Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername. Eke Folkerts is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2020 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Folkerts volgt hiermee Sietse Draaijer op die zich de afgelopen twee jaar ingezet heeft voor de belangen van de jonge boeren en tuinders. 

Tijdens de digitale alv stelde Folkerts zich voor en nam Draaijer afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter, Andre Arfman, Sietse Draaijer voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dankzij de inzet van Sietse Draaijer heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies.

Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername
Folkerts is niet een typische dagelijks bestuurder, ze heeft geen eigen bedrijf, ze heeft toerisme gestudeerd en loopt het liefst op de hoogste hakken. Toch heeft Folkerts het agrarisch ‘virus’ te pakken gekregen via de ooms en tantes die wél een agrarisch bedrijf hebben. De kans om te werken op een melkveehouderij in Nieuw Zeeland heeft Eke Folkerts destijds daarom met beide handen aangepakt. Na een jaar tussen de koeien wist ze het zeker, ik ga de agrarische sector in! Inmiddels heeft Eke Folkerts meer dan zes jaar bestuurservaring binnen AJF opgebouwd, waarvan twee jaar als voorzitter. Momenteel werkt Folkerts op de Dairy Campus in Leeuwarden en studeert ze Dier en veehouderij in Dronten. “Tijdens mijn bestuursperiode wil ik mij vooral bezighouden met het kenniscentrum bedrijfsovername, buitenfamiliaire bedrijfsovername en de organisatie.” Folkerts geeft aan dat er nog genoeg werk aan de winkel is: “In Nederland is het gewoon heel moeilijk om te starten, hierdoor verliezen we heel veel ambitieuze jongeren aan het buitenland. En dat is zonde want in Nederland leiden we ze op en vervolgens laten we ze gaan naar het buitenland. Dus daar wil ik me voor inzetten.”

Afscheid Sietse Draaijer

Draaijer nam vandaag afscheid als dagelijks bestuurder bedrijfsovername van NAJK. Hij heeft na een bestuursperiode van twee jaar afscheid genomen. “Sietse Draaijer heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor het kenniscentrum bedrijfsovername en de invulling van de 75 miljoen van het bedrijfsovernamefonds”, aldus Arfman. “We waarderen zijn constructieve bijdrages en enorme inzet voor het bedrijfsovernamefonds en NAJK.”

NAJK hoopvol over alternatief voor voermaatregel

Een afvaardiging van gezamenlijke belangenbehartigers (NAJK, NMV, DDB, GRONDIG en LTO) heeft woensdag een constructief gesprek met het ministerie van LNV gehad over het aanpassen van de voermaatregel. Het doel van dit gesprek was om deze maatregel beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de melkveehouderij en tegelijkertijd de door het ministerie van LNV benodigde stikstof emissie reductie te behalen.

NAJK was erg geschrokken van de aangekondigde voermaatregel welke een beperking geeft in de hoeveelheid ruwe eiwit in krachtvoeders op melkveebedrijven. Deze maatregel grijpt in tot de kern van het melkveebedrijf en zorgt dat rantsoenen niet meer geoptimaliseerd kunnen worden met alle gevolgen op financieel, praktisch en diergezondheids- gebied van dien. Als reactie hierop schreef NAJK onder andere een ludieke nep vacature.

Afgelopen periode is er samen met andere melkvee belangenbehartigers gekeken of er een alternatief is op te stellen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV die constructief zijn verlopen en daarmee is NAJK hoopvol dat er ook daadwerkelijk wat kan worden bereikt. Er is ook contact met verschillende Kamerleden. In het stikstof debat dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvindt hebben verschillende partijen de minister opgeroepen om serieus het gesprek aan te gaan met de sector over een alternatief voor de huidige voermaatregel. Klever: “De minister noemt de maatregel zelf ook ‘niet ideaal’, als we samenwerken, zowel als sector als met LNV moet het lukken iets anders te bedenken en uit te voeren. De minister heeft hierbij genoemd dat het voorstel er voor 1 juli moet liggen.”

We hebben gezamenlijk afgesproken de mogelijkheden de komende dagen verder te onderzoeken en te verdiepen. Daar zal volgende week een volgend gesprek over zijn. Om verwarring te voorkomen en de onderhandelingen niet te schaden kunnen we nu niet verder op de details ingaan.

