Breng de agrarische sector in beeld en WIN!

Laat de land- en tuinbouw zien! De agrarische sector is natuurlijk de mooiste sector van Nederland en dat mag gezien worden. Maak daarom een foto van jouw lievelingssector, deel deze met NAJK en win de enige echte NAJK-trui!

Hoe werkt het?

 • Stuur uiterlijk zondag 11 februari 2024 jouw foto in via communicatie@najk.nl.
 • Maximaal 3 foto’s per deelnemer (per inzending per BNDR)
 • Beeldformaat JPG of PNG
 • Let op de kwaliteit van de foto’s
 • Je moet natuurlijk zelf de maker van de foto zijn
 • De winnende foto wordt in de volgende BNDR en op onze Facebookpagina bekendgemaakt.
 • De makers van de foto’s geven toestemming voor publicatie van de foto door NAJK.

Jouw ingezonden foto online delen? Tag NAJK!

 


Algemene voorwaarden

 • De maker van de winnende foto dient een NAJK-lid te zijn.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Rik van der Weele wint eerste EiwitChallenge van NAJK en Limagrain!

Op woensdagmiddag 6 december kwam de allereerste EiwitChallenge van NAJK en Limagrain tot een ontknoping tijdens de slotbijeenkomst aan de Wageningen University & Research (WUR). Dagelijks NAJK-bestuurder Hilde Coolman opende de middag en na een interactieve terugblik op het teeltseizoen van de veldbonen werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Het was uiteindelijk Rik van der Weele die er met de geheel verzorgde studiereis vandoor ging.

In februari gaven NAJK en Limagrain het officiële startsein voor de EiwitChallenge 2023: een competitie waarin 16 veehouders en akkerbouwers met de veldbonenteelt een eerste stap zette naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Na een enerverend teeltseizoen werd de balans opgemaakt: wie zijn er in geslaagd de teelt in al zijn facetten het best naar hun hand te zetten?

Interactieve groep
Juist het delen van elkaars ervaringen is volgens de organisatoren zo belangrijk. In de appgroep werden verschillende foto’s en filmpjes met elkaar gedeeld. “Het was een mooie interactieve groep met veel appcontact over en weer”, zegt Martijn van Overveld (Limagrain) enthousiast. En deze interactie werd bij de einduitslag ook beloond. Naast de vakmatige aspecten en opbrengst, speelden ook de inzet, motivatie en sociale interactie een belangrijke rol binnen de puntentelling.

Extreem jaar
Het jaar 2023 gaat in de boeken als een jaar met weersextremen. Van een extreem nat voorjaar naar één van de warmste zomers sinds 1901. Het werd de deelnemers hierdoor niet makkelijk gemaakt. De winterbonen konden pas laat in de grond en ook de zomerbonen hadden een lange zaaiperiode. Ondanks de moeizame start, viel de einduitslag niet tegen. En nog een bijkomend voordeel volgens de aanwezige melkveehouders: “De hoeveelheid eiwit in de melk ligt een stuk hoger!”

Prijswinnaars
Nergens in Europa groeien meer veldbonen dan in Engeland. Het is dan ook niet voor niets dat de prijswinnaar in het voorjaar van 2024 naar deze bakermat van de veldbonenteelt afreist. Naast deze geheel verzorgde studiereis voor twee personen, viel er ook een supersonische smartwatch en handige bluetoothspeaker te winnen.

1e  plaats – Rik van der Weele (91 punten)

2e  plaats – Gerben Boom (84 punten)

3e plaats – Leon Heijink (83 punten)

NAJK en Limagrain kijken terug op een geslaagde challenge!

Aanwijzing NV-gebieden zoveelste klap voor boeren

Vandaag, dinsdag 5 december, heeft minister Adema een Kamerbrief gestuurd waarin hij bekend maakt welke gebieden het kabinet aanwijst als nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Ongeveer de helft van Nederlandse landbouwareaal wordt aangewezen als deze gebieden. Dit gaat grote negatieve effecten hebben op agrarische bedrijven en is de zoveelste klap voor jonge boeren.

