Jonge boeren en young professionals presenteren gezamenlijk klimaatakkoord-manifest

De totstandkoming van het klimaatakkoord biedt de laatste kans klimaatverandering tegen te gaan en het voedsel-
 en landbouwsysteem te vernieuwen. De ambities moeten opgeschroefd worden naar 60% reductie van broeikasgassen in 2030 en jonge boeren en young professionals uit de hele keten willen een actieve rol in de totstandkoming en uitvoering van het akkoord. Dat is de boodschap die de coalitie van NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), SFYN (Slow Food Youth Network) en KEK (Klimaat en Energie Koepel) hebben voor de partijen die op dit moment spreken over de totstandkoming van het klimaatakkoord.

Het manifest is op vrijdag 25 mei aangeboden aan Pieter van Geel (voorzitter klimaatakkoordtafel Landbouw & Landgebruik) tijdens een bijeenkomst van de SER op het ministerie van LNV. De coalitie, bestaande uit een interdisciplinaire groep van jonge professionals, werkzaam in alle schakels van de landbouw- en voedselketen, van boer tot bord, verdiepte zich de afgelopen weken in de gesprekken en thema’s die spelen aan de klimaattafels. Via de eigen organisaties en op basis van onderzoek stelden zij een manifest op dat moet gelden als de eerste input vanuit deze generatie. Aan de hand van de 8 thema’s doen doet de coalitie praktische en concrete voorstellen die moeten leiden tot een ambitieuze reductie van broeikasgassen en de basis legt voor brede vernieuwing in de land- en tuinbouwsector.

“Wij willen een vooruitstrevende land- en tuinbouwsector: een sector met een voorlopersrol voor jonge boeren en tuinders waarin samenwerkingen tussen sectoren en andere disciplines de standaard is.”, stelde André Arfman, voorzitter van NAJK.

In 2030 willen NAJK, SFYN en KEK een land- en tuinbouwsector die in balans is met het klimaat, milieu en leefomgeving. Een land- en tuinbouwsector die onderdeel is van de circulaire economie waarbij kringlopen tussen bedrijven en sectoren zo veel mogelijk gesloten zijn. Waarbij de afstand tussen boer en burger verkleind is, het platteland leefbaar is en landbouw en natuur naast elkaar en in verbinding met elkaar kunnen floreren. De uitwerking van de maatregelen van het Klimaatakkoord en vernieuwing van het voedsel- en landbouwsysteem moeten ertoe leiden dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 60% is verminderd ten opzichte van 1990.

“Daarnaast bieden wij onszelf hierbij aan als een onafhankelijke, cross- sectorale denktank met jonge ambitieuze professionals die graag meedenken over maatregelen voor Landbouw & Landgebruik van de toekomst. Het houdt niet op bij denken: we willen vooral gaan doen. We zijn niet bang om ‘vieze handen te maken’: er is geen tijd te verliezen. Wij gaan graag aan de slag met concrete projecten en experimenten. Bel, Whatsapp, Twitter of Facebook ons!”, stelde Jorrit Kiewik, directeur van het Slow Food Youth Network bij de presentatie.

De coalitie is betrokken bij de vorming van het klimaatakkoord via een stoel aan de hoofdtafel en een stoel aan een van de subtafels van de onderhandelingen. Op 5 juni organiseert KEK een groot maatschappelijk debat in de Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger. Aanmelden kan hier: https://dezwijger.nl/programma/gaan-millennials-het-klimaat-redden/

#KEK #SFYN-NL #NAJK #Klimaatakkoord

Ledenbijeenkomst DAJK – “Samen sterk op social media”

Wat kan jij doen?

DAJK heeft een belangrijke stem in de discussies die de agrarische sector aan gaan. We brengen de Drentse mening in via 'klankbordgroepen'. De klankbordgroepen willen zich graag aan jullie voorstellen en met jullie sparren over onderwerpen waarbij zij de mening van het DAJK vertegenwoordigen. Behalve via de klankbordgroepen en het NAJK kunnen we onze stem ook laten horen via social media. Als we daarin samenwerken kunnen we heel krachtig zijn.

