Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in mei? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Als dank en uit respect voor alle (nabestaanden van) gesneuvelde militairen en oorlogsslachtoffers deed NAJK de oproep om op 4 en 5 mei de Nederlandse vlag weer rechtop te hangen.
 • Begin mei verschenen er verschillende interviews met NAJK-voorzitter Roy Meijer in de media. Onder andere in de Volkskrant, Het Parool, AD en de Agraaf.
 • Van 8 t/m 28 mei was de ‘Boeren houden van Koeien’-commercial weer te horen en zien op radio en tv.
 • Op 9 en 10 mei organiseerden NAJK en Aeres Hogeschool Dronten de Grasweidedagen 2023 . Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Harold Overmars trapten deze af.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak in een podcast van BNR over het perspectief van de (jonge) boer.
 • NAJK en Bionext introduceerden de nieuwe Boerenkansen-workshop ‘Meerwaarde creëren op het agrarisch bedrijf met een neventak’. Lees meer.
 • De zoektocht naar een enthousiaste secretariaatsmedewerker voor NAJK en BoerenNatuur werd voortgezet. Lees hier de hele vacature!
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman stond met een interview op de site van BO Akkerbouw. Lees het hier.
 • NAJK was aanwezig bij de bijna 24-uur-durende vergadering rondom het Landbouwakkoord van 17 op 18 mei. Bij RTV Drenthe sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer hierover.
 • Ook de agenda’s van de andere NAJK-bestuurders werden gevuld met vergaderingen rondom het Landbouwakkoord.
 • Op 20 mei was het Wereldbijendag, waar NAJK vanuit het BoerNatuurlijk!-project met een winactie aandacht aan besteedde.
 • Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, startte NAJK met BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland de online mediacampagne Emissiereductiesprint. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in juni?

Natuurlijk zit NAJK in juni ook niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Onze portefeuillehouder internationaal, Peter Meedendorp, gaat naar de jaarlijkse Young Farmers Day in Slowakije om onder andere te praten over bedrijfsovername en familiebedrijven.
 • Woensdag 7 juni is de Voedselpoort over ‘perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen’ waarin NAJK in samenwerking met CBL, FNLI, Foodlog en LTO Nederland met Kamerleden op zoek gaat naar duurzame verdienmodellen.
 • Dagelijks bestuurder Harold Overmars zit donderdag 8 juni in het panel tijdens de Werkplaats Netwerk Platteland.

Duidelijke oproep ketenpartijen tijdens Voedselpoort

Woensdag 7 juni was de Voedselpoort over perspectief en verdienmodellen in de agrofoodketen. In samenwerking met Foodlog gingen NAJK, CBL, FNLI en LTO Nederland met Kamerleden op zoek naar duurzame verdienmodellen in internationale voedselketens. Tijdens het event hebben de brancheorganisaties uitgesproken om de handen samen met de overheid ineen te slaan om de lat voor duurzaamheidsvereisten op Europees niveau in de agrofoodketen te verhogen.

Samenwerking op Europees niveau is volgens de partijen van de agrarische ondernemers, voedselverwerkers en supermarkten nodig om de verduurzaming te versnellen, boeren en tuinders een eerlijke boterham te laten verdienen en de Nederlandse voedseldelta van internationale waarde te laten blijven.

Europese ondergrens
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat er normen voor duurzaamheidsstandaarden komen die onderling vergelijkbaar worden gemaakt en dat er een Europese ondergrens komt. Eisen zullen moeten worden vastgelegd en er dienen afspraken gemaakt te worden over een eerlijk verdienmodel voor boeren en tuinders. Hierbij zou het voor een consument aan de buitenkant zichtbaar moeten zijn hoe producten scoren op duurzaamheid. Wij roepen daarbij de overheid op om in ons land het goede voorbeeld te geven en in de Europese Unie samen met de agrofoodketen voor die aanpak te pleiten.

