2019: het jaar van saamhorigheid

Wat een bewogen jaar hebben we achter de rug met zijn allen. Eind 2018 ben ik in het bestuur getreden van NAJK. Toen ik destijds aan dit avontuur begon, had ik van tevoren nooit kunnen bedenken dat we een jaar als deze tegemoet zouden gaan. 2019: een jaar om nooit meer te vergeten.

Saamhorigheid
De stalbezetting in Boxtel heeft een hoop stof doen opwaaien. Uit alle hoeken van Nederland kwam steun voor het getroffen bedrijf. Als boeren hadden we nooit verwacht dat dit kon gebeuren. De schrik zat er goed in en daarbij de realisatie dat dit ook zomaar bij ons thuis zou kunnen gebeuren. Een negatieve gebeurtenis met positieve gevolgen. De stalbezetting bij Boxtel bracht bij de boeren een kracht naar boven van enorme saamhorigheid. Iets wat in tijden niet meer zo sterk heeft geleefd onder de boeren.

Het wij-gevoel
Na het begin van de stikstof crisis is dit wij-gevoel onder de boeren en tuinders van Nederland alleen maar sterker geworden. Iedere boer voelt zich gelijk en voelt de drang de krachten te bundelen. Dit sterke wij-gevoel heeft geleid tot een krachtige en breed gedragen actie op 1 oktober. Ook de belangenbehartiging stak de koppen bij elkaar en wist hun krachten te bundelen. Zo ontstond het Landbouw Collectief die razendsnel aan de slag ging voor de belangen van de agrarische sector. Op dit wij-gevoel onder de boeren moeten we zuinig zijn. We zullen het nog hard nodig hebben.

Kerstgedachten
Naast het veelbesproken onderwerp ‘stikstof’, houdt de landbouw genoeg uitdagingen over. Wij, als jonge boeren, moeten deze uitdagingen met beide handen aanpakken. Hierbij is kracht en saamhorigheid van wezenlijk belang. Niet alleen binnen de agrarische sector. Hopelijk kunnen we deze saamhorigheid ook delen met de rest van de maatschappij. Want: samen staan we sterk en deze uitdagingen kunnen wij boeren niet alleen aan.

De warme kerstgedachten van saamhorigheid en gezelligheid is wat de landbouw nodig heeft de komende jaren. We moeten af van het polariserend debat en beginnen met elkaar te accepteren, respecteren en vooral waarderen. Vanuit daar kunnen we samen veel uitdagingen aan!

Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en probeer, ondanks de donkere wolken in deze donkere tijden, vooral van deze mooie momenten te genieten tussen het harde werken door. Want onthoud: samen is niet alleen!

 


Tim van der Mark

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Tim van der Mark verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. Tim combineert deze functie met het werk op zijn varkenshouderij in Middenbeemster.

Willem Voncken nieuwe portefeuillehouder internationaal bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder internationaal. Akkerbouwer Willem Voncken is tijdens de algemene ledenvergadering op 19 december 2019 unaniem verkozen tot dagelijks bestuurslid. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Iris Bouwers, die deze rol ruim vier jaar heeft vervuld.  

Voncken is samen met zijn ouders de trotse eigenaar van een akkerbouwbedrijf in het Zuid-Limburgse Trintelen. Hier verbouwen ze op zo’n 190 hectare een breed scala aan gewassen: uien, aardappels, maïs, suikerbieten, tarwe, gerst en soja- en veldbonen. Na zijn agrarische opleiding in het Belgische Tongeren ging Voncken op 19-jarige leeftijd fulltime aan de slag op het familiebedrijf. Hij introduceerde hier de teelt van aardappelen en uien en werd ook bestuurlijk actief.

