NAJK tevreden met richting nieuw pachtbeleid

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schetste vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de pachtwetgeving. De minister wil een nieuwe vorm van langdurige pacht introduceren, kortdurende pachtcontracten ontmoedigen en goed bodembeleid bevorderen. NAJK is tevreden over de richting die minister Schouten gegeven heeft voor het nieuwe pachtbeleid. Wel benadrukt NAJK dat de contouren slechts een richting zijn en dat de verder uitwerking van cruciaal belang is.

De discussie rondom nieuw pachtbeleid is al jaren gaande en zat al jaren vast. Kortlopende pachten werden uitgegeven voor te hoge prijzen volgens de pachters, terwijl lang lopende pachten niet meer werden uitgegeven door te lage prijzen volgens de verpachters. Minister Schouten liet in augustus 2018 weten dat zij regie ging nemen op het pachtdossier omdat de stakeholders er zelf niet uitkwamen. Belangrijk uitgangspunt voor minister Schouten is dat het nieuwe pachtstelsel de positie van (jonge) boeren versterkt en de bodemkwaliteit bevordert. Een goed pachtbeleid nodig is voor het realiseren van de kringloopvisie en het ondersteunen van jonge boeren. NAJK is tevreden met de gegeven richting en dat bij deze richting specifiek benoemd wordt dat het jonge boeren zou moeten helpen. De voorwaarden die gesteld gaan worden in het nieuwe pachtbeleid  zijn bepalend voor het succesvol ondersteunen van jonge boeren en bedrijfsovername. De verdere uitwerking is dus bepalend.

Lang jarige pacht aantrekkelijker maken dan kort jarige pacht

Minister Schouten geeft in haar brief aan dat langjarige pacht aantrekkelijk moet zijn dan kort jarige pacht. Daarvoor wil zij de aanvangsprijs vrij(er) maken en kortdurige pacht ontmoedigen. In de Kamerbrief wordt nog niet duidelijk of deze vrij pachtprijs nog getoetst wordt of dat juist bij kortdurige pacht de prijs getoetst wordt of op een andere manier ontmoedigd word. Dagelijks bestuurder NAJK met het dossier pacht, Marije Klever: “Voor jonge boeren is deze pacht brief erg belangrijk, na overname is er meestal weinig geld over om te investeren in grond, pacht kan een manier zijn om toch het bedrijf te ontwikkelen, maar dan moet deze wel voor meer jaren zekerheid bieden. Stimulering in beleid helpt hierbij”. Ook geeft de minister in haar brief aan dat zij bestaande reguliere pacht ongemoeid wil laten. “Dit is voor de continuïteit van pachtbedrijven een ontzettende geruststelling, zij kunnen nu met vertrouwen naar de toekomst kijken.”, aldus Klever.

Bodem indicator

In de Kamerbrief wordt verder gesproken over het belonen van het verbeteren van de bodemkwaliteit. NAJK heeft nog enige sceptische over of het mogelijk is om de bodem met al haar complexheid te meten of te vangen in een kengetal. Klever: “NAJK vindt dat er opgepast moet worden het aanwijzen van een bodem indicator. De bodem is complex geheel waar we nog niet alles van begrijpen. Daarbij is de bodem ook lastig te meten. Twee plekken op hetzelfde perceel kunnen al een totaal andere bodemuitslag geven. De aandacht voor bodemkwaliteit is wel terecht, de bodem staat immers aan de basis van het agrarische bedrijf. De uitdaging is echter om hier in beleid een praktische invulling voor te vinden.”

De komende periode zal gewerkt worden aan de verdere uitwerking. NAJK is graag betrokken bij de invulling.

De Toekomst begint vandaag: Maarten de Groot – blog 1

Na jaren in een maatschap te hebben gezeten met een melkveehouder ben ik nu weer ZZP-er en sta ik weer aan het begin van nieuwe keuzes.

In het leven kun je veel keuzes maken. Graag zou ik toch weer boer worden maar gaat dit nog wel in Nederland en welke mogelijkheden zijn er dan? Of moet ik verder in het buitenland kijken?

Nu heb ik ook een jong gezin samen met mijn vrouw heb ik 3 dochters. De oudste is 4 jaar en de middelste bijna 3 jaar en de jongste net 1 geworden. Dit is dan ook een drukke tijd in ons leven.

