CDG MILK in Brussel | Wilbert Wouters

Op vrijdag 4 oktober mocht ik deelnemen aan de Civil Dialoque Group on milk. Met de Agra actie protesten van 1 oktober nog vers in het geheugen, was ik erg benieuwd wat daarvan doorgekomen was in Brussel. Deze bijeenkomst leende zich er echter niet voor om daar een standpunt over in te nemen. Het eerste wat me in de metro in Brussel opviel was een grote banner waarop stond Meatthefacts. Deze reclamecampagne wordt bewust in Brussel gestart omdat juist daar de politici direct beïnvloed moeten worden. De campagne laat zien dat dieren die op een goede manier behandeld worden, zorgen voor een leefbaar platteland en dus een duurzaam klimaat.

Productie in Europa

Hoe de melkmarkt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en wat de vooruitzichten zijn, worden besproken en geëvalueerd. Opvallend is de sterke stijging in melkproductie in Ierland en Polen en de afname in productie in Nederland en Spanje. Hierbij speelt de regelgeving in Nederland en de ruwvoer voorraad in Spanje een belangrijke rol. Het aantal melkkoeien in Europa stijgt licht, maar niet zo snel als de totale productiegroei. Dit betekent dus dat de productie per koe gestaag toeneemt. Afgelopen jaar is de meeste melk ooit geproduceerd in Europa, ondanks de krapte in ruwvoer door de droogte van vorig jaar.

Zuivelexport vanuit Europa

De export van zuivel nam met 13% toe. Dit lijkt veel maar de totale zuivelexport in euro’s steeg nauwelijks. Dit komt door de sterke concurrentie van Nieuw-Zeeland op de wereldmarkt. China blijft een zeer belangrijke handelspartner net zoals Zuid-Oost Azie en Afrika. De zeer recentelijke sancties van Amerika om extra importheffingen te heffen op zuivel gaan effect hebben. Het is nog afwachten hoe en welke producten hier de dupe van zijn. Bepaalde handelsakkoorden hebben effect op volledig andere producten. Zo heft Indonesië 25% importheffing op zuivel omdat Europa (bijna) geen palmolie voor biodiesel meer wil importeren. De wereldwijde zuivelconsumptie laat al jaren een duidelijke dalende lijn voor consumptie melk zien, terwijl vooral kaasconsumptie sterk toeneemt. Dit is met name in de Afrikaanse landen.

De Brexit

De Brexit is nu zeer actueel omdat er duidelijkheid moet komen voor het einde van oktober. Verschillende Ierse boeren zien in dat een harde Brexit een catastrofe wordt voor de Ierse melkveehouderijen. Dit omdat een zeer groot gedeelte van de zuivel naar of door Engeland naar Europa wordt geëxporteerd. Een harde Brexit zal voor zeer veel logistieke problemen zorgen. Europa heeft haar gedeelte van het crisismanagement op orde, het is de vraag hoe Engeland dit op orde heeft. Afwachten dus.

Transparantie in de melkmarkt

Er wordt gewerkt aan een programma om de melkmarkt transparanter te maken. Binnen de gehele keten is veel transparantie in onder andere de productie, verwerking en verkoop cijfers. Alleen de retail is erg terughoudend om gegevens vrij te geven. Geprobeerd wordt om: verkoopprijzen te verzamelen, vergelijkbare producten en markten te gebruiken, verkoop hoeveelheden en de inkoopprijzen te verzamelen. Dit moet er voor zorgen dat er beter op de markt in ingespeeld kan worden.

Common Agriculture Policy

In een presentatie over het CAP (Common Agriculture Policy) werd uitgelegd wat het CAP is en welke vorm dit gaat krijgen. Ook stonden klimaat en de volgende generatie hierin centraal. Het is erg belangrijk om over vijftig jaar nog steeds op een goede manier voedsel te kunnen produceren. Duidelijk kwam van verschillende kanten naar voren dat de jonge agrariërs meer ruimte en ondersteuning moeten krijgen om duurzaam te produceren. Ook het standpunt dat de vergrijzing in razend tempo toeneemt werd genoemd en dat de bereidheid om nog boer te worden steeds minder wordt. Dit komt door het lage verdienmodel en de vele uren hard werk. Belangrijk dat deze punten benoemd worden, hopelijk gaan we dit op een bepaalde manier terug zien!

