Enquête oneerlijke handelspraktijken

NAJK en LTO werken samen in een onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken. Heb je wel eens last (gehad) van oneerlijke handelspraktijken? Vul dan hier de enquête in. De aanleiding voor dit onderzoek vormen de zogenoemde ‘kortingsbrieven’ van afnemers aan groepen leveranciers, die een paar jaar terug commotie en discussie veroorzaakten.

De enquête is volledig anoniem in te vullen. Wil je toch dat er contact opgenomen wordt, dan kan je aan het eind van de vragenlijst je e-mailadres en telefoonnummer invullen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Klaas Johan Osinga van LTO Nederland via kjosinga@lto.nl of 06 – 10586047.

>> Link naar de enquête <<

Vijftien NAJK-leden vertrekken op studiereis naar China

Vijftien jonge boeren krijgen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de kans om tijdens een intensieve studiereis meer te weten te komen over de land- en tuinbouw in China. De groep Chinareizigers vertrekt op donderdag 28 mei 2015.

De groei van de economie brengt nieuwe uitdagingen mee voor China, zeker op het gebied van landbouw, grondstoffen en voedsel. Door de toegenomen welvaart gaat de Chinese consument meer eisen stellen. Gezond en luxe voedsel, voedselzekerheid en het milieu zijn belangrijke vraagstukken geworden. China omvat met 1,4 miljard mensen 22 procent van de wereldbevolking. Toch heeft het land slechts beschikking over 7 procent van het wereldwijde landbouwareaal. Mede daardoor kijkt China zelf ook uitdrukkelijk over zijn grenzen heen.

Programma

In tien dagen bezoekt de groep NAJK-leden in China veel agrarische en verwerkende bedrijven, maar ook consumentenmarkten. Op een grote landbouwbeurs wordt deelgenomen aan een seminar, georganiseerd door de Nederlandse ambassade en enkele grote bedrijven uit de Nederlandse Agribusiness zoals Rabobank en FrieslandCampina. Daarnaast bezoekt de groep een breed spectrum van landbouwbedrijven actief in de melk-, vlees,- groente-, aardappelproductie, verwerking en afzet. Er wordt gesproken met zowel kleinschalige als grootschalige boeren en er wordt onderzocht wat de Nederlandse en Chinese landbouw voor elkaar kunnen betekenen. Onderweg en na thuiskomst op 8 juni deelt de groep hun opgedane ervaringen via blogs en social media en door ervaringsverhalen te vertellen op bijeenkomsten. Houd www.najk.nl in de gaten voor de laatste updates van de studiereis naar China.

NAJK betrokken bij ontwikkeling Farmlandtool

Op 6 en 7 mei zijn Mirjam Brouwer de Koning, Afke Baukje Spierings-Haanstra, Janneke Kranendonk en Iris Bouwers namens NAJK op uitnodiging van CEJA bij de presentatie van de Farmlandtool in Brussel geweest. Deze tool, ontwikkeld binnen het Farmlandproject, is speciaal voor ondernemers met een educatieve tak op het bedrijf.

Op 6 mei werd het project uitgelegd aan de aanwezigen uit heel Europa. De aanwezigen mochten feedback leveren op de inhoud en de lay-out van de tool. De vertegenwoordigers van NAJK hebben aangeven dat de inhoud van de tool moet aansluiten op de hedendaagse sector. Realistische voorbeelden kunnen de situatie dat kinderen een te romantisch beeld van de agrarische sector krijgen voorkomen. Informatie die verstrekt wordt op bedrijven moet daarom correct, maar ook bruikbaar zijn.

7 mei werd de feedback van de vertegenwoordigers op de tool geëvalueerd. De feedback van NAJK is goed opgepakt door de ontwikkelaars. De vertegenwoordigers van NAJK kijken terug op een constructieve en leerzame sessie. Met deze bijeenkomst is gebleken dat vertegenwoordiging uit Europese landen absoluut nodig is om te kunnen garanderen dat tools als Farmland te implementeren zijn in heel Europa.

Europese Unie ziet noodzaak tot betere invulling top-up voor jonge boeren

NAJK verwelkomt de conclusie van de Europese ministers over de vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Na afloop van de Landbouw- en Visserijraad afgelopen maandag in Brussel bracht de Europese Commissie en de Europese ministers van landbouw eensgezind hun zogenaamde ‘Raadsconclusies’ uit. Daarin wordt ook expliciet de betaling van jonge boeren benoemd. Lidstaten zouden meer flexibiliteit moeten kunnen krijgen om te bepalen welke rechtsvormen voor deze top-up in aanmerking komen.

