Uitdagingen en kansen

Komend seizoen staan drie discussiestukken centraal bij NAJK: fosfaat en mestverwerking, vergunningstrajecten en smart farming. De onderwerpen van deze discussiestukken zijn door de provinciale afgevaardigden gekozen namens jullie. Het nieuwe seizoen wordt afgetrapt met ‘fosfaat en mestverwerking’, een veel besproken onderwerp de afgelopen periode. Iedereen was het erover eens dat er ingegrepen moest worden in de fosfaatproductie. We hebben in Nederland een plaatsingsruimte voor 125 miljoen kilogram fosfaat, maar dankzij een uitzonderingsregel verkregen van Brussel is dat plafond verhoogd naar 172,9 miljoen kilogram fosfaat. Ondanks diverse gerichte fosfaatreductieprogramma’s is het de melkveehouderij niet gelukt onder dit productieplafond te blijven. Wat is het gevolg van deze overschrijding? Ten eerste heeft staatssecretaris Dijksma de verantwoordelijkheid om in te grijpen, ten tweede heeft Brussel de mogelijkheid de derogatie met terugwerkende kracht in te trekken en ten derde is er sprake van de slechtst denkbare onderhandelingspositie voor onze staatssecretaris in Brussel wanneer zij in 2017 voor een nieuw mestbeleid moet onderhandelen. Een goede onderhandeling is essentieel voor het slagen van de mestverwerking. Hier liggen grote en belangrijke uitdagingen. Zo zou bijvoorbeeld mest die verwerkt wordt tot een korrel bestaande uit homogene samengestelde gehaltes aangemerkt kunnen worden als kunstmestvervanger. Een ideale oplossing voor de mondiaal toenemende vraag naar meststoffen, het sluiten van kringlopen, de eindige kunstmestvoorraad en om het Nederlandse mestoverschot op structurele basis terug te dringen. Kortom: voldoende uitdagingen en kansen!

Eric Pelleboer, voorzitter NAJK