Een aantal NAJK leden nemen namens NAJK deel aan cdg’s, dit zijn de adviesgroepen van de Europese Commissie. Zij vertellen graag over hun ervaringen en over de onderwerpen die hier worden besproken. 

NAJK en ForFarmers zetten zich samen in voor jonge boeren

Andre Arfman, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en Richard Dijkstra, directeur varkens en directielid ForFarmers Nederland, hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is blij dat de ambitieuze voeronderneming ForFarmers er opnieuw voor kiest verbonden te blijven aan de jonge boeren en tuinders.

In de samenwerking tussen de jonge boeren en tuinders en de voeronderneming ligt de focus vooral op het delen van kennis. Ook in de regio’s gaat de samenwerking verder in de vorm van plaatselijke activiteiten van de provinciale AJK’s. Beide partijen zien de samenwerking als een echte win-winsituatie: ForFarmers is een kennisbron en inspirator voor jonge agrarische ondernemers. Tegelijkertijd komt ForFarmers op deze manier in contact met de agrarisch ondernemer van de toekomst.

NAJK blij met de samenwerking

Als dé belangenorganisatie van jonge boeren en tuinders in Nederland vertegenwoordigt NAJK een enthousiaste en ambitieuze groep van 8.000 jonge agrarische ondernemers. “NAJK hecht een groot belang aan goede contacten met belangrijke spelers uit de agribusiness, zodat de leden verrijkt worden met belangrijke kennis, ontwikkelingen en informatie uit de agrarische sector. NAJK wil daarom graag de succesvolle samenwerking met ForFarmers voortzetten en is blij zo’n speler in de agribusiness aan zich te mogen verbinden”, zegt NAJK-voorzitter Andre Arfman.

ForFarmers partner voor jonge boeren

ForFarmers pakt de samenwerking de komende jaren actief op. Richard Dijkstra: “Onze missie is om ons in te zetten voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. NAJK is daarin een belangrijke partner. Hierbij gaan we voor de langere termijn samen verder werken aan een mooie toekomst voor de agrarische sector. Dat gaat over meedenken over beleid tot het opzetten van grote en kleine evenementen voor de jonge boeren van Nederland. En daar zijn we trots op!”

NAJK teleurgesteld over verhoging afroming fosfaatrechten bij overdracht

Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag, 24 mei, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin het voorstel om de afroming van fosfaatrechten bij overdracht te verhogen van 10 naar 20%. Voor NAJK kwam dit voorstel onverwachts en vindt de verhoging teleurstellend.

Momenteel zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer dan 84,9 miljoen kilo mogen zijn. Dit heeft de Europese Commissie eerder als eis gesteld. Minister Schouten wil geen generieke korting, dus heeft zij gekozen voor het voorstel om het percentage afroming bij overdracht te verhogen. “Wij hadden dit voorstel niet zien aankomen. Als het alternatief een generieke korting is, is dit een betere optie, maar dit is wel een tegenvaller voor de melkveehouderijsector die nog niet bekomen is van alle strubbelingen in het fosfaat dossier tot nu toe. Daarbij zal de aandacht van de melkveehouder weer helemaal richting fosfaat gaan terwijl er ook andere uitdagingen zijn waarmee we positief aan de slag wilde gaan”, aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Voor de verhoging van de afroming moet er eerst nog een wetswijziging komen. Minister Schouten heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd en hoopt hier zo spoedig mogelijk in beide Kamers over te besluiten.

Hoeveelheid fosfaatrechten blijft in beweging

De rechten die afgeroomd worden komen in de fosfaat bank. De 420.000 kilo fosfaatrechten die momenteel in de fosfaatbank zitten en de rechten die hier nog bij komen zullen komen te vervallen, op deze manier hoopt minister Schouten het aantal uitgegeven rechten onder het plafond te brengen. Ondertussen komen er door procedures en door vleesveehouders die rechten aan melkveehouders verkopen weer rechten bij. NAJK is blij dat minister Schouten bevestigd dat rechten die nu van vleesveehouders zijn wat haar betreft niet meetellen voor het sectorplafond voor de melkveehouderij. Dit is essentieel om als melkveehouderij qua rechten onder het plafon te komen.

