en standpuntvorming binnen NAJK.
 • De sollicitatiegesprekken voor twee nieuwe dagelijks bestuurders voor NAJK hebben plaatsgevonden. We hopen jullie hier snel een update over te kunnen geven.
 • De vijfde editie van de MaïsChallenge is van start gegaan. 46 jonge boeren gaan met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen.
 • Alle overleggen vinden op dit moment digitaal plaats. Zo ook het overleg binnen het Europees overkoepelend orgaan CEJA. Er is gesproken over de impact van corona en de maatregelen in de verschillende landen. Ook is gesproken over de problemen die hierdoor ontstaan voor jonge boeren.
 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Marije Klever hebben kennisgemaakt met Hester Maij, als corporate director public & quality affairs bij FrieslandCampina.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, was aanwezig bij een werksessie over Groen Kennisnet 3.0. Daar heeft hij gepleit om de content op het kennisnet breder te maken.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, is bij een online bijeenkomst geweest over social all inclusive farm. Dit is een project met HAS Den Bosch over de verschillende toekomstbeelden van de land- en tuinbouw in 2050.
 • NAJK deelde een aantal tips van Interpolis om diefstal op de boerderij te voorkomen.
 • Het dagelijks bestuur van NAJK vergadert nog gewoon door in deze tijd, alhoewel op aangepaste wijze. Hoewel verschillende dossiers en activiteiten door het coronavirus on hold zijn gezet, spelen er nog voldoende zaken om de vergadering goed mee te vullen.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft met LTO, NMV en NZO gedachtes uitgewisseld over grondgebondenheid.
 • NAJK heeft positief gereageerd op de aanvullende maatregelen voor de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelen in verband met de coronacrisis. NAJK heeft de overheid opgeroepen ook oog te houden voor de andere sectoren, om daar de klappen door de coronacrisis op te vangen.
 • Provincie Drenthe meldde namens alle provincies dat koeien beweiden vergunningsvrij blijft. Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, heeft hierop gereageerd dat dit volgens NAJK niet meer dan logisch is.
 • Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor jonge boeren, studenten en docenten in groen onderwijs over natuurinclusieve landbouw. NAJK heeft haar leden opgeroepen om een foto of video over natuurinclusieve landbouw in te sturen en daarmee een mooie prijs te winnen.
 • Er is gesproken over de invloed van het coronavirus op de zuivelmarkt. Dagelijks bestuurder Marije Klever was hierbij aanwezig.
 • NAJK heeft een enquête onder de provinciaal en lokale bestuurders uitgezet om in beeld te krijgen wat zij vinden en verwachten. We willen iedereen dit heeft ingevuld hartelijk bedanken voor de reacties. Een eerste analyse geeft al nuttige informatie. Aankomende maand gaan we de reacties verder analyseren.
 • Op 22 april vond de eerst NAJK-ledenbijeenkomst over stikstof plaats. De bijeenkomst werd zeer positief ontvangen en er werden veel vragen gesteld. Het is voor herhaling vatbaar.
 • Minister Schouten van het ministerie van LNV stuurde een brief naar de Tweede Kamer over de structurele aanpak stikstof. Vanuit het Landbouw Collectief en vanuit NAJK is een reactie gegeven op de Kamerbrief. De zorgen blijven groot.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Willem Voncken en NAJK-voorzitter Andre Arfman, waren bij de vergadering van CEJA. Hierin werd verder gesproken over de maatregelen in verband met
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was te gast bij Agrio TV live. Dit keer ging het over ‘Stikstof, wat je al kunt doen als agrarisch ondernemer’.
 • Het maandelijkse overleg met de provinciale afvaardiging heeft plaatsgevonden. Op de agenda stonden onder andere klimaat, stikstof en corona.
 • NAJK heeft een vacature voor ruwvoerspecialist Zuidoost-Nederland van Limagrain gedeeld.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, schreef een column met als titel ‘Een (corona)virus voorkomen is beter dan genezen’
 • NAJK-partner Flynth maakte een webinar over de gecombineerde opgave. Door de coronacrisis kan het nu lastig zijn om deze in te vullen. Met deze online video helpt Flynth jou op weg.
 • NAJK is bezig met een project om de veiligheid op het erf te vergroten. NAJK heeft haar leden opgeroepen om de enquête van het ministerie van SZW in te vullen, zodat een goed beeld gekregen kan worden.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk wordt er in mei ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is bezig om de volgende NAJK-ledenbijeenkomst te organiseren. Kon jij er de vorige keer niet bij zijn? Of wil je weten wat allemaal na de laatste bijeenkomst is gebeurd? Houd dan onze website en socialmediakanalen in de gaten.
 • Voorzitter van NAJK, Andre Arfman, en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, hebben deze maand weer een overleg met het Europees overkoepelend orgaan CEJA.
 • Ook deze maand vinden er weer bijeenkomsten plaats over de verschillende toekomstbeelden van de land- en tuinbouw in 2050. Dit in het kader van een project van HAS den Bosch waar NAJK aan deelneemt.
 • NAJK is druk bezig met een check van het ledensysteem om te zorgen dat alles up-to-date is. Ontvang jij geen BNDR of nieuwsbrief, terwijl jij die wel zou moeten krijgen? Of zijn pas jouw gegevens veranderd? Geef dit dan aan ons door!

