EU Debat: Vertrouwen, maatwerk en ruimte voor de boer

Europese landbouwwoordvoeders van BBB, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA, SGP, SP, Volt en VVD spraken op woensdag 22 mei met elkaar tijdens het EU Debat: Toekomst van Agri & Food. In opmaat naar de verkiezingen voor het Europees Parlement kwamen thema’s als uniforme duurzaamheidsstandaarden voor landbouw en ketenverantwoordelijkheid aan bod.

Op voorhand mikten dagvoorzitters Amber Laan (jonge melkveehouder en adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners) en Gerben Boom (dagelijks bestuurder bij NAJK en adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners) op een debat met inhoud en verbinding. Gerben: “Tijdens de stevige gesprekken werden de verschillende standpunten van de politieke partijen goed zichtbaar, maar lukte het ook consensus te vinden. Het is goed om met deze haakjes na de verkiezingen verder het gesprek aan te gaan.”

In meerdere rondes gingen we in gesprek met Anna Strolenberg (Volt #1), Bart Millenaar (VVD #7), Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA #1), Bert-Jan Ruissen (SGP #1), Fenna Feenstra (SP #1), Gerben-Jan Gerbrandy (D66 #1), Jessika van Leeuwen (BBB #2), Johanna Koffeman (ChristenUnie #4) en Willemien Koning (CDA #4). Wat gaan de aanwezige politieke partijen de komende 5 jaar doen en veranderen, hoe zien zij hun rol? In de gesprekken werd ingezoomd op lange termijnoplossingen en structuurveranderingen om problemen die nu spelen aan te pakken met duidelijke beleidskeuzes.

Generiek beleid en vruchtbare delta
Er is brede consensus over het belang van duurzaamheid en het behoud van een sterke voedselpositie, ondanks bepaalde verwachtingen met verrechtsing in Nederland en binnen de EU. De meningen verschillen echter over de manier waarop dit bereikt moet worden. Waar sommigen pleiten voor maatwerk en herziening van bestaande gebieden, zien anderen generiek beleid als noodzakelijk om klimaatdoelen te behalen. De dialoog over hoe landbouw en natuur beter geïntegreerd kunnen worden en hoe de financiële positie van boeren versterkt kan worden, blijft essentieel.

Volgens CDA-kandidaat Willemien Koning: “Er is geen generiek beleid nodig, maar maatwerk. Herijking van de Natura2000-gebieden en verruiming van de mestnormen zijn essentieel om een gezonde balans te bereiken.” Volt-kandidaat Anna Strolenberg voegt hieraan toe: “Generiek beleid is nodig voor de klimaatomslag en moet als hefboom werken, niet als last. De klimaatomslag moet op EU-niveau gestimuleerd worden, waarbij maatwerk de klimaattransitie verder ondersteunt.”

Handvaten voor jonge boeren
Er is brede consensus dat het huidige Europees duurzaamheidsbeleid jonge boeren onvoldoende economisch ondersteunt bij de verduurzaming van hun bedrijven. Verschillende partijen benadrukken de noodzaak van eerlijke prijzen, financiële steun en maatwerk in regelgeving om de transitie naar duurzame landbouw mogelijk te maken. True pricing en afrekenbare stoffenbalansen worden gezien als potentiële oplossingen om vervuiling door te berekenen en duurzame productie te stimuleren. Volgens VVD-kandidaat Bart Millenaar: “Vergroening is alleen effectief als boeren ruimte krijgen voor eigen invulling met fatsoenlijke compensatie. Boeren willen verduurzamen, maar de overheid moet ook bereid zijn om te ondersteunen.” CU-kandidaat Johanna Koffeman voegt hieraan toe: “Duurzaamheid loont nu te weinig, vooral voor jonge boeren. Brussel moet perspectief en duidelijkheid bieden voor investeringen in duurzaamheid.”

Doelsturing voor betere waterkwaliteit
Er is brede consensus dat doelsturing noodzakelijk is voor betere waterkwaliteit, waarbij het vakmanschap van boeren centraal moet staan. Er zijn echter verschillen in hoe streng de normen moeten zijn en hoe deze gemeten en gehandhaafd moeten worden. BBB vindt de normen te streng, en wijst de Natura 2000-gebieden aan als boosdoener, net als het CDA. De VVD en SGP leggen de nadruk op het afschaffen van middelvoorschriften en het ondersteunen van innovaties. De CU en D66 benadrukken dat doelsturing niet gelijk staat aan minder strenge normen en dat Nederland zijn waterkwaliteit drastisch moet verbeteren.