De nieuwe portefeuillehouder internationaal

Naast zijn werk op de boerderij neemt Voncken meerdere bestuurlijke taken voor zijn rekening. Op zijn 22e werd hij bestuurslid van AJK Zuid-Limburg. Dit beviel binnen de vereniging zo goed dat hij een jaartje later zelfs werd ‘bekroond’ tot de voorzitter van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK). Voncken denkt al een tijd mee over het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en is lid van een adviesgroep van de Europese Commissie over suiker. Eerder dit jaar heeft hij zelfs een Nuffield Scholarship in ontvangst mogen nemen. Nuffield wil de gehele agrarische sector stimuleren zich te ontwikkelen in ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Hier geeft Voncken invulling aan door onderzoek te doen naar de alternatieve teelten in Nederland. Over de toekomst van de agrarische sector is hij heel duidelijk: “Je moet de toekomst van de sector niet door anderen laten bepalen, maar het heft in eigen hand nemen. Ga voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is en zet je er voor de volle 100% voor in!”
Volgens Voncken is er in de sector meer behoefte aan maatwerk. “Daarom wil ik juist in Brussel laten zien wat onze diverse land- en tuinbouwsector te bieden heeft en gezamenlijk op zoek gaan naar handvatten waar we de uitdagingen van de toekomst mee aan kunnen gaan.”

Afscheid Iris Bouwers

Met de benoeming van Voncken is Iris Bouwers teruggetreden uit het dagelijks bestuur van NAJK. Bouwers is inmiddels werkzaam voor LTO Nederland in Brussel en kijkt met veel plezier terug op haar bestuursperiode, waarin de vormgeving van het nieuwe GLB een grote rol speelde.

Benieuwd wat Willem Voncken de leden van NAJK te bieden heeft? Bekijk hier de video waarin hij zichzelf voorstelt.

Basisafspraken Kabinet en Landbouw Collectief over stikstof

Vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief ontbeten maandagmorgen met minister-president Rutte en minister Schouten. Tijdens het gesprek bleek dat het kabinet bereid is een aantal concrete toezeggingen te doen over de oplossingen uit het stikstofplan van de sector, “Uit de gecreëerde stikstofimpasse”. Boeren en tuinders leveren hiermee een cruciale bijdrage aan het doorbreken van de stikstofimpasse, zonder dat ze daarvan de oorzaak zijn.

“De nieuwe maatregelen om de stikstofuitstoot van de sector verder te reduceren zijn breed gedragen en praktisch uitvoerbaar. De uitkomsten van dit gesprek zijn daarmee de beste garantie dat de stikstofemissie significant afneemt op korte termijn. Met de toezeggingen van het kabinet hebben de partijen in het Landbouw Collectief er vertrouwen in dat de overheid aan een aantal randvoorwaarden gaat voldoen, waardoor Nederland uit de stikstofimpasse komt. We realiseren ons dat er nog veel ingewikkelde stappen moeten worden gezet en gaan daarmee nu aan de slag!” zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief.

Praktisch uitvoerbare oplossingen noodzakelijk

De organisaties in het Landbouw Collectief hebben een aantal maatregelen voorgesteld die praktisch uitvoerbaar zijn en tot snelle resultaten leiden, zoals in de eerste fase bijvoorbeeld minder eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en mest aanlengen met water. De voermaatregelen krijgen een plek bij de uitwerking van de Spoedwet, de kaderwet die gisteren in de Eerste Kamer is aangenomen en de komende tijd gezamenlijk wordt ingevuld.

Het kabinet heeft onder andere bevestigd dat er geen generieke krimp van de sector zal plaatsvinden, en ook geen gedwongen opkoop van bedrijven. Verder gaat het kabinet de zogenoemde ‘PAS-melders’ -activiteiten die vóór de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht- legaliseren. Ook zal het kabinet de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bekijken. Deze worden opgeschoond, en er wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen.

Basis voor vervolgstappen

Het kabinet en de partijen in het Landbouw Collectief spannen zich in om tot een goede uitwerking te komen. Er moeten nog veel ingewikkelde stappen worden gezet, daarmee gaat men nu aan de slag. In januari zal overleg tussen de organisaties in het Landbouw Collectief en het kabinet plaatsvinden over het investerings- en maatregelenpakket; het IPO, de Rijksheren en het kabinet over onder andere de gebiedsprocessen en de implementatie van de beleidsregels met betrekking tot intern salderen. Ook staat dan de problematiek van de nertsenhouders op de agenda. Tot slot is toegezegd dat het beleid jaarlijks zal worden geëvalueerd mét de sector.

 

 

 

CDG Arable Crops – Joline Brouwer

Twee weken geleden mocht Joline Brouwer vanuit NAJK voor CEJA aanwezig zijn in Brussel bij de dialooggroep over akkerbouwgewassen. Deze dialooggroep ging specifiek over granen en eiwithoudende zaden en gewassen. Een goede bijeenkomst waarbij ze samen met iemand uit Tsjechië en Spanje de belangen van de Europese jonge landbouwers mocht vertegenwoordigen. Hieronder doet Joline haar verhaal.