De aanwijzing van nutriënten verontreinigde gebieden komt voort uit de vorig jaar verkregen derogatiebeschikking. Daarin staat dat Nederland nog enkele jaren gebruik mag maken van een afbouw derogatie onder de voorwaarde dat er gebieden als NV-gebieden worden aangewezen. In deze gebieden is de waterkwaliteit niet op orde en moet sneller gewerkt worden aan een goede waterkwaliteit. “Veel boeren gaan met deze extra regels te maken krijgen. Dit gaat ten koste van het verdienvermogen van zowel melkveehouders als akkerbouwers en heeft gevolgen voor het moraal in de sector”, aldus de portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK, Ruben Klein Teeselink.

Maatregelen NV-gebieden
Bedrijven in de NV-gebieden die gebruikmaken van derogatie, moeten de hoeveelheid extra dierlijke mest die zij mochten uitrijden sneller afbouwen dan in de rest van Nederland. Daarnaast moeten alle agrarische bedrijven in NV-gebieden in 2025 het gebruik van de totale hoeveelheid stikstof (vanuit dierlijke mest en kunstmest) met 20% verlagen. Daar wordt naartoe toegewerkt door in 2024 de totale stikstofgebruiksnorm met 5% te verlagen.

Zones rond Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebieden
Voor bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden gaat de verlaging van de stikstofgebruiksnorm sneller in. In 2024 zal dit 10% bedragen en 20% in 2025. Ook voor bedrijven in- en rondom natura 2000 gebieden gaan er dingen veranderen. Sinds 2023 mochten deze bedrijven al geen derogatie meer aanvragen. Vanaf 2024 geldt dit voor alle bedrijven die met minimaal 50% van hun perceel in een zone van 250 meter rond een Natura 2000-gebied liggen.

Beste van de slechte opties
Hoewel de aanwijzing van de NV-gebieden een zeer negatief effect hebben op agrarische bedrijven, is dit de minst slechte optie die het ministerie van LNV gekozen heeft. Als het ministerie geen NV-gebieden had aangewezen, dan was heel Nederland op 1 januari 2024 aangewezen als NV-gebied. “We moeten als gehele agrarische sector samen met de overheid werken aan de verbetering van de waterkwaliteit. De problemen blijven zich op dit moment opstapelen, waardoor boeren klem komen te zitten. We moeten als boeren inzicht krijgen in de waterkwaliteit rondom onze eigen percelen, zodat we ook weten waar we aan moeten werken en resultaten zien van de inspanningen die we doen“, aldus dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Hilde Coolman.

Lees hier de hele Kamerbrief.

In gesprek over natuurinclusieve landbouw met jonge agrariërs tijdens landelijke onderwijsdag NIL

Op maandag 27 november vond de Landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve landouw in Groen Onderwijs plaats aan Van Hall Larenstein in Velp. Tijdens deze dag deelden en bespraken enkele jonge agrariërs en NAJK-bestuurders hun ervaringen in een interessante paneldiscussie. De levendige discussie liet de gedrevenheid van jonge boeren zien en hun interesse in het bijdragen aan verandering en verdere verduurzaming van de sector.

NAJK-voorzitter en melkveehouder Roy Meijer, GAJK-voorzitter en zoogkoeienhouder Bob Keurentjes en de jonge akkerbouwer Romke Sijtsma werden geleid door HAJK-voorzitter en melkveehouder Amber Laan tijdens dit verhelderende gesprek. Ze toonden een realistische kijk op de uitdagingen.

Natuurinclusieve landbouw
Het gesprek opende met de vraag ‘Wat omvat natuurinclusieve landbouw precies?’. NAJK-voorzitter Roy Meijer benadrukte de twee kanten: de zichtbare bovengrondse aspecten zoals houtwallen en akkerranden, en de vaak onzichtbare, maar cruciale processen die met name in de bodem plaatsvinden. Bob Keurentjes voegde daar ook de invloed van de locatie  op de mogelijkheden binnen natuurinclusieve landbouw aan toe.

Verschil tussen jongere en oudere generatie
Tijdens het panelgesprek kwamen verschillende interessante vragen aan bod. Zo werd ook het verschil tussen de jongere en oudere generatie boeren besproken. Volgens de jonge boeren zit er zeker een verschil in hoe de oudere en jongere generatie naar verandering kijken. De oudere generatie houdt namelijk soms vast aan de manier van boeren zoals ze dat altijd doen, terwijl de jongere generatie vaker openstaat voor verandering. Zij ervaren echter wel dat het koppelen van een rendabel verdienmodel aan natuurinclusieve landbouw een uitdaging is.