Meer ruimte voor sector in de toekomst

De minister schrijft ook dat wanneer de fosfaatrechten en de stikstofproductie voldoende zijn terug gebracht de weg vrij is voor maatregelen die bijdragen aan het toekomstperspectief van de sector en ruimte voor ondernemerschap. Marije Klever: ‘Het is goed dat de minister dit benoemd, echter lijkt dit nu ver weg, terwijl de sector nu al opzoek is naar dit toekomstperspectief, NAJK zal zich inzetten deze woorden tot daden laten komen.’

 

Lees de Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2019/05/24/kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechtenstelsel

Open Dagen Nieuwe Weiders

De belangstelling voor weidegang neemt toe. Voor melkveehouders die overwegen te starten met weiden organiseert Stichting Weidegang open dagen bij melkveehouders die deze stap eerder hebben gezet. Tijdens een rondleiding door het weiland en de stal laten ze zien hoe zij weiden en hoe zij de start hebben aangepakt. Ook vertellen ze wat mee en wat tegen viel. Tijdens de open dag is hun WeideCoach aanwezig om vragen te beantwoorden over opties om weidegang op verschillende type bedrijven in te vullen.

Bij voorkeur vooraf aanmelden. Dit kan door de WeideCoach een mail te sturen. Burgers zijn niet uitgenodigd voor deze vaktechnische dag.

Voor vragen kun je terecht bij Stichting Weidegang: info@stichtingweidegang.nl | 023 23 020 23

Deze veehouders nodigen je uit om hun bedrijf te bezoeken

16 mei 2019: Familie Aalderink – WeideCoach Nimda Schelhaas

De familie Aalderink melkt 100 koeien en is in 2018 verhuisd naar een nieuwe locatie in Ruinerwold. Dit maakte het mogelijk de koeien vanaf april 2018 weer te gaan weiden. Er is gekozen voor traditioneel standweiden waarbij de koeien drie weken lang in hetzelfde perceel worden geweid. Een eenvoudig en veilig systeem om goed te starten met weiden. Zelfs na een verhuizing.

Wanneer: donderdag 16 mei 2019 – 13.00-16.00u

Waar: Oosteinde 38; 7961 NG Ruinerwold

Aanmelden: schelhaas4@kpnplanet.nl

21 mei 2019: Daan Vermeulen en Jos Hol – WeideCoach Ton Derks

Daan Vermeulen en Jos Hol uit Kapel-Avezaath melken 125 melkkoeien met twee robots. Ze zijn dit jaar al vroeg, begin april, begonnen met weiden en het jongvee weidt dag en nacht. Met hulp van de FarmWalkgroep zijn ze twee jaar geleden gestart. “Vooral in de beginfase was deze hulp welkom.” Daan en Jos werken met afwisselend twee blokken van elk vijf percelen. De koeien gaan elke dag naar een ander perceel van hetzelfde blok voor vier weken. Alleen bij regen is het wel eens lastig. “Dan gaan de koeien massaal naar binnen en staan ze op een kluitje te wachten.”.

Wanneer: dinsdag 21 mei 2019 – 13.00-16.00u

Waar: Moleneind 18, 4013 NE Kapel-Avezaath

Aanmelden: t.derks@dlvadvies.nl

23 mei 2019: Guido van Hoven – WeideCoach Henk Antonissen

Guido van Hoven is sinds 2018 een Nieuwe Weider, hij melkt ruim 200 koeien met vier robots. Hij heeft er voor gekozen zijn koeien in twee groepen te weiden door de koerouting op een inventieve manier in te richten en gebruik te maken van de weideselectiepoort. Guido is eveneens Koeien & Kansen bedrijf en kan daarom goed laten zien wat het effect was van weiden op de technische en economische kengetallen. Daarin is ook te zien dat hij het nodige ‘leergeld’ heeft betaald en het beweidingssysteem goed in te vingers heeft gekregen. Deze ervaring wil hij graag delen met collega’s.