NAJK: beweiden vergunningsvrij, logische keuze

Een deel van de koeien staat al in de wei, maar nu is ook bekend dat dit wettelijk geregeld is. Donderdag 16 april meldde provincie Drenthe namens alle provincies dat koeien beweiden vergunningsvrij blijft. Volgens de provincies is het beweiden al onderdeel van de huidige vergunning voor stalemissies en zijn extra vergunningen daarom niet nodig. Volgens NAJK is dit niet meer dan logisch. NAJK gaat er vanuit dat de overheid op korte termijn met eenzelfde soort berichtgeving komt voor bemesten en dat legalisering van de PAS-meldingen dan ook geregeld zijn.

Minister Schouten van het ministerie van LNV en de gedeputeerden van de provincies geven aan dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. Bij beweiden komt minder stikstof vrij dan bij het op stal houden van de koeien. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbel zijn. “Maanden was onduidelijk of beweiden vergunningsplichtig zou gaan worden of niet. Het weideseizoen is ondertussen begonnen, dus het was de hoogste tijd voor duidelijkheid. Beweiden zorgt voor minder stikstofemmissie en is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Het is dus volledig terecht dat beweiden vergunningsvrij blijft.’’, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

PAS-meldingen en bemesten
Er zijn alleen nog veel onzekerheden in het stikstofdossier. Over bijvoorbeeld de PAS-meldingen en bemesten zijn nog geen officiële uitspraken gedaan. Klever: “We hopen dat er snel positieve berichten over de PAS-meldingen en bemesten gaan volgen. We leven nu met z’n allen nog in grote onzekerheid. De onzekerheid duurt nu al veel te lang. Dit komt de landbouw niet ten goede.”

Lees het bericht van provincie Drenthe: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@136018/koe-wei-blijft/

Aanvullende maatregelen op noodpakket positief voor sierteelt en frietaardappelensector

NAJK is positief over de aanvullende maatregelen voor de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers in verband met de coronacrisis. Deze sectoren worden hard geraakt door de coronacrisis en hebben steun hard nodig. NAJK had ook de overheid opgeroepen oog te hebben voor de land- en tuinbouw. De overheid heeft dit hiermee laten zien, maar het is belangrijk dat de overheid de gevolgen blijft inventariseren en daar actie op blijft ondernemen. Ook andere agrarische sectoren merken de gevolgen al of krijgen er hoogst waarschijnlijk mee te maken.