Verdienmodel bij natuurinclusieve landbouw
Het inkomen wordt nog grotendeels via geproduceerd voedsel gegenereerd. “Als er vanuit de markt geen extra prijs wordt behaald en de overheidsbijdrage twijfelachtig is, wordt groei van natuurinclusieve landbouw een grote uitdaging”, aldus zoogkoeienhouder Bob Keurentjes. NAJK-voorzitter Roy Meijer benadrukte het belang van markt, overheid en kostenbesparing voor ondernemers: “Volle ANLb subsidies duiden erop dat boeren interesse hebben, mits er betaald word voor hun bijdrage aan natuurbeheer.” Hij pleit voor een gecoördineerde aanpak van verschillende duurzaamheidsinitiatieven voor meer overzicht en strategie. Afsluitend had Romke Sijtsma een boodschap voor de studenten: “Leer van andere natuurinclusieve landbouwbedrijven en integreer hun ervaringen in je eigen bedrijfsvoering.”

NAJK heeft een spel over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld. Met dit leuke en leerzame spel daag je jouw medestudenten uit met de kennis over dit onderwerp. Vraag nu ook het BoerNatuurlijk!-spel aan voor jouw klas!

NAJK roept overheid op zich in te blijven zetten voor beloning van duurzaamheidsinspanningen

Afgelopen vrijdag, 17 november, heeft demissionair minister Adema de Tweede Kamer geïnformeerd over het GLB 2023. Een zeer groot aantal boeren heeft zich ingeschreven voor de basisinkomenssteun en ook de ecoregelingen zijn populair. Daardoor is het budget waarschijnlijk niet toereikend is. Boeren kunnen nog tot 30 november aanpassingen doen in hun aanvraag, waardoor de huidige berekening nog niet definitief is. NAJK roept de overheid op om zich te blijven inzetten dat duurzaamheidsinspanningen beloond worden en te zorgen voor een positieve prikkel.

Zowel voor de basisinkomenssteun als de ecoregelingen zijn meer aanvragen gedaan dan dat er aan budget beschikbaar is. Hierdoor kunnen de tarieven nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Tot 30 november kunnen boeren hun aanvraag wijzigen, omdat ze bijvoorbeeld een ecoregeling niet konden doen. In december zijn alle gegevens bekend zijn, waarna de controle en uitbetaling kan gaan starten. Voor de basisinkomenssteun zal dit sneller gaan, dan voor de ecoregelingen. NAJK pleit dat er snel duidelijkheid is over de tarieven, zodat boeren weten waar zij aan toe zijn.

Ecoregelingen
NAJK is heel positief dat voorlopige indicaties van RVO aangeven dat meer boeren dan verwacht in aanmerking komen voor de goud-premie van de ecoregelingen. “Deze verwachting laat zien dat boeren duurzaamheidsinspanningen willen doen en dat met een juiste prikkel boeren ook aan de slag gaan. Daarnaast laat het ook blijken dat het idee achter en de opzet van de ecoregelingen goed is.”, aldus dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Gerben Boom. NAJK roept de overheid op, zich in te zetten voor een beloning van duurzaamheidsinspanningen door boeren. “De overvraging van het budget laat zien dat de ecoregelingen een succes kunnen zijn. Deze energie moet blijven. De mogelijke verlaging van het budget kan zorgen voor een tegengestelde prikkel. Wij roepen daarom de overheid ook op om te voorkomen dat dit gebeurt.”, aldus Boom.

Basisinkomenssteun
De aanvraag voor de basisinkomenssteun is hoger door de toevoeging van de landschapselementen. Hierdoor zou het tarief omlaag gaan. Demissionair minister Adema heeft daarom besloten om 5 miljoen euro uit de landbouwreserve toe te voegen aan het budget voor de basisinkomenssteun. Op deze manier wordt een deel van de verlaging van het budget opgevangen. Boom: “Neem deze les ook mee naar de aankomende jaren. Op die manier kunnen we voorkomen dat budgetten verlagen.” Het doel van de minister is om in december 2023 95% van de voorlopige betalingen van de basisinkomenssteun te doen. De rest van de betaling vindt in 2024 plaats na het definitief vaststellen van de tarieven.