Zoals jullie wellicht weten, zijn er verschillende dialooggroepen (voor o.a. melk, suiker, energie). Per groep verschilt het dan ook welke belangenorganisaties en hoeveel mensen van een bepaalde organisatie aan tafel zitten. In deze groep zijn partijen als FoodDrink Europe (met o.a. Unilever, Nestlé), COPA COGECA (met o.a. LTO), CELCAA (handelaars van grondstoffen), Europa Bio en BeeLife vertegenwoordigd met experts. Deze civiele dialooggroepen dienen als klankbord voor de Europese Commissie en gaat de Europese commissie helpen bij alle aangelegenheden betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de plattelandsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Het is daarom ook van belang dat de jonge landbouwers hierbij zoveel mogelijk bij betrokken zijn hun stem laten horen. De toekomst van de jonge landbouwers wordt mede bepaald door de regels en beleidsvoering in Brussel en heeft dus invloed op ons landelijk beleid. 

Dit keer was het weer een volle agenda. Zoals gewoonlijk werd er begonnen met het bespreken van de marktsituatie en de vooruitzichten hierop. Verschillende gewassen, als koolzaad, soja tarwe en maïs, werden uitvoerig besproken. Een terugkomend punt hierbij is de discussie over de verhouding van het telen voor humane voeding en diervoeding en het importeren van soja. De (blijvende) afhankelijkheid van import en de bijbehorende handelsbelangen, teeltmogelijkheden en werknemers, blijft een complex vraagstuk. Hieronder nog enkele marksituaties die zijn besproken: 

Er was minder droogte in Europa vergeleken met vorig jaar, maar het heeft wel invloed gehad op de productie (m.b.t. waterniveau). Er was een toename van het totale graanareaal in de EU (56,6 miljoen ha, 2,8% j / j). Daarnaast een herstel van tarwe en gerstproductie en daarbij een goede kwaliteit tarwe op EU-niveau. Er is een daling van de totale invoer, met name voor maïs en een herstel van de totale uitvoer, met name voor tarwe. Het totale oliezaadoppervlak ligt 7% onder het vijfjaarsgemiddelde. Aangezien het gebied daalt, wordt de EU-oliezaadproductie voor 2019/2020 geschat op slechts 29,6 miljoen ton, 11% onder het gemiddelde. Met 16,8 miljoen ton is de koolzaadproductie op het laagste niveau sinds 2006/2007. De jaarlijkse toename van de sojabonenproductie compenseert de afname van koolzaad en zonnebloemzaad slechts gedeeltelijk. Om de lage koolzaadproductie in de EU te compenseren, wordt verwacht dat de import van koolzaad in de EU in 2019/2020 recordhoogten zal bereiken.

Een ander terugkomend agendapunt is de voorbereiding op de Brexit. Ook kwamen de plannen voor Horizon Europa, een programma voor onderzoek en innovatie aan bod en werd er gekeken naar wat voor rol producten op basis van plantaardige eiwitten hierin gaan spelen. Zoals verwacht gaat het een belangrijke pijler worden mede door de steeds grotere vraag naar vegetarische producten. Het volgende punt op de agenda was de European Green deal 2013. Hierbij werd kort de visie voor een duurzamer voedselsysteem besproken. Onderdeel hiervan is de ‘Farm to Fork’-strategie met als hoofdthema’s; voedselzekerheid, gezondheid, klimaatverandering, biodiversiteit en inkomen uit landbouw. Als laatste punt op de agenda stond een spreker van de WUR die onderzoek doet rondom onkruidbestrijding. Het thema luidde dan ook als volgt; alternatieve methodes om onkruid te bestrijden als vervanger voor glyfosaat. Zoals verwacht kwam er uit de discussie naar voren dat dit product noodzakelijk blijft. Een combinatie van precisie en wieden blijft belangrijk om de eerste onkruiddruk tegen te gaan. Resistentie van de gewassen op dit middel blijft een grote zorg voor de toekomst.  