Volgens D66-kandidaat Gerben-Jan Gerbrandy: “Nederland scoort laag in waterkwaliteit. Doelsturing is een goed idee, maar het meten ervan kan moeilijk zijn. Nitraat, fosfaat en PFAS vervuilen het water, en daarmee gaat de ecologische waterkwaliteit achteruit.” Jessika van Leeuwen (BBB) reageerde hier fel op door te stellen dat Nederland strengere normen stelt voor het oppervlaktewaterkwaliteit dan in het buitenland. Beide partijen waren het zeer oneens in hoeverre Nederland nu een slechte waterkwaliteit heeft en het slechtste jongetje van de Europese klas is. SP-kandidaat Fenna Feenstra voegt hieraan toe: “Doelsturing moet vergezeld gaan met duidelijke doelen en controles. Kennis over hoe deze doelen te bereiken moet gratis beschikbaar zijn en boeren moeten beloond worden voor het behalen van doelen met minder input.”

De afwegingen die achteraf blijven hangen worden door Amber kort samengevat: “Kies je voor hoogproductieve landbouw en voedselzekerheid op korte termijn en laat je daarmee de actuele data links liggen? Of richt je je op natuurherstel, biodiversiteit en leefomgeving, met als (onbedoeld) gevolg productieverlies en kostenprijsverhoging die zonder ondersteunende regelingen alleen door de allergrootste boeren opgevangen kunnen worden.”

 

De keus ligt bij Nederland op 6 juni. Wil je meer weten over weten over de Europese verkiezingen? Kijk het debat terug via deze link.

Organisatie
Het EU Verkiezingsdebat over de toekomst van Agri en Food in de Mauritskazerne in Ede is een initiatief van Schuttelaar & Partners en NAJK en wordt door BO akkerbouw en ZuivelNL ondersteund.

NAJK dient gezamenlijke zienswijze in op Europees RENURE-voorstel

NAJK is verheugd met het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van RENURE. Dit is een veelbelovende stap waar NAJK zich samen met LTO, NMV, POV en vele andere organisaties jarenlang voor in heeft gezet. RENURE, als product uit dierlijke mest, biedt een belangrijk, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. We zijn blij om te zien dat de Europese Commissie daarbij de criteria van het Joint Research Centre erkent en toepast.

RENURE-producten moeten aansluiten op de behoefte van bodem en plant, waarbij het essentieel is dat RENURE breed ingezet kan worden op alle gronden en gewassen. Het is daarbij vanzelfsprekend dat milieu- en waterkwaliteit in ogenschouw dient te worden gehouden. NAJK, LTO, NMV en POV zien nog wel een aantal aandachtspunten:

 1. Laat RENURE techniek-neutraal zijn. Geef geen beperking op techniek-productcombinaties. Dit is ongewenst en wijkt ook af van het JRC-rapport.
 2. Schrap de pathogenen-eis. De extra hygiënisatie-eis ten aanzien van de afwezigheid van pathogenen is overbodig. RENURE is bedoeld voor lokale toepassing.
 3. Schrap de gebruiksnorm voor RENURE (maximum 100 kg/hectare). Het risico op nitraatuitspoeling is niet hoger dan bij kunstmest en maakt het onnodig complex.
 4. Schrap de paragraaf over dieraantallen en mestproductie. Het causale verband wat wordt gelegd is niet juist. Bovendien bestaat hier op lidstaatniveau al regulatie voor.
 5. Er dienen geen aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen te worden in en rond Natura 2000- gebieden en in nabijheid van drinkwaterwinpunten. Uitspoeling van kunstmest en RENURE is aan elkaar gelijk en daarom is dit overbodig.

Bekijk hier de zienswijze.

NAJK blij met positie jonge boer en tuinder in hoofdlijnenakkoord

Afgelopen nacht werd het concept regeerakkoord naar buiten gebracht. Na ruim vijf maanden onderhandelen is het kabinet van BBB, NSC, PVV en VVD tot een akkoord gekomen. NAJK is daar erg tevreden over en hoopt dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering komt waarmee zij om tafel kan om te werken aan de toekomst van jonge boeren en tuinders.