Wanneer: donderdag 23 mei 2019 – 13.15-15.30u

Waar: Keerestraat 7; 6251 NJ Eckelrade

Aanmelden: antonissenadvies@gmail.com

22 mei 2019: Dirk Anko Albada – WeideCoach Nimda Schelhaas

Dirk Anko Albada melkt met drie robots 150 melkkoeien op een huiskavel van 29 hectare. Na een paar jaar weiden van jongvee en droge koeien is hij vorig jaar gestart met het weiden van zijn melkkoeien. Er is gekozen voor roterend standweiden, een systeem waarbij de koeien elke dag een nieuw perceel met fris gras krijgen. Hierdoor blijven de koeien graag weiden en wordt eenvoudig, door de deur te openen, de gewenste weidetijd gerealiseerd.

Wanneer: woensdag 22 mei 2019 – 13.00-16.00u

Waar: Frisbourren 4; 8571 RR Harich

Aanmelden: schelhaas4@kpnplanet.nl

24 mei 2019: Joost van Eert – WeideCoach Henk Antonissen

Joost van Eert weidt sinds vorig jaar, hij heeft 200 melkkoeien op 23 hectare en melkt conventioneel. Hij heeft gekozen voor roterend standweiden en daarbij veel aandacht gegeven aan een goede infrastructuur zoals kavelpaden en waterbakken. Daarnaast heeft hij er bewust voor gekozen ook zijn pinken te weiden zodat ze later als melkkoe goed kunnen grazen. Hij vertelt collega’s graag over de resultaten van deze succesvolle stap en onderbouwt dit met zowel technische als economische kengetallen.

Wanneer: vrijdag 24 mei 2019 – 10.15-12.30u

Waar: Vierhoeven 3, 4651 VN Steenbergen

Aanmelden: antonissenadvies@gmail.com

29 mei 2019: Robert van den Bosch – WeideCoach Ton Derks

Robert van den Bosch melkt 90 koeien op een huiskavel van 25 hectare. Omdat het zo goed beviel met de droge koeien, is hij in 2017 ook gestart met het weiden van de melkkoeien. De resultaten zijn boven verwachting, zelfs met de hete zomer van 2018. “We zitten over de 10.000 liter. We hebben weinig last van de hitte gehad. Op warme dagen melkte ik extra vroeg en liepen de eerste koeien om kwart over zes buiten”. De melkveehouder hoefde niet extra bij te voeren, maar was wel druk met beregenen. “De wei moet natuurlijk wel groen blijven, dor gras vreten de koeien niet. Dat is gelukt, de grasopname was in 2018 beduidend beter dan het voorgaande jaar.”

Wanneer: woensdag 29 mei – 13.00-16.00u

Waar: Oirschotsedijk 22, 5513 NR Wintelre

Aanmelden: t.derks@dlvadvies.nl

13 juni 2019: Jan Borgman – met WeideCoach Rob Huinink

Jan Borgman melkt met 2 robots 100 koeien op een huiskavel van 11 hectare. Het was in 2018 even puzzelen hoe weidegang logistiek in te vullen omdat de looproute de route van de voerrobot kruist. Maar dat is goed gelukt en het loopt naar tevredenheid. Eén wens staat nog open: het aanleggen van een kavelpad om de koeien nog soepeler van de stal naar de wei te laten bewegen.

Wanneer: donderdag 13 juni – 13.00-16.00u

Waar: Heerlerweg 1, 7233 SG Vierakker

Aanmelden: info@huininkadvies.nl

NAJK is woedend over de gebeurtenissen in Boxtel

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft met verbijstering kennisgenomen van de gebeurtenissen die maandag 13 mei in Boxtel hebben plaatsgevonden. Bij de bezetting van een varkensstal door ruim honderd activisten zijn mens en dier blootgesteld aan onverantwoorde risico’s. Tim van der Mark, varkenshouder en portefeuillehouder intensief: “Boeren werken met hart en ziel aan hun bedrijf, acties als deze zijn respectloos en raken ons hard.”

