Voorlopig geen fosfaat uit fosfaatbank voor jonge boeren

De fosfaatbank blijft voorlopig dicht. Een motie in de Tweede Kamer van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) waarin gevraagd wordt om de fosfaatbank in te zetten om een nieuwe generieke korting te voorkomen is gisteren aangenomen. Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft aangegeven achter de motie te staan en de bank dicht te houden zolang er nog rechtszaken lopen. NAJK staat achter het besluit als dit voorkomt dat er een nieuwe generieke korting komt.

Afgelopen maanden was er veel te doen over het fosfaatrechtenstelsel. De onduidelijkheid over de boete gaf onrust in de melkveesector en op de fosfaatmarkt. Ook was er discussie ontstaan over het uitdelen van rechten aan vleesveehouders. Daarnaast werd in de loop van 2018 duidelijk hoe lastig het sturen op fosfaatproductie op bedrijfsniveau is. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft de zorgen van de jonge boeren over de verschillende thema’s gedeeld, verzocht om meer duidelijkheid te verschaffen in de cijfers en benadrukt om de ruimte die er is goed te benutten. “Het voorkomen van een nieuwe generieke korting heeft de hoogste prioriteit, zelfs als dit betekent dat de fosfaatbank niet open gaat”, aldus Klever.

Nog te veel rechten in de markt

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in de Kamerbrief van vrijdag 7 december en het Kamerdebat van donderdag 13 december duidelijkheid gegeven over de cijfers en aangegeven dat er geen ruimte is voor toekenning van meer fosfaatrechten. Met het aantal fosfaatrechten dat momenteel in de markt is, kan het sectorplafond worden overschreden. De CBS cijfers laten zien dat er nu geen overschrijding is. Het gevolg hiervan is dat de fosfaatbank voorlopig niet opengaat. Klever: “Het is jammer dat de fosfaatbank waarin jonge boeren een voorkeursrecht hebben niet open gaat, maar als dit een nieuwe generieke korting voorkomt is dit de juiste beslissing”.

Discussie over knelgevallen

Al het gehele jaar is er discussie over knelgevallen en of en hoe deze geholpen kunnen worden. De dynamiek in de cijfers van fosfaatrechten geeft reden om discussie te voeren over hoe deze cijfers geïnterpreteerd moeten worden. In het Kamerdebat op 13 december kwam dit ook naar voren. Klever: “Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de cijfers en het glashelder wordt of er ruimte is. Wanneer er ruimte is, moet duidelijk worden hoe daarmee omgegaan wordt. Alleen dat brengt rust in het fosfaatrechtenstelsel”. Verder heeft minister Schouten aangegeven dat zij bij het OM wil aangeven dat boeren die bezwaar hebben gemaakt geen duidelijkheid hadden over hun beschikking. Of dit de boete zal beïnvloeden kan zij echter niet garanderen.

Geef ongebruikte JOLA-beschikking terug

NAJK roept jonge landbouwers die een positieve beschikking over de JOLA-aanvraag hebben gehad, op om te laten weten of ze definitief  gebruik gaan maken van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). Binnen drie jaar na de positieve subsidiebeschikking moet er een verzoek tot vaststelling van de subsidie plaatsvinden.  Degene die in 2016 een aanvraag hebben ingediend en een positieve beschikking hebben ontvangen, zitten nu dus aan het eind van hun termijn.

“Op dit moment moet nog 50% van degenen die in 2016  een positieve JOLA-beschikking hebben ontvangen een vaststelverzoek indienen. Het is van groot belang dat jonge landbouwers zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over hun JOLA-beschikking. Op deze manier kunnen betalingen vanuit RVO zo spoedig mogelijk gedaan worden en kan het geld dat vrij komt, door jonge landbouwers die toch van de JOLA-regeling afzien, weer ingezet worden voor andere jonge landbouwers.”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Afzien van JOLA-beschikking
Jonge landbouwers, die bij nader inzien toch geen gebruik gaan maken van de verleende subsidie, roept NAJK op hun aanvraag in te trekken bij RVO zodat deze subsidie aan andere jonge landbouwers verstrekt kan worden.

Gebruik maken van JOLA
Na de investering dient de jonge landbouwers een vaststelverzoek in te dienen bij RVO om betaling van de subsidie te verkrijgen. Het verzoek moet vergezeld worden met facturen waaruit blijkt dat de investering daadwerkelijk is gedaan.