NAJK is blij dat er nu een hoofdlijnenakkoord gesloten is door BBB, NSC, PVV en VVD. Als belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders vindt NAJK het bewonderingswaardig hoe deze partijen tot een akkoord zijn gekomen in een ingewikkelde tijd met grote uitdagingen, ook in de land- en tuinbouw. “Er moet nu zo snel mogelijk een nieuwe kabinet komen, zodat we samen aan de slag kunnen om toekomstperspectief te creëren voor de boeren van nu en van de toekomst!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Jonge boeren
Het hoofdlijnenakkoord begint in het hoofdstuk over landbouw met de zin: Toekomstperspectief en extra aandacht voor jonge boeren, zodat zij bedrijven kunnen overnemen of starten. Hiermee erkent de nieuwe coalitie dat toekomstperspectief en bedrijfsovername belangrijke focuspunten zijn voor een nieuw kabinet. NAJK is erg blij dat het hoofdlijnenakkoord hier prominent aandacht aan besteed. “In onze vergrijzende sector is een sterke focus op onze toekomstige generatie boeren en tuinders hard nodig, anders gaan zij stoppen of verkassen ze naar andere landen”, aldus Meijer.

Aan de bak!
NAJK hoopt dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk aantreedt en kijkt uit naar de nieuwe samenwerking met zowel deze nieuwe coalitie als een nieuw kabinet. “In plaats van praten over problemen, moeten we zo snel mogelijk naar het oplossen hiervan. NAJK wil hierin graag samenwerken met het nieuwe kabinet”, stelt de NAJK-voorzitter.

De komende dagen zal NAJK het hoofdlijnenakkoord uitgebreid bestuderen.

Verkiezingsdebat over de toekomst van landbouw en voedsel in Europa op 22 mei 2024

Op 22 mei zullen Europese landbouwwoordvoeders van Nederlandse politieke partijen met elkaar in gesprek gaan tijdens het EU Debat: Toekomst van Agri&Food. De BBB, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA, NSC, SGP, SP, Volt en VVD gaan in de Mauritskazerne in Ede met elkaar in gesprek over thema’s als uniforme duurzaamheidsstandaarden, ketenverantwoordelijkheid en een regionale Europese voedselstrategie.

Van 6 tot en met 9 juni 2024 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De laatste jaren is het debat rondom landbouw, voedsel en milieu gerelateerde thema’s steeds meer op de voorgrond gekomen. Voor het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), op initiatief van Schuttelaars & Partners, alle reden om in gesprek te gaan met de politieke partijen over de toekomst van agri & food. BO Akkerbouw en ZuivelNL ondersteunen het initiatief.

Europese verkiezingsthema’s onder de loep
Tijdens dit verkiezingsdebat op woensdagmiddag 22 mei 2024 worden Europese verkiezingsthema’s op het gebied van voedsel en landbouw in Nederlandse context geplaatst. Wat gaan de aanwezige politieke partijen de komende 5 jaar doen en veranderen, hoe zien zij hun rol? In de gesprekken wordt ingezoomd op lange termijnoplossingen en structuurveranderingen, om problemen die nu spelen aan te pakken met duidelijke beleidskeuzes.

Dagvoorzitters Amber Laan (jonge melkveehouder en adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners) en Gerben Boom (dagelijks bestuurder bij NAJK en adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners) leiden de gesprekken. “In tijden van polarisatie staat de bijeenkomst juist in het teken van inhoud en verbinding”, aldus onze portefeuillehouder internationaal, “In meerdere rondes gaan we in gesprek met Anna Strolenberg (Volt #1), Bart Millenaar (VVD #7), Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA #1), Bert-Jan Ruissen (SGP #1), Dirk Gotink (NSC #1), Fenna Feenstra (SP #1), Gerben-Jan Gerbrandy (D66 #1), Jessika van Leeuwen (BBB #2), Johanna Koffeman (ChristenUnie #4) en Willemien Koning (CDA #4). Amber en ik zetten in op het voeren van een interactief en vooral constructief gesprek.”

Organisatie
Het EU Debat over de toekomst van Agri en Food is een initiatief van Schuttelaar & Partners en NAJK en wordt door deze partijen georganiseerd. BO akkerbouw en ZuivelNL ondersteunen het debat.

Praktische info en aanmelden
Alle informatie over het EU verkiezingsdebat vind je op www.eudebatagrifood.nl! Wil je live aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meldt je dan vóór 14 mei 2024 aan via de aanmeldbutton op de website.