“Elk land heeft immers zijn eigen specifieke omstandigheden. We zijn als NAJK blij dat dit punt wordt benoemd”, zegt Inge van Schie-Rameijer, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille internationaal. “De regels en voorwaarden die nu gelden voor een jonge boer om in aanmerking te komen voor deze top-up zijn buitenproportioneel. Veel jonge boeren zullen nu buiten de boot vallen. De kaders die de Europese Unie hiervoor heeft meegegeven passen niet in de Nederlandse landbouwstructuur. We zijn blij dat de dit nu ook op Europees niveau wordt ingezien.”

“NAJK probeert reeds geruime tijd in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken de top-up te verbeteren in Den Haag en Brussel”, vervolgt van Schie. “Met deze Raadsconclusies kunnen we nu ook in Brussel echt stappen zetten.”

Link naar de Raadsconclusies.

Bodem boert achteruit

Geen grote verrassing, de uitkomsten van het onderzoek naar de bodemvruchtbaarheid in Flevoland, uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). De resultaten liggen in lijn met de zorgen die onder boeren en tuinders al langer leven en met wat wij al aanvoelden: de kwaliteit van onze bodem neemt structureel af.

Voor een buitenstaander moet het onbegrijpelijk zijn, we zijn namelijk zelf schuldig aan deze trend. De meest vruchtbare gronden van Europa, verantwoordelijk voor ons dagelijks inkomen, de productiefactor van onze bedrijven, ze worden systematisch gedegenereerd. Door ons, wij boeren, omdat wij een inkomen willen genereren.

En dat is dan ook precies de reden waarom het gebeurt: om ons inkomen te kunnen blijven behouden zijn wij boeren genoodzaakt een bouwplan toe te passen dat voldoende inkomen genereert voor het benodigde bedrijfsrendement. Steeds meer agrariërs komen in een spanningsveld tussen gewin op korte termijn en lange termijn. Volgens RIDLV is dit versterkt door hoge grondprijzen, de sinds 2007 verdubbelde pachtprijzen en steeds kortere pachtperioden.

Dit spanningsveld moet doorbroken worden. Snel bovendien, voordat de structuur van onze gronden zwaar vernield is. Een optimale bodemvruchtbaarheid is in het belang van een duurzame voedselvoorziening, voedselzekerheid en groenblauwe diensten zoals waterhuishouding en ecologische functies. Uitgemergelde gronden zijn het zwartste scenario. Geen boer die daar van kan leven, een verpachter trouwens ook niet. Wellicht schuilt daarin dus ons gemeenschappelijk belang. Zowel pachters als verpachters zullen bang moeten zijn voor een toekomstbeeld dat er zo uit zal zien.

Dat de overheid niet het goede voorbeeld geeft helpt niet. De korte geliberaliseerde pachtcontracten die RVB aanbiedt stellen de verkeerde standaard die door andere verpachtende organisaties wordt overgenomen. Onze polders zijn ingericht voor voedselproductie. Het is in mijn ogen ook juist de taak van de overheid om de blik op de lange termijn te houden, namelijk duurzame voedselproductie. Het past niet bij een overheid om te gaan voor winstmaximalisatie op de korte termijn. In het mestbeleid ontbreekt het langetermijnperspectief bijvoorbeeld ook. Een bodemgericht mestbeleid zou meer oog hebben voor het belang van mest voor de bodemvruchtbaarheid. Het besef dat onze bodem een gemeenschappelijk goed is, voor ons allemaal van levensbelang, wordt nu door de overheid onvoldoende erkend, en dus geborgd.

RIDLV lijkt nu de noodklok te luiden. Dat ze dat nu doen is natuurlijk geen toeval. Dit is het jaar van de bodem, het moment! En de discussie over het nieuwe pachtstelsel is in volle gang. We hebben nu, zoals de Engelsen het noemen, een ‘window of opportunity’. Het moment waarop alles samenkomt en verandering in gang kan worden gezet.