De eerste stap die ik heb genomen is dat we samen hebben gepraat met coach Dorine Zwaan. In het gesprek keken we eerst naar ons verleden. Wat hebben we meegemaakt hoe heeft dat ons gevormd en welke positieve dingen kunnen we hieruit meenemen en welke sterke kanten hebben we en kunnen we weer ingaan zetten.

We spraken ook over hoe staan we nu in het leven. Weer terug bij af met veel meer levenservaring. We wonen nu in mijn ouderlijk huis omdat mijn ouders net verhuist waren. Op het melkveebedrijf wat mijn broer met mijn ouders runnen. En ik weer werkzaam ben als ZZP-er in het grondverzet. Maar wat vinden we nu belangrijk in ons leven? Dorine vroeg ons om eens op te schrijven wat ik en wat mijn vrouw nu belangrijk vonden in ons dagelijks leven. Zoals : Werk/ hobby’s/ vrije tijd/ sport/ het gezinsleven/etc.

Hoe we hierin onze tijd verdelen en door dit aan elkaar bekend te maken weten we ook hoe we ons leven op elkaar kunnen afstemmen en zo elkaar beter kunnen helpen. Want eerst was de rolverdeling ik deed buiten mijn werk op de boerderij en mijn vrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden. Nu moeten we dit samen doen en werken we allebei buiten de deur. Dus daarin goede afspraken maken is heel belangrijk en handig om hiervoor een coach in te schakelen om hier meer inzicht in te krijgen.

En verder de toekomst?

Mijn broer wil thuis de boerderij overnemen en dan is er de mogelijkheid dat ik samen met mijn vader een ander bedrijf gaan starten. Hierin is het nog een hele zoek tocht.

We hebben een aantal bedrijven bekeken in de buurt die te koop staan maar is nog erg prijzig. Daarnaast is het ook nog de vraag kan ik mijn melk wel afzetten tegen een goede prijs en of ik me nog in moet kopen bij een melkfabriek. Dit is allemaal nog niet zo eenvoudig. Hiermee zijn we nog druk om allemaal te bekijken.

Verder rustig afwachten tot er wat moois op ons pad komt.

Voorlopig geen fosfaat uit fosfaatbank voor jonge boeren

De fosfaatbank blijft voorlopig dicht. Een motie in de Tweede Kamer van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) waarin gevraagd wordt om de fosfaatbank in te zetten om een nieuwe generieke korting te voorkomen is gisteren aangenomen. Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft aangegeven achter de motie te staan en de bank dicht te houden zolang er nog rechtszaken lopen. NAJK staat achter het besluit als dit voorkomt dat er een nieuwe generieke korting komt.

Afgelopen maanden was er veel te doen over het fosfaatrechtenstelsel. De onduidelijkheid over de boete gaf onrust in de melkveesector en op de fosfaatmarkt. Ook was er discussie ontstaan over het uitdelen van rechten aan vleesveehouders. Daarnaast werd in de loop van 2018 duidelijk hoe lastig het sturen op fosfaatproductie op bedrijfsniveau is. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft de zorgen van de jonge boeren over de verschillende thema’s gedeeld, verzocht om meer duidelijkheid te verschaffen in de cijfers en benadrukt om de ruimte die er is goed te benutten. “Het voorkomen van een nieuwe generieke korting heeft de hoogste prioriteit, zelfs als dit betekent dat de fosfaatbank niet open gaat”, aldus Klever.

Nog te veel rechten in de markt

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in de Kamerbrief van vrijdag 7 december en het Kamerdebat van donderdag 13 december duidelijkheid gegeven over de cijfers en aangegeven dat er geen ruimte is voor toekenning van meer fosfaatrechten. Met het aantal fosfaatrechten dat momenteel in de markt is, kan het sectorplafond worden overschreden. De CBS cijfers laten zien dat er nu geen overschrijding is. Het gevolg hiervan is dat de fosfaatbank voorlopig niet opengaat. Klever: “Het is jammer dat de fosfaatbank waarin jonge boeren een voorkeursrecht hebben niet open gaat, maar als dit een nieuwe generieke korting voorkomt is dit de juiste beslissing”.

Discussie over knelgevallen

Al het gehele jaar is er discussie over knelgevallen en of en hoe deze geholpen kunnen worden. De dynamiek in de cijfers van fosfaatrechten geeft reden om discussie te voeren over hoe deze cijfers geïnterpreteerd moeten worden. In het Kamerdebat op 13 december kwam dit ook naar voren. Klever: “Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de cijfers en het glashelder wordt of er ruimte is. Wanneer er ruimte is, moet duidelijk worden hoe daarmee omgegaan wordt. Alleen dat brengt rust in het fosfaatrechtenstelsel”. Verder heeft minister Schouten aangegeven dat zij bij het OM wil aangeven dat boeren die bezwaar hebben gemaakt geen duidelijkheid hadden over hun beschikking. Of dit de boete zal beïnvloeden kan zij echter niet garanderen.

