CDG Arable Crops – Joline Brouwer

Twee weken geleden mocht Joline Brouwer vanuit NAJK voor CEJA aanwezig zijn in Brussel bij de dialooggroep over akkerbouwgewassen. Deze dialooggroep ging specifiek over granen en eiwithoudende zaden en gewassen. Een goede bijeenkomst waarbij ze samen met iemand uit Tsjechië en Spanje de belangen van de Europese jonge landbouwers mocht vertegenwoordigen. Hieronder doet Joline haar verhaal.

Zoals jullie wellicht weten, zijn er verschillende dialooggroepen (voor o.a. melk, suiker, energie). Per groep verschilt het dan ook welke belangenorganisaties en hoeveel mensen van een bepaalde organisatie aan tafel zitten. In deze groep zijn partijen als FoodDrink Europe (met o.a. Unilever, Nestlé), COPA COGECA (met o.a. LTO), CELCAA (handelaars van grondstoffen), Europa Bio en BeeLife vertegenwoordigd met experts. Deze civiele dialooggroepen dienen als klankbord voor de Europese Commissie en gaat de Europese commissie helpen bij alle aangelegenheden betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de plattelandsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Het is daarom ook van belang dat de jonge landbouwers hierbij zoveel mogelijk bij betrokken zijn hun stem laten horen. De toekomst van de jonge landbouwers wordt mede bepaald door de regels en beleidsvoering in Brussel en heeft dus invloed op ons landelijk beleid. 

Dit keer was het weer een volle agenda. Zoals gewoonlijk werd er begonnen met het bespreken van de marktsituatie en de vooruitzichten hierop. Verschillende gewassen, als koolzaad, soja tarwe en maïs, werden uitvoerig besproken. Een terugkomend punt hierbij is de discussie over de verhouding van het telen voor humane voeding en diervoeding en het importeren van soja. De (blijvende) afhankelijkheid van import en de bijbehorende handelsbelangen, teeltmogelijkheden en werknemers, blijft een complex vraagstuk. Hieronder nog enkele marksituaties die zijn besproken: 

Er was minder droogte in Europa vergeleken met vorig jaar, maar het heeft wel invloed gehad op de productie (m.b.t. waterniveau). Er was een toename van het totale graanareaal in de EU (56,6 miljoen ha, 2,8% j / j). Daarnaast een herstel van tarwe en gerstproductie en daarbij een goede kwaliteit tarwe op EU-niveau. Er is een daling van de totale invoer, met name voor maïs en een herstel van de totale uitvoer, met name voor tarwe. Het totale oliezaadoppervlak ligt 7% onder het vijfjaarsgemiddelde. Aangezien het gebied daalt, wordt de EU-oliezaadproductie voor 2019/2020 geschat op slechts 29,6 miljoen ton, 11% onder het gemiddelde. Met 16,8 miljoen ton is de koolzaadproductie op het laagste niveau sinds 2006/2007. De jaarlijkse toename van de sojabonenproductie compenseert de afname van koolzaad en zonnebloemzaad slechts gedeeltelijk. Om de lage koolzaadproductie in de EU te compenseren, wordt verwacht dat de import van koolzaad in de EU in 2019/2020 recordhoogten zal bereiken.

Een ander terugkomend agendapunt is de voorbereiding op de Brexit. Ook kwamen de plannen voor Horizon Europa, een programma voor onderzoek en innovatie aan bod en werd er gekeken naar wat voor rol producten op basis van plantaardige eiwitten hierin gaan spelen. Zoals verwacht gaat het een belangrijke pijler worden mede door de steeds grotere vraag naar vegetarische producten. Het volgende punt op de agenda was de European Green deal 2013. Hierbij werd kort de visie voor een duurzamer voedselsysteem besproken. Onderdeel hiervan is de ‘Farm to Fork’-strategie met als hoofdthema’s; voedselzekerheid, gezondheid, klimaatverandering, biodiversiteit en inkomen uit landbouw. Als laatste punt op de agenda stond een spreker van de WUR die onderzoek doet rondom onkruidbestrijding. Het thema luidde dan ook als volgt; alternatieve methodes om onkruid te bestrijden als vervanger voor glyfosaat. Zoals verwacht kwam er uit de discussie naar voren dat dit product noodzakelijk blijft. Een combinatie van precisie en wieden blijft belangrijk om de eerste onkruiddruk tegen te gaan. Resistentie van de gewassen op dit middel blijft een grote zorg voor de toekomst.  

