NAJK: Logische keuze van Dijksma voor fosfaatrechten in melkveehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) verwelkomt de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij. In deze brief kondigt Dijksma een systeem van fosfaatrechten aan voor de melkveehouderij, waarbij de staatssecretaris mee gaat in het ontwerp van NAJK.

“Ingrijpen door de overheid is noodzakelijk gebleken,” zegt Koen Bolscher, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “We hebben daarom regie moeten nemen in de keuze voor dit systeem van fosfaatrechten. We zijn blij dat Dijksma dit ook heeft ingezien. Voor melkveehouders is er nu eindelijk duidelijkheid. Duidelijkheid voor de ondernemers over het systeem, over de referentiedatum en over de kaders waarbinnen ruimte wordt gegeven voor ondernemerschap en vakmanschap binnen de fosfaatkringloop.”

“Voorop staat voor ons dat we allemaal niet blij zijn met deze ontwikkeling. Amper twee maanden na de afschaffing van het quotum blijkt dat we nu opnieuw met een beperking te maken gaan krijgen. Hierbij moeten we kiezen tussen alleen maar kwaden”, zegt Bolscher. “Het sluiten van onze fosfaatkringloop is noodzakelijk als wij in Brussel de discussie willen starten over de plek van het verwerkte fosfaat, de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof, het toestaan van kunstmestvervangers uit mestverwerking of zelfs het oprekken van het fosfaatplafond.”

Referentiemoment

NAJK is teleurgesteld dat Dijksma niet heeft voorgesteld om het referentiemoment te hanteren zoals NAJK dat heeft voorgesteld, namelijk het moment van overschrijding van het fosfaatplafond. EZ heeft aangegeven dat dit op basis van juridische aspecten niet werkbaar zou zijn. De keuze voor een referentiemoment over 2014 is voor NAJK echter acceptabel. Ondernemers die het bedrijf ontwikkeld hebben ten opzichte van 2014 kunnen aanspraak maken op het referentiemoment van de peildatum, zowel ten aanzien van het aantal koeien als ten aanzien van het forfait.

Afroming

Staatssecretaris Dijksma kiest in haar voorstel voor afroming als blijkt dat de melkveehouderij boven het sectorproductieplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat komt. De wijze waarop afroming zal plaatsvinden wordt door de staatssecretaris nader onderzocht. Het voorstel van het ministerie van Economische Zaken is om te differentiëren tussen bedrijven naar rato van hun bijdrage aan overschrijding van het plafond.

Bolscher vervolgt: “Een aantal punten vereist nog een extra uitwerking, zoals de exacte voorwaarden omtrent afroming en verhandelbaarheid van de fosfaatrechten binnen de sector. Wij zullen als NAJK zitting nemen in de Regiegroep die daarvoor door de staatssecretaris wordt aangesteld. Ons eerder geformuleerde inzet is daarbij leidend.”

De brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer vind je hier.