Het debat is ook via een livestream te volgen. De link hiervoor vindt je t.z.t. op de website. 

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in april? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Woensdag 3 april maakte het Ministerie van LNV de details bekend rondom de vestigingssteun voor jonge boeren. NAJK heeft hard gelobbyd om dit mogelijk te maken en is erg blij dat de overheid jonge boeren en tuinders een steuntje in de rug geeft. Lees meer.
 • NAJK-voorziiter Roy Meijer stond met een interview in het AD.
 • Donderdag 4 april was CEJA-voorzitter en algemeen bestuurder Peter Meedendorp te gast bij De Balie. Er werd gesproken over de toekomst van de landbouw in Europa, de cruciale rol van jonge boeren en de uitdaging die klimaatverandering met zich meebrengt. Kijk de aflevering hier
 • Het kabinet stuurde vrijdag 5 april een brief naar de Tweede Kamer over de mestproblematiek in de agrarische sector. NAJK reageerde hierop met dit nieuwsbericht.
 • Vrijdag 19 april heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd met betrekking tot het toestaan van RENURE (kunstmestvervangers) in Europa als onderdeel en aanpassing van de huidige Nitraatrichtlijn. NAJK is blij met deze ontwikkeling en liet dit blijken in dit nieuwsbericht.
 • Vrijdag 19 april namen bijna 500 jonge melkvee- en kalverhouders deel aan de Jongerendag ‘Het Kalf Centraal’. Dagelijks bestuurders Ruben Klein Teeselink en Wendy Kicken waren hierbij. Lees meer.
 • NAJK bundelde haar krachten om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland en zo hopelijk tot een doeltreffend 8e APN te komen. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer kreeg bezoek van LNV-minister Piet Adema voor een waardevol gesprek over de zorgen van jonge boeren en tuinders en hun toekomst.
 • Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten organiseerden op dinsdag 23 en woensdag 24 april de Grasweidedagen 2024. De gedachten van de 170 aanwezige NAJK-leden en studenten rondom het thema ‘weidegang’ werden geprikkeld.
 • NAJK publiceerde, samen met LTO, NZO en Natuurweide aan de vooravond van het mestdebat van donderdag 25 april een crisisplan om uit de mestcrisis te komen!
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer sprak tijdens een inspiratiesessie bij Interpolis in Leiden over de toekomst van de jonge boeren en tuinders: “Koester de nieuwe generatie boeren en tuinders.” Lees meer.
 • Op Koningsdag kwam deze ‘Koning’ van een vacature online.
 • NAJK verstuurde een extra nieuwsbrief rondom het thema ‘mest’.
 • Maandag 29 april zat de dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman, de themabijeenkomst voor rondom het thema ‘data.’. Deze discussie tussen partners en leden van NAJK zal in artikelvorm in de BNDR van juni verschijnen.
 • Eind april vertrokken dagelijks bestuurder Gerben Boom en NAJK-directrice Anita Koops naar Zuid-Afrika om samen met een grote groep jongeren na te denken over de oprichting van een Zuid-Afrikaanse agrarische jongerenorganisatie.

Wat doet NAJK voor jou in mei?

Natuurlijk zit NAJK ook in de maand mei niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Op 1 mei wordt het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer gelanceerd!
 • In mei organiseren NAJK en Wageningen Environmental Research (WEnR) vier bijeenkomsten op het erf van jonge natuurinclusieve boeren.
 • Op woensdag 22 mei word het Europees verkiezingsdebat ‘De toekomst van agri & food’ georganiseerd door NAJK, Schuttelaar & Partners, BO Akkerbouw en Zuivel NL. Lees hier meer en meld je aan.

Breng de agrarische sector in beeld en WIN!

Laat de land- en tuinbouw zien! De agrarische sector is natuurlijk de mooiste sector van Nederland en dat mag gezien worden. Maak daarom een foto van jouw lievelingssector, deel deze met NAJK en win de enige echte NAJK-trui!

Hoe werkt het?

 • Stuur uiterlijk zondag 12 mei 2024 jouw foto in via communicatie@najk.nl.
 • Maximaal 3 foto’s per deelnemer (per inzending per BNDR)
 • Beeldformaat JPG of PNG
 • Let op de kwaliteit van de foto’s
 • Je moet natuurlijk zelf de maker van de foto zijn
 • De winnende foto wordt in de volgende BNDR en op onze Facebookpagina bekendgemaakt.
 • De makers van de foto’s geven toestemming voor publicatie van de foto door NAJK.

