PERSBERICHT – De grens is bereikt

NAJK neemt standpunt in over overschrijding fosfaatplafond door de melkveehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) pleit voor een beperking van de fosfaatproductie in de melkveehouderij via een systeem van fosfaatrechten, op het moment van overschrijding van het sectorfosfaatplafond. De vereniging heeft hiertoe besloten op basis van de huidige fosfaatproductiecijfers en de verwachte ontwikkeling door de melkveehouderij.
Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de fosfaatproductie in 2014. Uit deze cijfers bleek dat de melkveehouderij het plafond in 2014 heeft overschreden. “Voor NAJK was dit een duidelijk signaal”, zegt Koen Bolscher, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “Het nationale fosfaatproductieplafond is een gegeven vanuit huidige regelgeving. Verruiming of overschrijding is voor NAJK op dit moment geen optie. In een paar weken tijd hebben we met onze provinciale bestuurders en leden uit onze klankbordgroepen melkveehouderij en intensief een traject van besluitvorming opgezet. Afgelopen week zijn we tot een gedragen, gezamenlijke visie gekomen.”

“NAJK vertegenwoordigt de belangen van de jonge boeren van nu en van die van de toekomst: ons standpunt berust op verantwoordelijkheid nemen vanuit de sector” zegt Bolscher. “De grens is voor de melkveehouderij nu bereikt. We hadden dit graag anders gezien en het lijkt misschien raar om te pleiten voor een beperking maar we zijn ingehaald door de realiteit. We gaan niet doorschuiven of uitstellen. We moeten dit oplossen.” Het NAJK-bestuur, bestaande uit afgevaardigden uit alle provinciale AJK’s, heeft ingestemd met een systematiek waarbij de melkveehouderij zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van de overschrijding. “De inzet van NAJK is een systeem van fosfaatrechten. Uitwisseling van rechten tussen sectoren is daarbij in principe niet mogelijk. De fosfaatrechten op het individuele bedrijf worden gebaseerd op een referentiemoment in het verleden. We kiezen daarvoor het moment van forfaitaire overschrijding van het sectorplafond. De fosfaatrechten zijn in onze visie wel verhandelbaar binnen de sector.”

Bolscher gaat ook in op het verschil tussen de gewenste fosfaatrechten in de melkveehouderij en de bestaande systematiek van dierrechten in de pluimvee- en varkenshouderij. “Dijksma geeft ons drie opties in haar brief aan de Tweede Kamer. Van die drie keuzes bieden fosfaatrechten voor jonge ondernemers de beste oplossing. Fosfaatrechten bieden een ondernemer de ruimte om te sturen via vakmanschap en efficiëntie. Daarmee is dit de beste keuze voor een duurzame zuivelketen. Voor de overige sectoren kan het huidige systeem van dierrechten werken. Wij staan nu echter voor de keuze en kunnen daarin gebruik maken van datgene wat we binnen de sector al hebben, zoals de Kringloopwijzer.”

“Het referentiemoment ligt in het verleden. Wij geloven dat de grens immers al bereikt is en overschreden”, vervolgt Bolscher. “Boeren hebben baat bij duidelijkheid. Staatssecretaris Dijksma zou op dit punt snel duidelijkheid moeten verschaffen. We roepen het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer op om onduidelijkheid voor de ondernemer weg te nemen. We moeten per direct weten waar we aan toe zijn, zowel omtrent het referentiemoment als het moment waarop het systeem in werking zal treden. Belangrijk voor ons is ook dat dit systeem eindig is. De fosfaatrechtensystematiek heeft als doel de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond te brengen. Binnen dat fosfaatplafond zal de fosfaatkringloop leidend zijn in de bedrijfsontwikkeling en leiden tot een nieuw evenwicht.”