Tijdens deze bijeenkomst proberen we als CEJA ook punten aan te kaarten en uit te dragen, zoals: kwesties met betrekking tot de toegang tot land, krediet- en productierechten en versterking van onderwijs- en opleidingsfaciliteiten voor jongeren op het platteland. Persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan deze bijeenkomst, was de moeilijkheid rondom aankoop landbouwgrond en de problematiek rondom schade door muizen, ganzen en droogte. De conclusie voor mij persoonlijk: het is goed dat CEJA aanwezig is bij deze groep en haar stem, waar mogelijk, laat horen. Het is alleen wel jammer dat er in deze groep te weinig ruimte is voor discussie. Terwijl juist deze discussies in mijn ogen zo belangrijk zijn. Desondanks blijft het goed dat de mogelijkheid er is dat de jonge boeren hierbij aan tafel zitten en vanuit de praktijk kan worden aangegeven wat er zoal speelt onder de jonge boeren. 


Joline Brouwer

Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister! 

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een gedegen plan aan, waarmee per direct de stikstofimpasse kan worden doorbroken en de bouw weer kan gaan bouwen. Het Landbouw Collectief heeft na drie bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau, gisteren een vierde overleg gehad met de Minister om knopen door te hakken. Helaas zonder resultaat. De Minister voegt niet de daad bij het woord om de stikstofimpasse te doorbreken. 

Het Landbouw Collectief heeft sinds 24 oktober snel geschakeld en gewerkt aan een breed gedragen oplossing. Zich bewust van het belang en de noodzaak om een economische recessie te voorkomen heeft het Landbouw Collectief de hand uitgestoken, ze wil onderdeel zijn van de oplossing zonder de oorzaak te zijn van het probleem. Helaas lukt het niet om tot concrete afspraken te komen met de Minister, ze laat het Landbouw Collectief in het ongewisse. 

Inmiddels zijn we bijna 7 maanden verder na de uitspraak van de Raad van State, waarbij de PAS werd afgeschoten. Sindsdien is veel tijd verloren gegaan, waarbij de sectoren maandenlang niet serieus zijn genomen. Na het debacle met het kabinetsbesluit van 4 oktober en de opvolgende provinciale beleidskaders van 8 oktober, die achteraf allemaal niet goed doordacht bleken, blijft de stikstofimpasse voortduren. 

Het Landbouw Collectief verwacht van de Minister een akkoord op haar plan. De beste garantie om daadwerkelijk tot vermindering van de stikstofuitstoot te komen, en dat al op heel korte termijn. Niet alleen goed voor natuur en economie, maar ook voor terugkeer van de rust in de samenleving.

 

Landbouw Collectief voortvarend gestart

Op dinsdagvond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle
belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen. Het Landbouw Collectief is voortvarend gestart.

Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de
huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. De overheid is vastgelopen in
Haagse en Brusselse regels, na een gerechtelijke uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof.
In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de
landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen.
Daarmee wordt de gehele agri -en food keten geraakt, zonder dat er sprake is van noodzaak of een
échte crisis.

Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet
zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw -en infra stil
komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. Een houdbare
vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder
onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden. De
partijen verenigd in het collectief hebben op 5 november oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld,
voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. De afspraak is gemaakt dat al
het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Aalt
Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen
tot oplossingen.

Volgende week komt het Landbouw Collectief weer bijeen. De intentie is om op korte termijn de
oplossingsrichtingen gereed te hebben. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve
samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce STIKSTOF
opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal het overleg gezocht
worden met betrokken Ministeries.

Wetgeving biologische landbouw, Brexit en Manneken Pis | CDG biologische landbouw

Auke Spijkerman: Nadat ik maandag bij het stadhuis in Assen was geweest, mocht ik woensdag weer naar de stad van Manneken Pis toe. In Brussel mocht ik namelijk weer bij de civil dialogue group van biologische landbouw zijn. Nu werd er op deze dagen ook nog druk vergaderd over de Brexit in Brussel en is hier op het moment van schrijven nog veel onduidelijk over maar hierover straks meer.