In gesprek
Tijdens het event gaven verschillende sprekers van de organisaties inzicht in hun unieke positie binnen de ketensamenwerking. Ze namen hierbij de aanwezigen mee in hun eigen duurzaamheidsinitiatieven en samenwerkingen in Nederland de verduurzaming van de agrofoodketen te versnellen. Onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog) ontstond een levendig gesprek met verschillende Kamerleden en de overige aanwezigen. Afsluitend overhandigde akkerbouwer en NAJK-bestuurder Hilde Coolman de Kamerleden gezamenlijke voorstellen uit de agrofoodketen om verduurzaming te versnellen: “Een toekomstperspectief voor de Nederlandse voedseldelta: sámen de lat verhogen.”

Wij kijken terug op een geslaagd event en blijven graag in gesprek met de verschillende organisaties, partijen en de overheid over de voorgestelde aanpak.

VACATURE | NAJK gaat het communicatieteam uitbreiden!

Ben jij een enthousiaste communicatiespecialist met een vlotte pen? Heb je affiniteit met de agrarische sector en de ambitie om de naamsbekendheid van NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) te vergroten? Dan is deze functie écht iets voor jou!

Als communicatiemedewerker/-adviseur bij NAJK ben je, samen met onze huidige communicatieadviseur, verantwoordelijk voor alle communicatieve activiteiten van onze organisatie. Je schrijft onder andere verschillende artikelen en nieuwsberichten, denkt mee aan onze content op social media en ontfermt je, samen met jouw communicatie-collega, over de inhoud van ons ledenblad BNDR.

Word jij onze nieuwe collega?
Heb jij oog voor tekst en design, feeling met de agrarische sector en sta jij te popelen om NAJK, zowel on- als offline, als ‘merk’ uit te dragen? Lees hier de hele vacature.

Schrijven maar!
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Christel Klok, via cklok@najk.nl of 030-2769863.

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk vrijdag 23 juni naar sollicitaties@najk.nl.

CDM: maatwerkaanpak verdient een serieuze kans

Woensdag 31 mei is de Tweede Kamer geïnformeerd over het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de maatwerkaanpak van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Vanwege vertraging rondom de derogatiebeschikking is het bereik van de maatwerkaanpak behoorlijk ingeperkt. Dit proces heeft ervoor gezorgd dat de CDM een onvolledig beeld had van hoe de maatwerkaanpak zou gaan uitwerken , waardoor een oordeel over de effectiviteit lastig te vormen was. Voor het 7e APN lijkt de maatwerkaanpak nog niet gereed te zijn en zal deze verder moeten worden doorontwikkeld. Voor toekomstig beleid (zoals het 8e APN) blijft het belangrijk om deze doorontwikkeling wel te doen. Zowel de sector als de minister willen naar doelsturing, maar de maatwerkaanpak geeft aan dat nog niet alle geesten rijp zijn hiervoor.

Vertraging
Het traject rondom de ontwikkeling van de maatwerkaanpak kenmerkt zich door vertraging, omdat zaken zoals de invulling van de derogatiebeschikking, maar ook van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het GLB nog niet bekend waren. Deze invulling heeft uiteindelijk grote consequenties gehad voor ondernemers en in het bijzonder ook op de invulling van de maatwerkaanpak. Zo zal de maatwerkaanpak niet gelden als een alternatief voor de verplichting van de vanggewassen op zand- en lössgrond en de bufferstroken, maar zal ook de aanwijzing van met Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden en de daarbij behorende daling van de gebruiksnormen, zoals beschreven in de derogatiebeschikking, een effect hebben op de mogelijkheid om nog te sturen met de maatwerkaanpak.