Jouw ingezonden foto online delen? Tag NAJK!

 


Algemene voorwaarden

 • De maker van de winnende foto dient een NAJK-lid te zijn.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

VACATURE | Word allround communicatiemedewerker bij NAJK!

Ben jij een aanpakker met een vlotte pen? Heb je affiniteit met de agrarische sector en de ambitie om NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) als ‘merk’ uit te dragen? Dan is deze functie écht iets voor jou!

Als allround communicatiemedewerker bij NAJK ben je, samen met onze huidige communicatieadviseur, verantwoordelijk voor alle communicatieve activiteiten van onze organisatie. Je houd je onder andere bezig met het schrijven van nieuwsberichten, artikelen en persberichten. Daarnaast ontferm jij jezelf over de inhoud van ons ledenblad BNDR en denk je mee over (en plaatst) interessante content voor onze social media kanalen en geeft invulling aan onze nieuwsbrief.

Word jij onze nieuwe collega?
Als onze toekomstige communicatiemedewerker heb jij natuurlijk affiniteit met de agrarische sector en vind je het leuk om teksten te schrijven. Daarnaast klinkt het ontfermen over ons ledenblad jou als muziek in de oren! Sta jij te popelen om NAJK, zowel on- als offline, als ‘merk’ uit te dragen? Lees hier de hele vacature.

Schrijven maar!
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Christel Klok, via cklok@najk.nl of 06-82188768. Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar sollicitaties@najk.nl. We kijken uit naar je reactie!

Roy Meijer: “Koester de nieuwe generatie boeren en tuinders”

Tijdens een inspiratiesessie bij Interpolis in Leiden sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer over de toekomst van jonge boeren en tuinders. Er zijn grote fundamentele veranderingen aanstaande voor de agrarische sector, ingegeven door duurzaamheid, digitalisering, milieuwetgeving en klimaatverandering. Voor jonge ondernemers hebben die grote impact. “Vanuit engagement samen optrekken met hen, bijvoorbeeld in onze jongerenraad,  helpt bij de weg naar een veiligere, duurzame en klimaatbestendige toekomst”, aldus Jaap Breugem, manager Agro van Interpolis.

Vanuit een breed perspectief schetst Meijer de kansen en uitdagingen voor jonge ondernemers. Hij licht toe hoe hij en NAJK zich inzetten om perspectief te creëren voor de lange(re) termijn. Jonge boeren en tuinders staan voor veel uitdagingen, maar er liggen ook mooie kansen. Ze hebben te maken met de maatschappelijke opgaven rond natuur, klimaat en hoe een goed verdienmodel te realiseren binnen de door de politiek vastgestelde milieugebruiksruimte. En de opdracht om als ondernemers bij te dragen aan voedselzekerheid en welzijn van mensen en dieren. Dat willen zij niet alleen doen. Meijer: “Dat moeten we samen met de overheid en het bedrijfsleven doen. Zij moeten aansluiten bij de nieuwe generatie en bieden wat zij nodig hebben. Dat is belangrijk, want de beslissingen van vandaag, hebben de meeste impact op de jonge boeren en tuinders van morgen.“

In Nederland en Europa is er een groot tekort aan jonge boeren en tuinders 
Dat terwijl hun bijdrage aan bijvoorbeeld onze geopolitieke positie in de wereld zo van belang is. “ Wij maken voedsel en dat kunnen we exporteren tegen delfstoffen en bijvoorbeeld energie. Dat we duurzaam moeten produceren is een no-brainer, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we de overheid en het bedrijfsleven voor nodig. Gaan die ons niet ondersteunen met kansen uit de markt of behulpzaam beleid, dan zullen jonge ondernemers het geluk elders beproeven.” stelt Meijer.

Jonge boeren en tuinders vormen de basis voor een duurzame toekomst.
Interpolis werkt samen met agrarisch ondernemers aan een toekomstbestendige, duurzame agrarische sector. Breugem: “Zij zijn een belangrijke en onmisbare factor, leveren gezond voedsel, bloemen en planten. Ook leveren zij steeds meer maatschappelijke diensten zoals het opwekken van energie en het beheren van natuur en landschap. Als verzekeraar, opgericht door boeren en tuinders, helpt Interpolis graag. Met het brengen van kennis, preventie en door mee te denken over veilig, duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. En door mee te praten over de gewenste ontwikkelingen en de implementatie van innovaties.”