Geen NK Veebeoordelen 2020

Helaas moeten wij mededelen dat er dit jaar geen NK Veebeoordelen zal plaatsvinden. Sinds vorig jaar 

zijn wij te gast bij Fokveedag Hoornaar. Wegens de perikelen rondom corona heeft Fokveedag Hoornaar aangegeven dat er dit jaar geen Fokveedag Boerenlandfeest zal zijn. Zoals voorzitter Johan de Groot zegt: “We vinden het erg jammer dat de Fokveedag in 2020 niet kan plaatsvinden. We willen echter geen enkele risico lopen met het oog op de gezondheid van onze bezoekers, leden en vrijwilligers.” 
NAJK staat achter deze keuze. Er is samen met coöperatie CRV nog gekeken naar een andere locatie maar dit vonden wij niet haalbaar. Naast het feit dat niet alle provinciale wedstrijden plaats kunnen vinden, wat de selectie van deelnemers lastig maakt, willen wij onze deelnemers niet in gevaar brengen door een eventuele besmetting.
 
Wij hopen volgend jaar op zaterdag 2 oktober 2021 weer bij elkaar te kunnen komen in Hoornaar en een mooi NK Veebeoordelen te organiseren voor jullie! 

Landbouw Collectief in een nieuwe fase

Woensdag 3 juni 2020 is besloten om de samenwerking binnen het Landbouw Collectief (LC) anders vorm te geven. Partijen in het LC komen niet tot overeenstemming over de structuur passend bij de huidige fase, maar hebben elkaar de afgelopen periode goed leren kennen en weten elkaar snel te vinden. Dit wordt vastgehouden en uitgebouwd, om zo gezamenlijk sterk te staan voor de land-, tuinbouw en veehouderijsectoren.

De 13 met elkaar samenwerkende agrarische belangenbehartigers en actiegroepen binnen het LC hebben tussen eind oktober 2019 en mei 2020 intensief samengewerkt. Dit deden zij om diverse maatregelen die waren aangekondigd in de Kamerbrief van Minister Schouten van het ministerie van LNV van 4 oktober 2019 om te buigen naar haalbare en betaalbare alternatieven, met behoud van perspectief voor (jonge) boeren in Nederland en leefbaarheid op het platteland.

Inmiddels is de discussie grotendeels verschoven naar provinciale beleidstafels en wordt door actieve leden en bestuurders van deze organisaties overal in het land nog steeds intensief, effectief en efficiënt samengewerkt.

Echter blijkt momenteel dat, voor andere onderwerpen, samenwerken in de oude structuur van het LC geen draagvlak is. Partijen in het LC komen momenteel niet tot overeenstemming over een nieuwe structuur. Ondanks meerdere pogingen om het vertrouwen in elkaar te herstellen, ontstond er geen evenwichtige samenwerking en gezamenlijke beeld over hoe verder. Een aantal partijen wil meer vrijheid, een aantal partijen wil volgens het oude model verder. De partijen zien voor FDF een meer vrije rol en effectievere inzet van hen buiten het LC. Echter zien zij dat zelf anders. Alles bij elkaar maakt dat we op dit moment geen overeenstemming hebben over de structuur waarin we met alle partijen verder samen gaan werken binnen het huidige LC.

De agrarische belangenbehartigers en actiegroepen hebben elkaar in de afgelopen periode echter goed leren kennen en weten elkaar feilloos en snel te vinden om vanuit gezamenlijkheid zienswijzen, persberichten, en Kamervragen op te stellen, of acties te organiseren. Dit wordt vastgehouden en de komende tijd verder uitgebouwd. Alle partijen vechten op hun eigen manier voor behoud van vitale land-, tuinbouw en veehouderij in Nederland, met bijbehorende sociaal en economisch bloeiende dorpskernen en plattelandsgemeenten. Vertrouwen in elkaar en in elkaars strategieën en aanpak is daarbij van cruciaal belang. Hier gaan we de komende tijd op voortbouwen. We blijven ons gezamenlijk inzetten voor het behoud en de toekomst van onze prachtige sectoren!

 

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
Netwerk Grondig
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Producenten Organisatie Varkenshouderij
Agractie Nederland
Federatie Vleesvee Stamboeken Nederland
Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Dick Kampert nieuwe afgevaardigde kalverhouderij NAJK

NAJK heeft een nieuwe afgevaardigde kalverhouderij: Dick Kampert. In deze functie ondersteunt hij Tim van der Mark, dagelijks bestuurder met portefeuille intensief, bij zijn taken. Dick zit sinds drie jaar samen in maatschap met zijn ouders op de kalverhouderij in Wekerom waar hij zich al van jongs af aan voor inzet. Hij is daarnaast sinds twee jaar voorzitter bij AJK Stroe Wekerom om de belangen van jonge agrariërs te behartigen.