Boeren en hun families moeten zich veilig kunnen voelen op en rond hun eigen erf. NAJK vindt het alarmerend dat de aanwezige autoriteiten pas na elf uur ingrepen bij de dreiging in Boxtel, terwijl een Kamermeerderheid zich eerder dit jaar uitsprak over het feit dat bedreiging en intimidatie van boeren in Nederland keihard aangepakt moeten worden. Dit soort acties zijn onacceptabel.

Gevolgen

Naast de gevolgen van intimidatie en inbraak op het privéterrein van de boer zijn er ook andere gevolgen die deze actie kan hebben. Van der Mark: “Het illegaal betreden van een varkensstal kan niet. Nederlandse varkenshouders houden zich aan strenge hygiënische voorzorgsmaatregelen, wanneer men zich hier niet aan houdt kan dit vergaande gevolgen hebben. Tachtig procent van de actievoerders kwam uit Oost-Europa en België, waar de Afrikaanse varkenspest heerst. Dit kan ertoe leiden dat deze varkens geruimd moeten worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal hier uiteindelijk een beslissing over moeten nemen.”

“Boeren voelen zich bedonderd”

Nederlandse boeren zetten zich iedere dag in voor de productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel. “Jonge boeren voelen zich bedonderd. Als boer houd je je aan alle wetten en regels ten behoeve van dierenwelzijn en -gezondheid, en vaak zelfs meer dan dat, en dan nog is dit het gevolg. De activisten die de inbraak en bezetting hebben veroorzaakt, lopen deels weer vrijuit. Dat steekt.” Aldus Tim van der Mark.

Voorkomen in de toekomst

NAJK is op zoek naar verbinding en wil graag in gesprek met verschillende NGO’s en burgers om dergelijke acties zoals in Boxtel in de toekomst te voorkomen! Jonge boeren willen nieuwe kansen in de sector vinden en transparant laten zien wat er gebeurt op een boerenbedrijf. Andre Arfman, voorzitter NAJK: “Wat er gisteren is gebeurd in Boxtel mag nooit meer plaatsvinden. NAJK wil daarom ook in gesprek met minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie).”

NAJK positief over Europese steun voor jonge boeren

De Europese Investeringsbank (EIB) en Europese Commissie DG Agri publiceerden maandag 29 april 2019 gezamenlijk een initiatief om de toegang tot kapitaal voor jonge boeren in Europa te verbeteren. De EIB stelt een miljard euro beschikbaar zodat jonge boeren voordeliger kunnen lenen of een periode niet hoeven af te lossen. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is positief over het initiatief. 

Eurocommissaris Hogan lanceerde het initiatief, samen met de uitkomsten van een Europa-brede enquête over jonge boeren, tijdens een Brusselse conferentie over prijsvolatiliteit en de financiële behoefte van jonge boeren. In de Europese Unie is slechts 5,6% van de boeren jonger dan 35, in Nederland is dit zelfs 3,9%. Mede daarom is de steun aan jonge boeren een prioriteit voor de Europese Commissie en voor het nieuwe GLB. “Wij zijn blij dat de Europese Commissie en de EIB gehoor geven aan de herhaaldelijke oproep van NAJK en koepelorganisatie CEJA om jonge boeren te ondersteunen. Dit is echt een steuntje in de rug voor jonge boeren. In Nederland is momenteel het Bedrijfsovernamefonds in de maak. Wanneer dit aangevuld wordt met de voorstellen van de EIB, zou dit een goede ondersteuning voor jonge boeren kunnen zijn”, aldus Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal.

Toegang tot financiering

Volgens de enquête worden financieringsaanvragen van jonge boeren drie keer vaker afgewezen dan die van hun oudere collega’s. Toegang tot financiering is dan ook iets waar NAJK vaak aandacht voor heeft gevraagd.
De EIB stelt een fonds van 1 miljard euro beschikbaar voor de landbouwsector en de bio-economie. De commerciële banken worden geacht dit bedrag te verdubbelen.