Tijdens deze bijeenkomst proberen we als CEJA ook punten aan te kaarten en uit te dragen, zoals: kwesties met betrekking tot de toegang tot land, krediet- en productierechten en versterking van onderwijs- en opleidingsfaciliteiten voor jongeren op het platteland. Persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan deze bijeenkomst, was de moeilijkheid rondom aankoop landbouwgrond en de problematiek rondom schade door muizen, ganzen en droogte. De conclusie voor mij persoonlijk: het is goed dat CEJA aanwezig is bij deze groep en haar stem, waar mogelijk, laat horen. Het is alleen wel jammer dat er in deze groep te weinig ruimte is voor discussie. Terwijl juist deze discussies in mijn ogen zo belangrijk zijn. Desondanks blijft het goed dat de mogelijkheid er is dat de jonge boeren hierbij aan tafel zitten en vanuit de praktijk kan worden aangegeven wat er zoal speelt onder de jonge boeren. 


Joline Brouwer

Op adviesreis naar Kenia

Terwijl ik dit schrijf, ben ik alweer op weg naar huis, na een week in Kenia te hebben gezeten voor Agriterra. Ik heb deze week kennis gemaakt met de coöperatie Starlight, een coöperatie die actief is in de teelt van aardappelen en het vermarkten van melk. Starlight is gevestigd in Molo, een dorpje ten noordwesten van Nakuru, de vierde stad van Kenia.

De coöperatie Starlight is in 2014 gestart na de gewelddadige verkiezingen in Kenia. Vooral in de regio waar Starlight actief is, was er erg veel geweld en zijn er veel doden gevallen. De oprichting van de coöperatie moest bijdragen aan de wederopbouw van de regio en het leven van de boeren. De afgelopen jaren heeft Starlight gewerkt aan een sterke basis van de coöperatie en hopen ze het langzaamaan weer op te bouwen met de hulp van deze adviesopdracht Agriterra.

In deze week heb ik samen met een Keniaanse Agriterra adviseur en de coöperatie gekeken hoe we de teelt van aardappelen naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen met Starlight is gekeken hoe de teelt van aardappelen op coöperatief niveau verbeterd kan worden. De “smallholder farmers” hebben vaak niet de financiële middelen om gezond pootgoed of de juiste kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te kopen.

De leden van Starlight zijn allemaal “smallholder farmers” met 0.5 tot 1 hectare aardappels. Deze aardappels worden zonder mechanisatie verbouwd. Het kennisniveau over de teelt is vrij laag onder de boeren in Kenia en aardappels worden generatie op generatie door geteeld. Dit resulteert in tegenvallende resultaten.

We hebben een systeem voor Starlight bedacht, waarbij op coöperatief niveau de eerste drie generaties aardappelen geteeld zullen worden. Deze aardappelen worden vervolgens aan de individuele boeren doorverkocht. De boeren die hier aan meewerken telen de aardappels daarna nog twee generaties door, waarna de aardappels naar een consumptie teler gaan en de boeren nieuw pootgoed bij Starlight kopen.

Ook hebben we ons in de week beziggehouden met het onderzoeken van de mogelijkheden van mechanisatie, irrigatie en hoe we het kennisniveau van de aardappelteelt kunnen verbeteren.

Het was een zeer intensieve week, waar ik met opgeheven hoofd op kan terugkijken. We hebben de week afgesloten met een geslaagde presentatie waarin we ons advies voor de raad van bestuur en het management van Starlight hebben gegeven. Met dit advies kan Starlight de volgende stap zetten in haar ontwikkeling.

 


Niels Vermue

Driekwart van de jonge agrariërs is actief bezig met een duurzamer boerenbedrijf

73% van de jonge boeren geeft aan dat ze actief bezig zijn om hun bedrijf duurzamer te maken met het oog op de toekomst. Een nog groter aantal van 78% wil stappen zetten richting kringlooplandbouw of is daar al mee bezig. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en KRO-NCRV aan het einde van een turbulent jaar voor de landbouw. 

De respons en de betrokkenheid van jonge agrariërs is enorm. Ruim duizend boeren hebben de enquête ingevuld en meer dan achthonderd stuurden hun persoonlijke verhaal mee. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Een 35-jarige kalverenhouder uit Gelderland schrijft: “Het besef duurzaam te moeten werken is groot, we willen en doen het volop en zijn daarmee het schoolvoorbeeld voor de industrie. Waardering voor wat hierin gebeurt moet vooropgaan.” 79% van de jonge boeren geeft aan niet genoeg waardering te krijgen. 