Uitsluitsel geven via RVO
Op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-jonge-landbouwers kunnen aanvragers hun aanvraag vaststellen. Op deze website moet het jaar van aanvraag en daarna de provincie aangeklikt worden. Onder de kop ‘Direct regelen’ wordt de jonge landbouwer doorgestuurd naar www.mijn.rvo.nl. Hier kan via de knop “bekijken en beheren” de vaststellingsaanvraag ingediend worden.

Wet milieubeheer wordt vanaf 2019 gehandhaafd

De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993, maar werd nauwelijks gehandhaafd. Daar is nu verandering ingekomen door de Informatieplicht energiebesparing. Voor bedrijven met een energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 m³ per jaar heeft dat gevolgen. Voldoe je niet aan de Informatieplicht, riskeer je boetes tot wel tienduizenden euro’s. NAJK helpt je graag zulke boetes te voorkomen.

Wat houdt de wet in?
De Wet milieubeheer verplicht je vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ jaarverbruik om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Je voldoet aan de Informatieplicht als je de getroffen maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert aan de handhavers van de wet (gemeenten of aangestelde handhavingsdiensten). In jouw plan, die de handhaver controleert, staat hoeveel energie je bedrijf verbruikt, qua licht, apparaten en hoe je je bedrijf energiezuiniger gaat maken.

Waarom nu opeens handhaven?
In het wereldwijde klimaatakkoord moet Nederland 49% minder broeikassen uitstoten in 2030 ten opzichte van 1990. Alle sectoren, zo ook de agrarische, moet hier aan bijdragen. Onze bedrijven zijn grootverbruikers, daar valt winst te behalen, maar ook in het opwekken van energie.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de wet voldoe?
Tref je vanaf 2019 energiebesparende maatregelen en rapporteer je tijdig, dan zit je goed en voorkom je torenhoge boetes.

Hoe maak ik mijn bedrijf Wet milieubeheer-proof?
Check eerst de wetchecker of deze wet voor jouw bedrijf van toepassing is: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

 Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Er zijn bedrijven die kunnen helpen. NAJK werkt samen met NieuweStroom. NieuweStroom biedt graag ondersteuning. Ze helpen je inzicht te krijgen in welke ruimten en processen veel verbruiken en met welke slimme maatregelen je bepaalde verbruiken simpel kunt terugbrengen.
Zij kijken per stal, woonhuis, voertuig, installaties, ICT, etc. naar het energieverbruik. Adviseren hoe je al dat verbruik kan terugbrengen, maar ook hoe je op jouw bedrijf zelf energie kan opwekken. Denk aan zonnepanelen, warmtewisselaar, ledlampen op bewegingssensor aansluiten.

Compleet dagelijks bestuur NAJK bij jubileum Europese jonge boeren

Op dinsdag 4 december vierde de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA) hun 60-jarig jubileum, het voltallige dagelijks bestuur NAJK was aanwezig bij de feestelijkheden in Ieper, België.

Naast Europees Commissaris Phil Hogan en voorzitter van de landbouwcommissie in het Europees Parlement Czesław Siekierski waren 180 gasten aanwezig, voornamelijk jonge boeren uit heel Europa, politici, academici, vertegenwoordigers van bedrijven uit de keten. Hogan gaf aan alles op alles te zetten om vernieuwing in de agrarische generaties te versnellen. Aangezien de huidige generatie jonge boeren de beste mogelijkheden hebben om Europese landbouw competitief, duurzaam en in het hart van de plattelandsgemeenschap te houden.

Dagelijks Bestuurslid van NAJK met de portefeuille internationaal Iris Bouwers is ook vicevoorzitter van CEJA. Zij nam deel aan een panel waarin werd gesproken over innovatie, ecologie, de positie van vrouwen binnen de landbouwsector en communicatie.

Bouwers: “Als organisatie zijn we in 60 jaar veranderd, maar in onze diversiteit zijn we één gebleven. We zijn divers in achtergrond, taal, productietype en schaal, maar we blijven één in onze dromen, ambities en in de uitdagingen waar we voor staan. De landbouw in Europa is door de jaren heen veranderd, toch is en blijft het onze verantwoordelijkheid als jonge boeren om een actieve rol in het landbouwdebat te vervullen.”

Voor het congres is er een bezoek gebracht aan een melkveehouderij in Vlaanderen, waar 20 nationale jonge boerenorganisaties uit Europa vertegenwoordigd waren. Na het congres bezochten de Dagelijks Bestuursleden een fototentoonstelling met het thema ‘Boeren voor de Toekomst’ en woonden we de dagelijkse Last Post ceremonie bij, te Ieper onder de Menenpoort om het 100-jarig einde van de Eerste Wereldoorlog te gedenken.

NAJK en Agrio starten onderzoek: ‘Media met boerenverstand!’