Omdat de bestaande noodmaatregelen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), voor een aantal groepen onvoldoende steun biedt, heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen. In totaal trekt het kabinet 650 miljoen euro uit voor de aanvullende maatregelen. “Dit is een goede maatregel van de overheid. Op deze manier kan pijn verzacht worden en komt hopelijk de continuïteit van de bedrijven niet in gevaar. We hopen dat het kabinet ook andere agrarische sectoren te hulp schiet bij problemen door de coronacrisis op de kortere en langere termijn.”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

Sierteelt en voedingstuinbouw
De tuinbouw kent een grote piek in het voorjaar. De overheid komt nu tuinders tegemoet die in de periode maart, april en mei 2020 een forse omzetderving hebben ten opzichte van maart, april en mei 2017-2019. Dit om bijvoorbeeld de onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Fritesaardappelen
De meeste fritesaardappelen worden afgezet in de horeca. Nu de horeca gesloten is en de vrieshuizen vol liggen, ontstaan er grote problemen bij de afzet van fritesaardappelen. De overheid komt nu met een compensatie voor telers voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen. De vergoeding zal 40% bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020.

De precieze invulling van deze regelingen is nog niet bekend. Beide regelingen worden nu verder uitgewerkt. Verschillende agrarische partijen zijn daar nauw bij betrokken. Arfman: “Het is nu van belang dat de regelingen snel worden uitgewerkt en goed aansluiten bij de praktijk. Op die manier wordt het ook een effectieve regeling.“
Lees de gehele Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/15/kamerbrief-aanvullende-maatregelen-op-het-noodpakket

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het

materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK en Interpolis organiseerden op 2 maart een avond over bedrijfsrisico´s op Kalverhouderij Beekzicht. Een interessante avond voor alle jonge ondernemers in de agrarische sector.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman en dagelijks bestuurder Marije Klever waren aanwezig bij het afscheid van Werner Buck. Hij nam na een prachtige loopbaan afscheid bij Friesland Campina.
 • Interpolis en NAJK zetten hun samenwerking voort en starten samen een jongerenraad.
 • Deze maand was het laatste Boer Bistro diner. NAJK kijkt terug op een reeks zeer geslaagde etentjes georganiseerd door jongeren op het boeren erf. Veel burgers hebben we het verhaal achter hun voedsel kunnen vertellen.
 • NAJK-voorzitter Andre Arman schreef een column met een duidelijke boodschap aan het kabinet: “Denk ook aan morgen!” https://www.najk.nl/2020/03/06/denk-ook-aan-morgen/
 • Door heel Nederland organiseerden NAJK en DeLaval de We Live Milk Days. Op 3, 4, 5 en 10 maart gingen DeLaval en NAJK dieper in op de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe. De We Live Milk Day op 11 maart in het zuiden van het land ging helaas niet door vanwege het coronavirus.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes was aanwezig bij het nationaal programma landbouwbodems. CO2-reductie lijkt hierbij een belangrijke opgave om de klimaatdoelen te kunnen behalen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, is naar het Kenniscentrum bedrijfsopvolging in België geweest. NAJK heeft een kwartiermakersteam opdracht gegeven om te onderzoeken of een vergelijkbaar initiatief ook in Nederland opgestart kan worden.
 • Het is altijd feest als de postbode weer is geweest! Halverwege maart viel bij iedereen weer ons ledenblad de BNDR op de mat. Hierin las je dit keer alle ‘ins & outs’ omtrent het ‘imago’ van onze sector. Geen BNDR ontvangen? Maar ben je wel benieuwd naar dit onderwerp? Bestel jouw nummer hier: https://www.najk.nl/voor-jou/bndr/
 • Op 18 maart stond de Kick-off van de MaïsChallenge gepland op het Aeres College in Dronten. Door alle maatregelen omtrent het coronavirus wordt deze Kick-off op een later moment ingehaald aan de hand van een Webinar. Dagelijks bestuurder Marije Klever maakt ook deel uit van deze Webinar.
 • Ook de Dutch Poultry Expo, welke gepland stond in maart, is om veiligheidsredenen verplaatst naar 26 en 27 januari 2021.
 • Om de JOLA-evaluatie keer op keer te kunnen verbeteren, kregen jullie afgelopen maand weer de kans om de jaarlijkse JOLA-evaluatie in te vullen. Aan iedereen die ons hierbij een handje heeft willen helpen: heel erg bedankt!
 • Dagelijks bestuurder Tim van der Mark gin in gesprek met een mogelijke afgevaardigde voor de kalverhouderij. Wordt vervolgd!
 • NAJK riep via haar Sociale Mediakanalen alle boeren en tuinders op om hun mondkapjes en wegwerpoveralls te doneren aan de mensen in de zorg. Samen staan we sterk in de strijd tegen corona!
 • Joline Brouwer ging namens NAJK naar Brussel om deel te nemen aan de CDG (Civil Dialogue Group) Arable Crops.
 • NAJK reageerde op het noodpakket van de Tweede Kamer, waarmee ze de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven proberen te beperken. NAJK pleit ervoor dat de uitwerking van het noodpakket van de land- en tuinbouw praktisch wordt ingevuld en oog heeft voor bijkomende gevolgen.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever heeft vanuit de werkgroep Melkvee weer druk vergaderd met het Landbouw Collectief.
 • Dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes ging telefonisch in overleg met de LTO vakgroep Akkerbouw over de gevolgen van het coronavirus op de gehele aardappel sector.
 • NAJK is benieuwd welke agrarisch gerelateerde onderwerpen jullie graag terug willen zien tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Afgelopen maand vroegen we jullie hierover na te denken en jullie mening vooral met ons te delen. Bedankt daarvoor!

