Derogatiebeschikking houdt landbouwsector niet gespaard

De inhoud van de derogatiebeschikking hakt er in binnen de gehele landbouwsector. Bufferstroken van minimaal 3 meter langs wateren worden verplicht en in ‘verontreinigde gebieden’, zoals o.a. de Zuidelijke en Centrale zand- en lössgronden, moet in 2025 de stikstofgebruiksruimte met 20% zijn verlaagd. De voorwaarden raken hiermee niet alleen de derogatiebedrijven, maar de gehele landbouw.

Begin september heeft de minister al een aantal hoofdlijnen van de derogatiebeschikking toegelicht en op 15 september werd ons medegedeeld dat deze was goedgekeurd door het Nitraatcomité. Op de precieze inhoud moesten we toen nog wachten, maar deze is nu bekend geworden. “De landbouw heeft de laatste tijd al veel klappen te voorduren gehad. Deze derogatiebeschikking zorgt opnieuw voor pijn in de sector”, aldus Ruben Klein Teeselink, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “Dat we nu weten waar we aan toe zijn, is dan ook het enige positieve wat we uit de beschikking op kunnen maken. De gevolgen zijn groot voor het verdienvermogen van boeren. Daarnaast wijkt dit juist af van de kringloopgedachte en kunnen er veel bedrijven niet meer deelnemen aan de derogatie, omdat zij in een grondwaterwingebied of N2000-gebied zijn gevestigd.”

Raakt gehele landbouw
De derogatiebeschikking kent naast de afbouw van de derogatie ook een aantal voorwaarden, die niet alleen voor de derogatiebedrijven, maar ook voor de rest van de veehouderijsectoren gelden. Denk bijvoorbeeld aan de verlaging van de mestproductieplafonds. De bufferstroken, vermindering van stikstofgebruiksruimte in verontreinigde gebieden en een hogere administratieve last in de vorm van een jaarlijks bemestingsplan en het bijhouden van een elektronisch bemestingsregister, hebben ook op de andere landbouwsectoren invloed. Klein Teeselink: “Als NAJK pleiten we voor zo min mogelijk aanwijzingen van verontreinigde gebieden, omdat de algemene maatregelen al voor een gigantische impact hebben gezorgd. Op provinciaal niveau zal daarnaast verder gesproken worden over de nog nader te definiëren bufferzones rondom N2000-gebieden. Deze zullen namelijk vanaf 1 januari 2024 worden uitgesloten van derogatie.”