Leendert Jan Onnes nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder akkerbouw. Leendert Jan Onnes is tijdens de algemene ledenvergadering op 31 januari 2019 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Onnes volgt hiermee Doeko van ’t Westeinde op die zich de afgelopen vier jaar zich ingezet heeft voor de belangen van de jonge akkerbouwers. 

Tijdens de alv stelde Onnes zich voor en nam van ’t Westeinde afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter Andre Arfman van ’t Westeinde voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dankzij de inzet van Doeko van ’t Westeinde heeft NAJK namens de Nederlandse jonge akkerbouwers een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies.

Leendert Jan Onnes nieuwe portefeuillehouder akkerbouw
Onnes heeft samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf met 120 hectare in het Groningse Finsterwolde. Hier verbouwen zij (winter)tarwe, suikerbieten, koolzaad, luzerne en doen zij aan agrarisch natuurbeheer. Onnes heeft internationale bedrijfskunde gestudeerd en de master Business  Marketing / Marketing Research aan De Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Daarna heeft hij jaren in de landbouwmechanisatie gewerkt. Daar op het erf van andere boeren kwam hij erachter dat zijn hart op de boerderij ligt. Onnes: “In de akkerbouw zijn er momenteel een aantal uitdagingen. Vooral op het gebied van duurzaamheid, de kwaliteit van onze bodem en klimaat. Ik zie het daarom als een eer dat ik mij namens NAJK in mag gaan zetten voor oplossingen die bijdragen aan een toekomst voor jonge akkerbouwers, met genoeg zekerheid en mogelijkheden om zich verder te blijven ontwikkelen.” Het heeft niet altijd vast gestaan dat Onnes de boerderij zou overnemen. Onnes: “Mede door veranderende wetten en regelgeving is een zekere toekomst als boer niet vanzelfsprekend. Bij NAJK kan ik de uitdaging aan gaan om hier daadwerkelijk iets te doen en zo andere jonge akkerbouwers te helpen.”

Afscheid Doeko van ’t Westeinde
Van ’t Westeinde nam vandaag afscheid als dagelijks bestuurder akkerbouw en penningmeester van NAJK. Hij heeft na een bestuursperiode van vier jaar afscheid genomen. “Doeko van ’t Westeinde heeft zich afgelopen jaren hard ingezet op het actieprogramma nitraatrichtlijn, zich gemengd in de discussie over datadelen, actieplan plantgezondheid en natuurinclusieve landbouw”, aldus Arfman. “We waarderen zijn doordachte constructieve bijdrages en enorme inzet voor de akkerbouw en NAJK.”

Bekijk de video waarin Leendert Jan Onnes zich voorstelt.

DAJK en GrAJK | Provinciale akkerbouwavond

Gewasbescherming, waar gaat het naar toe?

Op maandag 4 februari nodigen we je uit samen met leden van GrAJK om een kijkje te nemen bij de Rabobank in Assen. Na een introductie en mededelingen vanuit de Rabobank is het woord aan Hans Buikema, Crop Advisor Akkerbouw Noordoost Nederland bij Syngenta.

Aan de vooravond van een nieuw groeiseizoen hebben we het graag over gewasbeschermingsmiddelen. Hoe komen toelatingen van werkzame stoffen tot stand, kan je iets doen om de inperking van werkzame stoffen tegen te gaan en wat zijn de  alternatieven? Hans vertelt hierover.

Kortom een mooi programma voor de akkerbouwers  en de kans om ook Groningse agrarische jongeren te ontmoeten.

We zien je graag op 4 februari as.

 

Wanneer:     Maandag 4 februari 2019

Waar:              Rabobank in Assen

Adres:             Neptunusplein 2, 9401 CZ Assen

Aanvang:     20.00 uur

De toekomst begint vandaag | Een goede start van 2019!

Het jaar 2019 begint goed voor de vijf jonge agrarisch ondernemers die als winnaars uit de bus kwamen bij de actie ‘De toekomst begint vandaag’. Deze actie biedt jonge boeren en tuinders professionele ondersteuning bij uitdagingen en problemen van de ontwikkeling bij hun toekomstvisie. Donderdag 10 januari 2019 leerden de jonge boeren elkaar en elkaars uitdagingen kennen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Het coaching traject vanuit de Rabobank met de jonge ondernemers is uniek. De coaching is gepersonaliseerd en hangt af van het probleem of de uitdaging van de jonge boer.  NAJK zal de jonge boeren op de voet volgen, via bijvoorbeeld blogs en vlogs,  dus houd onze website en social media in de gaten! Op deze manier willen we een inkijkje geven in bepaalde problemen die misschien ook wel bij jou spelen.

Wie zijn de winnaars?

