NAJK geschrokken van voorstellen in 7e actieprogramma

Maandag 6 september is de internetconsultatie gestart over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. NAJK is geschrokken van de voorstellen die hierin genoemd staan. Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit en kennen we de afspraken hierover in Europees verband. In dit Actieprogramma worden echter voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en verdienvermogen.

De Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten van de Europese Unie om iedere vier jaar een plan te maken met maatregelen om het juiste grond- en oppervlaktewater te krijgen. De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater moet minder dan 50 mg/L zijn en eutrofiëring, het teveel aan voedingsstoffen in het oppervlaktewater, moet worden tegengegaan. Het 7e Actieprogramma loopt van 2022-2025.

Vergaande maatregelen
Het verbeteren van de grondwaterkwaliteit kan op verschillende manieren en wat werkt, verschilt per regio. Het afkondigen van generieke maatregelen, zoals de verplichting van minimaal 60% grasland voor alle bedrijven met graasdieren en de verplichting dat vanaf 2023 ten minste één keer per 4 jaar en vanaf 2027 één keer per 3 jaar een rustgewas wordt geteeld, zorgen voor onwerkbare situaties. Situaties die niet bijdragen aan een betere waterkwaliteit en de gewenste kringlooplandbouw. NAJK is zich ervan bewust dat er over de waterkwaliteit afspraken zijn gemaakt in Europees verband en dat in het kader daarvan een Actieprogramma moet worden opgesteld. “De kwaliteit van het grondwater is van belang, maar emissies natuurlijk niet. Een goede waterkwaliteit kan tegelijkertijd samen gaan met een goede landbouwpraktijk, maar deze voorstellen staan dat in de weg”, aldus NAJK-bestuurder Leendert Jan Onnes. Dagelijks bestuurder Marije Klever vult aan: “In het Actieprogramma missen we ook de richting die NAJK heeft beschreven in haar visie op het mestbeleid, waarin we samen met LTO pleitten voor gewasderogatie.”

Derogatie
Ook is de goedkeuring van het Actieprogramma een voorwaarde voor het aanvragen van een derogatie. Het is niet zo dat wanneer de derogatie niet door zou gaan, dat het Actieprogramma overbodig is.

Proces
Het Actieprogramma moet aan het einde van dit jaar, na het doorlopen van een aantal stappen, definitief zijn vastgesteld. Eén van deze stappen is het verzamelen van de reacties op de internetconsultatie. Komende tijd gaat NAJK zich met haar achterban bezinnen op een juiste terugkoppeling op het Actieprogramma. NAJK zal hierbij ook optrekken met de BO Akkerbouw, LTO, NZO en Rabobank om de boodschap extra kracht bij te zetten. Daarnaast gaat NAJK met het ministerie van LNV in gesprek over haar visie op het Actieprogramma.

Lees het hele voorstel van het actieprogramma hier.