Inhoudelijk
De CDM concludeerde eerder al dat op basis van de nu beschikbare informatie het onmogelijk is om te beoordelen of de maatwerkaanpak een vergelijkbare effectiviteit heeft als de generieke aanpak. Niet alleen vanwege de maatwerkaanpak zelf, maar ook doordat de generieke aanpak nog niet volledig is uitgewerkt. Echter wanneer gekeken wordt naar grondwater dan ligt daar de WOGWOD-systematiek voor zowel het 7e APN als de maatwerkaanpak aan ten grondslag, voor oppervlaktewater is dit voor beiden expertkennis. De uitgangspunten zijn dus voor beide beleidssporen gelijk. Hieruit valt op te maken dat het 7e APN en de maatwerkaanpak gelijkwaardig aan elkaar zijn. In feite wordt de maatwerkaanpak zelfs strenger beoordeeld dan het 7e APN, want ook bij het generieke 7e APN is sprake van afwenteling en wordt het door alle middelvoorschriften ook complex. De effectiviteit van het generieke beleid wordt dus ook in twijfel getrokken, de effecten hiervan zijn niet zeker en dus niet adequaat te bepalen. Voor beiden, het 7e APN en de maatwerkaanpak, geldt dat er nog veel uitgewerkt moet worden. Met de maatwerkaanpak staat er een methodiek in de steigers om mee door te gaan en verder te ontwikkelen als alternatief voor het generieke beleid dat niet effectief is. Voor de maatwerkaanpak geldt dat de N-residumetingen het geheel sterker maken. Om echt een goede vergelijking te kunnen maken zou er ook in het generieke 7e APN op deze wijze getoetst moeten worden. Tot slot, de CDM merkt op dat de maatwerkaanpak een serieuze kans verdient. Dit is dan ook een aanmoediging om deze wijze van doelenbeleid verder door te ontwikkelen. Zoals de overheid zelf ook merkt bij het uitvoeren van het 7e APN is een aanpak niet in de puntjes geregeld in een half jaar, dus dat verdient verdere uitwerking (zoals de CDM ook mee geeft).

Doorontwikkeling
Op dit moment is het consortium samen met de overheid en wetenschap bezig met het doorontwikkelen van de maatwerkaanpak. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek gestart met als doel om expliciet te onderzoeken of en hoe de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatwerkaanpak, specifiek het vaststellen van het N-bodemoverschot, ingevuld kan worden en wat dit betekent voor het totaalpakket en de invoering van de maatwerkaanpak. Zowel de sector als minister Adema zijn voorstander van doelsturing. De maatwerkaanpak kan een eerste voorbeeld van doelsturing zijn. Andere dossiers (zoals KPI’s kringlooplandbouw, instrumentarium GLB, Fieldlabs van de Innovatiegazant) bewegen ook richting doelsturing.

Conclusie
Wanneer beleid gebaseerd op doelsturing serieus wordt genomen, moeten sector en overheid ook stappen zetten in die richting. Dat betekent doelen formuleren, boeren stimuleren de doelen te halen en monitoring in gang zetten, alsmede consequenties formuleren voor wanneer de doelen niet gehaald worden. Doelsturing doet een beroep op de kennis en het ondernemerschap van boeren. Als de overheid daar gebruik van weet te maken in plaats van generieke maatregelen uit te rollen waar niet altijd draagvlak voor is, worden de doelen naar onze mening sneller gehaald.

Online mediacampagne zet in op het verminderen van emissie via erf, perceel en drift

De dalende trend in normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater stagneert. Dat is zorgelijk voor het milieu en voor de sector. Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, starten BO Akkerbouw, waar NAJK lid van is, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland vandaag de online mediacampagne #Emissiereductiesprint.

De daling van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen stagneert sinds 2018-2019, zo bleek tijdens het webinar ´Middelenpakket uit de sloot´. Recent onderzoek in opdracht van BO Akkerbouw toont aan dat akkerbouwers vooral maatregelen nemen tegen drift. Slechts 5% neemt maatregelen om afspoeling, uitspoeling en erfemissie te voorkomen. Werk aan de winkel in de sector!

Meer kennis, aanpassing in werkwijze
De drie initiatiefnemers verspreiden met #Emissiereductiesprint al langer goede praktijkvoorbeelden om emissie tegen te gaan. Dit krijgt nu een extra impuls. Door kennis, tips en inspiratie via een online mediacampagne actief naar de doelgroepen te brengen, zetten de initiatiefnemers in op minder emissie via erf, perceel en drift. Dit gebeurt door het delen van korte, praktische tips via social media en vakmedia. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Akkerbouwers telen duurzaam en hebben belang bij een schone sloot en
een gezond milieu. Voor het beschikbaar houden van een effectief middelenpakket en voor het halen van de waterkwaliteitsdoelen.”

Normoverschrijdingen hebben effect op herbeoordeling van middelen
Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Akkerbouw bij het DAW: “Het is een verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden. Iedere druppel die per ongeluk in de sloot terechtkomt is er één te veel.” Tijdens het webinar werd duidelijk dat de stoffen met de meeste normoverschrijdingen belangrijke middelen zijn voor akkerbouwers in het toch al flink gekrompen pakket.