Lees jij vooral vakbladen om nieuws over de agrarische sector te vinden of bekijk je het nieuws op social media? Ben je lid van een studieclub of volg je kennisbijeenkomsten? En wordt er volgens jou wel genoeg ingespeeld op de informatiebehoefte van jonge boeren? Kortom, wat doe jij om up-to-date te blijven?

Doe mee aan het onderzoek ‘Media met boerenverstand’ over het media- en informatiegebruik onder agrarische jongeren! Hoe kunnen we jou beter voorzien van de juiste informatie? Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Agrio en NAJK.

NAJK verwelkomt en neemt afscheid van bestuurders

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 juni 2018 heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afscheid genomen van bestuurders Sander Thus en Bart van der Hoog en een nieuw bestuurslid, Marije Klever (foto), welkom geheten. Marije Klever volgt Bart van der Hoog op als dagelijks bestuurder en portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK. NAJK zoekt opvolging voor Sander Thus met de portefeuille bedrijfsovername. De alv is bijgewoond door de afgevaardigden van de provinciale AJK’s en het dagelijks bestuur van NAJK.

Tijdens de alv stelde Marije Klever zich voor en namen Bart van der Hoog en Sander Thus afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter Andre Arfman de bestuurders voor hun inzet in de afgelopen jaren. Arfman: “In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet voor jonge agrarische ondernemers. Dankzij de inzet van Sander Thus en Bart van der Hoog heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies.”

Afscheid Sander Thus

Sander Thus, dagelijks bestuurder bedrijfsovername en vicevoorzitter van NAJK, heeft na een bestuursperiode van vier jaar afscheid genomen. “Sander Thus heeft bij NAJK de behoefte van jonge boeren en tuinders centraal gesteld. Hij heeft agrarische bedrijfsovername hoog op de agenda gezet bij het ministerie. Hij is actief betrokken geweest bij de Jonge Landbouwersregeling, bedrijfsovernamebegeleiding, Boer zoekt Boer, pacht en het bedrijfsovernamefonds”, aldus Andre Arfman. Het bedrijfsovernamefonds is de kers op de taart van zijn bestuursperiode. Hij blijft hiervoor aanspreekpunt tot zijn opvolger bekend is.

Afscheid Bart van der Hoog

Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder melkveehouderij van NAJK, heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. “Bart van der Hoog heeft een belangrijke bijdrage en adviserende rol gehad binnen het fosfaatdossier. Hierin heeft hij de belangen van jonge melkveehouders goed in beeld gebracht. Ook heeft hij bijgedragen aan het kennisniveau van de jonge melkveehouders. Zo is hij actief betrokken geweest bij het kennisproject Wei & Maatschappij.”

Marije Klever nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij

Melkveehoudster Marije Klever is unaniem verkozen als nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Marije Klever is opgegroeid op een melkveehouderij in de Meern, onder de rook van Utrecht. Ze volgde de opleiding Dier- en veehouderij aan de voormalige CAH in Dronten en deed een master Innovation and Rural Development in Wageningen. In 2017 heeft Marije Klever het familiebedrijf met 100 melkkoeien overgenomen. Klever: “Als jonge boerin zie ik veel ontwikkelingen in de melkveehouderij. Ontwikkelingen die juist de jongere melkveehouders aangaan. Onze generatie kijkt over een langere periode dan de oudere generatie melkveehouders. Ik vind het daarom belangrijk dat jonge melkveehouders ook een stem hebben. We zetten allemaal stappen richting een bestendige toekomst, daar wil ik mij graag actief voor inzetten.” Marije Klever wil met en voor de melkveehouderijleden van NAJK op zoek gaan naar specifieke kansen voor de sector en het sluiten van de kringloop verder versterken. Verder verwacht ze in de lobby actief in te zetten op het energiedossier. Ook neemt Marije Klever het pachtdossier over van Sander Thus.

DeLaval en NAJK blijven versterken

DeLaval is kennispartner van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). NAJK en DeLaval hebben een nieuwe partnerovereenkomst ondertekend waardoor DeLaval partner van NAJK blijft. Op dinsdag 26 juni is het contract met een looptijd tot en met 2020 officieel ondertekend door Geert-Jacob van Dijk (Vice President Market Area Benelux) en Andre Arfman (voorzitter NAJK). Dit gebeurde tijdens de internationale perspresentatie van de nieuwe VMS V300 melkrobot en de OptiDuo voeraanschuifrobot van DeLaval.

DeLaval en NAJK werken al jarenlang samen aan een versterking van de interactie met de jonge melkveehouders. Ook de komende jaren zal uitwisseling en kennisdeling centraal staan, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe concepten, producten, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinrichting op het vlak van melken, voeren, koelen en stalinrichting.