We hebben daarom Wija Koers uitgenodigd om ons, namens internetmarketingbedrijf Wija, mee te nemen in de wereld van social media en de relatie tot de agrarische sector. Waar bevind jij je in de digitale wereld? Hoe maak je optimaal gebruik van alle mogelijkheden die er zijn? Hoe kunnen we elkaar versterken? En wat moet je vooral niet doen? We starten de avond in aparte groepen per klankbordgroep. De klankbordgroepen melkveehouderij, akkerbouw en intensief zijn aanwezig deze avond, laat jouw mening aan hen horen. Nb. Veel van onze leden zijn zzp'er. Soms hebben zij andere belangen. We hebben nog aparte klankbordgroep voor jullie. Graag sparren we aan het begin van de avond met jullie over of dit nodig is!

Namens de klankbordgroepen

Wanneer: Dinsdag 29 mei 2018Waar: Meursinge Westerbork
Adres: Hoofdstraat 48 in Westerbork
Aanvang: 20.00 uur

Klik hier voor de uitnodiging

NAJK over…de nieuwe privacywet

Informatie voor AJK, JAV en provinciale AJK bestuurders

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Deze wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Hierdoor gelden straks in alle landen van de Europese Unie dezelfde privacyregels. NAJK treft voorbereidingen om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Waarom komt er een nieuwe privacywet?

De huidige wetgeving is gebaseerd op de privacyrichtlijn uit 1995. Internet en social media is in de jaren daarna een steeds grotere rol gaan spelen. Mensen laten op internet bewust en onbewust veel persoonsgegevens achter. Organisaties mogen persoonsgegevens niet zomaar gebruiken. De AVG richt zich op het gebruik van persoonsgegevens in het huidige tijdperk.

Wat verandert er met de nieuwe wet?

Bedrijven en organisaties krijgen met de wet meer verplichtingen en moeten in heldere taal uitleggen welke gegevens ze precies gebruiken en wat ze ermee doen. Hierbij gaat het om persoonsgegevens die zowel online, als offline worden verkregen. Ook krijgt de burger meer rechten. Op deze manier wordt een burger beter beschermt. Daarnaast kan de Autoriteit Persoonsgegevens sneller en hogere boetes uitdelen wanneer er slordig en/of verkeerd omgegaan wordt met privacygegevens. Hier hoeft geen waarschuwing aan vooraf te gaan. De nieuwe wet geldt niet alleen voor gegevens die verkregen zijn nadat de nieuwe wet is ingegaan, maar geldt ook voor eerder verkregen persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 definities). Het is dus informatie die direct over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, foto’s en email. Je bent dus bijvoorbeeld al met persoonsgegevens bezig als je een mailtje en nieuwsbrief stuurt naar leden, aanmeldingen voor bijeenkomsten verzamelt en de ledenadministratie bijhoudt.

Wat zijn de privacyrechten van een persoon?

 • Het recht op dataportabiliteit.

Dit is het recht dat een organisatie of bedrijf persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie wanneer de persoon erom vraagt.

 • Het recht op vergetelheid

Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden, dus dat de organisatie persoonsgegevens definitief verwijdert.

 • Het recht op inzage

Dit is het recht dat mensen eigen persoonsgegevens mogen inzien.

 • Het recht op rectificatie en aanvulling

Dit is het recht dat mensen eigen persoonsgegevens mogen wijzigen die van hen bewaard worden.

 • Het recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken.

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht om een besluit te laten heroverwegen door een mens als een besluit eerder is gemaakt op basis van automatisch verwerkte gegevens.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

Als iemand bezwaar maakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, dan moet je hiermee stoppen.

Wanneer mag je als organisatie persoonsgegevens verwerken?

Als vereniging, organisatie of bedrijf mag je niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Dit mag alleen als:

 1. De betrokken persoon toestemming heeft gegeven
 2. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bijvoorbeeld in verband met een arbeidsrelatie, huurcontract of online verkoop van een product.

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld in verband bij loonaangifte of een bewaarplicht.

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen.