Het schetsen van onze duistere toekomst alleen is echter niet voldoende om verandering te bewerkstelligen. Probleem, bewijs, dialoog en oplossing vormen samen de vensters van onze ‘window’. En die oplossingsrichtingen zijn er. Nieuwe pachtvormen en een pachtprijs gebaseerd op het agrarisch verdienvermogen, zoals bij reguliere pacht, kunnen ervoor zorgen dat de noodzaak om voor het korte gewin te gaan wordt weggenomen. Bij zowel pachter als verpachter. Op de korte termijn levert dit voor de verpachter minder op. Dat is niet in lijn met het economisch motief van de verpachter en zal dus niet meteen op enthousiasme kunnen rekenen. Dat is begrijpelijk en niet onrechtmatig. De winst op lange termijn maakt dat echter dubbel en dwars goed. De rekensom is met het rapport van RIDLV in de hand goed te maken. Dat gegeven moet de verpachters wèl aanspreken. In plaats van onze verschillen kunnen we dan nu het gesprek aangaan over datgene wat we willen delen: toekomstperspectief.

Eric Pelleboer
voorzitter NAJK

Vragen en antwoorden over de top-up voor jonge boeren

Kom je in aanmerking voor de top-up?
Dit is afhankelijk van of je jonger bent dan 41 en de startdatum van jouw zeggenschap in het bedrijf. Voor de periode dat je in een samenwerking boert geldt dat je pas zeggenschap kunt hebben als je:

 • niet in proefmaatschap zit
 • investeringen van meer dan € 25.000,- kunt blokkeren (geldt voor bijna iedereen)
 • verantwoordelijk bent voor dagelijkse bedrijfsvoering

Voor welke jaren kom je in aanmerking voor de top-up?
De startdatum van de zeggenschap is bepalend voor welke jaren je in aanmerking komt voor de top-up.

 • Bent u gestart in 2010, dan krijgt u alleen in 2015 het extra bedrag ( 1 jaar).
 • Bent u gestart in 2011, dan krijgt u in 2015 en 2016 het extra bedrag (2 jaar).
 • Bent u gestart in 2012, dan krijgt u tot en met 2017 het extra bedrag (3 jaar).
 • Bent u gestart in 2013, dan krijgt u tot en met 2018 het extra bedrag (4 jaar).
 • Bent u gestart in 2014, dan krijgt u tot en met 2019 het extra bedrag (5 jaar).
 • Bent u in 2015 gestart voor 15 mei 2015, dan kunt je naar keuze tot en met 2019 of van 2016 tot en met 2020 het extra bedrag krijgen (beide 5 jaar).
 • Start u vanaf 15 mei 2015 dan krijgt u van 2016 tot en met 2020 het extra bedrag (5 jaar).
 • Enzovoorts

Hoe vraag je de top-up aan?
Dit kan bij de gecombineerde opgave.
Achtergrondinformatie is te vinden via deze link (Jonge Landbouwers en starters > Extra betaling jonge landbouwers. Bij Regelingen, geef aan dat je de ‘Aanvraag extra betaling jonge landbouwers’ wilt. Bij subblad Jonge Landbouwers onder het blad Regelingen vul je je BSN en de startdatum van de zeggenschap in.

Hoe bepaal je de startdatum van de zeggenschap?
De startdatum is in principe de datum waarop je voor het eerst bent toegetreden tot de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. Deze datum controleert RVO met de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). De jaren waarin je een proefmaatschap hebt (gehad) tellen niet mee voor de periode waarin je zeggenschap hebt. De startdatum kan niet eerder starten dan wanneer jouw proefmaatschap is geeindigd.

Verder kun je de startdatum later in laten gaan als je met bewijsstukken aan kunt tonen dat je:
a) op een later moment verantwoordelijk bent geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat je een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week of betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.
b) op een later moment blokkerende zeggenschap hebt verkregen.

Let op!
Bij een controle moet je aan kunnen tonen dat je niet in proefmaatschap zit. Deze jaren tellen niet mee voor de startdatum van je zeggenschap.

Waarom zou je de startdatum van zeggenschap op willen schuiven?
Om de ontvangsten uit de top-up zoveel mogelijk dicht bij de daadwerkelijke bedrijfsovername te krijgen. Dat is het moment waarop je de extra steun juist het hardst nodig hebt.

Voor degenen die voor 2014 in een samenwerking gestart zijn is het invullen van de juiste startdatum van belang voor welke jaren je in aanmerking komt voor de top-up.

Meer info over top-up:
– Top-up en Jonge Landbouwersregeling? Zorg voor je vermogensopbouw!
– UPDATE – Top-up voor jonge boeren in maatschappen
– Jonge boeren en GLB-subsidies, hoe zit dat nou?