Wetsvoorstel fosfaatrechten naar de Tweede Kamer

Op donderdag 8 september heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken het wetsvoorstel fosfaatrechten naar de Tweede Kamer verstuurd. Met het voorstel gaat hij verder in op de wijze waarop hij het stelsel wil invoeren. Ook heeft Van Dam aangegeven mogelijk actie te ondernemen in de varkens- en pluimveesector als blijkt dat ook zij dit jaar weer hun plafond overschrijden.

Overdacht vrij tot derdegraads

Eerder pleitte NAJK voor een vrijstelling van afroming bij bedrijfsoverdracht. Door de afroming zou bedrijfsoverdracht extra moeilijk worden voor jonge boeren. De motie die pleitte voor vrijstelling van afroming bij bedrijfsoverdracht is in april al aangenomen in de Tweede Kamer. De voorgestelde wetteksten bevestigen dat overdracht naar eerste-, tweede-, of derdegraads familie is vrijgesteld van afroming. “Hiermee wordt jonge boeren een steuntje in de rug gegeven in deze ingrijpende invoering” , aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Knelgevallen

Verder geeft Van Dam aan dat biologische melkveebedrijven met afroming op eenzelfde wijze worden behandeld als gangbare bedrijven. Grondgebonden en biologische bedrijven zouden gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de generieke korting. Over de hoogte van de compensatie van deze latente ruimte op melkveebedrijven is nog geen duidelijkheid. Dit is afhankelijk van het definitieve aantal fosfaatrechten en de benodigde afroming. Zoals eerder aangegeven komt er een zeer beperkte knelgevallenregeling. Alleen wanneer er aantoonbaar door ziekte, overlijden, diergezondheidsproblemen, bouwwerkzaamheden of vernieling van gebouwen 5% minder fosfaat is geproduceerd dan normaal, kan aanspraak gemaakt worden op de knelgevallenregeling. Om middels de bedrijfsspecifieke methode de fosfaatproductie vast te stellen, komt er mogelijk wel ruimte voor de KringloopWijzer.

Generieke korting varkens- en pluimveerechten

In 2015 heeft de varkenssector haar plafond met 1% overschreden en de pluimveesector met 3,3%. Met het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij wordt het ook mogelijk om generiek te korten op varkens- en pluimveerechten als blijkt dat deze sectoren, net als in 2015, dit jaar hun fosfaatplafond overschrijden. In 2017 zal gekeken worden of de productie in 2016 weer overschreden is. Is dit het geval, dan zal de overheid medio 2017 besluiten of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden voor de intensieve sectoren. Ook wordt er een voorziening in de wet opgenomen die het mogelijk maakt om rechtenuitwisseling tussen sectoren toe te laten. Hiertoe moet dan wel eerst besloten worden. Vanuit beide sectoren is de verwachting dat zij in 2016 onder het plafond zullen blijven.

Raad van State kritisch op wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel van fosfaatrechten. In dit advies staat dat de introductie van het fosfaatrechtenstelsel een inmenging in het eigendomsrecht betekent van melkveebedrijven. Bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten wordt geen rekening gehouden met de toegestane uitbreiding van de veestapel na 2 juli 2015. De Raad van State adviseert daarom nadrukkelijk om een ‘fair balance’-toets uit te voeren waaruit moet blijken of het algemeen belang van de samenleving opweegt tegen de rechten van de eigenaar.

Lees hier de kamerbrief over wetsvoorstel fosfaatrechten: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z16214&dossier=34532