“Hoewel het huidige GLB net begonnen is, zijn we al in gesprek over het volgende GLB. Deze lessen van het succes moeten we daarin mee nemen. We moeten met elkaar gaan nadenken over een systeem hoe we aan de ene kant overschrijving van het budget kunnen voorkomen en er aan de andere kant budget blijft liggen door onderbenutting”, aldus Boom.

VACATURE | NAJK zoekt Strategisch Coördinator voor agrarische belangen

NAJK is op zoek naar een enthousiaste en gedreven professional met een passie voor de agrarische sector en belangenbehartiging. De functie van Strategisch Coördinator Bestuurs- en Beleidszaken biedt een unieke kans om een belangrijke rol te vervullen binnen dé organisatie voor de jonge boeren en tuinders.

Als Strategisch Coördinator Bestuurs- en Beleidszaken ben je de rechterhand en sparringpartner op het gebied van belangenbehartiging van ons achtkoppige dagelijks bestuur, met elk hun eigen portefeuille. Jouw rol is cruciaal om het bestuur soepel te laten opereren binnen de complexe wereld van de agrarische belangenbehartiging voor jonge boeren en tuinders.

Kom jij ons team versterken?
Heb jij kennis van de lobby en politieke processen, passie voor de agrarische sector en laat jouw agenda het toe jezelf flexibel in te zetten? Word de inhoudelijke spin in het web tussen het dagelijks bestuur van NAJK, de provinciale afdelingen en leden en zet de dagelijks bestuurders in hun kracht binnen deze dynamische functie!

Lees hier de hele vacature.

Schrijven maar!
Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@najk.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anita Koops, directeur NAJK, via 06 23 81 20 80.

NAJK organiseert Jonge Boeren Verkiezingsdebat en maakt KiesKompas voor jonge boeren

Op woensdag 22 november is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is hét moment om je stem te laten horen en invloed uit te oefenen binnen politiek Den Haag. NAJK vindt het belangrijk dat iedereen gaat stemmen, maar weet ook dat dit best lastig kan zijn. De afgelopen weken is de belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders daarom druk bezig geweest met het Jonge Boeren KiesKompas en de organisatie van het Jonge Boeren Verkiezingsdebat op maandag 20 november.

Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? NAJK helpt je graag op weg bij het vergemakkelijken van je keuze. We gaan natuurlijk geen stemadvies geven, maar de komende weken staan bij NAJK wel in het teken van de verkiezingen. Via verschillende kanalen hebben we de standpunten van de verschillende partijen voor jullie op een rij gezet.

KiesKompas voor Jonge Boeren en Tuinders
De verkiezingsprogramma’s waarin de politieke partijen hun visie delen, zijn vaak lang. NAJK heeft de standpunten met betrekking jonge boeren en tuinders voor jou op een rijtje gezet in het jonge Boeren KiesKompas. Dit KiesKompas geeft een overzicht van alle deelnemende partijen van de verkiezingen van 2023. In dit document zijn standpunten van alle partijen verzameld omtrent onderwerpen die
specifiek gaan over jonge boeren en tuinders en bedrijfsovername. Dit gaat om de volgende termen: Bedrijfsopvolgingsregeling, jonge boer, jonge tuinder en landbouwvrijstelling. Bekijk het KiesKompas hier!

Het Jonge Boeren Verkiezingsdebat
NAJK, Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseren Het Jonge Boeren Verkiezingsdebat 2023! Wie het over de toekomst van de land- en tuinbouw heeft, heeft het over de nieuwe generatie boeren en tuinders. Centraal in dit verkiezingsdebat staat de positie van de jonge boer en tuinder in tal van vraagstukken die de sector raken. Al 13 politieke partijen hebben zich aangemeld!

Ben jij er ook bij op maandag 20 november vanaf 12:30 uur? Dit kan zowel online via de livestream of fysiek op Aeres Hogeschool Dronten.