Ik zal eerst uitleggen wat er in deze civil dialogue group(CDG) gebeurt. In een cdg mogen allemaal verschillende lobbygroepen hun zorgen, voorstellen, of verandering in beleid of teksten voorleggen aan de Europese commissie. In het geval van de biologische landbouw is dat de DG Sante(gezondheid en voedselveiligheid). In deze groep zitten veel verschillende lobbygroepen van organisaties ter verbetering van dierenwelzijn en milieu, CEJA (belangenorganisatie voor jonge boeren in Europa) tot verwerkers en handels organisaties.

In de biologische landbouw zijn ze druk bezig met het vernieuwen van de wetgeving. Op 1 januari 2021 moet alle nieuwe wetgeving klaar zijn. De commissie loopt momenteel achter op schema maar deze 1 januari moet gehaald worden. Omdat de biologische sector nogal om sterk omschreven wetgeving vraagt, zijn er veel kleine details die verwerkt moeten worden in de wetgeving. Hierdoor is een groot gedeelte van de vergadering vrij technisch. Voorbeelden hiervan zijn om de uitloop van kippen op max. 350 meter te houden in plaats van 150 meter die was voorgesteld.

Na dit technisch en saaiere stuk van de vergadering gaven ze een inkijkje in de biologische markt, in welke landen deze groeit en met welke producten. Bijzonder om te zien dat in Denemarken 32 % van alle eieren die verkocht worden biologisch zijn en dat de algehele markt is gegroeid van een marktaandeel van 11% in 2016 naar 13% in 2017. Het algemene beeld van deze markt was dat biologisch stabiel doorgroeit en dit vooral bij de grotere retail het geval zal zijn (supermarkten).

Hierna was een presentatie over de meldingen die worden gedaan van verdachte biologische partijen in de verschillende landen. Deze informatie hoeft niet te betekenen dat een product ook echt niet voldoet maar geeft wel een indicatie van betrouwbare en minder betrouwbare landen. Hier was ook een interessante discussie om deze data geheim te houden. Dit omdat deze data heel gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden en daardoor volledig uit zijn verband kan worden gehaald. Hierna werd wel duidelijk aangegeven dat landen als Turkije en China onder extra aandacht staan omdat hier vaker partijen met melding vandaan komen.

De dag sloten we zoals eerder met cdg’s af met een rapport over de brexit. Hier werd aangegeven dat er eigenlijk nog niks nieuws te melden was. Wel werd duidelijk aangegeven dat er 3 scenario’s waren. Optie 1: Een deal met Brexit waardoor er een overgangstermijn zou zijn om alle wetgeving goed te regelen. Optie 2: een verlenging van de huidige status, geen deal maar ook geen brexit. Of optie 3: Een harde brexit. In het geval van de biologische markt zou dit betekenen dat ze als 3de wereld land worden behandeld en dan moet de EU alle wetgeving en certificeringsinstanties goedkeuren. Dit zou export van biologische producten voor het VK onmogelijk maken naar de EU.

Al met al heb ik weer een zeer leerzame dag gehad in Brussel waar ik interessante mensen heb leren kennen die jonge boeren in andere landen vertegenwoordigen.

 

Een aantal NAJK leden nemen namens NAJK deel aan cdg’s, dit zijn de adviesgroepen van de Europese Commissie. Zij vertellen graag over hun ervaringen en over de onderwerpen die hier worden besproken. 

CDG MILK in Brussel | Wilbert Wouters

Op vrijdag 4 oktober mocht ik deelnemen aan de Civil Dialoque Group on milk. Met de Agra actie protesten van 1 oktober nog vers in het geheugen, was ik erg benieuwd wat daarvan doorgekomen was in Brussel. Deze bijeenkomst leende zich er echter niet voor om daar een standpunt over in te nemen. Het eerste wat me in de metro in Brussel opviel was een grote banner waarop stond Meatthefacts. Deze reclamecampagne wordt bewust in Brussel gestart omdat juist daar de politici direct beïnvloed moeten worden. De campagne laat zien dat dieren die op een goede manier behandeld worden, zorgen voor een leefbaar platteland en dus een duurzaam klimaat.