Verhogen kennisniveau

NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden verrijkt met belangrijke kennis en volgen ze de laatste ontwikkelingen van de agrarische sector. NAJK vindt het belangrijk dat er breed georiënteerde sponsoren zijn: “We zijn blij dat een belangrijke speler als DeLaval zich inzet voor jonge melkveehouders. Zo verhogen we het kennisniveau van de Nederlandse jonge melkveehouders”, aldus Andre Arfman. NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt een enthousiaste en toegankelijke groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers en is actief op lokaal, provinciaal, landelijk en op Europees niveau.

Inzichten delen

DeLaval levert totaaloplossingen voor de melkveehouderij, met als doel het optimaliseren van de melkproductie en het verbeteren van het welzijn van mens en dier. Geert-Jacob van Dijk van DeLaval is verheugd dat DeLaval als marktleider, de samenwerking met NAJK voortzet. “We willen de boeren van de toekomst met nieuwe inzichten, technologie, visie en ervaring ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Met name in de veranderende en uitdagende omgeving waarin de jonge agrariërs zich bevinden zijn passie, ondernemerschap en gedrevenheid noodzakelijk om elkaar scherp te houden. Met het partnerschap willen we de komende jaren, samen met de leden van NAJK, deze uitdaging aangaan.” Ook zullen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van DeLaval uitgebreid aan bod komen.

Dag van de Akkerbouw markeert de start van nieuwe campagne

Op 27 juni wordt tijdens de Dag van de Akkerbouw de campagne “Mijn akker, jouw voedingsbodem” gelanceerd. Met deze campagne worden de akkerbouwers van Nederland in het zonnetje gezet en laten we heel Nederland zien wat de akkerbouw voor hen betekent. Op 27 juni wordt de onthulling gevierd met een boerenbrunch op een akker. Jij kunt hierbij aanwezig zijn en vertellen hoe trots je bent om jonge akkerbouwer te zijn aan een niet alledaagse doelgroep. Meld je aan door een e-mail te sturen naar dvantwesteinde@najk.nl!

Alles is te volgen via #jouwvoedingsbodem. Volg ons alvast op FacebookTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van de allerlaatste updates.

De campagne is een initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw en mogelijk gemaakt door: Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Interpolis, Van Iperen, NAJK, LTO Nederland, NAV, NAO en Vavi

Van Iperen wint Jonge Boer Proof!-award 2017-2018

Groeispecialist Van Iperen is door de Jonge Boer Proof!-jury van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) verkozen tot overall winnaar van de competitie. Tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Evenementenhal Gorinchem bezocht de jury de stand van Van Iperen en ontvingen zij het Jonge Boer Proof!-keurmerk. Uit alle gekeurde exposanten is Van Iperen als winnaar verkozen. Jan van Vugt nam namens Van Iperen de Jonge Boer Proof!-award in ontvangst van NAJK-voorzitter Andre Arfman.

Jonge Boer Proof! is een initiatief van NAJK in samenwerking met Evenementenhal. Tijdens de agrarische vakbeurzen is een jury op pad geweest om de exposanten te beoordelen aan de hand van een keuringsrapport. Hebben de exposanten de capaciteiten in huis om de nieuwe generatie boeren aan te spreken in hun stand? Met Jonge Boer Proof! wil NAJK het bedrijfsleven op scherp stellen. Zestig procent van de gekeurde exposanten bleek klaar te zijn voor de nieuwe generatie boeren. Uit alle gekeurde exposanten van de agrarische vakbeurzen van Evenementenhal is een overall winnaar bekendgemaakt. Van Iperen is door de Jonge Boer Proof!-jury van NAJK als winnaar verkozen.

De kuil in

Tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 2017 bij Evenementenhal Gorinchem bezocht de Jonge Boer Proof!-jury de stand van Van Iperen. De belangstelling van de medewerkers en de interactie op de stand spraken direct aan. Van Iperen legde de focus op inkuilmanagement. “We willen de boer bewuster naar de kwaliteit van de kuil laten kijken”, vertelt Wim Jaspers, sectormanager veehouderij bij Van Iperen. “Boeren worden steeds meer bacteriemanagers als het gaat om de bodem en het voedsel voor de koeien. Door naar de bacteriën te kijken, krijg je meer inzichten: wat vertelt de koe mij? Wat moet ik de volgende keer anders doen om een betere kuil te krijgen?” Om hun passie en specialisme over te brengen brainstormde Van Iperen met communicatiebureau Boerenjongens. Samen bedachten zij de interactieve demokuil: gezond ruwvoer, gezonde koe. Deze demokuil gaf op een leuke manier kennis over inkuilmanagement.