Graag stelt NAJK en Rabobank de jonge agrarisch ondernemers aan jullie voor:

Maarten de Groot

Hoe ga je ermee om wanneer meerdere broers en/of zussen het boerenbedrijf over willen nemen? Dat is een vraagstuk waar Maarten de Groot 33 jaar, mee worstelt.  Hij en zijn broer willen beiden graag melkveehouder worden, hoe ga je daar met de familie mee om? Ga je het bedrijf splitsen of moet er een ander bedrijf bij gezocht worden in de omgeving?

Joris van Lierop

Als agrarisch ondernemer in de legpluimveesector houdt Joris van Lierop 160.000 leghennen. De productie van de eieren gaat efficiënt, alleen de prijzen voor de scharreleieren zakken vaak door de ondergrens. Hij vraagt zich daarom af of een uitbreiding van het bedrijf wel de juiste investering is of dat hij op zoek moet naar nieuwe verdienmodellen zoals vrije uitloop- of bio-leghennen.

Thomas Zijlmans

Akkerbouwer in de mooie West-Brabantse klei, dat is hoe Thomas Zijlmans zichzelf omschrijft. Hij wil graag omschakelen naar een biologisch akkerbouw bedrijf. Tijdens zijn studie kwam hij namelijk in aanraking met biologische akkerbouw. Hij heeft zich al verdiept in de markt en de teelt, alleen moet hij zijn plannen nu nog omzetten naar een bedrijfsplan. Hij wil graag weten wat de bedrijfskundige consequenties van deze omschakeling zullen zijn en deze in kaart brengen.

Remco Kruitbos

Remco Kruitbos heeft geen agrarisch bedrijf in de familie die hij over kan nemen, maar wil wel graag melkveehouder worden. Via zijn werk bij een melkveehouder zonder opvolger kan hij misschien toch zijn droom om boer te worden verwezenlijken. De samenwerking loopt goed maar bij een buitenfamiliaire overname lopen beide partijen vaak tegen financiële en emotionele drempels  aan. Hoe kan een buitenfamiliaire overname tot een succes gebracht worden?

Linda Versluis- Swagemakers

De winkel van Linda Versluis-Swagemakers loopt goed, ze heeft net de leiding overgenomen van haar schoonouders en wil de winkel graag eigen maken. Ook is de winkel aan een verbouwing toe, hoe maakt ze de winkel toekomstbestendig? Een breder assortiment? Beleving in de winkel creëren? Of klanten meer bij te brengen over de vitamines en mineralen die in de producten zitten? Welke ideeën hebben de meeste potentie en hoe zet je de ideeën om naar realisatie?

De winnaars zijn ook te volgen op het agrarisch Rabobankplatform Global Farmers waar je ze vragen kunt stellen of tips kunt geven.

NAJK ondertekent Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’

NAJK ondertekende vandaag, 16 januari, Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs. Deze deal werd ook ondertekend door Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), 21 onderwijsinstellingen en de vereniging BoerenNatuur. Met Green Deals wil de overheid de versnelling naar een duurzame economie versnellen. In deze Green Deal hebben alle partijen afgesproken dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs.

Waarom een Green Deal?
Natuurinclusieve landbouw heeft als doel om de kracht van de natuur zo goed mogelijk te benutten in de agrarische bedrijfsvoering. Denk aan niet-kerende grondbewerking, weidegang of natuurlijke plaagdierbestrijding. Inspanningen moeten zoveel mogelijk bijdragen aan het bedrijfseconomisch perspectief van agrariërs. Veel kennis hiervoor ontbreekt nog of wordt onvoldoende ontsloten. Onderwijsinstellingen willen de rol op zich nemen om deze essentiële kennis beter in het onderwijssysteem te integreren en op te nemen als vast onderdeel in hun curriculum. Doel is om niet alleen bij studenten, maar ook bij  huidige agrariërs en adviseurs kennis over dit onderwerp bij te brengen. De universiteiten van Wageningen, Groningen en Utrecht dragen onder andere bij aan de wetenschappelijke onderbouwing.

Waarom ondertekent NAJK deze deal?
Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, is namens NAJK betrokken bij deze deal: ”NAJK ziet het belang van natuurinclusieve landbouw en wil jonge boeren inspireren, stimuleren en (praktijk)kennis bieden om stappen in deze richting te zetten. NAJK hoopt in de toekomst gastdocentschappen op groene scholen te geven en informatieavonden voor leden te organiseren over dit onderwerp.“

Doeko van ’t Westeinde is akkerbouwer en bezig met natuurinclusieve landbouw. Bekijk hier zijn video voor de Green Deal: https://youtu.be/PcAvmc92NIg en hier voor alle partijen: https://youtu.be/GSsib0BTZPM

Hoe verder?
NAJK neemt deel aan een werkgroep die de voortgang van de Green Deal evalueert en waar nodig bijstuurt.