Er is een beperkt aantal fysieke plaatsen beschikbaar voor NAJK-leden, dus meld je snel aan (om het debat online te volgen, is geen opgave nodig)!

Extra verkiezingsnieuwsbrief
Naast de maandelijkse nieuwsbrief, heeft NAJK ook een extra verkiezingsnieuwsbrief naar alle leden verzonden. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen? Check je spambox of lees hem hier.

Stem met liefde voor ons prachtige vak!

Verhoog je ruwvoerrendement én verklein je CO2 -voetafdruk met de MaïsChallenge 2024!

Jonge melkveehouders beheersen een breed scala aan vaardigheden om met succes hun bedrijf te runnen. Een cruciaal element in dit geheel is de toekomstbestendige teelt van ruwvoer, dus met zo min mogelijk CO2-uitstoot per liter melk. Een uitdaging die NAJK, Limagrain (LG) en zuivelonderneming FrieslandCampina graag met jou aangaan in de aankomende MaïsChallenge 2024! Wil jij je maïsteelt optimaliseren – dus meer en beter voer van een hectare oogsten – én tegelijkertijd werken aan het verkleinen van je voetafdruk? Doe dan mee en schrijf je vandaag nog in!

Deze 7e editie van de MaïsChallenge onderstreept het belang van een hoogwaardige eigen ruwvoerteelt. Wat je zelf verbouwt, hoeft immers niet te worden aangekocht én daarmee reduceer je emissies van CO2  en methaan. Samen met maïsveredelaar Limagrain en FrieslandCampina transformeren we de deelnemers tot echte specialisten. We doen dat door te focussen op een verbeterde teeltpraktijk, kennisuitwisseling met collega-veehouders en het delen van inzichten van experts.  Het leereffect dat van de challenge uitgaat, is de belangrijkste reden om mee te doen. Elke deelnemer krijgt bovendien 2 ha gratis zaaizaad van LG, zodat je van start gaat met de allernieuwste rassengenetica.

Drie onderdelen
Gedurende de MaïsChallenge werk je samen met specialisten aan optimalisatie van teelt en rendement. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen: je perceel wordt door specialisten een aantal keren bezocht en beoordeeld. Over de voortgang rapporteer je online en tussentijds zijn er leerzame masterclasses. Op drie onderdelen verdien je punten voor het klassement: je teeltprestaties (van zaaibedbereiding tot en met conservering van het product), je betrokkenheid en pro-activiteit in het delen van ervaringen én de mate waarin je bijdraagt aan de CO2-thematiek op basis van indicatoren uit de Foqus planet tabel van FrieslandCampina. En dan zijn er ook nog bonuspunten die je krijgt voor bijvoorbeeld randenbeheer rondom het maïsperceel, actief bodembeheer en andere biodiversiteitsaspecten.

Mooie prijzen
De winnaar van de MaïsChallenge wacht een geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar de Auvergne, hét maïscentrum van Frankrijk, inclusief bezoek aan de grootste internationale livestock vakbeurs ‘Sommet de l’élevage’. De tweede prijs is een supersonische smartwatch en de derde prijs een mooie bluetoothspeaker. Deelnemende scholenteams kunnen bovendien een leuke excursiedag naar LG’s researchcentrum in Rilland winnen.

Zo doe je mee!
Ben jij 34 jaar of jonger en verbouw je snijmaïs of werk je op een veebedrijf met snijmaïsteelt? Meld je aan via dit aanmeldformulier! Meedoen met je klas kan ook, mits je als schoolteam zelf een proefboerderij hebt of grond bij een boer. Daarnaast moet er een begeleidend docent tot jullie beschikking staan. De inschrijvingstermijn loopt tot 31 januari 2024 of eerder als het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wees er dus snel bij!

VACATURE | Kom het dagelijks bestuur van NAJK versterken als portefeuillehouder leefomgeving

NAJK is op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving! Als dagelijks bestuurder met deze portefeuille signaleer jij onder andere zaken rondom stikstof, klimaat en andere belangrijke thema’s en draagt deze aspecten uit aan politiek Den Haag en de rest van het dagelijks bestuur. 