Dick Kampert is 28 jaar en woont met zijn vrouw en dochter in Wekerom. Dick is agrariër in hart en nieren. Het rosekalverenbedrijf was van oudsher een gemengd bedrijf met melkvee en varkens. Met de varkens zijn ze in 2011 gestopt, daar is een rose-opfokstal voor teruggekomen. In 2017 is gekozen om de melkveetak om te wisselen voor een nieuwe kalverstal, zodat het bedrijf gesloten is. Nu hebben ze een bedrijf met 1000 rose kalveren. Na zijn studie Dier en Veehouderij in Dronten heeft Dick zich ingezet op meerdere kalverhouderijen, naast het werk op de eigen boerderij. Daarnaast werkt hij sinds 7 jaar als vleesveespecialist bij een voerleverancier waardoor hij veel op rosekalverbedrijven in heel Nederland komt.

Met zijn grote netwerk, brede blik op de kalver sector en kennis van de kalverhouderij wil Dick Kampert de positie van jonge boeren versterken: “Ik weet goed wat er speelt en heb een groot netwerk binnen de kalverhouderij.”

De afgevaardigde ondersteunt Tim van der Mark, dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, in zijn taken. Dit omdat deze portefeuille verschillende takken kent (kalveren, pluimvee en varkens) waar je onmogelijk van alle zaken op de hoogte kunt zijn. Er spelen verschillende belangen die door de afgevaardigden wél ondervangen kunnen worden. Dit doen ze door de nodige kennis met elkaar te delen en te sparren over actuele onderwerpen.

NAJK: realisme nodig in Farm to Fork Strategie

Vanmiddag om 16:00 uur presenteerde de Europese Commissie de Farm to Fork Strategy om de biodiversiteit te verbeteren en de voedselproductie te verduurzamen. Een greep uit de plannen: 25 procent van de landbouwgrond in de EU moet biologisch zijn, de helft minder bestrijdingsmiddelen, 20 procent reductie van meststoffen en 50 procent reductie van antibiotica en dit alles binnen tien jaar. NAJK zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van het beleid. Er moet niet alleen op cijfers gestuurd worden, maar er moet ook naar de praktijk gekeken worden.

De hele Farm to Fork Strategy staat in het teken om de hele voedsel keten te verduurzamen, een plan waarbij de voedselketen in 2030 duurzaam moet zijn en wij in 2050 klimaat neutraal moeten produceren. ‘’Een plan maken voor de komende 30 jaar, dan heb je toch juist de jonge generatie nodig. Helaas worden jonge boeren niet genoemd in de hele strategie. Dan zet ik toch grote vraagtekens bij het echte doel van deze Farm to Fork Strategie.’’ aldus Voncken.

De Green Deal in het kort

De biodiversiteitsstrategie en de plannen voor verduurzaming in de landbouw – de zogenaamde Farm to Fork strategie – zijn onderdeel van de Green Deal. Dit plan is eind vorig jaar gepresenteerd door Commissaris Timmermans. In de periode na deze eerste presentatie zijn de plannen verder uitgewerkt en deze zijn vandaag gepresenteerd. Onderdeel van de uitgewerkte plannen zijn:

  • In 2030 moet een kwart van alle landbouwgrond in de EU biologisch zijn.
  • In 2030 moet het aantal bestrijdingsmiddelen in de landbouw met de helft zijn afgenomen.
  • Het gebruik van meststoffen moet met 20 procent verminderen de komende tien jaar.
  • Er komt nieuwe wetgeving voor het transport en de slacht van dieren.

Boeren zijn volgens de Europese Commissie onderdeel van de oplossing, maar hebben wel aanmoediging en steun nodig om de groene stap te maken. “Het is goed om naar een doel te werken maar wees wel realistisch in wat er mogelijk is. Er worden nu allerlei reductiegetallen geroepen. In Nederland lopen we al voorop en hebben we al enorm gereduceerd. We hebben nog wel ruimte nodig om te ondernemen. Het moet passen bij de praktijk.” Aldus Willem Voncken, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal.

Markt van vraag en aanbod

Momenteel is 3% van het Nederlandse landbouwareaal biologisch. “Het is alleen mogelijk om 20% van het areaal om te zetten naar biologisch wanneer deze vraag ook daadwerkelijk uit de markt komt, we kunnen wel omschakelen naar biologisch maar als de consument niet bereid is hier extra voor te betalen en er zo dus een overschot aan biologische producten ontstaat hebben we niks bereikt. Verder moet er ook voldoende tijd zijn. Er staat nu 10 jaar voor. Dit is extreem kort.” Aldus Voncken. Dit betekent dat boeren een hoger inkomen moeten ontvangen om deze vergroeningsslag te kunnen slaan.

Bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet met de helft gehalveerd worden, hiermee wil de EU voorop lopen om de biodiversiteit te versterken. Hier moeten dan wel goede alternatieven tegenover staan, aldus Voncken: “Het is onmogelijk om zomaar te stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen omdat deze de plant beschermen tegen ziektes. Zomaar stoppen met bestrijdingsmiddelen zonder goed alternatief zou enorme negatieve consequenties kunnen hebben op onze voedselzekerheid.”

Aansturen op koopgedrag

De Commissie wil producten gaan voorzien van een label waaraan te zien is of het gezond en duurzaam is. Daarnaast wil men gezonde producten zoals groenten en fruit goedkoper maken en minder gezond voedsel met bijvoorbeeld veel vetten en suikers juist duurder. ‘’Het is natuurlijk niet slecht om de consument te vertellen wat er in hun voedsel zit en waar het vandaan komt maar men moet de consument wel vrij laten in de keuze van wat men wil eten.’’

CO2-zuinig

Naast deze plannen worden Europese boeren aangemoedigd CO2-zuinig te werken door andere gewassen te produceren en ploegmethodes te herzien. Volgens de plannen kunnen landbouwers op bescherming rekenen tegen de import van producten van buiten de EU dat geproduceerd is met in Europa verboden middelen.

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen deze plannen de komende tijd bespreken waarbij de wetsvoorstellen dit en volgend jaar zullen volgen. Wil je de plannen lezen? Deze zijn hier te vinden.

NAJK en Flynth verlengen partnercontract

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Flynth hebben de partner overeenkomt verlengd waarmee Flynth en NAJK de samenwerking versterken. De verlenging van de samenwerking tussen NAJK en Flynth is op maandag 11 mei online beklonken met Andre Arfman, voorzitter van NAJK, en Frank Zeinstra, sectorleider Food & Agri bij Flynth. NAJK is blij dat Flynth op deze wijze ervaring en kennis uitwisselt met jonge boeren en tuinders.

Flynth en NAJK werken al jaren samen om jonge agrarische ondernemers te ondersteunen in hun ambities. Ook de komende jaren zal visieontwikkeling en kennisdeling rondom agrarisch ondernemerschap centraal staan.

Toekomstbestendig

Om jonge agrarisch ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen, sluit NAJK partnerovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agrarische sector. Op deze manier kunnen de leden van NAJK verrijkt worden met belangrijke up to date kennis, ontwikkelingen en informatie uit de sector. “Het is van belang dat jonge boeren en tuinders toegang hebben tot relevante kennis uit de agrarische sector om de sector toekomstbestendig te houden. We zijn daarom blij dat we samen kunnen blijven werken met Flynth het komende jaar. Flynth kent de sector en kan onze achterban van interessante informatie en advies voorzien”, aldus Arfman.

Samen werken aan uitdagingen agrarische sector

Met de verlenging van de partnerovereenkomst verbindt Flynth zich voor het komende jaar aan NAJK als partner van de jongerenvereniging. Frank Zeinstra, sectorleider Agro bij Flynth: “Ik hoop dat het snel weer mogelijk is elkaar te ontmoeten, maar ik denk ook graag in mogelijkheden. Via videomeetings kunnen we NAJK leden die verspreid over het hele land wonen snel en efficiënt van actuele ontwikkelingen te voorzien.”

Begrenzing eiwitgehalte krachtvoer melkveehouderij onwerkbaar

Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft een concept-regeling naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd waarin een maxima wordt gesteld aan het ruw eiwitgehalte in krachtvoer. NAJK is zeer negatief over deze regeling. De regeling grijpt enorm in op de bedrijfsvoeringen op melkveehouderijbedrijven. Daarnaast is de regeling  niet praktisch, is kostprijsverhogend en draagt nauwelijks bij aan de verlaging van de stikstofdepositie.