Bijvoorbeeld bij een grootschalige ramp en ander acuut gevaar. Deze grondslag is aan de orde als het belangrijk is voor iemands leven of gezondheid en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden.

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag

Bijvoorbeeld het ophangen van camera’s door gemeenten voor de openbare veiligheid. Organisaties met een publieke taak of organisaties die een taak van algemeen belang uitoefenen kunnen hierop beroepen.

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Bijvoorbeeld het voeren van een personeelsadministratie. De verwerking van gegevens moet aantoonbaar noodzakelijk zijn om de (bedrijfsactiviteiten) uit te voeren.

Als organisatie ben je zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of je gegevens verwerkt op basis van één van de zes hierboven beschreven grondslagen.

Wat is je verantwoordelijkheid als organisatie?

Als organisatie moet je aantonen dat je je bij verwerking van gegevens aan de regels van de AVG houdt. Hierbij moet je aan kunnen geven dat je aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet:

 • Rechtmatigheid

Je moet de aan kunnen geven dat persoonsgegevens op basis van een van de zes grondslagen worden verwerkt.

 • Transparantie

Het moet duidelijk zijn dat persoonsgegevens verzameld worden en hoe ermee omgegaan wordt.

 • Doelbinding

Gegevens mogen niet zomaar verzameld worden, ze moeten een doel dienen.

 • Minimale gegevensverwerking.

Er mogen niet meer gegevens gevraagd worden dan nodig.

 • Juistheid

Persoonsgegevens moeten juist worden en zo nodig geactualiseerd worden

Ook moet je als organisatie kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen. Bijvoorbeeld een goede virusscan en afscherming van gegevens voor onbevoegden.

Wat zijn de spelregels bij schadeclaims?

Wanneer een organisatie beschuldigd wordt van slordig en onjuist omgaan met persoonsgegevens, moet de organisatie aantonen dat zij wel zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Hier is dus sprake van omgekeerde bewijslast. De organisatie is ook aansprakelijk wanneer er onbewust verkeerd omgegaan is met de gegevens. Als laatste is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Wat moet je als provinciale AJK, AJK en JAV doen?

Ga na welke persoonsgegevens je verwerkt, waar die worden bewaard en wie erbij kunnen. Bedenk of je deze gegevens wel moet opslaan, je er toestemming voor hebt en controleer of de gegevens kloppen. Bijvoorbeeld paspoorten die je hebt gebruikt voor een reis die je georganiseerd heb, zijn niet meer nodig en moeten naderhand dus verwijderd worden en telefoonnummers met 9 cijfers zijn natuurlijk onjuist.

Daarna moet je registreren welke persoonsgegevens je verwerkt, waar die worden bewaard en wie erbij kunnen. NAJK begrijpt dat dit veel werk is voor jullie. Bovendien komt het grootste gedeelte hiervan op landelijk, provinciaal en lokaal niveau overeen. NAJK treft daarom, ook voor lokale en provinciale AJK’s voorbereidingen om te voldoen aan de vereisten van de AVG. NAJK maakt een privacybeleid die voor alle provinciale AJK’s, AJK’s en JAV’s geldt. Deze plaatsen we op www.najk.nl. Hier moet naar verwezen worden als iemand zich inschrijft als lid. Dit privacybeleid ontvangen jullie binnenkort. Mocht dit privacybeleid van NAJK niet alles dekken, dan moeten jullie zelf een aanvullend privacybeleid schrijven.

Dus:

 • Controleer welke persoonsgegevens je verwerkt
 • Controleer waar je die bewaardt
 • Controleer wie erbij kan
 • Controleer of je alle gegevens die je vraagt wel nodig hebt, je er toestemming voor hebt en controleer of de gegevens kloppen, anders moeten ze verwijderd of aangepast worden
 • Loop je bestanden door en verwijder persoonsgegevens wanneer nodig
 • Ga na of al jouw benodigde privacygegevens door het privacybeleid van NAJK gedekt zijn. Indien dit niet het geval is moet je zelf aanvullend privacybeleid schrijven. Uiteraard kan het privacybeleid van NAJK hiervoor als voorbeeld dienen.

