Schoner, Groener, Beter

Actieplan gewasbescherming 2015-2020

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldspeler in de teelt van schone producten. Toch blijft het reduceren van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen hoog op de agenda staan. Om ambitieuze doelstellingen, die gesteld zijn in de kabinetsnota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ en verwacht worden vanuit de maatschappij, te behalen heeft LTO Nederland vorig jaar het actieplan ‘Schoner, Groener, Beter!’ geschreven. Joris Baecke, voormalig dagelijks bestuurder bij NAJK en inmiddels voorzitter van de werkgroep Plantgezondheid bij LTO Nederland, vertelt over dit groot opgezette actieplan.

Tekst: Ellen van den Manacker

De milieubelasting is in de afgelopen jaren al sterk afgenomen. Is zo’n actieplan nog wel nodig?

“Naar aanleiding van de kabinetsnota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ die van 2004 tot 2010 liep is de milieubelasting met 85 procent verminderd. Dat is een indrukwekkend resultaat, behaald door verbeteringen in spuittechnieken en het vervangen van milieuschadelijke gewasbeschermingsmiddelen. De doelstelling was destijds 95 procent. De lat lag dus hoger. Niet behaalde resultaten van de vorige nota zijn doorgetrokken naar de tweede nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’.”

Wat houdt de tweede kabinetsnota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ in?

“In 2013 bracht het kabinet de tweede nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ uit. De nota is een vervolg op de eerste nota. In de nota worden doelstellingen voor de periode 2013 tot 2023 geformuleerd over een veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor mens, dier en milieu.”

LTO Nederland heeft de leiding in het actieplan genomen. Wat is jullie drijfveer daarvoor?

“De Nederlandse land- en tuinbouw heeft een leidende positie in wereld. Onze kwalitatieve producten worden geteeld in een dichtbevolkt land met veel water. Die factoren maken het extra uitdagend om te zorgen dat emissie naar de omgeving zo beperkt mogelijk blijft. We hebben de ambitie om wereldwijd toonaangevend te blijven. Daarvoor moeten we continu werken aan onze ‘license to produce’. Als er druk ontstaat op ons middelenpakket, wat gevolgen heeft voor onze productie, dan moeten wij als sector proberen die belemmeringen weg te nemen. Daarom vond LTO Nederland het tijd voor een actieplan.”

Het actieplan ‘Schoner, Groener, Beter!’ is het resultaat…

“Dat klopt. Het actieplan loopt van 2015 tot 2020 en is deels gebaseerd op de doelstellingen uit de tweede kabinetsnota, maar ook op wensen van de maatschappij en onze achterban. De doelen in het actieplan zijn samen te vatten onder de noemers schoner, groener en beter. Schoner door de verdere emissiereductie in zowel open teelt als bedekte teelten, groener door vergroening van middelen- en maatregelenpakket en beter door verdere optimalisatie van geïntegreerde teeltsystemen en borging van duurzame gewasbescherming in ketenverband.”

De doelstellingen van het actieplan richten zich op alle sectoren van de land- en tuinbouw. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“Het actieplan is breed opgezet. Voor alle sectoren die met gewasbescherming te maken hebben zijn doelen gesteld. Dit is in samenwerking met sectorvertegenwoordigers tot stand gekomen. Iedereen werkt  ook actief mee om gestelde doelen in het actieplan te behalen. De brede opzet is ambitieus, maar wel realistisch. Ambitieus omdat we de hele sector meenemen en realistisch omdat het om maatregelen gaat die in principe al markintroductie hebben gehad en praktijkrijp zijn.”