Geef ongebruikte JOLA-beschikking terug

NAJK roept jonge landbouwers die een positieve beschikking over de JOLA-aanvraag hebben gehad, op om te laten weten of ze definitief  gebruik gaan maken van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). Binnen drie jaar na de positieve subsidiebeschikking moet er een verzoek tot vaststelling van de subsidie plaatsvinden.  Degene die in 2016 een aanvraag hebben ingediend en een positieve beschikking hebben ontvangen, zitten nu dus aan het eind van hun termijn.

“Op dit moment moet nog 50% van degenen die in 2016  een positieve JOLA-beschikking hebben ontvangen een vaststelverzoek indienen. Het is van groot belang dat jonge landbouwers zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over hun JOLA-beschikking. Op deze manier kunnen betalingen vanuit RVO zo spoedig mogelijk gedaan worden en kan het geld dat vrij komt, door jonge landbouwers die toch van de JOLA-regeling afzien, weer ingezet worden voor andere jonge landbouwers.”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Afzien van JOLA-beschikking
Jonge landbouwers, die bij nader inzien toch geen gebruik gaan maken van de verleende subsidie, roept NAJK op hun aanvraag in te trekken bij RVO zodat deze subsidie aan andere jonge landbouwers verstrekt kan worden.

Gebruik maken van JOLA
Na de investering dient de jonge landbouwers een vaststelverzoek in te dienen bij RVO om betaling van de subsidie te verkrijgen. Het verzoek moet vergezeld worden met facturen waaruit blijkt dat de investering daadwerkelijk is gedaan.

Uitsluitsel geven via RVO
Op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-jonge-landbouwers kunnen aanvragers hun aanvraag vaststellen. Op deze website moet het jaar van aanvraag en daarna de provincie aangeklikt worden. Onder de kop ‘Direct regelen’ wordt de jonge landbouwer doorgestuurd naar www.mijn.rvo.nl. Hier kan via de knop “bekijken en beheren” de vaststellingsaanvraag ingediend worden.

Wet milieubeheer wordt vanaf 2019 gehandhaafd

De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993, maar werd nauwelijks gehandhaafd. Daar is nu verandering ingekomen door de Informatieplicht energiebesparing. Voor bedrijven met een energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 m³ per jaar heeft dat gevolgen. Voldoe je niet aan de Informatieplicht, riskeer je boetes tot wel tienduizenden euro’s. NAJK helpt je graag zulke boetes te voorkomen.

Wat houdt de wet in?
De Wet milieubeheer verplicht je vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ jaarverbruik om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Je voldoet aan de Informatieplicht als je de getroffen maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert aan de handhavers van de wet (gemeenten of aangestelde handhavingsdiensten). In jouw plan, die de handhaver controleert, staat hoeveel energie je bedrijf verbruikt, qua licht, apparaten en hoe je je bedrijf energiezuiniger gaat maken.

Waarom nu opeens handhaven?
In het wereldwijde klimaatakkoord moet Nederland 49% minder broeikassen uitstoten in 2030 ten opzichte van 1990. Alle sectoren, zo ook de agrarische, moet hier aan bijdragen. Onze bedrijven zijn grootverbruikers, daar valt winst te behalen, maar ook in het opwekken van energie.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de wet voldoe?
Tref je vanaf 2019 energiebesparende maatregelen en rapporteer je tijdig, dan zit je goed en voorkom je torenhoge boetes.

Hoe maak ik mijn bedrijf Wet milieubeheer-proof?
Check eerst de wetchecker of deze wet voor jouw bedrijf van toepassing is: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

 Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Er zijn bedrijven die kunnen helpen. NAJK werkt samen met NieuweStroom. NieuweStroom biedt graag ondersteuning. Ze helpen je inzicht te krijgen in welke ruimten en processen veel verbruiken en met welke slimme maatregelen je bepaalde verbruiken simpel kunt terugbrengen.
Zij kijken per stal, woonhuis, voertuig, installaties, ICT, etc. naar het energieverbruik. Adviseren hoe je al dat verbruik kan terugbrengen, maar ook hoe je op jouw bedrijf zelf energie kan opwekken. Denk aan zonnepanelen, warmtewisselaar, ledlampen op bewegingssensor aansluiten.