De boeren voelen zich zeer betrokken bij de leefbaarheid van het platteland. Maar liefst 98% geeft aan dat ze daarbij onmisbaar zijn. Toch geeft ruim de helft aan dat ze zelf wel getwijfeld hebben of ze boer wilden worden. De belangrijkste reden is de grote hoeveelheid wet- en regelgeving die regelmatig verandert en soms tegenstrijdig is, maar ook het inkomensperspectief speelt een grote rol. 

“Jonge boeren die bewust andere keuzes maken dan groeien, groeien, groeien, hebben het ongelofelijk moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Betrek die ook erbij! Zo krijg je goed in beeld dat hetgeen wat de overheid en maatschappij wil, ontzettend ingewikkeld ligt”, schrijft een 36-jarige melkveehouder uit Utrecht. 

Dat ook de huidige stikstofcrisis tot grote bezorgdheid leidt, blijkt wel uit het feit dat bijna 60% van de respondenten zich zorgen maakt over de toekomst en bijna 80% actief betrokken is bij de acties. Opmerkelijk is dat zoveel jonge boeren werken aan een duurzamer bedrijf, terwijl een op de drie aangeeft het niet noodzakelijk te vinden dat de landbouw duurzamer wordt. 

Volgens NAJK-voorzitter Andre Arfman is de reactie op deze stelling goed te verklaren: “Jonge boeren hebben de intentie om over dertig jaar nog te boeren. Het maken van duurzame keuzes is bij hun daarom al een vanzelfsprekendheid. Duurzaamheid is ook voor ieder bedrijf anders. Jonge boeren zitten niet te wachten op verstikkende wet- en regelgeving die hun een bepaalde hoek in duwt en die niet past bij hun bedrijf. ”

Drie jonge boeren blikken zondag in Kruispunt terug op een bewogen en hectisch 2019. Wat hebben de massale protesten en steunbetuigingen teweeggebracht op het erf? En hoe kijken ze naar de toekomst? Uitzending: 23.20 uur op NPO 2.

     Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK heeft besloten om zich aan te sluiten bij het Landbouw Collectief. Samen met de gehele primaire landbouw is een front gevormd.
 • NAJK is met een groep NAJK-leden die adviseert rondom het onderwerp stikstof, en juristen van ForFarmers bij elkaar geweest om te spreken over de juridische zaken van het stikstofbeleid.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, is op de BAJK-dag geweest in het Willem II stadion in Tilburg. Het was een inspirerende dag.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft Carin van Huët, directeur Food & Agri Rabobank, geïnterviewd over de bijdrage van Rabobank in de politieke besluitvorming. Het interview is te lezen in de BNDR van december.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Leendert Jan Onnes, stond met een interview in het magazine De Delphy.
 • CRV en NAJK hebben samen het NK Veebeoordelen 2019 geëvalueerd.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, zit in de het College van Deskundigen agro/food Dierlijk van Stichting MilieuKeur. Deze vergadering ging het over het keurmerk on the way to PlanetProof.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, heeft de vergadering van sectie teelt van de BO-akkerbouw bijgewoond. Op de agenda stonden alle onderzoeksprogramma’s.
 • NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes heeft een BodemBattle verzorgd bij AJK Oldambt.
 • NAJK heeft met het Landbouw Collectief een plan opgesteld voor aanpak van stikstof op de korte termijn. 20 november is dit plan aangeboden aan minister Schouten en het IPO.
 • NAJK heeft verschillende avonden in de provincies gegeven over stikstof. NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een avond bij GAJK gehouden. NAJK-bestuurder Marije Klever heeft bij GrAJK, DAJK en HAJK een avond over stikstof verzorgd. Het was goed om uit te wisselen wat allemaal gebeurd is en vragen te beantwoorden van leden.
 • ForFarmers en NAJK zijn druk bezig met de voorbereidingen van het Young Farmers Event dat gehouden wordt op 11 december. Het thema van de dag is media.
 • Op de Bio-beurs in januari 2020 vindt de jaarlijkse Agripool-netwerkdag plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, is bij het CEJA-congres over climakers geweest en de werkgroepvergadering van CEJA. Klimaat was deze dagen het centrale thema.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, is bij de vergadering van Stichting Weidegang geweest.
 • Een groep Zuid-Koreaanse jonge boeren en tuinders heeft een bezoek aan Nederland gebracht, NAJK-bestuurder. Marije Klever, heeft een presentatie gegeven over NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouw.
 • NAJK heeft samen met de Food & Agri Carrièredag een actie georganiseerd. NAJK-leden die naar de Food & Agri Carrièredag gingen, maakten kans op een gratis coachingsgesprek.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder NAJK, is namens NAJK op missie geweest naar Ethiopië. Zijn ervaringen waren te lezen in de Boerderij.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft kennisgemaakt met een ambtenaar van het ministerie van LNV die nieuw is op het dossier GLB. Het was een goed gesprek waarin ook uitvoerig is gesproken over ondersteuning van jonge landbouwers.
 • NAJK heeft op de RMV in Gorinchem gestaan. Er zijn weer veel nieuwe leden bij onze club gekomen en er is ook veel gesproken met huidige leden.
 • Leendert Jan Onnes is bij de vergadering en algemene ledenvergadering van de BO-akkerbouw geweest. Op de agenda stonden het actieplan plantgezondheid en de onderzoeksprogrammering.
 • Het gehele Landbouw Collectief is in gesprek geweest met minister Schouten naar aanleiding van het door het Landbouw Collectief aangeboden plan. Het gesprek gaf openingen om met een kleinere afvaardiging hier verder over door te praten met de minister.
 • LTO hield een bijeenkomst met als thema ‘Dit is ons Antwoord’. Marije Klever was er namens NAJK bij. Het was een inspirerende middag.
 • 27 november heeft NAJK de eerste stikstof update-nieuwsbrief naar haar leden gestuurd. In deze nieuwsbrief brengt NAJK leden op de hoogte van de laatste stand van zaken in het stikstofdossier.
 • Vanaf 2 december gaat de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) open. NAJK heeft afgelopen periode input gegeven voor de investeringslijst naar aanleiding van de enquête die NAJK heeft gedaan. NAJK-partner Flynth heeft een aantal tips voor jou op een rij gezet voor het aanvragen van de JOLA. Deze zijn te vinden op de website van NAJK.
 • Op 28 november heeft NAJK samen met Rabobank, Flynth en Lianne Veenstra Agrocoaching het Boer zoekt Boer-café gehouden. Overdragers die een opvolger zochten en opvolgers die een bedrijf zochten, hebben informatie gekregen over buitenfamiliaire bedrijfsovername en konden met elkaar speeddaten.