De lobby op thema’s als stikstof, klimaat en biodiversiteit is zeer belangrijk voor de toekomst van onze leden: de jonge boeren en tuinders en jij kunt daar je steentje aan bijdragen! Daarnaast ben je met de zes andere bestuursleden het gezicht van de jonge boeren en tuinders in Nederland.

Ben jij graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zowel op economisch als maatschappelijk vlak en kijk jij er naar uit om de belangen voor de jonge boeren en tuinders te behartigen? Wellicht ben jij dan de teamplayer die we zoeken!

Lees hier de hele vacature!

Solliciteren?
Enthousiast geworden? Stuur uiterlijk zondag 12 november je cv en motivatiebrief naar sollicitatie@najk.nl. Eerst nog wat meer informatie? Neem contact op met NAJK via hetzelfde mailadres.

Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • De nieuwe directeur bij NAJK, Anita Koops, stond met een interview in de Boerderij.
 • In oktober is de werving gestart voor het Jonge Boeren Verkiezingsdebat dat NAJK samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseert. Lees meer.
 • Op initiatief van Frans Timmermans, was er een werkbezoek op het melkveebedrijf van NAJK-voorzitter Roy Meijer. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA kreeg een rondleiding over het bedrijf en sprak met het dagelijks bestuur over verdienvermogen, verduurzaming en bedrijfsovername.
 • Dagelijks bestuurder Hilde Coolman was één van de genodigden tijdens de tweede editie van het Plant the Future diner. Tijdens het diner, onderstreepte LNV-minister Piet Adema, zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling van een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten in ons eetpatroon.
 • Dagelijks bestuurder Peter Meedendorp was voor CEJA op het Praesidium van COPA om de prioriteiten voor het mandaat 2023-2025 te presenteren.
 • In de maand oktober zijn er weer verschillende workshops en gastlessen gegeven vanuit de verschillende projecten van NAJK (BoerVeilig, BoerNatuurlijk! en Boerenkansen).
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer ging op woensdag 11 oktober bij De Balie in gesprek met journalist en schrijver Charles C. Mann rondom het vraagstuk: ‘Kunnen we samenwerken aan een gedeelde visie op de toekomst van voedsel, voedselproductie, landschap en natuur in Nederland?’ Kijk hier terug (Roy aan het woord vanaf 1:26:11)
 • Om het stokje van Harold Overmars in het dagelijks bestuur van NAJK over te nemen gingen we op zoek naar een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving. Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer liet in een interview met Nieuwe Oogst weten dat hij pleit voor een intensieve samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en boeren. Lees hier het hele interview.
 • Tijdens het openingssymposium van RMV Hardenberg op 24 oktober sprak dagelijks bestuurder Ruben Klein Teeselink (portefeuillehouder Melkveehouderij) samen met een aantal andere experts over ‘De toekomst van de melkveehouderij: innoveren of extensiveren?
 • De 23-jarige Gerben Boom werd op donderdag 26 oktober unaniem verkozen tot nieuwe portefeuillehouder internationaal. Benieuwd naar de drijfveren van Gerben? Lees meer.
 • NAJK-voorzitter Roy Meijer stond met een interview rondom het agrofoodcluster in het Financieel Dagblad.
 • Voor het project Boerenkansen gingen de project- en communicatiemedewerker van NAJK op pad voor een video rondom de nieuwe workshop ‘Meerwaarde creëren met een neventak’. Wordt vervolgd!
 • De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij vruchtwisseling eenvoudiger maakt! NAJK had hier ook in het Landbouwakkoord voor gepleit en is daarom blij met deze aanpassing. Lees meer.

Wat doet NAJK voor jou in november?

Natuurlijk zit NAJK ook in november niet stil. Houd de NAJK-site en de socials in de gaten voor het allerlaatste nieuws! Hierbij alvast een voorproefje:

 • Vrijdag 17 november organiseert NAJK, samen met Agrofoodcluster, Firda en de visfederatie, een uitwisseling tussen de jonge boeren en visverwerkers. Lees meer.
 • Maandag 20 november organiseert NAJK, samen met Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst het Jonge Boeren Verkiezingsdebat. Lees meer.
 • Op 23 november spreekt dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, Coen van den Bighelaar, tijdens het webinar ‘De dynamiek in agrarische familiebedrijven’.