Wat doet NAJK voor jou in april?

Natuurlijk wordt er in april ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 en 2 april zou NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten het evenement ‘Meer waarde uit gras’ bij het Agri Innovation Centre in Dronten houden. Met pijn in ons hart hebben we dit evenement moeten cancelen, maar de gezondheid gaat ten alle tijde voor.
 • NAJK wil graag weten wat de verwachtingen van NAJK zijn en hoe het nu wordt ervaren. Daarom heeft NAJK een enquête opgesteld voor provinciale en lokale AJK-bestuurders. Klik hier om de enquête voor ons in te vullen. Alvast bedankt!

 

 

 

 

 

Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of

discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 4 februari was NAJK aanwezig op het Akkerbouw Symposium in de evenementenhal in Gorinchem. Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, nam deel aan de paneldiscussie over de communicatie tussen boer en burger.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig bij de CEJA-vergadering. CEJA is het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren waar NAJK bij aangesloten is. Hierbij kreeg hij een update van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook werd de uitwerking van de Green Deal met de Farm to Fork Strategy nader onder de loep genomen.
 • Het was een intensieve maand voor het Landbouw Collectief. Er waren diverse overleggen en bijeenkomsten. Dagelijks bestuurders Marije Klever en Andre Arfman waren hierbij aanwezig.
 • Om Nationale Warme Truiendag wat kracht bij te zetten, verlootte NAJK op 7 februari de enige echte NAJK-trui. Deed jij ook mee aan onze win-actie?
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig bij een borrel van het Wereld Natuurfonds (WNF) over het GLB. Het was goed om met elkaar in overleg te zijn geweest, maar de verschillende meningen zijn niet nader tot elkaar gekomen.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, was aanwezig bij een bijeenkomst van de Sociaal-Economische Raad (SER), de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Daar kreeg hij een presentatie van de Green Deal.
 • NAJK heeft er weer een kennispartner bij! NAJK-voorzitter Andre Arfman en Gerrit van der Scheer, CEO Royal Reesink, zette definitief een handtekening onder een 3-jarig partnerovereenkomst tussen Royal Reesink en NAJK. Royal Reesink kijkt er naar uit om nog intensiever in contact te komen met de jonge agrarische ondernemers.
 • Boeren werden opgeroepen om op 14 februari met iemand in gesprek te gaan buiten hun eigen Een gesprek voeren met een onbekende over een thema dat boer en samenleving raakt. Dagelijks bestuurder Tim van der Mark deed mee aan de #makeadate2020. Hij ging in gesprek met een aantal burgers en een ambtenaar van het ministerie van LNV.
 • Alleen ben je sneller, samen kom je verder! Marije Klever, dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, schreef een column over de discussies in het Landbouw Collectief.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, was aanwezig bij een bijeenkomst van Stichting Weidegang. Daar gaf hij, net als iemand van het ministerie van LNV, een toelichting hoe er omgegaan wordt met het stikstofdossier en hoe het een en ander ervaren wordt.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij de GrAJK-bestuursvergadering. Hierin is onder andere gesproken over de effecten van het trekkerrijbewijs. Een interessante avond met genoeg stof tot nadenken.
 • Ook woonde dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes een presentatie bij over het ecoploegen. Deze werd georganiseerd door de Akkerbouw Commissie van AJF (Friesland) en trok ruim 60 geïnteresseerden.
 • CEJA heeft in Brussel gedemonstreerd voor een realistisch GLB-budget. Jonge boeren moeten ook ruimte krijgen om de uitdagingen aan te gaan.
 • Voorzitter Andre Arfman heeft input gegeven aan een onderzoek over de visie op kringlooplandbouw en het bijbehorende verdienvermogen. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een onderzoek van WUR in opdracht van het ministerie van LNV.
 • De klankbordgroep GLB van NAJK is bij elkaar geweest om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen naar het nieuwe GLB en om de inzet van NAJK hierop af te stemmen. Dit was de eerste bijeenkomst van de nieuwe dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, Willem Voncken, met de klankbordgroep.
 • Dagelijks bestuurders Marije Klever en Andre Arfman waren aanwezig bij de presentatie van de resultaten van het Mesdagfonds op de analyse van de RIVM-cijfers.
 • CRV en NAJK gaan ook in 2020 weer het NK Veebeoordelen organiseren. In maart gaan de eerste voorrondes al van start.
 • NAJK ging op zoek naar een nieuwe voorzitter en dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername. We zijn erg benieuwd wie straks ons dagelijks bestuur komt versterken!