Compleet dagelijks bestuur NAJK bij jubileum Europese jonge boeren

Op dinsdag 4 december vierde de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA) hun 60-jarig jubileum, het voltallige dagelijks bestuur NAJK was aanwezig bij de feestelijkheden in Ieper, België.

Naast Europees Commissaris Phil Hogan en voorzitter van de landbouwcommissie in het Europees Parlement Czesław Siekierski waren 180 gasten aanwezig, voornamelijk jonge boeren uit heel Europa, politici, academici, vertegenwoordigers van bedrijven uit de keten. Hogan gaf aan alles op alles te zetten om vernieuwing in de agrarische generaties te versnellen. Aangezien de huidige generatie jonge boeren de beste mogelijkheden hebben om Europese landbouw competitief, duurzaam en in het hart van de plattelandsgemeenschap te houden.

Dagelijks Bestuurslid van NAJK met de portefeuille internationaal Iris Bouwers is ook vicevoorzitter van CEJA. Zij nam deel aan een panel waarin werd gesproken over innovatie, ecologie, de positie van vrouwen binnen de landbouwsector en communicatie.

Bouwers: “Als organisatie zijn we in 60 jaar veranderd, maar in onze diversiteit zijn we één gebleven. We zijn divers in achtergrond, taal, productietype en schaal, maar we blijven één in onze dromen, ambities en in de uitdagingen waar we voor staan. De landbouw in Europa is door de jaren heen veranderd, toch is en blijft het onze verantwoordelijkheid als jonge boeren om een actieve rol in het landbouwdebat te vervullen.”

Voor het congres is er een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in Vlaanderen, waar 20 nationale jonge boerenorganisaties uit Europa vertegenwoordigd waren. Na het congres bezochten de Dagelijks Bestuursleden een fototentoonstelling met het thema ‘Boeren voor de Toekomst’ en woonden we de dagelijkse Last Post ceremonie bij, te Ieper onder de Menenpoort om het 100-jarig einde van de Eerste Wereldoorlog te gedenken.

NAJK en Agrio starten onderzoek: ‘Media met boerenverstand!’

Lees jij vooral vakbladen om nieuws over de agrarische sector te vinden of bekijk je het nieuws op social media? Ben je lid van een studieclub of volg je kennisbijeenkomsten? En wordt er volgens jou wel genoeg ingespeeld op de informatiebehoefte van jonge boeren? Kortom, wat doe jij om up-to-date te blijven?

Doe mee aan het onderzoek ‘Media met boerenverstand’ over het media- en informatiegebruik onder agrarische jongeren! Hoe kunnen we jou beter voorzien van de juiste informatie? Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Agrio en NAJK.

NAJK verwelkomt en neemt afscheid van bestuurders

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 juni 2018 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afscheid genomen van bestuurders Sander Thus en Bart van der Hoog en een nieuw bestuurslid, Marije Klever (foto), welkom geheten. Marije Klever volgt Bart van der Hoog op als dagelijks bestuurder en portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK. NAJK zoekt opvolging voor Sander Thus met de portefeuille bedrijfsovername. De alv is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK.

Tijdens de alv stelde Marije Klever zich voor en namen Bart van der Hoog en Sander Thus afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter Andre Arfman de bestuurders voor hun inzet in de afgelopen jaren. Arfman: “In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet voor jonge agrarische ondernemers. Dankzij de inzet van Sander Thus en Bart van der Hoog heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies.”

Afscheid Sander Thus

Sander Thus, dagelijks bestuurder bedrijfsovername en vicevoorzitter van NAJK, heeft na een bestuursperiode van vier jaar afscheid genomen. “Sander Thus heeft bij NAJK de behoefte van jonge boeren en tuinders centraal gesteld. Hij heeft agrarische bedrijfsovername hoog op de agenda gezet bij het ministerie. Hij is actief betrokken geweest bij de Jonge Landbouwersregeling, bedrijfsovernamebegeleiding, Boer zoekt Boer, pacht en het bedrijfsovernamefonds”, aldus Andre Arfman. Het bedrijfsovernamefonds is de kers op de taart van zijn bestuursperiode. Hij blijft hiervoor aanspreekpunt tot zijn opvolger bekend is.