Productie in Europa

Hoe de melkmarkt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en wat de vooruitzichten zijn, worden besproken en geëvalueerd. Opvallend is de sterke stijging in melkproductie in Ierland en Polen en de afname in productie in Nederland en Spanje. Hierbij speelt de regelgeving in Nederland en de ruwvoer voorraad in Spanje een belangrijke rol. Het aantal melkkoeien in Europa stijgt licht, maar niet zo snel als de totale productiegroei. Dit betekent dus dat de productie per koe gestaag toeneemt. Afgelopen jaar is de meeste melk ooit geproduceerd in Europa, ondanks de krapte in ruwvoer door de droogte van vorig jaar.

Zuivelexport vanuit Europa

De export van zuivel nam met 13% toe. Dit lijkt veel maar de totale zuivelexport in euro’s steeg nauwelijks. Dit komt door de sterke concurrentie van Nieuw-Zeeland op de wereldmarkt. China blijft een zeer belangrijke handelspartner net zoals Zuid-Oost Azie en Afrika. De zeer recentelijke sancties van Amerika om extra importheffingen te heffen op zuivel gaan effect hebben. Het is nog afwachten hoe en welke producten hier de dupe van zijn. Bepaalde handelsakkoorden hebben effect op volledig andere producten. Zo heft Indonesië 25% importheffing op zuivel omdat Europa (bijna) geen palmolie voor biodiesel meer wil importeren. De wereldwijde zuivelconsumptie laat al jaren een duidelijke dalende lijn voor consumptie melk zien, terwijl vooral kaasconsumptie sterk toeneemt. Dit is met name in de Afrikaanse landen.

De Brexit

De Brexit is nu zeer actueel omdat er duidelijkheid moet komen voor het einde van oktober. Verschillende Ierse boeren zien in dat een harde Brexit een catastrofe wordt voor de Ierse melkveehouderijen. Dit omdat een zeer groot gedeelte van de zuivel naar of door Engeland naar Europa wordt geëxporteerd. Een harde Brexit zal voor zeer veel logistieke problemen zorgen. Europa heeft haar gedeelte van het crisismanagement op orde, het is de vraag hoe Engeland dit op orde heeft. Afwachten dus.

Transparantie in de melkmarkt

Er wordt gewerkt aan een programma om de melkmarkt transparanter te maken. Binnen de gehele keten is veel transparantie in onder andere de productie, verwerking en verkoop cijfers. Alleen de retail is erg terughoudend om gegevens vrij te geven. Geprobeerd wordt om: verkoopprijzen te verzamelen, vergelijkbare producten en markten te gebruiken, verkoop hoeveelheden en de inkoopprijzen te verzamelen. Dit moet er voor zorgen dat er beter op de markt in ingespeeld kan worden.

Common Agriculture Policy

In een presentatie over het CAP (Common Agriculture Policy) werd uitgelegd wat het CAP is en welke vorm dit gaat krijgen. Ook stonden klimaat en de volgende generatie hierin centraal. Het is erg belangrijk om over vijftig jaar nog steeds op een goede manier voedsel te kunnen produceren. Duidelijk kwam van verschillende kanten naar voren dat de jonge agrariërs meer ruimte en ondersteuning moeten krijgen om duurzaam te produceren. Ook het standpunt dat de vergrijzing in razend tempo toeneemt werd genoemd en dat de bereidheid om nog boer te worden steeds minder wordt. Dit komt door het lage verdienmodel en de vele uren hard werk. Belangrijk dat deze punten benoemd worden, hopelijk gaan we dit op een bepaalde manier terug zien!

Een aantal NAJK leden nemen namens NAJK deel aan cdg’s, dit zijn de adviesgroepen van de Europese Commissie. Zij vertellen graag over hun ervaringen en over de onderwerpen die hier worden besproken. 

NAJK en ForFarmers zetten zich samen in voor jonge boeren

Andre Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Richard Dijkstra, directeur varkens en directielid ForFarmers Nederland, hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is blij dat de ambitieuze voeronderneming ForFarmers er opnieuw voor kiest verbonden te blijven aan de jonge boeren en tuinders.