  • 700 miljoen euro is voor leningen aan het agrarische midden- en kleinbedrijf. De meeste Nederlandse boerderijen vallen hieronder. Minstens 10% daarvan, dus 70 miljoen euro, is geoormerkt voor boeren jonger dan 41 jaar. Bouwers: “Dit is relatief weinig geld, zeker als je weet dat er meer dan een half miljoen jonge bedrijfshoofden zijn in de EU. Het initiatief is bedoeld voor jonge boeren met een verhoogd risicoprofiel of onvoldoende onderpand die anders geen lening kunnen krijgen.”
  • Zo’n 275 miljoen euro wordt in twee pilotprojecten in Frankrijk geïnvesteerd specifiek gericht op jonge boeren en het verminderen van de schadelijke effecten van klimaatverandering.

Nederland: neem voorstellen over!
In principe kunnen commerciële banken nu aan de slag met de plannen. Daarnaast kunnen lidstaten het initiatief opnemen in hun Nationaal Strategisch Plan (NSP).  Dit is de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. NAJK roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om de voorstellen van de Europese Commissie en EIB over te nemen als aanvulling op het huidige bedrijfsovernamefonds.

NAJK tevreden met richting nieuw pachtbeleid

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schetste vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de pachtwetgeving. De minister wil een nieuwe vorm van langdurige pacht introduceren, kortdurende pachtcontracten ontmoedigen en goed bodembeleid bevorderen. NAJK is tevreden over de richting die minister Schouten gegeven heeft voor het nieuwe pachtbeleid. Wel benadrukt NAJK dat de contouren slechts een richting zijn en dat de verder uitwerking van cruciaal belang is.

De discussie rondom nieuw pachtbeleid is al jaren gaande en zat al jaren vast. Kortlopende pachten werden uitgegeven voor te hoge prijzen volgens de pachters, terwijl lang lopende pachten niet meer werden uitgegeven door te lage prijzen volgens de verpachters. Minister Schouten liet in augustus 2018 weten dat zij regie ging nemen op het pachtdossier omdat de stakeholders er zelf niet uitkwamen. Belangrijk uitgangspunt voor minister Schouten is dat het nieuwe pachtstelsel de positie van (jonge) boeren versterkt en de bodemkwaliteit bevordert. Een goed pachtbeleid nodig is voor het realiseren van de kringloopvisie en het ondersteunen van jonge boeren. NAJK is tevreden met de gegeven richting en dat bij deze richting specifiek benoemd wordt dat het jonge boeren zou moeten helpen. De voorwaarden die gesteld gaan worden in het nieuwe pachtbeleid  zijn bepalend voor het succesvol ondersteunen van jonge boeren en bedrijfsovername. De verdere uitwerking is dus bepalend.

Lang jarige pacht aantrekkelijker maken dan kort jarige pacht

Minister Schouten geeft in haar brief aan dat langjarige pacht aantrekkelijk moet zijn dan kort jarige pacht. Daarvoor wil zij de aanvangsprijs vrij(er) maken en kortdurige pacht ontmoedigen. In de Kamerbrief wordt nog niet duidelijk of deze vrij pachtprijs nog getoetst wordt of dat juist bij kortdurige pacht de prijs getoetst wordt of op een andere manier ontmoedigd word. Dagelijks bestuurder NAJK met het dossier pacht, Marije Klever: “Voor jonge boeren is deze pacht brief erg belangrijk, na overname is er meestal weinig geld over om te investeren in grond, pacht kan een manier zijn om toch het bedrijf te ontwikkelen, maar dan moet deze wel voor meer jaren zekerheid bieden. Stimulering in beleid helpt hierbij”. Ook geeft de minister in haar brief aan dat zij bestaande reguliere pacht ongemoeid wil laten. “Dit is voor de continuïteit van pachtbedrijven een ontzettende geruststelling, zij kunnen nu met vertrouwen naar de toekomst kijken.”, aldus Klever.