Wat doet NAJK voor jou in maart?

Natuurlijk wordt er in maart ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK en Interpolis organiseren op 2 maart een avond speciaal voor alle jonge ondernemers in de agrarische sector. Samen met NAJK en Interpolis houden jullie de risico’s onder controle!
 • Door heel Nederland organiseren NAJK en DeLaval de We Live Milk Days. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het over meer geld verdienen met een langere levensduur van de koe. Op 3, 4, 5, 10 en 11 maart gaan DeLaval en NAJK dieper in op de relatie tussen koecomfort en een verbetering van de productieve levensduur van de melkkoe.
 • Het einde van Boer Bistro komt in zicht! Het project van NAJK, PJ.nl en SFYN. In maart worden de laatste diners georganiseerd op verschillende boerenerven door het land.
 • Vanaf 14 maart kunnen alle leden van NAJK weer het ledenblad de BNDR in de brievenbus verwachten. Ditmaal met het thema ‘Imago’.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, heeft in maart verschillende overleggen ter voorbereiding op het opzetten het kenniscentrum bedrijfsovername. Het kenniscentrum moet de voordeur in Nederland worden waar iedereen terecht kan met vragen rondom bedrijfsovername en naar de juiste ondersteuning doorverwezen kan worden.
 • Op 17 en 18 maart staat NAJK op de Dutch Poultry Expo in Hardenberg. Kom je onze stand bezoeken?
 • Op 18 maart vindt de kick-off van de MaïsChallenge plaats op het Aeres Hogeschool in Dronten.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman heeft in maart een (kennismakings)gesprek met de directie van RVO.
 • In maart zal NAJK de afgelopen openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) evalueren onder de jonge boeren. Houdt onze social media en website in de gaten om te weten wanneer de enquête uitgaat.
 • 1 en 2 april organiseert NAJK samen met Aeres Dronten het evenement ‘Meer waarde uit gras’. Het evenement wordt gehouden bij het Agri Innovation Centre in Dronten. Gras is meer dan weidegang alleen. Gras kent vele functies en kwaliteiten. Dit jaar worden deelnemers uitgedaagd om verder te kijken, trends te onderzoeken en na te denken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grasland. Tijdens het evenement zijn er verschillende workshops te volgen.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurders Andre Arfman en Marije Klever waren aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van ZuivelNL.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, was aanwezig bij een bijeenkomst van het project Newbie. Nieuwe intreders in de sector die een goed en vernieuwd businessmodel hebben ontwikkeld, maakten kans op de Newbie prijs 2020.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was uitgenodigd door de akkerbouwcommissie van FAJK (Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt). Met elkaar hebben ze gediscussieerd over duurzaam bodembeheer. Een interessante en leerzame bijeenkomst.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman was aanwezig bij de Grüne Woche in Berlijn, een uniek internationaal evenement voor de agrarische sector. Hier heeft hij uitgebreid kunnen spreken met de minister van landbouw, Carola Schouten, verschillende Kamerleden en andere relevante stakeholders binnen de agrarische sector.