In de samenwerking tussen de jonge boeren en tuinders en de voeronderneming ligt de focus vooral op het delen van kennis. Ook in de regio’s gaat de samenwerking verder in de vorm van plaatselijke activiteiten van de provinciale AJK’s. Beide partijen zien de samenwerking als een echte win-winsituatie: ForFarmers is een kennisbron en inspirator voor jonge agrarische ondernemers. Tegelijkertijd komt ForFarmers op deze manier in contact met de agrarisch ondernemer van de toekomst.

NAJK blij met de samenwerking

Als dé belangenorganisatie van jonge boeren en tuinders in Nederland vertegenwoordigt NAJK een enthousiaste en ambitieuze groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers. “NAJK hecht een groot belang aan goede contacten met belangrijke spelers uit de agribusiness, zodat de leden verrijkt worden met belangrijke kennis, ontwikkelingen en informatie uit de agrarische sector. NAJK wil daarom graag de succesvolle samenwerking met ForFarmers voortzetten en is blij zo’n speler in de agribusiness aan zich te mogen verbinden”, zegt NAJK-voorzitter Andre Arfman.

ForFarmers partner voor jonge boeren

ForFarmers pakt de samenwerking de komende jaren actief op. Richard Dijkstra: “Onze missie is om ons in te zetten voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. NAJK is daarin een belangrijke partner. Hierbij gaan we voor de langere termijn samen verder werken aan een mooie toekomst voor de agrarische sector. Dat gaat over meedenken over beleid tot het opzetten van grote en kleine evenementen voor de jonge boeren van Nederland. En daar zijn we trots op!”

NAJK teleurgesteld over verhoging afroming fosfaatrechten bij overdracht

Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag, 24 mei, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het voorstel om de afroming van fosfaatrechten bij overdracht te verhogen van 10 naar 20%. Voor NAJK kwam dit voorstel onverwachts en vindt de verhoging teleurstellend.

Momenteel zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer dan 84,9 miljoen kilo mogen zijn. Dit heeft de Europese Commissie eerder als eis gesteld. Minister Schouten wil geen generieke korting, dus heeft zij gekozen voor het voorstel om het percentage afroming bij overdracht te verhogen. “Wij hadden dit voorstel niet zien aankomen. Als het alternatief een generieke korting is, is dit een betere optie, maar dit is wel een tegenvaller voor de melkveehouderijsector die nog niet bekomen is van alle strubbelingen in het fosfaat dossier tot nu toe. Daarbij zal de aandacht van de melkveehouder weer helemaal richting fosfaat gaan terwijl er ook andere uitdagingen zijn waarmee we positief aan de slag wilde gaan”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Voor de verhoging van de afroming moet er eerst nog een wetswijziging komen. Minister Schouten heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd en hoopt hier zo spoedig mogelijk in beide Kamers over te besluiten.

Hoeveelheid fosfaatrechten blijft in beweging

De rechten die afgeroomd worden komen in de fosfaat bank. De 420.000 kilo fosfaatrechten die momenteel in de fosfaatbank zitten en de rechten die hier nog bij komen zullen komen te vervallen, op deze manier hoopt minister Schouten het aantal uitgegeven rechten onder het plafond te brengen. Ondertussen komen er door procedures en door vleesveehouders die rechten aan melkveehouders verkopen weer rechten bij. NAJK is blij dat minister Schouten bevestigd dat rechten die nu van vleesveehouders zijn wat haar betreft niet meetellen voor het sectorplafond voor de melkveehouderij. Dit is essentieel om als melkveehouderij qua rechten onder het plafon te komen.

Meer ruimte voor sector in de toekomst

De minister schrijft ook dat wanneer de fosfaatrechten en de stikstofproductie voldoende zijn terug gebracht de weg vrij is voor maatregelen die bijdragen aan het toekomstperspectief van de sector en ruimte voor ondernemerschap. Marije Klever: ‘Het is goed dat de minister dit benoemd, echter lijkt dit nu ver weg, terwijl de sector nu al opzoek is naar dit toekomstperspectief, NAJK zal zich inzetten deze woorden tot daden laten komen.’