Nog vragen of onduidelijkheden?

Hiervoor kun je contact opnemen met Neline Both, algemeen secretaris NAJK via 030-2769864 of nboth@najk.nl. Ook is er zeer veel informatie over de nieuwe privacywet op de website van Autoriteit Persoonsgegevens en via google te vinden.

Investeringslijst JOLA moet uitgebreider

NAJK evalueert JOLA

Na de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) in 2017 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn leden opnieuw om een beoordeling gevraagd. Opvallend is dat 68% van de respondenten geen investering op de lijst vond waar zij behoefte aan hebben. Uit de evaluatie van NAJK blijkt dat jonge landbouwers na bedrijfsovername vooral behoefte aan ondersteuning in grond, machines en gebouwen hebben.

“De investeringslijst moet beter aansluiten op de behoefte van jonge boeren en tuinders”, aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK. “We zien graag een uitbreiding van de investeringslijst.”

Bekendheid JOLA groeit

De Jonge Landbouwersregeling is onder jonge landbouwers opvallend goed bekend. Slechts 4 procent van de ondervraagden was niet op de hoogte van de JOLA-regeling. In 2016 was dit nog 10 procent. Naast de bekendheid van de regeling, wisten de meeste respondenten ook voor welke investeringen de JOLA aangevraagd kon worden en was hen snel duidelijk of zij wel of niet in aanmerking zouden komen. Echter, ondanks de grote bekendheid heeft een grote meerderheid toch geen aanvraag gedaan. De investeringen op de investeringslijst paste niet bij hun behoefte.

Behoefte jonge landbouwers

Opvallend aan de uitslag is dat er voor 68 procent van de jonge landbouwers geen investering op de lijst stond waar zij behoefte aan hebben. Met name jonge landbouwers uit intensieve sectoren gaven aan geen bruikbare investering te vinden. Er staan volgens de respondenten veel ‘luxe’ producten op de investeringslijst maar de doelgroep heeft meer behoefte aan praktische doeltreffende investeringen. Ze gaven aan na de bedrijfsovername behoefte te hebben aan Grond, machines en gebouwen. De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt door de respondenten wel gezien als een steun in de rug.

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 konden boeren en tuinders onder de 41 jaar zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de JOLA. De regeling is bedoeld als steun in de rug om investeringen te doen in de financieel zware periode na bedrijfsoverdracht. Ten opzichte van de voorgaande openstellingen was de investeringslijst uitgebreid. Dit werd goed gewaardeerd maar de investeringsmogelijkheden moeten aangevuld worden met praktische investeringen waar de jonge landbouwer direct iets mee kan.

De volgende openstelling van de regeling onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) via de provincies wordt vanaf december verwacht. Na succesvolle evaluatie in 2016 heeft NAJK opnieuw de JOLA geëvalueerd. Ruim 120 jonge landbouwers vulde de evaluatie over de JOLA in.

Bekijk hier de infographic met de resultaten.