Bodem indicator

In de Kamerbrief wordt verder gesproken over het belonen van het verbeteren van de bodemkwaliteit. NAJK heeft nog enige sceptische over of het mogelijk is om de bodem met al haar complexheid te meten of te vangen in een kengetal. Klever: “NAJK vindt dat er opgepast moet worden het aanwijzen van een bodem indicator. De bodem is complex geheel waar we nog niet alles van begrijpen. Daarbij is de bodem ook lastig te meten. Twee plekken op hetzelfde perceel kunnen al een totaal andere bodemuitslag geven. De aandacht voor bodemkwaliteit is wel terecht, de bodem staat immers aan de basis van het agrarische bedrijf. De uitdaging is echter om hier in beleid een praktische invulling voor te vinden.”

De komende periode zal gewerkt worden aan de verdere uitwerking. NAJK is graag betrokken bij de invulling.

De Toekomst begint vandaag: Maarten de Groot – blog 1

Na jaren in een maatschap te hebben gezeten met een melkveehouder ben ik nu weer ZZP-er en sta ik weer aan het begin van nieuwe keuzes.

In het leven kun je veel keuzes maken. Graag zou ik toch weer boer worden maar gaat dit nog wel in Nederland en welke mogelijkheden zijn er dan? Of moet ik verder in het buitenland kijken?

Nu heb ik ook een jong gezin samen met mijn vrouw heb ik 3 dochters. De oudste is 4 jaar en de middelste bijna 3 jaar en de jongste net 1 geworden. Dit is dan ook een drukke tijd in ons leven.

De eerste stap die ik heb genomen is dat we samen hebben gepraat met coach Dorine Zwaan. In het gesprek keken we eerst naar ons verleden. Wat hebben we meegemaakt hoe heeft dat ons gevormd en welke positieve dingen kunnen we hieruit meenemen en welke sterke kanten hebben we en kunnen we weer ingaan zetten.

We spraken ook over hoe staan we nu in het leven. Weer terug bij af met veel meer levenservaring. We wonen nu in mijn ouderlijk huis omdat mijn ouders net verhuist waren. Op het melkveebedrijf wat mijn broer met mijn ouders runnen. En ik weer werkzaam ben als ZZP-er in het grondverzet. Maar wat vinden we nu belangrijk in ons leven? Dorine vroeg ons om eens op te schrijven wat ik en wat mijn vrouw nu belangrijk vonden in ons dagelijks leven. Zoals : Werk/ hobby’s/ vrije tijd/ sport/ het gezinsleven/etc.

Hoe we hierin onze tijd verdelen en door dit aan elkaar bekend te maken weten we ook hoe we ons leven op elkaar kunnen afstemmen en zo elkaar beter kunnen helpen. Want eerst was de rolverdeling ik deed buiten mijn werk op de boerderij en mijn vrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden. Nu moeten we dit samen doen en werken we allebei buiten de deur. Dus daarin goede afspraken maken is heel belangrijk en handig om hiervoor een coach in te schakelen om hier meer inzicht in te krijgen.

En verder de toekomst?

Mijn broer wil thuis de boerderij overnemen en dan is er de mogelijkheid dat ik samen met mijn vader een ander bedrijf gaan starten. Hierin is het nog een hele zoek tocht.

We hebben een aantal bedrijven bekeken in de buurt die te koop staan maar is nog erg prijzig. Daarnaast is het ook nog de vraag kan ik mijn melk wel afzetten tegen een goede prijs en of ik me nog in moet kopen bij een melkfabriek. Dit is allemaal nog niet zo eenvoudig. Hiermee zijn we nog druk om allemaal te bekijken.

Verder rustig afwachten tot er wat moois op ons pad komt.

Voorlopig geen fosfaat uit fosfaatbank voor jonge boeren

De fosfaatbank blijft voorlopig dicht. Een motie in de Tweede Kamer van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) waarin gevraagd wordt om de fosfaatbank in te zetten om een nieuwe generieke korting te voorkomen is gisteren aangenomen. Minister Schouten van het ministerie van LNV heeft aangegeven achter de motie te staan en de bank dicht te houden zolang er nog rechtszaken lopen. NAJK staat achter het besluit als dit voorkomt dat er een nieuwe generieke korting komt.