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, was aanwezig bij het symposium over Biostimulanten georganiseerd door de Brancheorganisatie (BO) akkerbouw.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Leendert Jan Onnes, werd bijgepraat over het proces omtrent de kiemremmer Chloorprofam door de Stuurgroep Actieplan Plantgezondheid van de BO-akkerbouw.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, sprak over het bedrijfsovernamefonds op een avond van GrAJK (Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt).
 • Marije Klever was ook in januari weer druk omtrent het Landbouw Collectief. Het collectief is aan de slag geweest met de uitwerking van verschillende onderdelen en er zijn weer intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, schreef een column over jonge boeren en het ondernemersklimaat. Hierin pleit hij voor een beloningscultuur in plaats van een afstraffingscultuur.
 • Speciaal voor de naderende We Live Milk Days in maart, georganiseerd door NAJK en DeLaval, hebben de dagelijks bestuurders een pitchtraining gevolgd.
 • NAJK organiseerde het Boer zoekt Boer café, speciaal voor overdragers en opvolgers in de biologische sector, tijdens de Biobeurs in Zwolle.
 • Internationale samenwerkingen zijn belangrijk binnen de agrarische sector! Daarom organiseerde NAJK, samen met LTO Noord, ZLTO, LLTB en Agriterra, voor de vijfde keer op rij de Agripool Netwerkbijeenkomst.
 • Andre Arfman, NAJK-voorzitter, ging samen met andere boeren en natuurclubs het gesprek aan met Premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten over de toekomst van de landbouw.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, was aanwezig bij de LTO Vakgroep Akkerbouw.
 • Er is een discussiebijeenkomst gehouden over het thema ‘imago’ met partners van NAJK en haar leden. Het resultaat van de bijeenkomst is te lezen in de BNDR van maart.
 • NAJK nam afscheid van Iris Bouwers als dagelijks bestuurder van NAJK. Ruim vier jaar nam zij de rol als portefeuillehouder internationaal op zich. Iris bedankt voor je inzet en enthousiasme voor de sector!
 • Tim van der Mark, dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, was aanwezig bij een bijeenkomst over het klimaat in de varkenshouderij.

Wat doet NAJK voor jou in februari?

Natuurlijk wordt er in februari ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 4 februari vindt het Akkerbouw Symposium plaats in de evenementenhal in Gorinchem. Kom je ook een kijkje nemen bij onze stand?
 • Doe op 7 februari mee met onze win-actie! Like het bericht op onze facebookpagina, like onze facebookpagina, tag iedereen die er volgens jou ook warmpjes bij mag zitten en maak kans op een warme NAJK-trui. De winnaar wordt op vrijdag 14 februari bekend gemaakt.
 • We zoeken de verbinding tussen boer en burger tijdens de valentijnsactie #makeadate. Doe jij ook mee?
 • Kom jij het dagelijks bestuur versterken? NAJK heeft twee vacatures open staan: voorzitter en dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal. Kijk voor meer informatie op de site: https://www.najk.nl/over-najk/vacatures/. Solliciteren kan tot 29 februari!

Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK deed samen met KRO-NCRV een onderzoek naar de visie van jonge boeren op de toekomst van de agrarische sector. Uit deze enquête bleek weer hoe jonge boeren bezig zijn met de toekomst.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, schreef een column over de Goede Landbouw Praktijk. Hierin geeft hij aan dat om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, de overheid het lef moet tonen om allerlei zeer gedetailleerde (juridisch onderbouwde) regelgeving te laten vallen en de boer zijn vakmanschap weer moet kunnen tonen.
 • Op 6 december was de Food- en Agri Carrieredag. NAJK verlootte een gratis carrière coaching- en CV-check onder de NAJK-leden die meededen aan de winactie.
 • NAJK organiseerde samen met ForFarmers het Young Farmers Event met als thema Boerenslim én Mediawijs. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, deelde hier haar media-ervaringen.
 • Wat is de Wereld Bodem Dag nou zonder BodemBattle? NAJK was aanwezig op de Green Barney Week waar tijdens de BodemBattle enthousiast werd gestreden om de winst.
 • Na vier succesvolle edities is het weer tijd voor de MaïsChallenge 2020 editie! NAJK en Limagrain werken samen aan de voorbereidingen van de challenge die begin 2020 weer van start gaat.
 • NAJK en Vencomatic Group BV organiseerden samen een bijeenkomst voor jonge pluimveehouders.
 • In het hele land zijn NAJK-leden actief om jonge boeren in landen als Peru, Kenia en de Filippijnen van advies te voorzien. Dit doet NAJK samen met Agriterra. Vorige maand reisde NAJK-lid Niels Vermue af naar Kenia voor de nodige tips over de aardappelteelt.
 • NAJK voorzitter, Andre Arfman, was te gast bij BNR Nieuwsradio in het programma ‘Ask me anything’ van Jörgen Raymann. Luisteraars konden Andre Arfman allerlei vragen stellen over de boerenacties.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, reisde af naar Ethiopië in het kader van een Agriterra missie. In Ethiopië vertelde hij boeren hoe waardevol het is om ook jonge boeren te betrekken bij de besluitvorming.
 • NAJK en andere partijen in het Landbouw Collectief zijn weer druk geweest rondom het stikstof dossier. Er zijn vele gesprekken gevoerd en vergaderingen gehouden. Ook zijn er basisafspraken met minister-president Rutte en minister Schouten gemaakt. NAJK heeft in december weer stikstofupdates gestuurd, om alle leden op de hoogte te houden.
 • NAJK heeft een nieuwe portefeuillehouder internationaal. Akkerbouwer Willem Voncken is unaniem verkozen tot onze nieuwe dagelijks bestuurder.
 • CEJA vergaderde in december in Nederland. Vertegenwoordigers van jonge boerenverenigingen uit heel Europa kwamen een kijkje nemen in Nederland. Om de Nederlandse landbouw aan hen te laten zien, organiseerde NAJK twee bedrijfsbezoeken.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, blikte in zijn column terug op een bewogen 2019.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, was op kerstavond te zien in het programma ‘Na het Nieuws’ op NPO1 extra. In deze kerstaflevering werd terug gekeken op de protesten van afgelopen jaar.
 • Marije Klever heeft deelgenomen aan de Boer Burger Brunch op de Dam in Amsterdam om de kloof tussen boer en beleid te verkleinen.

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk wordt er in januari ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Sietse Draaijer is aanwezig bij een bijeenkomst over het project Newbie. Nieuwe intreders in de sector die een goed en vernieuwd businessmodel hebben ontwikkeld, kunnen kans maken op de Newbie prijs 2020.
 • 23 januari vindt het Boer zoekt Boer café plaats in de IJselhallen in Zwolle. Ben jij er ook bij?
 • Diezelfde dag vindt ook de landelijke Agripool Netwerkdag plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Ben jij benieuwd naar de Nederlandse boerenlobby en het werk van Agriterra? Kom dan langs!
 • Sietse Draaijer zal spreken op een GrAJK avond over het bedrijfsovernamefonds.
 • Leendert Jan Onnes zal aanwezig zijn bij de LTO vakgroep Akkerbouw.