 

Lees de Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/05/24/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechtenstelsel

Open Dagen Nieuwe Weiders

De belangstelling voor weidegang neemt toe. Voor melkveehouders die overwegen te starten met weiden organiseert Stichting Weidegang open dagen bij melkveehouders die deze stap eerder hebben gezet. Tijdens een rondleiding door het weiland en de stal laten ze zien hoe zij weiden en hoe zij de start hebben aangepakt. Ook vertellen ze wat mee en wat tegen viel. Tijdens de open dag is hun WeideCoach aanwezig om vragen te beantwoorden over opties om weidegang op verschillende type bedrijven in te vullen.

Bij voorkeur vooraf aanmelden. Dit kan door de WeideCoach een mail te sturen. Burgers zijn niet uitgenodigd voor deze vaktechnische dag.

Voor vragen kun je terecht bij Stichting Weidegang: info@stichtingweidegang.nl | 023 23 020 23

Deze veehouders nodigen je uit om hun bedrijf te bezoeken

16 mei 2019: Familie Aalderink – WeideCoach Nimda Schelhaas

De familie Aalderink melkt 100 koeien en is in 2018 verhuisd naar een nieuwe locatie in Ruinerwold. Dit maakte het mogelijk de koeien vanaf april 2018 weer te gaan weiden. Er is gekozen voor traditioneel standweiden waarbij de koeien drie weken lang in hetzelfde perceel worden geweid. Een eenvoudig en veilig systeem om goed te starten met weiden. Zelfs na een verhuizing.

Wanneer: donderdag 16 mei 2019 – 13.00-16.00u

Waar: Oosteinde 38; 7961 NG Ruinerwold

Aanmelden: schelhaas4@kpnplanet.nl

21 mei 2019: Daan Vermeulen en Jos Hol – WeideCoach Ton Derks

Daan Vermeulen en Jos Hol uit Kapel-Avezaath melken 125 melkkoeien met twee robots. Ze zijn dit jaar al vroeg, begin april, begonnen met weiden en het jongvee weidt dag en nacht. Met hulp van de FarmWalkgroep zijn ze twee jaar geleden gestart. “Vooral in de beginfase was deze hulp welkom.” Daan en Jos werken met afwisselend twee blokken van elk vijf percelen. De koeien gaan elke dag naar een ander perceel van hetzelfde blok voor vier weken. Alleen bij regen is het wel eens lastig. “Dan gaan de koeien massaal naar binnen en staan ze op een kluitje te wachten.”.

Wanneer: dinsdag 21 mei 2019 – 13.00-16.00u

Waar: Moleneind 18, 4013 NE Kapel-Avezaath

Aanmelden: t.derks@dlvadvies.nl

23 mei 2019: Guido van Hoven – WeideCoach Henk Antonissen

Guido van Hoven is sinds 2018 een Nieuwe Weider, hij melkt ruim 200 koeien met vier robots. Hij heeft er voor gekozen zijn koeien in twee groepen te weiden door de koerouting op een inventieve manier in te richten en gebruik te maken van de weideselectiepoort. Guido is eveneens Koeien & Kansen bedrijf en kan daarom goed laten zien wat het effect was van weiden op de technische en economische kengetallen. Daarin is ook te zien dat hij het nodige ‘leergeld’ heeft betaald en het beweidingssysteem goed in te vingers heeft gekregen. Deze ervaring wil hij graag delen met collega’s.

Wanneer: donderdag 23 mei 2019 – 13.15-15.30u

Waar: Keerestraat 7; 6251 NJ Eckelrade

Aanmelden: antonissenadvies@gmail.com

22 mei 2019: Dirk Anko Albada – WeideCoach Nimda Schelhaas

Dirk Anko Albada melkt met drie robots 150 melkkoeien op een huiskavel van 29 hectare. Na een paar jaar weiden van jongvee en droge koeien is hij vorig jaar gestart met het weiden van zijn melkkoeien. Er is gekozen voor roterend standweiden, een systeem waarbij de koeien elke dag een nieuw perceel met fris gras krijgen. Hierdoor blijven de koeien graag weiden en wordt eenvoudig, door de deur te openen, de gewenste weidetijd gerealiseerd.