Voorkomen van emissie doen we met elkaar
Tineke de Vries, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, benadrukt het belang om normoverschrijdingen te voorkomen: “We willen afgerekend worden op doelen in plaats van het moeten voldoen aan middelvoorschriften. Het voorkomen van
normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.”

Gezamenlijk initiatief van sectororganisaties
BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en LTO Nederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om goede initiatieven en maatregelen uit de praktijk intensiever onder de aandacht van akkerbouwers te brengen. De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en het DAW Kennisprogramma. De online mediacampagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.

Voor meer informatie over de campagne en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: www.emissiereductiesprint.nu.

De onderhandelingen over Landbouwakkoord gaan door

Van woensdag 17 mei tot in de ochtend van 18 mei is er weer onderhandeld over het Landbouwakkoord. ‘s Nachts is zelfs de minister president aan de onderhandelingstafel aangeschoven.

Op een viertal punten zijn we helaas nog niet tot overeenstemming gekomen met het kabinet:

 1. Structurele financiering van landschapsbeheer
 2. Bescherming van de blijvende boer en tuinder
 3. Mest en grondgebondenheid
 4. Stikstof: oplossing voor PAS-melders en interimmers

Op korte termijn zullen we weer verder praten, maar NAJK verwacht van het kabinet nu uiteraard wel echt stappen.

VACATURE | Word secretariaatsmedewerker bij NAJK en BoerenNatuur!

NAJK en BoerenNatuur zijn twee organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor de belangen van de (jonge) boeren van Nederland en het bevorderen van biodiversiteit op het boerenland. We delen als organisaties niet alleen onze kennis en expertise, maar hebben ook een gezamenlijk secretariaat in hartje Utrecht. En daarvoor zoeken wij momenteel nog een enthousiaste secretariaatsmedewerker.

Als secretariaatsmedewerker ben jij het eerste aanspreekpunt voor NAJK en BoerenNatuur. Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en ondersteunt beide organisaties in hun dagelijkse werkzaamheden.

Word jij onze nieuwe collega?
Heb jij affiniteit met de agrarische sector en/of agrarisch natuurbeheer? Is plannen en organiseren jouw ding en zie jij jezelf al helemaal zitten aan je bureau uitkijkend over de Utrechtse grachten? Kom ons gezellige team dan versterken! Lees hier de hele vacature.

Schrijven maar!
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en heb je zin om een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van de jonge boeren én biodiversiteit? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet.

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk zondag 18 juni naar sollicitaties@najk.nl.

Aandacht voor de toekomstbestendige melkveehouderij tijdens Grasweidedagen 2023

Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei stond Aeres Farms Dronten weer in het teken van de Grasweidedagen 2023. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om er weer een gelaagde editie van te kunnen maken. Na een opening door dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink (dinsdag) en Harold Overmars (woensdag) gingen voor zo’n 175 Aeres-studenten en NAJK-leden de Grasweidedagen van start.

Tijdens de Grasweidedagen, die volledig in het teken stonden van ‘De waarde van gras voor een toekomstbestendige melkveehouderij’, waren er verschillende workshops te volgen van toeleveranciers en kennispartijen in de agrarische sector. Voor de aanwezige jonge (melkvee)houders een mooie gelegenheid om extra kennis op te doen en dit direct toe te kunnen passen tijdens het weideseizoen thuis.

Gevarieerd aanbod
Van een vers gras analyse in het LG Lab, een ‘petje op, petje af’ met prikkelende stellingen rondom weidegang tot een gezamenlijke brainstorm over het bouwplan van de toekomst. De deelnemers konden kiezen tussen twee workshoppakketten met elk vijf verschillende workshops. Agrifirm, Barenbrug, BoerenNatuur, DeLaval, Duurzame Zuivelketen (DZK), ForFarmers, Limagrain, PPP-Agro, Pure Graze, WUR en Aeres Hogeschool zelf, lieten aan de hand van de verschillende workshops de jonge agrariërs nadenken over weidegang.

Nagenieten
Heb je de Grasweidedagen 2023 helaas moeten missen of ben je gewoon benieuwd naar de foto’s? Geniet samen met ons nog even na via onderstaande fotogalerij!