Afgelopen maanden was er veel te doen over het fosfaatrechtenstelsel. De onduidelijkheid over de boete gaf onrust in de melkveesector en op de fosfaatmarkt. Ook was er discussie ontstaan over het uitdelen van rechten aan vleesveehouders. Daarnaast werd in de loop van 2018 duidelijk hoe lastig het sturen op fosfaatproductie op bedrijfsniveau is. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft de zorgen van de jonge boeren over de verschillende thema’s gedeeld, verzocht om meer duidelijkheid te verschaffen in de cijfers en benadrukt om de ruimte die er is goed te benutten. “Het voorkomen van een nieuwe generieke korting heeft de hoogste prioriteit, zelfs als dit betekent dat de fosfaatbank niet open gaat”, aldus Klever.

Nog te veel rechten in de markt

Minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in de Kamerbrief van vrijdag 7 december en het Kamerdebat van donderdag 13 december duidelijkheid gegeven over de cijfers en aangegeven dat er geen ruimte is voor toekenning van meer fosfaatrechten. Met het aantal fosfaatrechten dat momenteel in de markt is, kan het sectorplafond worden overschreden. De CBS cijfers laten zien dat er nu geen overschrijding is. Het gevolg hiervan is dat de fosfaatbank voorlopig niet opengaat. Klever: “Het is jammer dat de fosfaatbank waarin jonge boeren een voorkeursrecht hebben niet open gaat, maar als dit een nieuwe generieke korting voorkomt is dit de juiste beslissing”.

Discussie over knelgevallen

Al het gehele jaar is er discussie over knelgevallen en of en hoe deze geholpen kunnen worden. De dynamiek in de cijfers van fosfaatrechten geeft reden om discussie te voeren over hoe deze cijfers geïnterpreteerd moeten worden. In het Kamerdebat op 13 december kwam dit ook naar voren. Klever: “Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de cijfers en het glashelder wordt of er ruimte is. Wanneer er ruimte is, moet duidelijk worden hoe daarmee omgegaan wordt. Alleen dat brengt rust in het fosfaatrechtenstelsel”. Verder heeft minister Schouten aangegeven dat zij bij het OM wil aangeven dat boeren die bezwaar hebben gemaakt geen duidelijkheid hadden over hun beschikking. Of dit de boete zal beïnvloeden kan zij echter niet garanderen.

Geef ongebruikte JOLA-beschikking terug

NAJK roept jonge landbouwers die een positieve beschikking over de JOLA-aanvraag hebben gehad, op om te laten weten of ze definitief  gebruik gaan maken van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). Binnen drie jaar na de positieve subsidiebeschikking moet er een verzoek tot vaststelling van de subsidie plaatsvinden.  Degene die in 2016 een aanvraag hebben ingediend en een positieve beschikking hebben ontvangen, zitten nu dus aan het eind van hun termijn.

“Op dit moment moet nog 50% van degenen die in 2016  een positieve JOLA-beschikking hebben ontvangen een vaststelverzoek indienen. Het is van groot belang dat jonge landbouwers zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over hun JOLA-beschikking. Op deze manier kunnen betalingen vanuit RVO zo spoedig mogelijk gedaan worden en kan het geld dat vrij komt, door jonge landbouwers die toch van de JOLA-regeling afzien, weer ingezet worden voor andere jonge landbouwers.”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Afzien van JOLA-beschikking
Jonge landbouwers, die bij nader inzien toch geen gebruik gaan maken van de verleende subsidie, roept NAJK op hun aanvraag in te trekken bij RVO zodat deze subsidie aan andere jonge landbouwers verstrekt kan worden.

Gebruik maken van JOLA
Na de investering dient de jonge landbouwers een vaststelverzoek in te dienen bij RVO om betaling van de subsidie te verkrijgen. Het verzoek moet vergezeld worden met facturen waaruit blijkt dat de investering daadwerkelijk is gedaan.

Uitsluitsel geven via RVO
Op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-jonge-landbouwers kunnen aanvragers hun aanvraag vaststellen. Op deze website moet het jaar van aanvraag en daarna de provincie aangeklikt worden. Onder de kop ‘Direct regelen’ wordt de jonge landbouwer doorgestuurd naar www.mijn.rvo.nl. Hier kan via de knop “bekijken en beheren” de vaststellingsaanvraag ingediend worden.