De gesprekken gaan nauwelijks over zekeren maar over ondernemerschap en bedrijfscontinuïteit.
Er ontstaat altijd een mooie dynamiek in de jongerenraad NAJK/Interpolis als het gaat over veilig ondernemen. De drijfveren van de jonge ondernemers zitten op recente of toekomstige overname en hun toekomst als ondernemer. Breugem: “De ervaring vanuit het verleden is waardevol. Net zo waardevol zijn nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Dáárover heb je het ook met elkaar.  Vanuit engagement samen optrekken en kennis uitwisselen”.

Het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer is live!

Vandaag is het zover: NAJK lanceert, samen met Rabobank, LLTB, ZLTO en LTO Noord het vernieuwde platform van Boer zoekt Boer. Het ‘oude’ principe van Boer zoekt Boer, maar dan in een nieuw jasje. Met deze livegang kunnen overdragers en potentiële opvolgers bij een buitenfamiliaire overname nog makkelijker met elkaar in contact komen.

NAJK ziet veel agrarische bedrijven eindigen, omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die heel graag boer willen worden of een samenwerking aan willen gaan, zonder zicht op een agrarisch bedrijf. Met het initiatief ‘Boer zoekt Boer’ biedt  NAJK, samen met Rabobank, LLTB, ZLTO en LTO Noord begeleiding bij buitenfamiliaire bedrijfsovernames. De afgelopen jaren hebben al meerdere bedrijfsoverdragers en opvolgers elkaar gevonden en zijn er mooie samenwerkingen ontstaan. Met het platform dat sinds 1 mei  live staat, kan dat nu nóg makkelijker!

Hulp bij buitenfamiliaire bedrijfsovername
“Een bedrijf overdragen of overnemen is een complex proces en gaat niet van vandaag op morgen”, legt Coen van den Bighelaar, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, uit. “Via dit nieuwe platform kunnen potentiële stoppende ondernemers in contact komen met jonge, enthousiaste, toekomstige ondernemers. Bedrijfsbeëindiging kan hiermee bedrijfsopvolging worden!” Door een account aan te maken via boerzoektboer.najk.nl kan er deel worden genomen aan het online platform.

Kleine bijdrage, groot resultaat
Om het gebruikersgemak hoog te kunnen houden, wordt er jaarlijks een bedrag van €75,- geïncasseerd bij gebruik van het platform. Projectleider Marjan Holtland is enthousiast over de verbeteringen van het platform: “We kijken er naar uit om op ons vernieuwde platform nog meer positieve matches en succesvolle samenwerkingen te zien ontstaan!”

Neem met NAJK en WUR een kijkje bij jonge natuurinclusieve boeren

In mei organiseren NAJK en Wageningen Environmental Research (WEnR) vier bijeenkomsten op het erf van jonge natuurinclusieve boeren. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jonge boeren (tussen de 16 en 35 jaar) de gelegenheid om vragen te stellen, afwegingen te delen en inspiratie op te doen bij en met andere jonge boeren.

Bezoek de kaasmakerij van Siebe van de Crommert, het extensieve melkveebedrijf van Rick Dijkshoorn, het voedselbos van Mark Venner of de natuurinclusieve akkerbouwer Leendert Jan Onnes. Kom naar één van de vier bijeenkomsten en ga met elkaar in gesprek!

Ervaringen uitwisselen
Iedere bijeenkomst vindt plaats op het bedrijf van een jonge natuurinclusieve boer. Tijdens de bijeenkomst vertelt een onderzoeker van WEnR eerst kort wat over het onderzoek ‘Bewegen naar Natuurinclusieve Landbouw’. Daarna vertelt de jonge ondernemer over zichzelf, zijn bedrijf en neemt hij je mee op een rondleiding. Aan de hand van de presentaties en tijdens de rondleiding is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Want: wat hebben jonge boeren nodig hebben om te bewegen naar natuurinclusieve landbouw? De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele lunch.

Kom naar één van de vier bijeenkomsten:

Meld je snel aan, want VOL = VOL!
Inschrijven voor een van deze kosteloze workshop kan via dit inschrijfformulier. Voor elke workshop is plek voor 15 deelnemers. Wees er dus op tijd bij!