Wanneer: woensdag 22 mei 2019 – 13.00-16.00u

Waar: Frisbourren 4; 8571 RR Harich

Aanmelden: schelhaas4@kpnplanet.nl

24 mei 2019: Joost van Eert – WeideCoach Henk Antonissen

Joost van Eert weidt sinds vorig jaar, hij heeft 200 melkkoeien op 23 hectare en melkt conventioneel. Hij heeft gekozen voor roterend standweiden en daarbij veel aandacht gegeven aan een goede infrastructuur zoals kavelpaden en waterbakken. Daarnaast heeft hij er bewust voor gekozen ook zijn pinken te weiden zodat ze later als melkkoe goed kunnen grazen. Hij vertelt collega’s graag over de resultaten van deze succesvolle stap en onderbouwt dit met zowel technische als economische kengetallen.

Wanneer: vrijdag 24 mei 2019 – 10.15-12.30u

Waar: Vierhoeven 3, 4651 VN Steenbergen

Aanmelden: antonissenadvies@gmail.com

29 mei 2019: Robert van den Bosch – WeideCoach Ton Derks

Robert van den Bosch melkt 90 koeien op een huiskavel van 25 hectare. Omdat het zo goed beviel met de droge koeien, is hij in 2017 ook gestart met het weiden van de melkkoeien. De resultaten zijn boven verwachting, zelfs met de hete zomer van 2018. “We zitten over de 10.000 liter. We hebben weinig last van de hitte gehad. Op warme dagen melkte ik extra vroeg en liepen de eerste koeien om kwart over zes buiten”. De melkveehouder hoefde niet extra bij te voeren, maar was wel druk met beregenen. “De wei moet natuurlijk wel groen blijven, dor gras vreten de koeien niet. Dat is gelukt, de grasopname was in 2018 beduidend beter dan het voorgaande jaar.”

Wanneer: woensdag 29 mei – 13.00-16.00u

Waar: Oirschotsedijk 22, 5513 NR Wintelre

Aanmelden: t.derks@dlvadvies.nl

13 juni 2019: Jan Borgman – met WeideCoach Rob Huinink

Jan Borgman melkt met 2 robots 100 koeien op een huiskavel van 11 hectare. Het was in 2018 even puzzelen hoe weidegang logistiek in te vullen omdat de looproute de route van de voerrobot kruist. Maar dat is goed gelukt en het loopt naar tevredenheid. Eén wens staat nog open: het aanleggen van een kavelpad om de koeien nog soepeler van de stal naar de wei te laten bewegen.

Wanneer: donderdag 13 juni – 13.00-16.00u

Waar: Heerlerweg 1, 7233 SG Vierakker

Aanmelden: info@huininkadvies.nl

NAJK is woedend over de gebeurtenissen in Boxtel

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft met verbijstering kennisgenomen van de gebeurtenissen die maandag 13 mei in Boxtel hebben plaatsgevonden. Bij de bezetting van een varkensstal door ruim honderd activisten zijn mens en dier blootgesteld aan onverantwoorde risico’s. Tim van der Mark, varkenshouder en portefeuillehouder intensief: “Boeren werken met hart en ziel aan hun bedrijf, acties als deze zijn respectloos en raken ons hard.”

Boeren en hun families moeten zich veilig kunnen voelen op en rond hun eigen erf. NAJK vindt het alarmerend dat de aanwezige autoriteiten pas na elf uur ingrepen bij de dreiging in Boxtel, terwijl een Kamermeerderheid zich eerder dit jaar uitsprak over het feit dat bedreiging en intimidatie van boeren in Nederland keihard aangepakt moeten worden. Dit soort acties zijn onacceptabel.

Gevolgen

Naast de gevolgen van intimidatie en inbraak op het privéterrein van de boer zijn er ook andere gevolgen die deze actie kan hebben. Van der Mark: “Het illegaal betreden van een varkensstal kan niet. Nederlandse varkenshouders houden zich aan strenge hygiënische voorzorgsmaatregelen, wanneer men zich hier niet aan houdt kan dit vergaande gevolgen hebben. Tachtig procent van de actievoerders kwam uit Oost-Europa en België, waar de Afrikaanse varkenspest heerst. Dit kan ertoe leiden dat deze varkens geruimd moeten worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal hier uiteindelijk een beslissing over moeten nemen.”

