Update Melkveehouderij – Informatie over de invulling van de Melkveewet

Staatssecretaris Dijksma heeft gisteravond de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de precieze invulling van de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij (‘de Melkveewet’). De invulling is omschreven in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op basis van de AMvB worden beperkingen gesteld aan melkveebedrijven die grondloos willen groeien. Uitbreiding in de melkveehouderij zal minimaal gedeeltelijk grondgebonden moeten plaatsvinden. Staatssecretaris Dijksma geeft hiermee gehoor aan de wens van de regering en de zuivelketen. Dijksma maakt een onderscheid tussen bedrijven in de mate waarin fosfaat gekoppeld moet zijn aan grond bij het bedrijf. De meest intensieve bedrijven zullen bij uitbreiding over de meeste extra grond moeten beschikken. 

In de AMvB wordt onderscheid gemaakt tussen de mate van groei door melkveebedrijven:

– Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo per hectare: hoeven niet over extra grond te beschikken als zij meer fosfaat produceren (mits de extra fosfaatproductie onder de 20 kilo blijft). Deze bedrijven kunnen gebruik maken van de 100% verwerkingsoptie. Bedrijven die meer grond hebben dan zij nodig hebben om alle geproduceerde fosfaat te plaatsen vallen ook in deze categorie.
– Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot en met 50 kilogram per hectare: 25% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 75% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.
– Melkveebedrijven met een fosfaatoverschot groter dan 50 kilo per hectare: 50% van de extra fosfaat moet geplaatst worden op extra eigen grond. De overige 50% van de extra fosfaat mag verwerkt worden.

Referentiedatum
De referentiedatum om te bepalen in welke categorie het melkveebedrijf valt is niet 2013, zoals eerder werd voorgesteld, maar 2014. Melkveehouders die echter kunnen aantonen dat zij voor die datum financiële verplichtingen zijn aangegaan voor het verwerken van hun gehele mestoverschot, mogen dat overschot voor de duur van de overeenkomst laten verwerken.

NAJK over de AMvB

NAJK heeft in samenwerking met LTO Nederland, NZO en NMV bijgedragen aan de discussie omtrent de invulling van de Melkveewet en de AMvB. Voor de melkveehouderij is het belangrijk dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de voorwaarden voor groei en ontwikkeling. De politieke discussie over dit onderwerp heeft lang geduurd en heeft daardoor een grote groep agrarische ondernemers in te veel onzekerheid gelaten.

Grondgebonden
De melkveehouderij is een sector die grondgebonden is en dat moet blijven. Ook NAJK onderschrijft dat. De mate waarin de sector grondgebonden moet blijven is voor de politiek een lastige keuze gebleken. De staatssecretaris stelt nu, na overleg met politieke partijen en de sectorpartijen een andere systematiek voor dan waar de sector voor heeft gepleit. Doordat deze nieuwe systematiek in hoofdlijn grotendeels dezelfde uitwerking als het eigen sectorvoorstel kan ook NAJK als één van de sectorpartijen zich vinden in het breed gedragen voorstel.

Grondgebonden zonder grond in eigendom
NAJK en de sectorpartners hebben er daarbij echter altijd sterk op aangedrongen dat grond ook aan een bedrijf gebonden kan worden zonder dat de boer deze grond zelf in eigendom of pacht heeft. Door het sluiten van kringlopen op regionaal niveau blijft groei mogelijk en wordt duurzame ontwikkeling bevorderd. In het huidige voorstel van Dijksma voor de AMvB worden te weinig mogelijkheden geboden. NAJK blijft zich inzetten, samen met de andere ketenpartners, om hier een oplossing voor te vinden. Staatssecretaris Dijksma verwijst in haar brief aan de Eerste en Tweede Kamer naar de mogelijkheden die de Meststoffenwet en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zouden bieden voor het aangaan van samenwerkingen tussen bijvoorbeeld akkerbouwers en melkveehouders. NAJK stelt dat deze mogelijkheden niet voldoende zijn en dat er aanvullende perspectieven geboden moeten worden. NAJK zal hierover met staatssecretaris Dijksma op korte termijn afspraken willen maken.

Zuivelsector positief over keuze voor verantwoorde groei

De samenwerkende partijen LTO Nederland, NZO, NMV en NAJK hebben een gezamenlijke reactie opgesteld in een persbericht. Lees deze hier.

Weidegang

Staatssecretaris Dijksma gaat in haar brief over de AMvB ook in op weidegang. Zij stelt dat het ambitieniveau voor weidegang moet worden verhoogd (van 70% in 2013 naar 80% in 2020). Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden wil staatssecretaris Dijksma in gesprek met de partners van het Convenant Weidegang. NAJK is ook ondertekenaar van het Convenant Weidegang en is kritisch over het voornemen om het Convenant eenzijdig open te breken. NAJK hecht waarde aan de gezamenlijke en gedragen inspanning van alle ondertekenaars van het Convenant. In het gesprek met staatssecretaris Dijksma over het verhogen van het ambitieniveau zal dit uitgangspunt zijn voor NAJK.

De brief van staatssecretaris Dijksma aan de Eerste en Tweede Kamer over de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij lees je hier.