 “We hebben de jongere generatie nodig”

Jan van Vugt was tijdens de keuring aanwezig op de stand van Van Iperen. Hij vindt het meer dan normaal om iedereen netjes aan te spreken op de beurs: “We hebben de jongere generatie nodig. Tijdens mijn bedrijfsbezoeken zie ik ook verschuivingen. Waar ik voorheen sprak met de ouders, zijn op den duur de jongere opvolgers gesprekspartner.” Niet alleen via de beurs probeert Van Iperen haar passie en specialisme over te brengen. Ze organiseren ook open dagen op proefvelden, kennisavonden en geven gastlessen.

 Jonge Boer Proof!

Per agrarische beurs van Evenementenhal waar NAJK aan deelneemt, werd één Jonge Boer Proof!-dag georganiseerd. De jury, bestaande uit NAJK-leden, ging langs bij verschillende exposanten. Aan de hand van een keuringsrapport werden de exposanten beoordeeld op onder andere de stand, de presentatie, de communicatie en houding richting de jonge boeren. Exposanten die de keuring ondergingen en goedgekeurd werden, ontvingen een keurmerk. Hiermee maakten ze kans op de Jonge Boer Proof!-award om overall winnaar te worden. Alle gekeurde exposanten ontvangen naderhand het keuringsrapport.

Nieuw in de Gecombineerde Opgave

Het invullen van de Gecombineerde Opgave is een jaarlijks terugkerende activiteit. Het gaat om een fors bedrag aan betalingsrechten. Foutief invullen kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. Wat is er zoal nieuw in de Gecombineerde Opgave?

Jonge landbouwer altijd 5 jaar betaling

Nieuw in de Gecombineerde Opgave 2018 is dat jonge landbouwers altijd 5 jaar recht hebben op extra betaling. De Gecombineerde Opgave is van belang voor o.a. de verzilvering van betalingsrechten, agrarische subsidies en de oppervlakte grond in relatie tot de meststoffenwet. Foutief invullen kan echter grote financiële gevolgen hebben.

Jonge ondernemers ondervinden geen aftrek meer voor het aantal jaren voor aanvraag dat de jonge landbouwer al blokkerende zeggenschap had. Iemand die bijvoorbeeld in 2015 en 2016 premie heeft ontvangen, kan dat in bepaalde omstandigheden ook in 2018 en 2019 ontvangen.

Betalingsrechten Nationale Reserve

In 2015, 2016 en 2017 zijn percelen op basis van natuurbeheerplankaarten als niet-subsidiabele grond aangemerkt. Indien deze percelen als landbouwgrond worden gebruikt, dan kan in 2018 eenmalig een aanvraag worden gedaan voor betalingsrechten uit de Nationale Reserve voor deze percelen.

Huur / verhuur van land en betalingsrechten

Zorg voor duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de ontvangst en eventuele verrekening van de opbrengst van de betalingsrechten. Houd er rekening mee dat de waarde van de betalingsrechten in 2018 en 2019 circa 4% wordt verlaagd en dat de nieuwe waarde van de betalingsrechten (pas) na 30 juni 2018 door RVO bekend wordt gemaakt.

Flynth kan u helpen met het duidelijk vastleggen van de onderlinge afspraken. Het overdragen van betalingsrechten kan tot 15 mei. Let erop dat de overnemende partij de rechten ook moet accepteren om de overdracht definitief te maken. Ook dit moet voor 15 mei gebeuren anders blijven de rechten bij de oude eigenaar geregistreerd.

Wijzigingen bij vergroeningseisen

Er zijn dit jaar diverse wijzigingen ten aanzien van de vergroeningseisen, zowel voor het Ecologisch Aandachtsgebied (EA) als voor de gewasdiversificatie (de eis om meerdere gewassen te telen). Het niet voldoen aan de vergroeningseisen kan een (flinke) korting op de uitbetaling opleveren.

Voorkom fouten

Gemiddeld ontvangen agrariërs jaarlijks tienduizend euro aan toeslagrechten. Fouten bij het invullen kunnen grote financiële gevolgen hebben. Om de kans op fouten te verkleinen is het belangrijk om altijd een ervaren tweede persoon mee te laten kijken.

 

Flynth verzorgt al jaren de Gecombineerde Opgave voor melkveehouders, inmiddels voor ruim 2.500 agrarische ondernemers. Vragen of advies over de Gecombineerde Opgave? Neem contact op via e-mail of via 088 236 77 77.

 

Bron: Flynth