Samen- en tegenwerking in Den Haag

Samenwerken is de toekomst! Een uitspraak die ik veel gehoord heb de laatste maanden, als nieuw portefeuillehouder bedrijfsovername binnen NAJK. Afgelopen maanden heb ik veel mensen leren kennen en ben druk bezig met het Bedrijfsovernamefonds en de JOLA-regeling. Tijdens deze periode laat het ministerie blijken dat ze, met de nieuwe landbouwvisie in hand, volop wil inzetten op kringlooplandbouw en de daarmee gepaarde samenwerking tussen boeren. Naar mijn idee een zeer goed initiatief, want met samenwerken kunnen we ver komen.

Minister Schouten heeft nu 75 miljoen beschikbaar gesteld in de vorm van het Bedrijfsovernamefonds, er is een top-up via hectare toeslag in de eerste pijler van het GLB en richt de JOLA zich op investeringen in vernieuwing op het boerenerf. Nu ik dit zo meekrijg in mijn eerste maanden als portefeuillehouder kan ik alleen maar positief zijn over de initiatieven van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast deze initiatieven verloopt de samenwerking tussen NAJK en het ministerie ook goed wat betreft de invulling van het bedrijfsovernamefonds.

Mijn verbazing was echter erg groot nadat het ministerie van Financiën besloten heeft om het tweede pachtersvoordeel af te schaffen. Een besluit dat totaal haaks staat op het beleid van het ministerie van LNV. Dit besluit maakt bedrijfsovernames moeilijker. Bedrijven die gebruik maken van het tweede pachtersvoordeel krijgen een half jaar de tijd om de gepachte grond van de verpachter over te kopen en de hiervoor benodigde financiering rond te krijgen. Een onmogelijke en verre van realistische termijn.

Aan de ene kant worden wij als agrarische sector gemotiveerd en opgeroepen om te gaan samenwerken en samen te bouwen aan een duurzame sector. Hierin worden we gesteund door het ministerie van LNV, met realistische gesprekken en goede intenties. Maar het zou meer zoden aan de dijk zetten als er meer samenwerking is tussen de verschillende ministeries en zij elkaar niet tegenwerken. Want het ministerie van LNV kan nog zulke goede intenties hebben, fondsen en subsidies beschikbaar stellen, maar als een ander ministerie vanuit een andere hoek dat allemaal teniet doet hebben al die inspanningen weinig effect.

Als jonge landbouwers willen we bouwen aan een innovatieve en duurzame sector en daar hebben we als ondernemers perspectief voor nodig en een eenduidig beleid. Als agrarisch sector werken we er hard aan om de neuzen dezelfde kant op de zetten, laten de ministeries dit ook doen.

___________________________________________________________________________________

Sietse Draaijer

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Sietse Draaijer (32) verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsovername. Sietse combineert deze functie met het werk op zijn melkveehouderij in Witmarsum.

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een overzicht van alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, schreef een column met als titel ‘De toekomst na morgen’.
 • Het dagelijks bestuur van NAJK was bij het 60-jarig jubileum van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren en tuinders.
 • NAJK voorzitter, Andre Arfman, was bij de Agriterra Exchange Day. Er was een terugblik op de activiteiten van Agriterra en er was voldoende gelegenheid om te netwerken.
 • Er is een gastles Wereldboeren gehouden bij Aeres Barneveld. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, en Rabobank verzorgden deze gastles.
 • De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993, maar werd nauwelijks gehandhaafd. Daar is nu verandering ingekomen door de informatieplicht energiebesparing. NAJK heeft via een nieuwsbericht jonge boeren en tuinders geïnformeerd over de inspanningen die dit van de jonge boeren en tuinders vraagt.
 • 10 december werd de klimaatdialoog zuid gehouden. Jonge boeren en ambtenaren van de provincies gingen met elkaar in gesprek over de thema’s bodem, mest en energie.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, was een van de sprekers tijdens de avond van Pigbusiness ‘De varkenswereld draait door’.
 • Er verscheen weer een nieuwe uitgave van ons ledenblad, BNDR. Dit keer met als thema ‘bodem’.
 • Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, heeft gereageerd op de afschaffing van het tweede pachtersvoordeel. NAJK is teleurgesteld over de afschaffing, omdat het een negatieve invloed op bedrijfsovername heeft.
 • NAJK heeft jonge landbouwers die een positieve beschikking over de JOLA-aanvraag hebben gehad, opgeroepen om te laten weten of ze definitief  gebruik gaan maken van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA).Hierdoor kan het geld dat gereserveerd stond, weer vrijkomen voor andere jonge boeren die aanspraak willen maken op de JOLA.
 • Op 12 december was er een debat in de Tweede Kamer over fosfaat. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, zat tijdens het Kamerdebat in de zaal. Zij heeft met diverse personen over het onderwerp gesproken.
 • In maart gaat NAJK met een groep leden op studiereis naar Texas. In december konden NAJK-leden zich inschrijven voor deze reis.
 • Van 12 t/m 15 december was de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sietse Draaijer, gaf tijdens de beurs een workshop over bedrijfsovername.
 • De Weidegang Trofee is gewonnen door alle Nederlandse melkveehouders. De prijs werd gewonnen omdat de doelstelling op het gebied van weidegang behaald was. Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, mocht de Trofee in ontvangst nemen.
 • Vrijdagmiddag 21 december is het onderhandelaarsakkoord ‘klimaat’  gepresenteerd door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. NAJK is de afgelopen periode betrokken geweest bij de onderhandelingen over de invulling van de reductiedoelstelling voor de sectortafel Landbouw en Landgebruik.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman, schreef een opiniestuk over kringlooplandbouw met als titel ‘Kringlooplandbouw, een nieuw fenomeen?’.
 • Het dagelijks bestuur van NAJK wenst iedereen een goed 2019.

