Zorgen om doorgeven maïspercelen op zand en löss

Vanaf dit jaar is het verplicht om op zand- en lössgronden vooraf aan te geven welke percelen worden gebruikt voor de teelt van maïs. NAJK heeft signalen gekregen van leden dat het niet in alle gevallen goed is gegaan. Deze regel is een voorbeeld van de toenemende regeldruk binnen de agrarische sector. NAJK roept het ministerie van LNV dan ook op om met praktische oplossingen te komen.

Met deze regel probeert het ministerie te handhaven dat de maïspercelen pas na 15 maart worden bemest. Het is een praktischere manier dan bijvoorbeeld het verplicht stellen van rijenbemesting, maar brengt wel een extra administratieve last met zich mee. NAJK heeft onder haar leden gemerkt dat het doorgeven van de maïspercelen niet overal goed is gegaan, met de nodige frustraties tot gevolg. In sommige gevallen wisten leden niet van deze nieuwe regel af en bij sommigen ging het fout omdat er, naast de wijziging in ‘mijn percelen’, ook een apart formulier moest worden in gevuld. Dit is niet altijd even duidelijk gecommuniceerd.

NAJK betreurt dat deze nieuwe regeling ervoor heeft gezorgd dat er in de praktijk zaken mislopen en dit de bedrijfsvoering en de boer frustreert. De toenemende regeldruk is een zorgpunt voor NAJK en dit is daar een typisch voorbeeld van. NAJK roept het ministerie van LNV op om te kijken naar een praktische oplossing voor dit probleem zodat de percelen die zijn bedoeld voor maïs ook gebruikt kunnen worden voor deze teelt. Laten we de praktijk niet frustreren als we te goeder trouw handelen in een inmiddels zeer onpraktisch regeldoolhof.