Per 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 wordt er een maxima aan ruw eiwit in krachtvoer gesteld. Melkveehouders mogen in die periode geen aangekochte krachtvoer op het erf hebben die de maxima overschrijd. De precieze norm varieert van grondsoort en de melkproductie per hectare. Zie de afbeelding hieronder voor de normering. “Elk bedrijf is anders en ieder rantsoen is ook specifiek. Deze regeling ontneemt de melkveehouders de mogelijkheid om een optimaal rantsoen samen te stellen. De gehaltes in ruwvoeders kunnen sterk variëren door bijvoorbeeld droogte. Deze regeling maakt het voor melkveehouders onwerkbaar.” aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

Met deze maatregel moet de stikstofdepositie uit de melkveehouderij verlaagt worden en wordt er voor de korte termijn, samen met onder andere de snelheidsverlaging op snelwegen, stikstofruimte gecreëerd voor (woning)bouwprojecten. “Deze regeling grijpt enorm in op onze bedrijfsvoeringen, terwijl er maar een kleine verlaging van stikstofreductie te halen is. Boeren die met losse grondstoffen werken zijn nu verplicht om hun voer te laten mengen in de voerfabrieken. Dit werkt kostprijsverhogend. Ook boeren met speciale brokken voor bijvoorbeeld verse koeien komen met deze regeling in de knel.”, aldus Klever. NAJK is ook bang voor het neveneffect wat door deze regeling gaat ontstaan. “We zien het draagvlak om bij te dragen aan de stikstofreductie drastisch verlagen. Dit gaat het kabinet ook bij de toekomstige maatregelen ernstig in de weg zitten.”

Minister Schouten houdt de ontwikkelingen van het ruw eiwitgehalte in het ruwvoer in 2020 in de gaten. Mocht het nodig zijn, dan zal ze in augustus nog beperkte wijzigingen in de normering aanbrengen.

Convenant

Vanaf 2021 wil minister Schouten een convenant met de sector overeen komen, waarin afspraken worden gemaakt om de stikstofdepositie door middel van voermanagementmaatregelen te verlagen.  De huidige regeling komt dan te vervallen.

De Tweede en Eerste Kamer hebben nog de mogelijkheid om op de concept-regeling te reageren. Daarna moet de regeling nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. NAJK roept de Kamerleden op om aandacht te hebben voor de praktische toepasbaarheid van de regeling.

Vacature Limagrain: Ruwvoer specialist Zuidoost-Nederland

Limagrain is op zoek naar een enthousiaste Ruwvoer specialist in Zuidoost-Nederland. In deze buitendienstfunctie heb je een belangrijke rol in de productpromotie en begeleiding van maïs en voedergrassen in Midden- en Oost-Brabant , Limburg en Gelderland rivierengebied. Je bezoekt en onderhoudt nauwe contacten met veehouders, loonwerkers en studieclubs. Daarnaast zorg je voor de opzet en uitvoering van demovelden, open dagen en lezingen. Verder verzamel je marktgegevens, houd je ons CRM up-to-date en rapporteer je productinformatie.

Wil je meer weten over deze functie? Bekijk dan hier de hele vacature!

 

NAJK: beweiden vergunningsvrij, logische keuze

Een deel van de koeien staat al in de wei, maar nu is ook bekend dat dit wettelijk geregeld is. Donderdag 16 april meldde provincie Drenthe namens alle provincies dat koeien beweiden vergunningsvrij blijft. Volgens de provincies is het beweiden al onderdeel van de huidige vergunning voor stalemissies en zijn extra vergunningen daarom niet nodig. Volgens NAJK is dit niet meer dan logisch. NAJK gaat er vanuit dat de overheid op korte termijn met eenzelfde soort berichtgeving komt voor bemesten en dat legalisering van de PAS-meldingen dan ook geregeld zijn.

Minister Schouten van het ministerie van LNV en de gedeputeerden van de provincies geven aan dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. Bij beweiden komt minder stikstof vrij dan bij het op stal houden van de koeien. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbel zijn. “Maanden was onduidelijk of beweiden vergunningsplichtig zou gaan worden of niet. Het weideseizoen is ondertussen begonnen, dus het was de hoogste tijd voor duidelijkheid. Beweiden zorgt voor minder stikstofemmissie en is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Het is dus volledig terecht dat beweiden vergunningsvrij blijft.’’, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij.

PAS-meldingen en bemesten
Er zijn alleen nog veel onzekerheden in het stikstofdossier. Over bijvoorbeeld de PAS-meldingen en bemesten zijn nog geen officiële uitspraken gedaan. Klever: “We hopen dat er snel positieve berichten over de PAS-meldingen en bemesten gaan volgen. We leven nu met z’n allen nog in grote onzekerheid. De onzekerheid duurt nu al veel te lang. Dit komt de landbouw niet ten goede.”

Lees het bericht van provincie Drenthe: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@136018/koe-wei-blijft/