Drie misverstanden rondom vergunningen voor veehouders

Een nieuwe stal betekent nieuwe vergunningen. Dat is bekend. Minder bekend is dat ook bij andere wijzingen in de bedrijfsvoering aanpassingen in de vergunningen nodig zijn. Karin Kooijman, specialist vergunningen bij DLV Advies, zet de meest voorkomende misverstanden rondom vergunningen op een rij en geeft tips.

Karin Kooijman komt het in haar werk regelmatig tegen. Ondernemers denken dat ze de vergunningen in orde hebben, terwijl dit niet zo is: “Veehouders weten niet altijd wat er vergund is op het bedrijf of denken bijvoorbeeld dat het hebben van een NB-vergunning voldoende is.”

Uitbreiden verplicht beweiden

Een veel voorkomend misverstand is dat het aan de ondernemer zelf is om te bepalen of hij beweidt of opstalt. Echter, melkveebedrijven die na 2008 op de traditionele manier, dus met roosters, hebben gebouwd en daarmee een uitbreiding van meer dan 20 koeien hebben gerealiseerd moeten verplicht weiden. In het verleden werd hier door gemeenten vaak coulant mee omgegaan maar Karin ziet hierin een verandering: “Gemeenten leggen milieuzaken steeds meer neer bij omgevingsdiensten. Vanuit hier worden ook de controles uitgevoerd. Deze mensen zijn vaak beter op de hoogte van de wetgeving dan de gemeenteambtenaar die het voorheen deed.” Het gevolg hiervan is dat óf de dieren alsnog naar buiten moeten, óf de stal emissiearm gemaakt moet worden. Karin: “Er zijn verschillende mogelijkheden die allemaal een behoorlijke investering vereisen. Denk aan de installatie van een luchtwasser, het plaatsen van een nieuwe emissiearme vloer of de bestaande roostervloeren emissiearm maken.”

Maar ook wie niet gebouwd heeft in de afgelopen tijd moet opletten. “Veel bedrijven hebben een NB-vergunning aangevraagd met beweiden. Als je dit niet doet, dus niet doet wat in de vergunning staat, dan kan dat gevolgen hebben voor de toeslagrechten,” vertelt Karin.

Vergelijken van vergunningen

Daar komt bij dat de instanties die verantwoordelijk zijn voor vergunningsverlening de informatie met elkaar uitwisselen. Zo informeren provincies de gemeenten over verleende NB-vergunningen. Wanneer de NB-vergunning afwijkt van de verleende milieuvergunning kan de gemeente hier actie op ondernemen. Karin noemt een voorbeeld: “Stel een veehouder heeft een omgevingsvergunning voor het houden van 100 koeien en 100 stuks jongvee. Hij stopt vervolgens met het houden van jongvee en gaat 120 melkkoeien houden, die hij ook weidegang geeft. Voor deze nieuwe situatie vraagt hij een NB-vergunning aan en die wordt verleend. Dan betekent dit niet dat de veehouder toestemming heeft om ook daadwerkelijk 120 melkkoeien te houden. Deze wijziging zal ook bij de gemeente bekend moeten worden gemaakt middels een melding Activiteitenbesluit of het aanvragen van een vergunning.”

Besluit huisvesting

Een laatste aandachtspunt is het besluit huisvesting. Hierin staan alle stalsystemen die toegestaan zijn bij nieuwbouw. Deze is in augustus 2015 aangepast. Sindsdien is het niet meer toegestaan om te bouwen met een traditionele roostervloer. Karin geeft aan dat hierbij wel een overgangsrecht geldt: “Is je bouwvergunning voor 1 juli 2015 verleend, dan mag je nog met roosters bouwen. De bouw moet dan wel voor 1 oktober 2016, oftewel 15 maanden na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning, gereed zijn.”

Vergunningen complexer

Vergunningen worden steeds complexer en de controles nemen toe. Karin adviseert dan ook bij elke verandering op het bedrijf goed na te gaan of dit gevolgen kan hebben voor de vergunningen en regelmatig de werkelijke situatie op het bedrijf te vergelijken met de vergunde situatie. “Bij twijfel is het goed om een check door een specialist te laten doen.”

karin 2