Wat zal NAJK voor jou doen in januari?

Natuurlijk zal in januari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, gaat naar de Grüne Woche. De Grüne Woche is de grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel ter wereld. Op de Grüne Woche komen minister Schouten, ambtenaren van het ministerie van LNV, Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.
 • In januari worden er meerdere Wereldboeren-avonden en Wereldboeren- gastlessen gegeven bij lokale AJK’s en agrarische scholen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, gaat bij AJK Kampen/Zwolle en GrAJK een avond verzorgen over de actualiteiten in de melkveehouderij en met leden in gesprek over het nieuwe mestbeleid.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en dagelijks bestuurder, Iris Bouwers, zullen bij de vergadering van CEJA, het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren en tuinder, zijn.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, verzorgt een avond bij AJK Ommen over actualiteiten in de land- en tuinbouw.
 • Op 28 januari is de klimaatdialoog west in Almere en op 29 januari is de klimaatdialoog oost in Laren (GLD). Beide avonden gaan jonge boeren en tuinders met ambtenaren in gesprek. Allen van harte welkom!
 • In januari neemt NAJK afscheid van Doeko van ’t Westeinde als dagelijks bestuurder bij NAJK. De provinciaal vertegenwoordigers zullen tijdens de algemene ledenvergadering besluiten over zijn opvolger.

NAJK tevreden over opzet bedrijfsovernamefonds

Het bedrijfsovernamefonds zal bestaan uit de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) en een opleidings- en coachingsdeel. Dit maakte minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag 9 januari in een Kamerbrief bekend. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) was nauw betrokken bij de opzet van het bedrijfsovernamefonds.

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III was 75 miljoen euro gereserveerd voor het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. In de afgelopen periode is geïnventariseerd waar behoefte aan is en hoe het bedrijfsovernamefonds kan bijdragen om jonge boeren klaar te stomen voor hun toekomst en de agrarische bedrijfsovernames mogelijk te maken. NAJK is tevreden met de hoofdlijnen van het bedrijfsovernamefonds dat nu door de minister is gepubliceerd.

Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten
De Garantieregeling VVK is bedoeld om de solvabiliteit te versterken. Met deze Garantieregeling staat de overheid garant voor een gedeelte van de  lening. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor financiers om een lening te verstrekken en wordt de leencapaciteit van het agrarisch bedrijf vergroot. 64 miljoen van het beschikbare budget is bestemd voor deze Garantieregeling. “NAJK heeft met succes ervoor gepleit om het bedrijfsovernamefonds niet voor twee jaar beschikbaar te maken, zoals in het regeerakkoord stond, maar voor een langere periode. NAJK is positief over deze keuze”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Opleiding en coaching
In het bedrijfsovernamefonds is ook aandacht voor de emotionele en sociale kant van bedrijfsovername. Dit gaven jonge boeren aan tijdens de ronde die NAJK met het ministerie van LNV door het land heeft gemaakt. 11 van de 75 miljoen uit het bedrijfsovernamefonds is gereserveerd voor het opzetten van een opleidings- en coachingstraject.

Verder uitwerking
De aankomende periode zal de opzet van het bedrijfsovernamefonds verder worden uitgewerkt. Draaijer: “Het is heel goed dat er een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren komt. Ondersteuning, in kapitaal en kennis, van jonge boeren is broodnodig. Wij jonge boeren zijn de voedselproducenten van de toekomst. NAJK zal daarom ook dicht op de verdere uitwerking van het bedrijfsovernamefonds zitten om een passend bedrijfsovernamefonds te realiseren.”

Hier kan je de Kamerbrief lezen.