FAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs en platteLogo FAJKlandsjongeren in Flevoland. Wij behartigen de belangen en fungeren als kennis- en innovatieplatform voor jonge agrariërs. Daarnaast zetten wij ons in voor de versterking van onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland.

Organisatiestructuur

FAJK is provinciaal georganiseerd en is verder onderverdeeld in twee afdelingen, AJK Noordoostpolder en AJK Dronten/Lelywolde. Leden van FAJK zijn automatisch lid van één van deze afdelingen, afhankelijk van hun woonplaats. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur. Daarnaast kunnen leden zich aansluiten bij de werkgroep akkerbouw, melkveehouderij of de jonge agrarische vrouwen (JAV).

FAJK wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur en een Provinciaal Bestuur. Het Provinciaal Bestuur bestaat uit afvaardigingen van de afdelingen en werkgroepen.

FAJK is vervolgens weer lid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, deze organisatie neemt de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor zijn rekening en levert daarnaast diensten voor informatievoorziening aan de leden zoals cursussen en thema-avonden.

Het Dagelijks Bestuur van het FAJK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en de algemene bestuursleden. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke afdeling en werkgroep iemand in het Dagelijks Bestuur te hebben. Het bestuur behandelt de lopende zaken en wordt ondersteund door een beroepskrachten vanuit de Stichting Plattelands Jongeren Services.