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft tijdens de raad van advies van Stichting Veldleeuwerik input geleverd namens NAJK. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan een van de Veldleeuwerik broedplaatsen.
 • NAJK heeft jonge intensiefboeren opgeroepen om naar de regiotaps van ForFarmers over big data te gaan.
 • Op 3 april publiceerde de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Stijn Derks, portefeuillehouder intensief, was bij de bijeenkomst en pitchte een dag uit het leven van een jonge boer in 2050.
 • Woensdag 4 april heeft dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, samen met Flynth een avond gegeven over bedrijfsovername voor studievereniging Heeren XVII (Wageningen).
 • De derogatie is voor twee jaar verlengd. Mede dankzij de stevige lobby/inzet van o.a. NAJK hebben we de derogatie toegekend gekregen. NAJK is blij dat dit gelukt is.
 • NAJK heeft haar visie geschreven op de toekomst van voedsel. Deze heeft zij ingebracht voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over duurzame en gezonde voedselconsumptie.
 • Een aantal dagelijks bestuurders van NAJK en een aantal NAJK-leden zijn naar de bijeenkomst ‘GLB uit de startblokken’ geweest. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van LNV. Portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, nam namens NAJK deel aan het panel waarin ook minister Schouten, NVP, LTO, EISA en Natuurmonumenten zaten.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal en tevens vicevoorzitter CEJA, Iris Bouwers, is in gesprek geweest met Jeunes Agriculteurs, de jonge boerenorganisatie in Frankrijk met 50.000 leden.
 • Er is een discussiebijeenkomst geweest over de land- en tuinbouw in 2050 met partners van NAJK en leden van NAJK aan de hand van drie mogelijke scenario’s.
 • In april bracht NAJK de column ‘Jonge boeren, verenigt u’ uit, geschreven door portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers.
 • Van Iperen is winnaar geworden van de Jonge Boer Proof competitie. Op 12 april ontvingen zij de Jonge Boer Proof!-award van NAJK-voorzitter Andre Arfman.
 • NAJK heeft positief gereageerd op het rapport van de Commissie Grondgebondenheid dat is uitgebracht door NZO en LTO.
 • Portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is met docenten van agrarische scholen, Louis Bolkinstituut en RVO op bedrijfsbezoeken geweest. Het thema van de dag was natuurinclusieve landbouw.
 • NAJK heeft het bericht van Flynth gedeeld waarin tuinders zich aan kunnen melden voor een proefles bedrijfskunde in de tuinbouw.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, zijn bij de CEJA-vergadering van april geweest. Dit keer stond de vergadering in het teken van het GLB en een conferentie over bedrijfsovername.
 • DB’er NAJK, Iris Bouwers en provinciaal bestuurder van het HAJK, Albert Broersen, hebben deel genomen aan het panel genaamd ‘tackling barriers to new entrants in farming’ op uitnodiging van de Landbouwraad in Londen.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, heeft input gegeven namens NAJK tijdens het diner over de toekomstvisie van het ministerie van LNV.
 • Op 20 april is portefeuillehouder internationaal, Iris Bouwers, bij het stakeholdersoverleg geweest van het IMVO-convenant. Er is gesproken over de concretiseringsslag van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • NAJK gaat actief bezig met het onderwerp klimaat. NAJK-voorzitter Andre Arfman pakt dit onderwerp op.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, is bij de conferentie NKWK (Nederlands Kennisinstituut voor Water en Klimaat) geweest.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK, heeft een presentatie over NAJK en CEJA gegeven aan studenten biologische landbouw in Wageningen.
 • AJK Middenveld-Zuid (Drenthe) is op excursie geweest naar Den Haag om daar meer te leren over de politiek. NAJK-voorzitter Andre Arfman heeft een presentatie gegeven over belangenbehartiging. Specifiek over wat NAJK doet en hoe het lobbyproces in z’n werk gaat.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in mei?

Natuurlijk zal in mei ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, neemt in haar rol als vicevoorzitter van CEJA deel aan het panel tijdens het AgriResearch Conference en YEPP congres.
 • Tot en met 29 april kon de JOLA-evaluatie worden ingevuld. Er zijn weer veel reacties binnengekomen. NAJK gaat deze verwerken en brengt binnenkort de uitslag uit.
 • In mei gaat oud-voorzitter van GAJK, Suzanne Ruesink op missie met Agriterra naar Zambia. Daar zal zij advies gaan geven aan de lokale organisaties.
 • NAJK is druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe Privacywet. Provinciale en lokale bestuurders ontvangen binnenkort informatie over deze nieuwe wet en het nieuwe privacybeleid van NAJK die ook provinciaal en lokaal gebruikt kan worden.
 • In mei staat er een artikel in het relatieblad van Royal FloraHolland, GROW, met dagelijks bestuurder NAJK met portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus.
 • In de mei editie van Agrimondiaal, het magazine van Agriterra, staat een interview met NAJK-voorzitter, Andre Arfman.
 • Op 4 juni organiseert NAJK voor de tweede maal de NAJK-netwerkborrel in Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen AJK-bestuurders nader kennismaken met NAJK en het aanbod van NAJK (projecten en partners). Zo doen zij inspiratie op voor de invulling van het nieuwe seizoen.