Afscheid Bart van der Hoog

Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder melkveehouderij van NAJK, heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. “Bart van der Hoog heeft een belangrijke bijdrage en adviserende rol gehad binnen het fosfaatdossier. Hierin heeft hij de belangen van jonge melkveehouders goed in beeld gebracht. Ook heeft hij bijgedragen aan het kennisniveau van de jonge melkveehouders. Zo is hij actief betrokken geweest bij het kennisproject Wei & Maatschappij.”

Marije Klever nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij

Melkveehoudster Marije Klever is unaniem verkozen als nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Marije Klever is opgegroeid op een melkveehouderij in de Meern, onder de rook van Utrecht. Ze volgde de opleiding Dier- en veehouderij aan de voormalige CAH in Dronten en deed een master Innovation and Rural Development in Wageningen. In 2017 heeft Marije Klever het familiebedrijf met 100 melkkoeien overgenomen. Klever: “Als jonge boerin zie ik veel ontwikkelingen in de melkveehouderij. Ontwikkelingen die juist de jongere melkveehouders aangaan. Onze generatie kijkt over een langere periode dan de oudere generatie melkveehouders. Ik vind het daarom belangrijk dat jonge melkveehouders ook een stem hebben. We zetten allemaal stappen richting een bestendige toekomst, daar wil ik mij graag actief voor inzetten.” Marije Klever wil met en voor de melkveehouderijleden van NAJK op zoek gaan naar specifieke kansen voor de sector en het sluiten van de kringloop verder versterken. Verder verwacht ze in de lobby actief in te zetten op het energiedossier. Ook neemt Marije Klever het pachtdossier over van Sander Thus.

DeLaval en NAJK blijven versterken

DeLaval is kennispartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). NAJK en DeLaval hebben een nieuwe partnerovereenkomst ondertekend waardoor DeLaval partner van NAJK blijft. Op dinsdag 26 juni is het contract met een looptijd tot en met 2020 officieel ondertekend door Geert-Jacob van Dijk (Vice President Market Area Benelux) en Andre Arfman (voorzitter NAJK). Dit gebeurde tijdens de internationale perspresentatie van de nieuwe VMS V300 melkrobot en de OptiDuo voeraanschuifrobot van DeLaval.

DeLaval en NAJK werken al jarenlang samen aan een versterking van de interactie met de jonge melkveehouders. Ook de komende jaren zal uitwisseling en kennisdeling centraal staan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe concepten, producten, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinrichting op het vlak van melken, voeren, koelen en stalinrichting.

Verhogen kennisniveau

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en volgen ze de laatste ontwikkelingen van de agrarische sector. NAJK vindt het belangrijk dat er breed georiënteerde sponsoren zijn: “We zijn blij dat een belangrijke speler als DeLaval zich inzet voor jonge melkveehouders. Zo verhogen we het kennisniveau van de Nederlandse jonge melkveehouders”, aldus Andre Arfman. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau.

Inzichten delen

DeLaval levert totaaloplossingen voor de melkveehouderij, met als doel het optimaliseren van de melkproductie en het verbeteren van het welzijn van mens en dier. Geert-Jacob van Dijk van DeLaval is verheugd dat DeLaval als marktleider, de samenwerking met NAJK voortzet. “We willen de boeren van de toekomst met nieuwe inzichten, technologie, visie en ervaring ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Met name in de veranderende en uitdagende omgeving waarin de jonge agrariërs zich bevinden zijn passie, ondernemerschap en gedrevenheid noodzakelijk om elkaar scherp te houden. Met het partnerschap willen we de komende jaren, samen met de leden van NAJK, deze uitdaging aangaan.” Ook zullen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van DeLaval uitgebreid aan bod komen.

Dag van de Akkerbouw markeert de start van nieuwe campagne

Op 27 juni wordt tijdens de Dag van de Akkerbouw de campagne “Mijn akker, jouw voedingsbodem” gelanceerd. Met deze campagne worden de akkerbouwers van Nederland in het zonnetje gezet en laten we heel Nederland zien wat de akkerbouw voor hen betekent. Op 27 juni wordt de onthulling gevierd met een boerenbrunch op een akker. Jij kunt hierbij aanwezig zijn en vertellen hoe trots je bent om jonge akkerbouwer te zijn aan een niet alledaagse doelgroep. Meld je aan door een e-mail te sturen naar dvantwesteinde@najk.nl!

Alles is te volgen via #jouwvoedingsbodem. Volg ons alvast op FacebookTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van de allerlaatste updates.

De campagne is een initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw en mogelijk gemaakt door: Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Interpolis, Van Iperen, NAJK, LTO Nederland, NAV, NAO en Vavi