De grasweidedagen zijn onderdeel van het Aeres-project ‘Kennis voor grasland en beweiding’ en het NAJK-project ‘Wei en Maatschappij’. Lees hier meer over het project Wei en Maatschappij.

Kom naar de eerste Landelijke Jongerendag Kalverhouderij op 9 juni 2023

Vooruit denken. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Tijdens de allereerste Landelijke Jongerendag Kalverhouderij op vrijdag 9 juni 2023 worden jongeren tussen de 16 en 35 jaar die werkzaam (willen) zijn in de kalverhouderij uitgedaagd om te onderzoeken hoe je ondernemersproblemen om kunt zetten in iets nieuws. Zo delen Kees Huizinga en Marc Lammers hun visie op het thema van deze dag: optimistisch ondernemen.

De kalverhouderij is een dynamische sector, er is veel gaande. Jongeren spelen daar een actieve rol in. Tijdens de eerste editie van de Landelijke Jongerendag Kalverhouderij zal het ondernemerschap centraal staan. “Er is nog weinig wat jongeren in de kalversector samenbrengt. Veel partijen zijn enthousiast over dit initiatief en daarom wordt het hoog tijd om deze dag te realiseren”, zegt Henriëtte Rozendaal, kennismakelaar kalverhouderij.

Programma
Voorzitter van deze dag is Paulien Hogenkamp. Zij heeft een agrarisch coachingsbureau en kent uit de praktijk waar een kalverhouder momenteel mee te maken heeft.

De volgende sprekers zullen deze dag aan het woord komen:

 • Digitale inbreng van Kees Huizinga, agrarisch ondernemer in Oekraïne. Hij weet als geen ander om te gaan met uitdagingen onder extreme omstandigheden.
 • Luc Doornhegge (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector) over het belang van kwaliteitsborging voor de vleeskalversector en jouw rol als kalverhouder.
 • Johannes van der Meulen (VMR Partners) over jouw ambities en hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. En over hoe je optimaal gebruik kunt maken van de juiste personen om je heen.
 • Marc Lammers, internationaal hockeycoach, geeft advies over hoe je om moet gaan met innovaties: hoe maak je op het juiste moment de juiste keuzes en kom je tot successen die bij jou als persoon passen?

Meld je aan!
De Landelijke Jongerendag Kalverhouderij vindt plaats in De Essenburcht in Kootwijkerbroek (GLD). Het programma duurt van 10 tot 15 uur, inclusief lunch, en deelname is gratis.

Deze dag is een unieke kans voor jongeren in de kalverhouderij om andere jongeren te ontmoeten en in deze tijd van uitdagingen tot nieuwe inzichten te komen. Aanmelding is mogelijk via www.jongerendagkalverhouderij.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met info@henrietterozendaal.nl.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage vanuit Colland Arbeidsmarkt, Vereniging van Kalverhouders (VVK) en NAJK.

Oproep NAJK: hang de Nederlandse vlag op 4 en 5 mei weer rechtop!

‘Blauw, wit, rood: Nederland in nood!’, de boodschap van alle omgekeerde vlaggen in Nederland was glashelder. Het gaf een eenduidig en duidelijk signaal naar Den Haag. En hoewel wij als belangenbehartiger van de jonge  boeren en tuinders nog steeds achter dit statement staan, vragen wij jullie de Nederlandse driekleur op 4 en 5 mei weer op de juiste manier (rood-wit-blauw) op te hangen. Als dank en uit respect aan alle (nabestaanden van) gesneuvelde militairen en oorlogsslachtoffers.

Voor de nabestaanden van gesneuvelde militairen, is het soms pijnlijk om de Nederlandse vlag omgekeerd te zien hangen. Ook al is het jaren geleden, voor hen voelt het als de dag van gisteren. En daar staan wij op 4 en 5 mei extra bij stil.

Oproep NAJK
Als dank en uit respect aan alle (nabestaanden van) gesneuvelde militairen en oorlogsslachtoffers doet NAJK de oproep: hang de Nederlandse vlag, het symbool voor vrede, vrijheid en een onafhankelijk en democratisch Nederland, op 4 en 5 mei weer rechtop!