“Boeren voelen zich bedonderd”

Nederlandse boeren zetten zich iedere dag in voor de productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel. “Jonge boeren voelen zich bedonderd. Als boer houd je je aan alle wetten en regels ten behoeve van dierenwelzijn en -gezondheid, en vaak zelfs meer dan dat, en dan nog is dit het gevolg. De activisten die de inbraak en bezetting hebben veroorzaakt, lopen deels weer vrijuit. Dat steekt.” Aldus Tim van der Mark.

Voorkomen in de toekomst

NAJK is op zoek naar verbinding en wil graag in gesprek met verschillende NGO’s en burgers om dergelijke acties zoals in Boxtel in de toekomst te voorkomen! Jonge boeren willen nieuwe kansen in de sector vinden en transparant laten zien wat er gebeurt op een boerenbedrijf. Andre Arfman, voorzitter NAJK: “Wat er gisteren is gebeurd in Boxtel mag nooit meer plaatsvinden. NAJK wil daarom ook in gesprek met minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie).”

NAJK positief over Europese steun voor jonge boeren

De Europese Investeringsbank (EIB) en Europese Commissie DG Agri publiceerden maandag 29 april 2019 gezamenlijk een initiatief om de toegang tot kapitaal voor jonge boeren in Europa te verbeteren. De EIB stelt een miljard euro beschikbaar zodat jonge boeren voordeliger kunnen lenen of een periode niet hoeven af te lossen. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is positief over het initiatief. 

Eurocommissaris Hogan lanceerde het initiatief, samen met de uitkomsten van een Europa-brede enquête over jonge boeren, tijdens een Brusselse conferentie over prijsvolatiliteit en de financiële behoefte van jonge boeren. In de Europese Unie is slechts 5,6% van de boeren jonger dan 35, in Nederland is dit zelfs 3,9%. Mede daarom is de steun aan jonge boeren een prioriteit voor de Europese Commissie en voor het nieuwe GLB. “Wij zijn blij dat de Europese Commissie en de EIB gehoor geven aan de herhaaldelijke oproep van NAJK en koepelorganisatie CEJA om jonge boeren te ondersteunen. Dit is echt een steuntje in de rug voor jonge boeren. In Nederland is momenteel het Bedrijfsovernamefonds in de maak. Wanneer dit aangevuld wordt met de voorstellen van de EIB, zou dit een goede ondersteuning voor jonge boeren kunnen zijn”, aldus Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal.

Toegang tot financiering

Volgens de enquête worden financieringsaanvragen van jonge boeren drie keer vaker afgewezen dan die van hun oudere collega’s. Toegang tot financiering is dan ook iets waar NAJK vaak aandacht voor heeft gevraagd.
De EIB stelt een fonds van 1 miljard euro beschikbaar voor de landbouwsector en de bio-economie. De commerciële banken worden geacht dit bedrag te verdubbelen.

  • 700 miljoen euro is voor leningen aan het agrarische midden- en kleinbedrijf. De meeste Nederlandse boerderijen vallen hieronder. Minstens 10% daarvan, dus 70 miljoen euro, is geoormerkt voor boeren jonger dan 41 jaar. Bouwers: “Dit is relatief weinig geld, zeker als je weet dat er meer dan een half miljoen jonge bedrijfshoofden zijn in de EU. Het initiatief is bedoeld voor jonge boeren met een verhoogd risicoprofiel of onvoldoende onderpand die anders geen lening kunnen krijgen.”
  • Zo’n 275 miljoen euro wordt in twee pilotprojecten in Frankrijk geïnvesteerd specifiek gericht op jonge boeren en het verminderen van de schadelijke effecten van klimaatverandering.

Nederland: neem voorstellen over!
In principe kunnen commerciële banken nu aan de slag met de plannen. Daarnaast kunnen lidstaten het initiatief opnemen in hun Nationaal Strategisch Plan (NSP).  Dit is de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. NAJK roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om de voorstellen van de Europese Commissie en EIB over te nemen als aanvulling op het huidige bedrijfsovernamefonds.