Wat doet NAJK voor jou in december?

Natuurlijk wordt er in december ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is betrokken bij het project Newbie. Nieuwe intreders in de sector die een goed en vernieuwd businessmodel hebben ontwikkeld, kunnen kans maken op de Newbie prijs 2020. Opgeven kan tot 6 januari.
 • NAJK heeft samen met KRO-NCRV een enquête gehouden over de toekomstvisie van de jonge boer. Half december zullen de resultaten gepubliceerd worden.
 • Op woensdag 11 december is het Young Farmers Event van ForFarmers en NAJK. Deze jongerendag heeft als actueel thema ‘boerenslim en mediawijs’. Ben jij er ook bij?
 • NAJK zal een AJK-avond over weidegang verzorgen bij AJK Ommen samen met NAJK-partner DeLaval.
 • Van 12 t/m 14 december is CEJA in Nederland voor haar maandelijkse vergadering. Jonge boeren uit heel Europa komen dan bijeen. NAJK heeft daarnaast een aantal mooie agrarische bedrijven uitgezocht om zo een stukje van de Nederlandse land- en tuinbouw te delen.
 • In december is de algemene ledenvergadering van NAJK waarin de begroting van komend jaar wordt vastgesteld. Ook wordt de nieuwe portefeuillehouder internationaal van NAJK verkozen.
 • Op donderdagavond 19 december organiseert NAJK een avond speciaal voor legpluimveehouders. Thema van de avond is de legpluimveesector over de grens. Geef je snel op via de website van NAJK.
 • In december zal NAJK nog een aantal BodemBattles verzorgen bij AJK’s en op scholen.
 • In 2020 organiseren Limagrain en NAJK weer de Maischallenge. Inschrijven kan tot en met 20 januari via de website van NAJK. Ga jij ook de strijd aan wie het beste mais kan telen?

 

Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister! 

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmee per direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen. Het Landbouw Collectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau, gisteren een vierde overleg gehad met de Minister om knopen door te hakken. Helaas zonder resultaat. De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken. 

Het Landbouw Collectief heeft sinds 24 oktober snel geschakeld en gewerkt aan een breed gedragen oplossing. Zich bewust van het belang en de noodzaak om een economische recessie te voorkomen heeft het Landbouw Collectief de hand uitgestoken, ze wil onderdeel zijn van de oplossing zonder de oorzaak te zijn van het probleem. Helaas lukt het niet om tot concrete afspraken te komen met de Minister, ze laat het Landbouw Collectief in het ongewisse. 

Inmiddels zijn we bijna 7 maanden verder na de uitspraak van de Raad van State, waarbij de PAS werd afgeschoten. Sindsdien is veel tijd verloren gegaan, waarbij de sectoren maandenlang niet serieus zijn genomen. Na het debacle met het kabinetsbesluit van 4 oktober en de opvolgende provinciale beleidskaders van 8 oktober, die achteraf allemaal niet goed doordacht bleken, blijft de stikstofimpasse voortduren. 

Het Landbouw Collectief verwacht van de Minister een akkoord op haar plan. De beste garantie om daadwerkelijk tot vermindering van de stikstofuitstoot te komen, en dat al op heel korte termijn. Niet alleen goed voor natuur en economie, maar ook voor terugkeer van de rust in de samenleving.

 

Goede Landbouw Praktijk

Onlangs was ik wat aan het bladeren in oude agrarisch gerelateerde boeken en magazines. Ik werd nieuwsgierig en sloeg enkele van deze exemplaren open. Deze nieuwsgierigheid kwam weg bij het feit dat ik altijd beweer dat kringloop landbouw niet iets nieuws is, maar iets wat altijd al aan landbouw gerelateerd is geweest. Na een aantal pagina’s open te hebben geslagen, werd mijn vermoeden al bevestigd. Hier stond de meest bekende kringloop, ofwel de voer-mest kringloop. Een stukje verder kwam ik ook de CO2-kringloop tegen.

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij we de verliezen in deze kringloop minimaliseren. Op zich niets nieuws, want verliezen kosten in principe geld en leveren niets op. Daarnaast worden grondstoffen schaarser en zullen we daar nog zuiniger mee om moeten gaan. Ik was dus ook benieuwd of ze destijds aanbevelingen hadden over hoe je de kringloop zo goed mogelijk kan ondersteunen. Het boeren volgens de zogeheten Goede Landbouw Praktijk: doe de juiste dingen op het juiste moment onder de juiste omstandigheden.

Dit klinkt eigenlijk heel logisch. Iedere boer weet dat je onder te natte omstandigheden structuurschade kunt creëren en dat dit weer tot lagere opbrengsten zal leiden. Immers elk perceel is anders en zelfs binnen de percelen kunnen grote verschillen zitten. Ik zie hier echter ook een bedreiging in. Wanneer we kijken naar het pallet aan regelgeving wat we er de afgelopen jaren bij hebben gekregen, wordt het boeren volgens de Goede Landbouw Praktijk steeds lastiger. Helemaal wanneer je bedenkt dat er de komende jaren waarschijnlijk nog heel wat regeltjes en wetten bij gaan komen. Al deze regels zijn tot in den treure juridisch getoetst, zonder dat er altijd rekening wordt gehouden met de praktijk. Elk jaar is immers anders en ook de weersomstandigheden houden zich niet altijd aan de datum van de kalender. Tegenwoordig lijken we soms meer met ‘kalenderlandbouw’ te maken te hebben dan met ‘kringlooplandbouw’.

Wil de overheid daadwerkelijk de omslag maken naar kringlooplandbouw dan zal het dus snel moeten afstappen van de huidige ‘kalenderlandbouw’. Hiervoor zal men het lef moeten hebben om allerlei zeer gedetailleerde (juridisch onderbouwde) regelgeving te laten vallen en over te gaan naar doelvoorschriften. Om deze doelvoorschriften te behalen kan de individuele boer terugvallen op zijn eigen vakmanschap en werken volgens de Goede Landbouw Praktijk. Hiermee doen we de juiste dingen op het juiste moment onder de juiste omstandigheden!

 Andre Arman

Als voorzitter van NAJK zet Andre Arfman zich voor de belangen van jonge agrariërs en specifiek op het klimaatdossier. Dit combineert hij met zijn baan bij Alfa Accountants en het werk op het melkveebedrijf in Vorden.